Рекомендації щодо використання навчальних програм уміщено в пояснювальних - PDF

Description
методичний коментар У зв язку з наказом Міністерства освіти і науки України від «Про затвердження змін до навчальних програм для 1 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» з метою

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Internet & Technology

Publish on:

Views: 16 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
методичний коментар У зв язку з наказом Міністерства освіти і науки України від «Про затвердження змін до навчальних програм для 1 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» з метою розвантаження навчальних програм для учнів початкових класів затверджено зміни до наступних програм: «Українська мова», «Літературне читання», «Математика», «Природознавство», «Я у світі», «Інформатика», «Трудове навчання», «Іноземні мови для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів», «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», «Мистецтво», «Фізична культура», «Основи здоров я». До найбільш суттєвих змін належать такі: знято фіксовану кількість годин на вивчення кожної теми тепер учителі визначатимуть їх самостійно, ураховуючи рівень підготовки класу, наявність навчально-методичного забезпечення та регіональні особливості; знято дублювання змісту в навчальних предметах «Основи здоров я», «Я у світі», «Природознавство»; здійснено перерозподіл тем між класами з метою приведення процесу навчання у відповідність до вікових можливостей молодших школярів та принципу здоров язбереження; уніфіковано термінологію програм, якою мають послуговуватися вчителі та автори підручників, її наближено до вікових особливостей молодших школярів. Рекомендації щодо використання навчальних програм уміщено в пояснювальних записках до них. Зокрема, у програмі з «Літературного читання» конкретизовано позиції, які спрямовують учителя на реалізацію компетентнісного підходу (наприклад, учень(ниця) «користується прийомами з розвитку темпу читання» замінено на «виконує вправи з»; «має уявлення про один із способів зображення персонажа опис його зовнішності» замінено на «знаходить у тексті опис зовнішності персонажа» тощо) та формування ціннісного ставлення до читання як джерела знань і засобу естетичного задоволення (наприклад, школяр(ка) розповідає про свої враження, почуття, які виникли під час читання/слухання; називає події твору, які їх викликали; пояснює свою думку). Формулювання змісту навчального матеріалу у вигляді методичних рекомендацій уніфіковано відповідно до формату такого документа, як навчальна програма. Введено розділ «Аудіювання слухання-розуміння усного мовлення» з вимогами по кожному класу з урахуванням тих, що були зазначені 4 в програмі з української мови та відповідно було додано опис цього розділу в пояснювальній записці програми. Спрощено вимоги до навчальних досягнень учнів щодо власних висловлювань, обов язкової кількості творів, що учні мають читати напам ять. Проаналізовано та оновлено коло читання в кожному класі з використанням рекомендаційних списків дитячої літератури, що були надані Національною бібліотекою України для дітей, авторитетних електронних ресурсів. Планується видання хрестоматії для учнів початкових класів для серії «Шкільна бібліотека», до якої увійдуть твори сучасних авторів. Чимало дискусій викликала вимога щодо контролю темпу (швидкості) читання. Але оскільки навичка читання це не лише темп, а й спосіб читання, виразність, правильність, розуміння прочитаного, то кількісні показники знято, залишено лише якісні. У програмі з «Іноземних мов»: суттєво спрощено вимоги до письма для учнів 1-го класу; скорочено обсяг висловлювань у мовленнєвій компетенції «Говоріння» та обсяг письмових повідомлень у мовленнєвій компетенції «Письмо»; уточнено вимоги до фонетичної лінгвістичної компетенції; вилучено складні граматичні форми, що належать до мовного рівня А2: множина іменників, закінчення (-es) (1 клас); присвійний відмінок іменника (3 клас); Present Perfect (4 клас); структура to be going to (4 клас); вилучено з лінгвістичної лексичної компетенції теми «Шкільне приладдя» (2 клас), що дублює вимоги 1-го класу; спрощено вимоги до письма в 3 класі щодо написання листів та листівок («за зразком оформлюють короткі повідомлення та листівку-вітання, СМС»); уточнено мовленнєві функції щодо опису емоційного стану («виражати настрій»); уточнено вимоги мовленнєвої компетенції «Аудіювання» з урахуванням роботи з навчальними аудіо- та відеоматеріалами; уточнено тематику ситуативного спілкування: Дозвілля (Іграшки, на прогулянці) 1 клас; «Свята та традиції» («Харчові продукти») 2 клас; «Помешкання» («На кухні»), «Природа і навколишнє середовище», («Пори року»), «Відпочинок і дозвілля» («Поїздка на канікулах») 3 клас; «Свята і традиції» («Святкування у кафе») 4 клас. У програмі з української мови вилучено складні для учнів початкової школи теми: «Умовне позначення слів», «Спосіб умовного позначення речень», «Складання речень за поданою графічною схемою», натомість: посилено практичне ознайомлення з реченням. Осучаснено перелік словникових слів, вимову і написання яких мають запам ятовувати діти. Аудіювання і читання перенесено на урок літературного читання в усіх класах, окрім першого. Додано у тему «Текст» жанр есе з таки- 5 ми вимогами: учень(ниця) спостерігає за основними ознаками жанру; розпізнає його серед інших текстів (розповідь, опис, міркування); бере участь у створенні есе під керівництвом учителя (усно). У програмі з математики відбулося зміщення акцентів із знаннєвих результатів на діяльнісні. У такий спосіб ураховано пропозиції фахівців щодо необхідності реалізації диференційованого підходу до учнів з різними навчальними можливостями. Так, у програмах 1 2 класів знято вимоги щодо знання напам ять таблиць додавання та віднімання в межах 10 та 20, таблиць множення та ділення, у оновленій програмі пропонується в другому класі виконувати множення зручним для дитини способом: замінювати додаванням, відштовхуватись від попереднього результату, дивитись в таблицю. Зміщено акценти щодо набуття учнями обчислювальної навички як найвищого ступеня оволодіння прийомами обчислення. Зміст навчального матеріалу та державних вимог до рівня навчальних досягнень учнів програми «Інформатика» мають нове формулювання з передбаченням, що дитина зможе практично виконати дії на стаціонарному, портативному, будь-якому мобільному пристрої. Опис практичних частин оновлено так, що можна не завантажувати жодну програму на стаціонарний комп ютер, окрім операційної системи, а виконувати все в Інтернеті. Важливим чинником сучасної освіти є використання знань з інформатики для медійної та інформаційної грамотності дитини як складової успішності в навчанні інших предметів. До державних вимог щодо навчальних досягнень учня/учениці включено фразу «учень/учениця використовує у своєму мовленні» такі слова, як «Інтернет», «браузер» тощо. Програма з «Інформатики» оновлена з дотриманням концентричності. Тема «Графіка» розглядалась лише у другому та четвертому класах, тепер ця тема є з 2 по 4 класи. Для міжпредметного зв язку до теми «Текст» включено підтеми «Сприймання тексту в електронних книгах» та «Орієнтування в списку книг електронної бібліотеки». Також програму осучаснено внесенням до її змісту понять, які вивчаються на інших предметах (електронні атласи, електронне читання тощо). Під час внесення змін до програми з природознавства було дотримано принцип послідовності викладу матеріалу і поступовості в нарощуванні складності, уточнено термінологію. Під час розширення тематики навчальних проектів одночасно зменшено їхню кількість. Оновлення програми дасть змогу вчителеві спланувати більше уроків на природі, збільшити кількість екскурсій, залучити дітей до активних методик навчання, спостережень і дослідництва, набуття досвіду природоохоронної діяльності та застосування його в життєвих ситуаціях. Тему «Тіла і речовини» інтегровано у зміст програми 1-го, 2-го та 3-го класів. У першому класі в розділі «Навколишній світ» формуються уявлення про тіла неживої природи, природні та штучні тіла. У розділі «Нежива природа» діти знайомляться з речовинами на прикладі води, повітря, піску, глини та досліджують деякі їхні властивості. 6 У другому класі формується уявлення про агрегатні стани речовини на прикладі води (твердий лід (сніг); рідкий вода; газоподібний водяна пара) та перехід води з одного стану в інший за нагрівання та охолодження (утворення хмар та опадів, колообіг води в природі, замерзання водойм, відлига). Учні набувають практичних навичок, досліджуючи речовини у різних агрегатних станах, порівнюють властивості льоду та снігу, усвідомлюють, що сніг і лід це вода, досліджують сніжинки за допомогою лупи та за малюнками. У третьому класі поглиблюються знання учнів про речовини та їхні властивості, формується поняття про розчинні та нерозчинні у воді речовини, учні досліджують розчинність речовин, що використовуються в побуті. Вивчаючи властивості води, варто наголосити, що які рідини приймають форму посудини, у яку їх наливають, текучі, але водночас мають і відмінні властивості (практична робота «Порівняння властивостей води та інших рідин»). Під час вивчення складу повітря вчитель наголошує, що воно є сумішшю газоподібних речовин (кисню, азоту, водню, вуглекислого газу, водяної пари та ін.). Властивості газоподібних речовин вивчаються на прикладі повітря. Усі гази займають весь доступний їм простір, легко стискаються, розширюються в разі нагрівання і водночас мають різні властивості (на прикладі кисню, водяної пари, вуглекислого газу). У темі «Корисні копалини» поглиблюються знання учнів про властивості речовин у різних агрегатних станах на прикладі твердих, рідких та газоподібних корисних копалин. Знайомлячись із колекцією корисних копалин, учні порівнюють їхні властивості. Під час вивчення ланцюгів живлення, травної, дихальної та кровоносної систем, гігієни шкіри, складання раціону здорового харчування знання учнів про речовини у 3-му класі розширюються, а узагальнити їх допоможе проект «Різноманітність речовин і матеріалів та використання їх людиною». У програмі з фізичної культури замінено термін «Школи вправ, м яча та ін.», вилучено систему оцінювання фізичної підготовленості школярів 7 10 років, лист контролю фізичної підготовленості учня, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів із предмета «Фізична культура», тестові завдання для оцінювання теоретичних знань учнів 2 4 класів тощо. Доповнено зміст сучасними рухливими іграми та вправами на релаксацію. Лижну і ковзанярську підготовку та плавання винесено в додатки, зміст яких можна використовувати за наявності відповідних умов. З програми «Трудове навчання» вилучені теми «Виготовлення об ємних виробів із дроту» та «Бісероплетіння». Зміст практичної роботи визначається вчителем/вчителькою самостійно, залежно від теми уроку та виду робіт, що виконуватимуться під час уроку. Об єкти праці на уроках учитель/учителька добирає, опираючись на побажання учнів. Навчальна програма «Я у світі» зазнала таких змін: знято теми, які дублюють зміст предмета «Основи здоров я» і які доцільніше вивчати на «Основах здоров я» («розвиток людини протягом життя», «зовніш- 7 ність людини» тощо). До програми включено практичні роботи, рольові ігри, дискусію, навчальні проекти. Зроблено акцент на тому, що проекти можуть бути колективні, групові, індивідуальні. До кожного навчально
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks