René Descartes

Description
René Descartes

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Comics

Publish on:

Views: 3 | Pages: 2

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  René Descartes, Meditacions Metafísiques (I, II, V i VI) 1. Descriu breument l’escenari en què Descartes es presenta en la Meditació I: Ens diu que està asegut vora el foc, vestit amb roba d’estar per casa, que té els papers on escriu les meditacions a les mans i d’altres coses.  2. Les veritats de la geomatria, aritmética i ciències semblants són més fiables que les de la física, l’astronomia i d’altres ciències semblants. Com ho argumenta Descartes?    Afirmava que la geometria i l’aritmètica eren ciències difer  ents i, per consegüent, que els mètodes aritmètics no podien valer en geometria; a més, que les matemàtiques no podien utilitzar-se per interpretar la realitat. Descartes, per contra, quan desenvolupa totes les possibilitats de la geometria analítica i quan desenvolupa un mètode de caràcter matemàtic per interpretar la realitat -i en això, segueix Kepler i Galilei- adopta l’actitud contrària. afirmava, per exemple, que la geometria i l’aritmètica eren ciències diferents i, per consegüent, que els mètodes aritmètics no podien valer en geometria; a més, que les matemàtiques no podien utilitzar-se per interpretar la realitat. Descartes, per contra, quan desenvolupa totes les possibilitats de la geometria analítica i quan desenvolupa un mètode de caràcter matemàtic per interpretar la realitat -i en això, segueix Kepler i Galilei- adopta l’actitud contrària.  3. “Tinc en la ment, des de fa temps una certa idea: que hi ha un Déu omnipotent que m’ha creat tal com sóc”, diu Descartes a la Meditació I. Per què considera que aquest Déu no pot ferli creure que totes aquestes veritats són il·lusionàries i falses? Descartes suggereix que potser hem estat creats per un Déu que ens obliga a enganyar-nos sistemàticament, que ha disposat la nostra naturalesa de tal manera que creiem estar a la veritat quan realment estem en l'error. Amb aquesta hipòtesi es qüestiona la legitimitat de les proposicions que semblen tenir la màxima evidència, les que es presenten amb "claredat i distinció" (excepte les referides a la pròpia ment, com mostrarà el descobriment del cogito), proposicions del tipus "dos més tres és cinc" o "la suma dels rectangles de tot triangle és igual a dos rectes". Per tant, arriba a qüestionar la veracitat de la pròpia matemàtica.  4. Per quin motiu recolza Descartes en Arquímedes en desplegar el seu dubte al començament de la Meditació II?    Arquímedes no demanava res més que un punt fix i immòbil per treure la terra del seu lloc; per tant, podía esperar grans resultats si trovaba alguna cosa que fos certa i indubtable. 5. La hipótesis del geni maligne, pot fer trontollar la idea “jo sóc una cosa que pensa”? Raona -ho breument No crec que la pogués fer trontollar ja que nosaltres som qui pensem. Exactament, ara estic pensant en aquestes paraules que escrivic, les normes gram aticals, altres pensaments,… Per tant, és una cosa que tothom sap, i està demostrat, que fem en tots moments. 6. Què és el que pretén demostrar Descartes amb el tros de cera de la Meditació II? La veritat de la cera no pot ser descoberta ni per les sensacions ni per la imaginació. Només l´enteniment, la raó, l´esperit és capaç de descobrir el que la realitat externa, la cera, és en realitat. No hi ha raó justificada per pensar que les sensacions de les coses sigui igual a les coses de les que provenen. (Les idees no són les coses). 
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks