РЕКОНСТИТУЦИЈА БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ВИШЊИЋЕВЕ, ЗМАЈА ОД НОЋАЈА, КРАЉА ПЕТРА И ГОСПОДАР ЈОВАНОВЕ - PDF

Description
УДК (497.11) ; 726.2(497.11) РАДЕ МРЉЕШ РЕКОНСТИТУЦИЈА БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ВИШЊИЋЕВЕ, ЗМАЈА ОД НОЋАЈА, КРАЉА ПЕТРА И ГОСПОДАР ЈОВАНОВЕ Сажетак: У раду који је настао као део стручног испита за

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Funny & Jokes

Publish on:

Views: 47 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
УДК (497.11) ; 726.2(497.11) РАДЕ МРЉЕШ РЕКОНСТИТУЦИЈА БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ВИШЊИЋЕВЕ, ЗМАЈА ОД НОЋАЈА, КРАЉА ПЕТРА И ГОСПОДАР ЈОВАНОВЕ Сажетак: У раду који је настао као део стручног испита за рад у установама заштите непокретних културних добара, разматра се могућност повезивања остатака оријенталне београдске вароши и очувања колективне меморије исламског наслеђа, чији је текија изгубљени елемент, који означава и губитак материјалних остатака родног места српске законодавне власти. Деструкција и реституција исламског наслеђа на простору оријенталне вароши у шанцу након исељавања Турака, тематски је интересовала и познату Групу за мали урбанизам. Реконституцијом структуре урбанистичког блока, која се највећим делом заснива на реституцији зграде текије са двориштем, недвосмислено би било репрезентовано исламско налеђе, али са идејном компонентом више потенцирајући карактер просторне сукцесије у оквиру којег се идеалитет оријентализма изместио у идеалитет нове државотворности. Кључне речи: урбанистичка реконституција, исламско наслеђе, текија, Правитељствујушчи совјет, презентација културног добра, оријентална београдска варош Abstract: This paper, which formed part of a qualifying exam for immovable heritage protection jobs, considers the possibility of tying together the vestiges of oriental Belgrade and of preserving the collective memory of built heritage the Islamic heritage of which the tekke is a lost element, and the nonexistent birthplace of modern government in Serbia. The destruction and restitution of the Islamic legacy within the oriental town within the fosse after the dislocation of its Ottoman Turkish population is a topic that aroused the interest of the Group for Small- Scale Urbanism as well. The reconstitution of the urban block structure, for the most part based on the reconstruction of the tekke building and courtyard, would provide an unambiguous presentation of the Islamic heritage, but with an extra dimension: emphasis on the character of spatial succession, within which the ideality of orientality is translated to the ideality of new nationhood. Keywords: urban reconstitution, Islamic legacy, tekke, Governing Council, cultural heritage presentation, oriental Belgrade Увод ^ини се да се српско културно искуство још увек креће, као што се кретало и новијом историјом, између a la franga и a la turca, између калдрме и асфалта, између истока и запада. Искуство нам је паланачко, тврдио је филозоф Радомир Константиновић. Али паланачко искуство носи и знак помодности, како каже архитект Бранислав Миленковић, оне која на сваки начин даје свој прилог у занемаривању до уништења свега што је било некакав део нашег градитељског искуства. За разлику од Србије, на пример, интегрално бугарско културно наслеђе заснива се на импозантној компоненти коју чини и круг исламског културног наслеђа, у целинама и појединачним објектима који чине велики део приказа њеног градитељског искуства. Исламско наслеђе у Републици Србији је атомизирано и спорадично, знатно фрагментирано чиниоцима локалне и националне историје. Као много шта у овој земљи, и исламски објекти су се нашли у свој трагици историјских промена, проживљених институционалних поремећаја, променљивој заинтересованости српске културне и социјалне еволуције у развоју градова и села, као и самих струковних неспоразума. Једине интегралне целине које су од посебног значаја за фонд исламског наслеђа у Србији децентриране су стицајем новије политичке ситуације на Косову и Метохији. Целине у Призрену, Пећи, Урошевцу и др. тренутно се не могу операционализовати као саставне вредности укупног и сложеног обима српског етнолошко-антрополошког и културног наслеђа. 187 РАДЕ МРЉЕШ Подручје око Доситејевог лицеја, у оквиру којег се налази и урбанистички блок између улица Вишњићеве, Змаја од Ноћаја и Студентског трга са Шеих Мустафиним турбетом, утврђено је за просторну културно-историјску целину од изузетног значаја за Републику Србију. У Одлуци о утврђивању 1 стоји да предметни простор представља најстарију просторну целину у којој су сачувани првобитни регулациони правци, урбана матрица, слободне површине и појединачни објекти изузетне урбанистичке, архитектонске и историјске вредности. Међутим, савремени развој овог подручја, о чему ће и даље бити речи, поништио је две основне историографске претпоставке за очување колективне меморије друштва: (1) исламског наслеђа чији је аутентични елемент текија, с једне стране, и (2) непостојање родног места српске законодавне власти односно скупштине, с друге стране. У вези са овим последњим, чини се важним, између осталог, утврдити могућност контекстуализације не само исламског наслеђа већ и меморију места развоја српске уставотворне, државотворне, законодавне и извршне власти, с обзиром на околности које су иронично онемогућавале лоцирање српског демократског топоса. 2 Уколико се конзервација данас може схватити као управљање променама културног добра, онда је реконституција контролисано управљање променама и карактеризацијом урбанистичког блока, као и његовим развојним потенцијалом. Реконституција блока у функцији је интерпретације идентитета Београда: заштићена просторна културно-историјска целина успоставља спрегу између глобалних трендова (политичка коректност, мултиетничност, политика толеранције и сл.) и локалних вредности учитаних у колективну меморију друштва. 3 Кључно питање јесте на основу чега их повезати (конзервација и реконструкција), у који контекст их ставити (ревитализација), како их разумети (презентација). Просторна организација заштићене целине Tекије 4 су специфичне исламске сакралне грађевине у којима живе дервиши, припадници муслиманске верске секте, основане још за живота пророка Мухамеда. Још тада су се они поделили у две основне групе: они који обреде врше јавно и они који то раде тајно. Током времена поделе су се вршиле и даље, тако да су се дервиши разликовали и по начину вршења обреда. У свакој текији, затим, дервиши су се делили на редовне, који су се заветовали да цео живот проведу у текији, и световне, који су долазили у текију само на молитву. Поред тога, поједини дервиши били су одређени, или по својој вољи или по наредби старешине текије, да купе милостињу за своју текију. Једна текија није морала припадати само једном реду, нити је шеих морао припадати истоме реду као и текија. Сл 1. а. Изглед текије Хаџи шеих Мухамеда у Београду: зграда, главни улаз и турбе, цртеж Луке Младеновића, уписана година 1808; б. Технички снимак текије, цртеж архитекте Андрије Вуковића из године; в. Фотографија текије, снимио Гантенбајн године а. б. в. КОНЗЕРВАТОРСКИ ПРИСТУП 188 РЕКОНСТИТУЦИЈА БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ВИШЊИЋЕВЕ, ЗМАЈА ОД НОЋАЈА, КРАЉА ПЕТРА И ГОСПОДАР ЈОВАНОВЕ Као и све друге турске сакралне грађевине и текије су подизане из вакуфа 5, који их је издржавао. У зависности од богатства вакуфа била је и величина текије, па су у оквиру текије подизане и друге грађевине, као коначишта за путнике (мусафирхане, завије) и бесплатне кухиње (имарети). Око текије је увек било двориште, где се налазило и мање гробље, за истакнуте дервише и шеихе, па су подизана и турбета. Текије су најчешће грађене у бондручној конструкцији. На њихову изградњу утицала је турска стамбена архитектура са својим основним материјалом, дрветом. Због тога се текије нису до данас сачувале у већем броју. Међутим, грађене су и текије од камена, а њихова архитектура није била устаљена. Главна просторија звала се семахана, обично застрта ћилимима, и у њој су дервиши вршили обреде. Ако је имала михраб, овде су обављане и заједничке молитве. У текији се налази и стан чувара, обично главног дервиша шеиха (шејха), понекад просторије за смештај гостију (мусафирхана), а уз зграду и омање двориште, тзв. харем, у којем се сахрањују угледни чланови секте. Неке текије имају и затворене просторије са гробовима великодостојника. Текија је обично смештена у интимном амбијенту природе, често с лепим погледом на околину. Од многих текија на простору бивше републике Југославије (грађевине од XV до XVII века) познатије су Хаџи Синанова у Сарајеву, текија на врелу Буне код Благаја и текије у Тетову, Скопљу и Битољу. 6 Историографски подаци о београдској текији За текију Хаџи шеих Мухамеда и турбе шеиха Мустафе, као један од ретко сачуваних објеката из периода турске власти у Београду, везани су историјски догађаји значајни за однос Турака и Срба у XVIII и XIX веку. Под овим именом текија је уцртана у план из године на углу данашње Вишњићеве улице и Студентског трга. Убицирању Хаџи шеих Мухамедове текије послужили су поред турског плана из године, где је она под тим именом уцртана, и путописи Феликса Каница из године, где пише да се у тада постојећем турбету текије на данашњем Студентском тргу налазе гробови тројице верских јунака: шеиха Мехмеда Хоросаније, шеиха Мустафе, по коме турбе данас носи име, и Хаџи шеих Омерефендије. 7 Текија је постојала на овом месту и у XVIII веку, па се као једина налази у консигнацији неауторизованог плана из године, док се на Брушовом плану Вишњићева улица назива Derwisch Gassen. 8 У XIX веку зграда текије се први пут препознаје на Грамберговом плану из године, у којем је обележена као Правителствујушчи совјет. Према неким подацима, зграда је спаљена године да Турци не би запленили совјетску архиву. Као турска текија помиње се године први пут, што значи да је била поправљена и да је као текија функционисала. 9 До данас није утврђено ком реду је текија припадала у XIX веку. У натпису Шеих Мустафиног турбета стоји да је он припадао садијском реду, док неки извори наводе да је текија припадала диријском. 10 Код текија је могуће да шеих, као оснивач завије, не припада истом реду као сви остали дервиши. 11 Текија Хаџи шеиха Мухамеда једина је текија у Београду чији је изглед познат. На иницијативу Српског ученог друштва, као зграду у којој је заседао Карађорђев Правитељствујушчи совјет, текију је године технички снимио инжењер Андрија Вуковић, а затим је године и фотографисана. 12 По свему судећи, зграда текије потиче из XVIII века. Порушена је септембра године, 13 а испод тла је још остао њен подрум. Зграда је имала правоугаону основу дужине страна 17,50 м x 8 м. Према улици приземна, ограђена високим зидом с капијом, из дворишта једноспратна. Уз текију је била дограђена и мања приземна кућа с једним одељењем, такође према улици. У дворишту су се налазили, поред данас постојећег Шеих Мустафиног турбета, приземна зграда, нужник, бунар и већи број гробова. Сама зграда текије имала је у приземљу три просторије: једну већу и једну мању собу, и ходник спојен с предсобљем. На спрату су се налазиле четири просторије: једна велика соба, две једнаке мање собе и један ходник. На згради није било врата према улици, већ се улазило из дворишта. Улична фасада је била веома скромна с пет прозора и малим, плитким кровним венцем. Кров је био благог нагиба, покривен ћерамидом, али није имао дубоку стреху. Према дебљини зидова, може се закључити да су у приземљу били од камена, а на спрату од бондрука, како су грађени и сви преградни зидови. 14 Једини очувани део овог комплекса, саграђен око године, јесте објекат култно-меморијалне намене, турбе у којем су сахрањивани турски великодостојници, шеих Мустафа, припадник садијског реда, некада старешина ове текије, као и још неколико наредних дервишких великодостојника. Постављен је у дворишту источно од зграде текије. Представља објекат турске архитектуре, типичан за ову врсту и намену. То је шестострана грађевина дужине страна 4,90 м, озидана каменом, са по једним отвором на само пет фасада,
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks