RESMÎ VE ÖZEL FEN LİSELERİNİN ÖRGÜTSEL ÖGRENME AÇISINDAN KARŞILATIRILMASI

Description
RESMÎ VE ÖZEL FEN LİSELERİNİN ÖRGÜTSEL ÖGRENME AÇISINDAN KARŞILATIRILMASI

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Geography

Publish on:

Views: 3 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  RESMÎ VE ÖZEL FEN L  SELER   N  NÖRGÜTSEL Ö  RENME AÇISINDAN KAR   ILA  TIRILMASI Mustafa KALE  Özet  Ara   t   rman  ntemel amac   ,Resmî ve Özel Fen Liselerinin örgütsel ö    renme aç   s  ndan bir kar    la   t   rmas  n  nyap  lmas  d   r. Bu amaca yönelik olarak iki alt problem ele al   nm  t   r. Yönetici, Ö    retmen, Ö    renci ve Veli görü   lerine göre Resmî ve Özel Fen Liselerinin; (1) Örgütsel Ö    renme düzeyi nedir? (2) Örgütsel ö    renme düzeylerine ait ortalamalar aras  nda anlaml   bir fark var m  d   r? Ara   t   rma genel tarama modelinde gerçekle   tirilmi   tir. Ara   t   rman  nevrenini 2001 ÖSS s  nav sonuçlar   na göre s  ralamada ilk ve son üç  s  rada yer alan Resmî ve Özel Fen Liseleri olu   turmaktad   r. Bu okullardan da 36 yönetici, 111 ö    retmen, 115 ö    renci ve 115 veli örnekleme al   nm  t   r. Verilerin toplanmas  nda ara   t   rmac  taraf   ndan geli   tirilen ölçek kullan  lm  t   r. Uygulamalar Millî E     itim Bakanl    ,E     itim Ara   t   rma ve Geli   tirme Dairesi Ba   kanl    ile i   birli    iyap  larak gerçekle   tirilmi   tir. Elde edilen veriler analiz edilerek birinci alt probleme yönelik olarak  standart sapma, aritmetik ortalama ve p<0,05 anlaml   l   kdüzeyinde varyans analizi yap  lm  t   r.  9  kinci alt  probleme yönelik olarak da p<0,05 düzeyindeki anlaml   l   nhangi okullar aras  nda oldu    unu belirlemek için de çoklu kar    la   t   rma testi (scheffe) yap  lm  t   r. Genel olarak RFL’lerin örgütsel ö    renme düzeyleri, ÖFL’lerinkine göre daha dü   üktür.  Anahtar sözcükler  :Okul geli   tirme, örgütsel ö    renme, ö    renen örgüt  Abstract The main aim of this research is to compare public and private lycees in terms of organisational learning. Related to this aim, two sub-problems are taken up. (1)According to the wievs of managers, teachers,  students and parents, what are the organisational learning levels of public and private lycees and (2)is there a  significant difference between means of organisational learning levels. Research is realized with general survey model. The population of this research consists of public and private lycees at the top three and bottom three according to 2001 universty enhance examination results. From these schools 36 managers, 111 teachers, 115  students, and 115 parents are taken to sample. For the first sub-problem standart deviations and arithmetic means were calculated and variance analysis were made at p<0,05 significance level. For the second sub- problem in order to find out among which schools there was a significant difference at p<0,05 significance level, multiple comparison test (scheffe) was made.  9  ngeneral, organisational learning levels of public science lycees are lower then private science lycees.  Key words :School development, organizational learning, learning organization Örgütsel ö  renmeyi (organizational learning) tamam  yla anlayabilmek için, sadece üretici ö  renme de  il, okulun günlük i  leri içinde gerçekle  tirdi  iörgütsel ö  renme hayat  n  tan  mlayan dinamik ö  renme üzerine çal  mak da önemlidir. Bu, örgütsel ö  renme aç  s  ndan güçlü olan okullar   ngösterdi  iö  renme stilini veya ö  renme yönlendirmesini tan  mlayarak ve sürekli ö  renmeyi kolayla  t  ran faktörleri inceleyerek gerçekle  tirilebilir. Ö  renme, bilginin yarat  lmas  nda rol oynar ve ö  renen bir okul henüz ö  renmeyi ö  renememi   bir okula nispeten örgütsel bilgiyi yönetmede daha donan  ml  d  r. Henüz örgütsel bilginin yönetimiyle, ö  renen örgüt aras  nda ciddi bir fark oldu  uda kesin de  ildir; her ikisinin de s  n  rlar    bulan  kt  r. Okullar bilgiyi, bireysel ö  renmeyi güçlendirerek, kritik bilgiyi elde etme ve onu, de  erli bilgiye dönü  türme yetene  iyle yönetebilir, fakat bu tek ba  na ö  renen bir okul meydana getirmez. Garvin (1994) örgütsel ö  renmenin genellikle üst üste binen üç bölüm olarak izlenebilece  ini aç  klamaktad  r. Bu ad  mlar okullar   ngeli  tirilmesinde de dikkate al  nabilir. Ad  mlardan ilki kavramaya ili  kindir. Okul toplulu  unun üyeleri yeni fikirlere, bilgilerini geni  letmeye ve farkl   ekillerde dü  ünmeye maruz b  rak   l  r. , kinci ad  mdavran  larla ilgilidir. Okul toplulu  unun üyeleri yeni fikirleri benimsemeye ba  lar ve davran  lar   n  de  i  tirirler. Üçüncü ad  mdavran   de  i  iklikleri sonucunda yüksek kalite ve di  er elle tutulur kazan  mlar gibi ölçülebilir art  lara yön veren yüksek performans elde etmektir. Yaz  ma adresi:  Ö  r. Gör. Dr. Mustafa Kale, Gazi Üniversitesi, Gazi E  itim Fakültesi, , lkö  retim Bölümü, S  n  fÖ  retmenli  iABD 06500 Teknikokullar/Ankara.  Dolay  s  yla Garvin (1994) ö  renen örgütün anlaml  ,yönetilebilir ve ölçülebilir olmas  gerekti  ini iddia etmektedir. Garvin’in ortaya koydu  uüç M, ö  renen örgütlere örnek bulman  nneden bu kadar zor oldu  unu aç  klayabilir. Her bir M birbirinden ba  ms  zd  r, ancak ö  renen örgütler birbirlerine ba  l  d  r. Böylece ö  renen örgütün esas  n  yakalamak için birçok tan  myap  lmas  na ra  men, etkili ölçüm araçlar   olmadan teoriyi gerçek hayata ta  mak hâlâ zordur. Ölçümler  uan  de  erlendirmek için ve ö  renen örgüt olu  turmada at  lacak ad  mlar   kararla  t  r   rken dikkate al  nmal  d  r. Ö  renen örgütler geli  tirmeye çal  an örgütler üç kategoride incelenebilir: (1) Normal bak    aç  s  na sahip örgütler (bir örgüt içerisinde geni  çapl   bir de  i  ime ula  mak için Senge’nin be  disiplinini ön plâna ç  kar   r). (2) Geli  imci bak    aç  s  na sahip olanlar (geli  im döngüsünün bir a  amas  olarak ö  renen örgütler olduklar   n  ifade ederler). (3) Geli  mekte olan (yetenek bak    aç  s  olan – örgütlerin be  disipline ayak uydurmaya çal  rken ayn  zamanda iyi yapt  klar    eylere de sayg  duymalar   gerekti  ine, her örgütün bireysel do  as  n  dikkate almas  gerekti  ine ve örgüt içerisindeki ö  renmeyi iyile  tirmek için uygun araçlar   nseçilmesi gerekti  ine dikkat çeken) örgütlerdir (Steven ve Reichart: 1998). Okulda örgütsel ö  renme süreçlerini etkileyen birçok unsur vard  r. Bu unsurlar    u   ekilde s  ralamak mümkündür: Örgütsel ö  renmeye etki eden okul d     artlar, örgütsel ö  renmeye etki eden okul içi  artlar, liderlik ve örgütsel ö  renme ç  kt  lar   d  r. Bu de  i  kenler aras  ndaki ili  kiler karma  kt  r. Bu de  i  kenler aras  ndaki ili  kiler kar   l  kl  etkile  im hâlindedir. Bunlar okul içinde uygulanan, örgütsel ö  renmeyi güçlendiren veya s  n  rland  ran okul  artlar   ile ilgilidir. Okulun misyonu ve vizyonu, kültürü, karar verme yap  s  ,kullan  lan de  i  im stratejileri, eldeki kaynaklar ve da  l  m  ile ilgili politikalar   kapsamaktad  r.   Özellikle okul vizyonu, kültürü, yap  s  ,stratejileri, karar verme süreçleri ve kaynaklar   okullar   örgütsel ö  renmeye yakla  t  ran ya da örgütsel ö  renmeden uzakla  t  ran bir yap  ya sahip olabilir. Okulda örgütsel ö  renmeyi etkileyen okul içi  artlar kapsam  nda okul yap  s  ,tak   mçal  mas  ve i   birli  i, politikalar ve kaynaklar, okul liderli  iile bilgi ve beceriler  belirtilebilir (Kale, 2003:41). Ö  renen örgütler yarat  c  yeteneklerini güçlendirmek için a  r   zaman harcayan insanlar   nolu  turdu  ugruplard  r. Bunu okullar   nda yapabilmenin yolu, örgütsel politikalar   geli  tirmektir. Okul toplulu  unun üyeleri yeni uzmanl  klar geli  tirmeli ve yeteneklerini art  rmal  d  r. Yeni yetenekler bu  ekilde geli  ti  isürece, a  r   çaba gösteren insanlar, çevrelerindeki dünyay  farkl  görmeye ve tecrübe etmeye izin veren varsay  mlar   geli  tirirler. Alg  da, tutumda ve davran  taki bu de  i  iklik zaman al  r. Bu perspektiften bak   ld  nda, okullar, ö  renen örgütler olarak, yeniden yap  lanma için sürekli taleplere ümit veren örgütsel tasar   ma cevap gibi görünmektedir (Steven ve Reichart, 1998). Ara  t  rman  nAmac  Örgütsel ö  renme ile ilgili yap  lm   ara  t  rmalara bakt  m  zda, okullar   konu edinen ara  t  rmalar   nözellikle de ülkemizde çok az oldu  unu söyleyebiliriz. Bu çal  malar ço  unlukla örgütsel ö  renmenin önündeki engellerin neler oldu  una yönelik çal  malard  r. Bu ara  t  rmalar  da göz önüne al  nd  nda, okullar   m  z  nörgütsel ö  renme aç  s  ndan ne durumda olduklar   n  nbelirlenmesi, yap  lan iyi uygulamalar   ndi  er okullara örnek te  kil etmesi aç  s  ndan gereklidir. Ülkemizdeki okullar   nörgütsel ö  renme aç  s  ndan güçlü olduklar    boyutlar incelenerek ö  renmeyi destekleyen, garanti alt  na alan ve kolayla  t  ran faktörler belirlenebilir. Belirlenen bu faktörler örgütsel ö  renme aç  s  ndan daha dü  ük düzeyde olan okullar taraf   ndan da kullan  labilir. Bu amaca yönelik olarak ara  t  rma kapsam  na ald  m  zfen liseleri, okullar   m  zaras  nda özel bir öneme sahiptir. Çünkü bu okullar   m  zilkö  retimi bitiren ö  renciler aras  ndan Lise Giri  S  nav  (LGS) ile ö  renci almaktad  r. Özellikle Resmî Fen Liseleri en üst puanlar   alan ö  rencileri kabul etmektedir. Ayr   ca bu okullarda görev yapan yönetici ve ö  retmenler de seçilerek al  nmaktad  r. Bütün bu faktörler göz önüne al  narak ara  t  rman  ntemel amac   u   ekilde özetlenebilir: Resmî ve Özel Fen Liselerinin örgütsel ö  renme düzeylerini belirlemek ve kar   la  t  rmak.  Bu temel amaca dayal  olarak ara  t  rman  nalt amaçlar    u   ekilde belirlenmi  tir: Yönetici, ö  retmen, ö  renci ve veli görü  lerine göre, okullarda örgütsel ö  renmeyi etkileyen okul  artlar   na ili  kin, Resmî Fen Liseleri (RFL) ve Özel Fen Lise (ÖFL)’lerinin; a)Örgütsel ö  renme düzeyi nedir?  b)   Örgütsel ö  renme düzeylerine ait ortalamalar aras  nda anlaml  fark var m  d  r? Yöntem Bu bölümde ara  t  rma modeli, evren, örneklem, veri toplama arac  ,verilerin toplanmas  ve verilerin çözümlenmesiyle ilgili bilgiler verilmektedir. Ara  t  rman  nModeli Bu ara  t  rman  nyürütülmesinde  genel tarama modeli  kullan  lm  t  r. Genel tarama modeli, geçmi  te veya halen mevcut olan bir durumu varoldu  u   ekliyle betimlemeyi amaçlayan bir ara  t  rma yakla  m  d  r (Karasar, 1984:80). Bu ara  t  rma ile örnekleme al  nan okullarda yönetici, ö  retmen, ö  renci ve veli görü  lerine göre, örgütsel ö  renmeyi etkileyen okul  artlar   na ili  kin olarak okullar   nörgütsel ö  renme düzeyleri ve bu görü  lere ili  kin ortalamalar aras  nda fark olup olmad   belirlenmi  tir. Ara  t  rma bu yönüyle betimsel bir çal  ma niteli  indedir. Evren ve Örneklem Ara  t  rma evreni; Türkiye genelinde Millî E  itim Bakanl  na ba  l  Özel Fen Liseleri ve Resmî Fen Liselerinin, 2001 ÖSS s  nav sonuçlar   na göre ilk üç ve son üç s  ras  nda yer alan okullarda görev yapan yönetici (okul müdürü ve yard  mc  lar   ), ö  retmen, ö  renci ve bu ö  rencilerin velilerinden olu  maktad  r. Bu okullar   n2001 ÖSS okul s  ralar    belirlenirken, ÖSYM taraf   ndan yay  mlanan “Ortaö  retim Kurumlar   na Göre 2001 Ö  renci Seçme S  nav  Sonuçlar   ”(ÖSYM 2002), örütba  ’dan (internet) Pdf dosyalar   indirilmi  ve bu dosyalardaki tüm okullar   nbilgileri Excel program  na uyarlanarak aktar   lm  t  r. Excel  program  na aktar   lan veriler küçükten büyü  edo  ru s  ralanarak okullar   nkendi türleri içindeki s  ralar    belirlenmi  tir. Bu s  ralamalarda say  sal alanla ilgili Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ve sözel alanla ilgili Türkçe, Tarih, Co  rafya ve Felsefe ile ilgili okul s  ralar    belirlenmi  tir. Bu sekiz alana ili  kin okul s  ralar   ndan herhangi birini seçmenin tam s  ralamay  vermeyece  idü  ünülerek, bu sekiz alanda elde edilen ba  ar   s  ralar   toplanarak 8’e bölünmesi ile elde edilen e  it a  rl  kl  okul s  ras  n  n(EAOS) daha temsil edici olaca   dü  ünüldü  ünden okul s  ras   bu yolla hesaplanm  t  r.  EAOS=(Matematik+Fizik+Kimya+Biyoloji+Türkçe+Tarih+Co    rafya+Felsefe)/8 formülü ile hesaplanm  t  r. Buna göre , stanbul Kabata  Lisesinin  EAOS’si=(1+1+1+1+1+3+8+24)/8=5’  tir. Okullar   nEAOS, örnekte verildi  igibi hesaplanm  t  r. Elde edilen EAOS ayn  okul türü içinde Türkiye genelindeki okul s  ras  n   belirlemek için okullar küçükten büyü  es  ralanm   s  ralamadaki ilk üç okul ve son üç okul belirlenmi  tir. Belirlenen bu okullarla ilgili kesin yönetici say  lar   na ula  lamad  ndan, yönetici say  s  ortalama her okul için 3 olarak kabul edilmi  tir. Ö  retmen ve ö  renci say  lar   Millî E  itim Bakanl   APK taraf   ndan haz  rlanan yay  mlanmam   verilerden, APK’da çal  anlar   nda yard  m  yla ç  kart  lm  t  r. Ayr   ca “Millî E  itim , le , lgili , statistiki Bilgiler” (Ankara Valili  i, 2000) adl  kitapç  ktan da yararlan  lm  t  r. Veli say  s  n  n, ö  renci say  lar   ile e  it olaca   dü  ünüldü  ünden, ö  renci say  s  aynen veli say  s  olarak al  nm  t  r.  Ara  t  rma örneklemi belirlenirken (Tablo 1); • Yönetici say  s  n  naz olmas  nedeniyle örneklem al  nmam  t  r. 36 yöneticinin tamam  ara  t  rmaya dahil edilmi  tir. • Ö  retmen ve ö  renci örneklemi belirlenirken; Ö  retmen ve ö  renci evreni kota örnekleme yöntemi (Balc  :2001: 100) kullan  larak okul türlerine göre Özel Fen Lisesi (ÖFL) ve Remî Fen Lisesi (RFL) olmak üzere iki alt tabakaya ayr   lm  t  r. Her okuldan örnekleme al  nacak ö  retmen ve ö  renciler o tabaka içende yer alan okullardan random yöntemi ile belirlenmi  tir. Toplamda 188 ö  retmenden 54’ü RFL’den ve 57’si de ÖFL’den olmak üzere 111 ö  retmen, 2037 ö  renciden de 70’i RFL’den ve 45’i de ÖFL’den olmak üzere 115 ö  renci örnekleme al  nm  t  r. • Veli örneklemi olarak, örnekleme al  nan 115 ö  renci velileri al  nm  t  r. Tablo 1. Ara  t  rman  nEvren ve Örneklemi Ö / retmen Ö / renci Veli      O     k   u     l     T     ü   r     ü     O     k   u     l     S          r   a   s       Okullar      Y     ö   n   e    t     i   c     i     (   n     )     E   v   r   e   n     B     ü   y     ü     k     l     ü         /      ü     (   n     )      Ö   r   n   e     k     l   e   m   e     A     l          n   a   n     S   a   y            (   n     )     E   v   r   e   n     B     ü   y     ü     k     l     ü         /      ü     (   n     )      Ö   r   n   e     k     l   e   m   e     A     l          n   a   n     S   a   y            (   n     E   v   r   e   n     B     ü   y     ü     k     l     ü         /      ü     (   n     )      Ö   r   n   e     k     l   e   m   e     A     l          n   a   n     S   a   y            (   n     ) , zmir Fen Lisesi 3311023210 23210 Adana Fen Lisesi   3251021810 21810           ,      l     k      Ü   ç     O     k   u     l Ankara Fen Lisesi   3341228915 28915 Bur.-Bucak Adem Tolunay F. L.   39913510 13510 Erzincan Nevzat Ayaz Fen L. 3151020715 20715      S   o   n      Ü   ç     O     k   u     l Kars Fen Lisesi 33313810 13810      R   e   s   m     î     F   e   n     L     i   s   e   s     i Toplam 1811654121970 1219 70 Denizli-Özel Servergazi Fen L. 31410637637Ank-Öz.Samanyolu Keçiör.F.L.   310814281428           ,      l     k      Ü   ç     O     k   u     l Kayseri- Özel K   l  çaslan Fen L.   39911871187Ankara-Özel Yüce Fen Lisesi   3231031910 31910 Ankara-M.E.V.Özel Ankara F.L.   3181015081508      S   o   n      Ü   ç     O     k   u     l Samsun- Özel Ar Fen Lisesi   31310265265       Ö   z   e     l     F   e   n     L     i   s   e   s     i Toplam 18725781845 818 45 Toplam 3618811120371152037115Veri Toplama Arac  n  nGeli  tirilmesi Ara  t  rmada temel veri toplama arac  olarak kullan  lacak anket geli  tirilirken, öncelikle ara  t  rma kapsam  nda yer alan, örgütsel ö  renmeyi etkileyen okul  artlar   na ili  kin; okul yap  s  ,tak   mçal  mas  ve i   birli  i, okul liderli  i, politika ve kaynaklar ile bilgi ve beceriler boyutuna dayal  olarak anket maddeleri yaz  lm  t  r. Bu ölçek maddeleri, bir taslak ölçek formu olarak düzenlenerek, Likert tipinde ölçeklendirilmi  ve alan uzmanlar   n  ngörü  lerine sunulmu  tur. Elde edilen veriler  nda gerekli düzeltmeler ve de  i  iklikler yap  larak ölçme arac  na pilot uygulama için son  ekli verilmi  tir. Uzman görü  üve alan yaz  ntaramas  ile ölçme arac  n  n, kapsam geçerlili  ine (Balc  ,2001; Karasar, 1982) sahip olup olmad   belirlenmi  tir. Son  ekli verilen ölçme arac  n  nyönetici ve ö  retmen anketinde 69, ö  renci anketinde 51 ve veli anketinde de 32 sorunun yer almas  na karar verilmi  tir. Maddeler 0’dan 5’e do  ru giden be  seçenekli Likert türü bir de  erlendirme ölçe  ihâline getirilmi  tir. Pilot uygulamadan elde edilen veriler kullan  larak, SPSS yaz  l  m  nda anketin alt boyutlar   ve tamam  için güvenilirlik -Reliability Analysis-Scale Alpha- katsay  lar   hesaplanm  t  r. Bu yolla iyi çal  mayan maddeler  belirlenerek düzeltilmi  tir. At  lan baz  maddelerden sonra anketlerin güvenilirlik çal  malar   na ili  kin analiz çal  malar   tekrarlanm  t  r. Yap  lan bu analizler sayesinde anketin iç güvenilirli  isa  lanm  t  r.Yine elde edilen  bu veriler kullan  larak ankette yer alan her alt bölüm ve anketin tamam  için Cronbach-Alpha güvenilirlik katsay  s  hesaplanm  t  r. Cronbach-Alpha katsay  lar   .7217 ile .9821 aras  nda de  i  mektedir (Tablo 2).  Tablo 2. Yönetici, Ö / retmen, Ö / renci ve Veli Anketi, Örgütsel Ö / renme Boyutlar  na  li  kin Cronbach -Alpha Katsay  lar  Cronbach -Alpha Katsay  lar   Örgütsel Ö  renme Boyutlar   Yönetici ve Ö  retmen Ö  renci Veli Okul Yap  s  .9213 .7417 .7566 Tak   mÇal  mas  ve ,  Birli  i.9640 .8807 .7217 Politikalar ve Kaynaklar .9334 .8964 .7757 Okul Liderli  i.9737 .9288 .8525 Bilgi ve Beceriler .8767 .9306 .7970 Testin Tümü , çin Cronbach - Alpha Katsay  s  .9821 .9784 .8677 Tablo 3. Yönetici ve Ö / retmen Anketine  li  kin Döndürme Sonucu Faktörlerin Aç  klanan De / i  kenlik Yüzdeleri Öz De / er De / i  kenlik Yüzdesi Toplaml  De / i  kenlik Yüzdesi Faktör      Y     ö   n   e    t     i   c     i   v   e      Ö             r   e    t   m   e   n      Ö             r   e   n   c     i     V   e     l     i     Y     ö   n   e    t     i   c     i   v   e      Ö             r   e    t   m   e   n      Ö             r   e   n   c     i     V   e     l     i     Y     ö   n   e    t     i   c     i   v   e      Ö             r   e    t   m   e   n      Ö             r   e   n   c     i     V   e     l     i 134,7 24,8 8,4 53,4 55,2 33,7 53,4 55,2 33,7 212,1 5,5 5,1 18,7 12,2 20,6 72,2 67,4 54,4 36,9 4,4 3,0 10,6 9,8 12,3 82,8 77,3 66,7 44,4 3,6 2,0 6,8 8,1 8,1 89,6 85,4 74,8 5 2,7 2,9 1,8 4,2 6,5 7,2 93,9 92,0 82,1 Anketlerin tamam  nda da katsay  lar   nyüksek olmas  ,ölçme araçlar   n  ngüvenilir oldu  unu göstermektedir. Yap  geçerlili  iiçin alt boyutlara yönelik Temel Bile  enler Analizi Tekni  i(Principal Component Analysis) kullan  larak faktör analizleri yap  lm  t  r. Ölçe  in 5 alt boyuttan olu  aca   daha önceden kararla  t  r   ld   için analizler 5 boyut dikkate al  narak yap  lm  t  r. Be   boyuta ili  kin maddeler belirlenirken Varimax Dik Döndürme tekni  ikullan  lm  t  r. Bu be  faktörün, Yönetici, Ö  retmen ölçe  ine ili  kin aç  klad  klar   (total variance explained) varyans %93,964, ö  renci ölçe  inde %92 ve veli ölçe  inde de %82,1’dir (Tablo 3). Buna göre, analizde önemli faktör olarak ortaya ç  kan be  faktörün birlikte, maddelerdeki toplam varyans  ve ölçe  eili  kin varyans  nço  unlu  unu aç  klad  klar   görülmektedir. Verilerin Toplanmas  Anketin Uygulanmas  :Geli  tirilen anket, Millî E  itim Bakanl   EARGED Ba  kanl  n  ndeste  iile okullara gönderilmi  tir. Yönetici ve Ö  retmen, Ö  renci ve Veli anketlerinin, örnekleme al  nan gruplarda uygulanmas  sa  lanm  t  r.
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks