Register your product and get support at series Нұсқаулық 32PFT PHT PFT PDF

Description
Register your product and get support at 4131 series Нұсқаулық 32PFT PHT PFT4131 Мазмұны 1.1 Теледидарды және жазбаларды уақытша тоқтату EasyLink

Please download to get full document.

View again

of 60
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Presentations & Public Speaking

Publish on:

Views: 29 | Pages: 60

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Register your product and get support at 4131 series Нұсқаулық 32PFT PHT PFT4131 Мазмұны 1.1 Теледидарды және жазбаларды уақытша тоқтату EasyLink Орнату 4 12 Параметрлер 32 1 ТД нұсқаулығы Қауіпсіздік туралы нұсқауларды оқу 4 Теледидар тіреуі мен қабырғаға бекіту жақтауы 4 Орналастыру бойынша кеңестер 4 Қуат кабелі 4 Антенна кабелі Құрылғыларды қосу Байланыстар туралы ақпарат Смарт карталы CAM - CI Қабылдағыш - теледидардың абоненттік қосымшасы Үй кинотеатры жүйесі HTS Blu-ray диск ойнатқышы DVD ойнатқышы Құлақаспап Ойын құрылғысы USB қатты дискісі USB жад құрылғысы Фотокамера Бейнекамера - HDMI Компьютер 13 Жылдам параметрлер 32 Сурет 32 Дыбыс 35 Эко параметрлері 38 Жалпы параметрлер 39 Балалардан қорғау құлпы 42 Әмбебап пайдалану Арнаны орнату Антеннаны/кабельді орнату Арналар тізімін көшіру Бағдарламалық құрал Бағдарламалық құрал нұсқасы 50 Жергілікті жаңартулар 50 Бастапқы коды ашық бағдарламалық құрал 50 Бастапқы коды ашық лицензия Ерекшеліктер Қосу және өшіру Қосу немесе күту режимі Ұйқы таймері Таймерді өшіру 15 5 Қашықтан басқару құралы Түймелерге шолу IR датчигі (4031/5231 сериялы теледидарға арналған) Қоршаған ортаға қауіпсіз 52 Қуат 52 Қабылдау 53 Дисплей түрі 53 Дисплейдің кіріс ажыратымдылығы 53 Өлшемдері және салмақтары 53 Байланыс мүмкіндігі 54 Дыбыс 54 Мультимедиа Анықтама және қолдау IR датчигі (4131 сериялы теледидарға арналған) Батареялар Тазалау Арналар USB қосылымынан 29 Бейнелерді ойнату 29 Фотосуреттерді көру 29 Музыка ойнату 30 Арналарды ауыстыру 18 Арналар тізімдері 18 Арна параметрлері 19 Text / Teletext (Мәтін/телемәтін) 21 Теледидарды тіркеңіз 55 Анықтаманы пайдалану 55 Ақаулықтарды шешу 55 Онлайндық анықтама 56 Тұтынушыларды қолдау орталығы / жөндеу Қауіпсіздік және қызмет көрсету Қауіпсіздік Экран күтімі 59 7 Теледидар нұсқаулығы Пайдалану шарттары, авторлық құқықтар және лицензиялар Сізге не қажет Теледидар нұсқаулығын пайдалану Пайдалану шарттары Авторлық құқықтар және лицензиялар 60 8 Теледидарды жазу және кідірту 25 Индекс Жазу Теледидарды кідірту 26 9 Home (Басты) мәзір Home (Басты) мәзірі туралы ақпарат Басты мәзірді ашу Көздер Құрылғыға ауысу Теледидар кірісі опциялары Ойын немесе компьютер Бейнелер, фотосуреттер және музыка 29 2 1 ТД нұсқаулығы 1.1 Теледидарды және жазбаларды уақытша тоқтату USB қатты дискісін қоссаңыз, сандық теледидар арнасынан таратылымды кідіртуге және жазуға болады. Теледидарды уақытша тоқтатып, шұғыл қоңырауға жауап беріңіз немесе спорттық матч кезінде үзіліс жасаңыз, бұл кезде теледидар таратылымды USB қатты дискісіне сақтайды. Кейінірек қайта көруге болады. USB қатты дискісі қосылып тұрғанда, сандық таратылымдарды да жазуға болады. Бағдарламаны көріп отырғанда жазуға немесе алдағы бағдарламаны жазуды жоспарлауға болады. Қосымша ақпаратты Анықтама ішіндегі Жазу және теледидарды уақытша тоқтату тарауынан қараңыз. 1.2 EasyLink EasyLink көмегімен Bluray Disc ойнатқышы сияқты қосылған құрылғыны теледидардың қашықтан басқару құралымен басқаруға болады. EasyLink қосылған құрылғылармен байланысу үшін HDMI CEC мүмкіндігін пайдаланады. 3 тығындардан 4 пластик бұранда қалпақты алып тастаңыз. Теледидарды VESA стандартымен үйлесімді кронштейнге орнату үшін металл бұрандалардың теледидардың резьбалы тығындарына шамамен 10 мм тереңдікке енетінін тексеріңіз. 2 Орнату 2.1 Қауіпсіздік туралы нұсқауларды оқу Абайлаңыз Теледидарды қабырғаға орнату үшін, арнайы тәжірибе қажет және оны тек білікті мамандар орындауы керек. Теледидарды қабырғаға орнату олардың салмағына сәйкес қауіпсіздік стандарттарына сай болуы керек. Теледидарды орнатар алдында сақтық шараларын оқыңыз. TP Vision Europe B.V. дұрыс орнатпау, не болмаса орнатудан туындайтын сәтсіз немесе жарақат алуға әкелетін жағдайлар үшін жауапты емес. Теледидарды бірінші рет пайдаланбай тұрып қауіпсіздік туралы нұсқауларды оқып шығыңыз. Нұсқауларды оқу үшін Анықтама ішіндегі Қауіпсіздік және күтім тарауын қараңыз. 2.2 Теледидар тіреуі мен қабырғаға бекіту жақтауы 2.3 Орналастыру бойынша кеңестер Теледидар тірегі 4131 сериялы теледидар ТД тірегін орнату туралы нұсқауларды теледидармен бірге берілген Жұмысты бастаудың қысқаша нұсқаулығынан табуға болады. Осы нұсқаулықты жоғалтып алсаңыз, оны сайтынан жүктеп алуға болады. - Теледидарды экранына жарық тікелей түспейтін жерге орналастырыңыз. - Теледидарды қабырғадан 15 см қашығырақ орналастырыңыз. - Теледидарды көрудің ең қолайлы қашықтығы экран диагоналінің 3 еселік өлшеміне тең. Отырған кезде көз экранның орта тұсымен бір деңгейде болуы тиіс. Жүктеу үшін теледидардың үлгі нөмірін пайдаланып Жылдам бастау нұсқаулығынан іздеңіз. Қабырғаға орнату 4131 сериялы теледидар Сондай-ақ, Теледидар VESA стандартымен үйлесімді қабырға кронштейнімен (бөлек сатылады) қолдануға дайын. Қабырғаға орнатуды сатып алғанда келесі VESA кодын пайдаланыңыз Қуат кабелі 4131 сериялы теледидар - Қуат кабелін теледидардың артындағы POWER қосқышына қосыңыз. - Қуат кабелі қосқышқа мықтап кіргізілгенін тексеріңіз. - Розеткадағы қуат ашасына кез келген уақытта қол жеткізуге болатынын тексеріңіз. - Қуат кабелін суырарда әрқашан ашасынан тартыңыз, ешқашан кабельден тартпаңыз. - 32Pxx VESA MIS-F 100x100, M4 (ең қысқасы: 10 мм, ең ұзыны: 14 мм) - 43Pxx VESA MIS-F 200x200, M6 (ең қысқасы: 10 мм, ең ұзыны: 15 мм) - 49Pxx VESA MIS-F 400x200, M6 (ең қысқасы: 10 мм, ең ұзыны: 15 мм) Дайындау Алдымен, теледидардың артқы жағындағы резьбалы 4 Бұл теледидар күту режимінде электр қуатын өте аз пайдаланғанымен, теледидарды ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, қуат үнемдеу үшін электр сымын ажыратып қойыңыз. Қосымша ақпаратты Анықтама ішіндегі Қосу және өшіру тарауынан қараңыз. 2.5 Антенна кабелі Антенна ашасын теледидардың артындағы Antenna ұясына мықтап қосыңыз. Жеке антеннаңызды қосуға немесе антенна сигналына антенна тарату жүйесінен қосылуға болады. IEC Coax 75 Ohm RF антенна қосқышын пайдаланыңыз. Бұл антенна байланысын DVB-T және DVB-C кіріс сигналдары үшін пайдаланыңыз. 5 3 HDMI порттары Құрылғыларды қосу HDMI сапасы 3.1 HDMI қосылымының көрінісі мен дыбыс сапасы ең жақсы. Бір HDMI кабелі бейне және аудио сигналдарын біріктіреді. Теледидар сигналына арналған HDMI кабелін пайдаланыңыз. Байланыстар туралы ақпарат Байланыс мүмкіндігінің нұсқаулығы Сигнал тасымалдаудың сапасын жақсарту үшін жоғары жылдамдықты HDMI кабелін пайдаланыңыз және 5 м-ден ұзын HDMI кабелін пайдаланбаңыз. Құрылғыны теледидарға әрқашан жоғары сапалы қосылыммен қосыңыз. Сондай-ақ, сурет пен дыбыстың жақсы тасымалдануын қамтамасыз ету үшін жоғары сапалы кабельдерді пайдаланыңыз. Құрылғыны жалғаған кезде, теледидар оның түрін анықтайды және әр құрылғыға дұрыс түр атауын береді. Қаласаңыз, түр атауын өзгертуге болады. Құрылғыға дұрыс түр атауы берілсе, Sources (Көздер) мәзірінде осы құрылғыға ауысқан кезде, теледидар ыңғайлы теледидар параметрлеріне автоматты түрде ауысады. Көшіруден қорғау HDMI кабельдерінде HDCP (жоғары өткізу мүмкіндігі бар сандық мазмұнды қорғау) мүмкіндігі бар. HDCP DVD немесе Blu-ray дискілерінен мазмұнның көшірілуін болдырмайтын қорғау сигналы. DRM (сандық құқықтарды басқару) деп те аталады. Бірнеше құрылғыны теледидарға қосу үшін көмек керек болса, Philips TV қосылым мүмкіндігінің нұсқаулығына кіруіңізге болады. Нұсқаулық қосу жолы және пайдаланылатын кабельдер туралы ақпаратты ұсынады. сайтына өтіңіз HDMI ARC Антенна порты Теледидардағы HDMI 1 қосылымында HDMI ARC (Дыбысты қайтару арнасы) бар. Қосымша құрылғы (сандық ресивер) немесе тіркеуіш болса, антенна сигналы теледидарға кірместен бұрын оны приставка және/немесе тіркеуіш арқылы бірінші жүргізу үшін антенна кабельдерін қосыңыз. Осылайша, антенна және приставка мүмкін қосымша арналарды жазу үшін тіркеуішке жібере алады. Егер құрылғыда, әдетте үй кинотеатры жүйесінде (HTS) HDMI ARC ұясы болса, оны осы теледидардағы HDMI 1 ұясына қосыңыз. HDMI ARC ұясымен теледидар суретінің дыбысын HTS жүйесіне жіберетін сыртқы дыбыс кабелін қосудың қажеті жоқ. HDMI ARC ұяшығы екі сигналды біріктіреді. HDMI 1 ARC ішінде ARC өшіру керек жағдайда, түймесін басып, Sound (Дыбыс) опциясын таңдап, OK түймесін Advanced (Қосымша) HDMI 1 - ARC тармағын таңдаңыз. HDMI CEC - EasyLink EasyLink HDMI қосылымының көрінісі мен дыбыс сапасы ең жақсы. Бір HDMI кабелі бейне және аудио сигналдарын біріктіреді. Ажыратылымдылығы жоғары (HD) теледидар сигналдары үшін HDMI кабелін қолданыңыз. Сигнал тасымалдаудың сапасын жақсарту үшін жоғары жылдамдықты HDMI кабелін пайдаланыңыз және 5 м-ден ұзын HDMI кабелін пайдаланбаңыз. 6 үшін 1. түймесін басып, General settings (Жалпы параметрлер) опциясын таңдап, мәзірге өту үшін (оң жақ) 2. EasyLink Easylink remote control (Easylink қашықтан басқару құралы) тармағын таңдап, OK 3. On (Қосулы) немесе Off (Өшірулі) күйін таңдап, OK пернесін EasyLink HDMI CEC Егер құрылғыларыңыз HDMI көмегімен қосылса және оларды EasyLink болса, оларды теледидардың қашықтан басқару құралымен басқаруға болады. EasyLink HDMI CEC теледидарда және қосылған құрылғыда қосылуы керек. DVI - HDMI EasyLink арқылы теледидардың қашықтан басқару құралымен қосылған құрылғыны пайдалануға болады. EasyLink қосылған құрылғылармен байланысу үшін HDMI CEC (тұтынушылық электрониканы басқару) мүмкіндігін пайдаланады. Құрылғылар HDMI CEC сигналын қолдауы және HDMI қосылымы арқылы жалғануы тиіс. Егер сізде DVI қосылымы ғана бар құрылғы әлі де болса, құрылғыны HDMI ұясының кез келгеніне DVI - HDMI адаптері арқылы жалғаңыз. Құрылғыда DVI ұяшығы ғана болса, DVI-HDMI адаптерін пайдаланыңыз. HDMI ұяшықтарының біреуін пайдаланып, дыбыс үшін теледидардың артқы жағында Audio L/R кабелін (3,5 мм шағын қосқыш) Audio In ұяшығына жалғаңыз. EasyLink параметрлерін орнату EasyLink мүмкіндігі теледидарда қосылып келеді. Қосылған EasyLink құрылғыларында барлық HDMI CEC параметрлері дұрыс орнатылғанын тексеріңіз. EasyLink басқа маркалы құрылғылармен жұмыс істемеуі мүмкін. Басқа маркалардағы HDMI-CEC HDMI-CEC функциясының аты әр компанияларда әртүрлі болады. Кейбір мысалдар: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink және Viera Link. Бұл маркалардың барлығы EasyLink мүмкіндігімен үйлесімді бола бермейді. Көшіруден қорғау Мысалы, HDMI CEC марка атаулары тиісті иелерінің жекеменшігі болып табылады. DVI және HDMI кабельдерінде HDCP (жоғары өткізу мүмкіндігі бар сандық мазмұнды қорғау) мүмкіндігі бар. HDCP DVD немесе Blu-ray дискілерінен мазмұнның көшірілуін болдырмайтын қорғау сигналы. DRM (сандық құқықтарды басқару) деп те аталады. EasyLink қосулы немесе өшірулі Scart EasyLink параметрін қосуға немесе өшіруге болады. Теледидарда EasyLink параметрлері қосулы келеді. SCART - сапасы жақсы қосылым. SCART қосылымын CVBS және RGB бейне сигналдарына пайдалануға болады, бірақ ажыратымдылығы жоғары (HD) теледидар сигналдарына қолдануға болмайды. SCART қосылымы бейне және дыбыс сигналдарын біріктіреді. Сондай-ақ, SCART байланысы NTSC ойнатуын қолдайды. EasyLink параметрін толығымен өшіру үшін 1. түймесін басып, General settings (Жалпы параметрлер) опциясын таңдап, мәзірге өту үшін (оң жақ) 2. EasyLink параметрін таңдап, (оң жақ) түймесін басып, бір қадам әрі EasyLink тармағын таңдаңыз. 3. Өшіру опциясын таңдаңыз. EasyLink қашықтан басқару құралы Құрылғыларды байланыстырғаннан кейін, оларды теледидардың басқару құралымен пайдаланғыңыз келмесе, EasyLink қашықтан басқару құралын бөлек ажыратуға болады. EasyLink қашықтан басқару құралын қосу немесе өшіру 7 Дыбыс шығысы - оптикалық Смарт карта Дыбыс шығысы - оптикалық жоғары сапалы дыбыс қосылымы. Үздік бағдарламаларына жазылған кезде, сандық теледидар операторлары CI+ модулін (шартты кіру модулі CAM
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks