Reg. CE 2009-1069, privind SNCU, modificat cu directiva din 2010.pdf

Description
2009R1069 — RO — 09.11.2010 — 001.001 — 1 Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său. ►B REGULAMENTUL (CE) NR. 1069/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

Please download to get full document.

View again

of 64
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 64

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  Acest document reprezint ă  un instrument de documentare, iar institu ţ iile nu î  ş i asum ă  responsabilitatea pentru con ţ inutul s ă u.   ► B REGULAMENTUL (CE) NR. 1069/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Ș I AL CONSILIULUI din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de srcine animal ă   ș i produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman ș i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de srcine animal ă )  (JO L 300, 14.11.2009, p. 1) Astfel cum a fost modificat prin: Jurnalul Oficial  NR. Pagina Data ► M1  Directiva 2010/63/UE a Parlamentului European ș i a Consiliului din 22 septembrie 2010 L 276 33 20.10.2010 2009R1069 — RO — 09.11.2010 — 001.001 — 1  REGULAMENTUL (CE) NR. 1069/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Ș I AL CONSILIULUI din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de srcine animal ă   ș i produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman ș i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de srcine animal ă )  PARLAMENTUL EUROPEAN Ș I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,  având în vedere Tratatul de instituire a Comunit ăț ii Europene, în special articolul 152 alineatul (4) litera (b), având în vedere propunerea Comisiei, având în vedere avizul Comitetului Economic ș i Social European (  1  ), dup ă  consultarea Comitetului Regiunilor, hot ă rând în conformitate cu procedura prev ă zut ă  la articolul 251 din tratat (  2  ), întrucât:  (1)  Subprodusele de srcine animal ă  care nu sunt destinate consumului uman constituie o surs ă  poten ț ial ă  de riscuri pentru s ă n ă tatea public ă   ș i cea animal ă . Situa ț iile de criz ă  din trecut, legate de epidemiile de febr  ă  aftoas ă , de r  ă spândirea encefalopa - tiilor spongiforme transmisibile, precum encefalopatia spon - giform ă  bovin ă  (ESB), ș i apari ț ia dioxinelor în produsele furajere, au ar  ă tat consecin ț ele utiliz ă rii improprii a anumitor subproduse de srcine animal ă  asupra s ă n ă t ăț ii publice ș i animale, asupra siguran ț ei lan ț ului alimentar ș i furajer ș i asupra încrederii consumatorilor. În plus, astfel de crize pot avea ș i un impact negativ mai larg, asupra societ ăț ii în ansamblu, prin impactul lor asupra situa ț iei socioeconomice a fermierilor ș i a sectoarelor industriale interesate, ș i asupra încrederii consuma - torilor în siguran ț a produselor de srcine animal ă . Epizootiile ar  putea avea ș i consecin ț e negative pentru mediu, nu numai din cauza problemei elimin ă rii cadavrelor, dar ș i din punctul de vedere al biodiversit ăț ii.  (2)  Subprodusele de srcine animal ă  apar mai ales cu ocazia sacri - fic ă rii animalelor pentru consumul uman, în cursul produc ț iei de  produse de srcine animal ă , ca de exemplu produse lactate, ș i în cursul elimin ă rii animalelor moarte ș i în cadrul m ă surilor de control al bolilor. Indiferent de srcinea lor, ele constituie un risc poten ț ial pentru s ă n ă tatea public ă   ș i animal ă   ș i pentru mediu. Acest risc trebuie s ă  fie controlat în mod adecvat, fie  prin direc ț ionarea acestor produse c ă tre mijloace de eliminare sigure sau prin utilizarea lor în scopuri diferite, cu condi ț ia aplic ă rii unor m ă suri stricte care s ă  minimalizeze riscurile sanitare în cauz ă .   ▼ B  2009R1069 — RO — 09.11.2010 — 001.001 — 2  (  1  ) JO C 100, 30.4.2009, p. 133. (  2  ) Avizul Parlamentului European din 24 aprilie 2009 (nepublicat înc ă  în Jurnalul Oficial) ș i Decizia Consiliului din 7 septembrie 2009.   (3)  Eliminarea tuturor subproduselor de srcine animal ă  nu constituie o op ț iune realist ă , dat fiind c ă  ar duce la costuri care nu pot fi sus ț inute ș i la riscuri pentru mediu. Dimpotriv ă , este în interesul clar al tuturor cet ăț enilor – cu condi ț ia minimaliz ă rii riscurilor sanitare – ca o gam ă  larg ă  de subproduse de srcine animal ă  s ă  fie folosite în siguran ță  pentru diferite aplica ț ii, într-un mod durabil. O gam ă  larg ă  de subproduse de srcine animal ă  este într-adev ă r utilizat ă  în mod curent în sectoare de produc ț ie importante, cum sunt industria farmaceutic ă , industria furajer  ă   ș i cea a piel ă riei.  (4)  Tehnologiile noi au l ă rgit posibilit ăț ile de utilizare a subpro - duselor de srcine animal ă  sau a produselor derivate într-un num ă r mare de sectoare de produc ț ie, în special în scopul  producerii de energie. Cu toate acestea, utilizarea acestor noi tehnologii ar putea crea riscuri sanitare care trebuie s ă  fie, de asemenea, minimizate.  (5)  Normele sanitare comunitare cu privire la colectarea, transportul, manipularea, tratarea, transformarea, prelucrarea, depozitarea, introducerea pe pia ță , distribu ț ia, utilizarea ș i eliminarea subpro - duselor de srcine animal ă  ar trebui s ă  fie stabilite într-un cadru coerent ș i cuprinz ă tor.  (6)  Aceste norme generale trebuie s ă  fie propor  ț ionale cu riscul  pentru s ă n ă tatea public ă   ș i animal ă  pe care-l reprezint ă  subpro - dusele de srcine animal ă  atunci când acestea sunt manipulate de c ă tre operatori, în cursul diferitelor etape ale procesului ce duce de la colectare la utilizarea sau eliminarea lor. Normele ar trebui s ă   ț in ă  seama, de asemenea, de riscurile pentru mediu ap ă rute în timpul acestor opera ț iuni. Cadrul comunitar trebuie s ă  includ ă , dup ă  caz, norme sanitare legate de introducerea pe pia ță , inclusiv de schimburile comerciale intracomunitare ș i importul de subproduse de srcine animal ă .  (7)  În Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 (  1  ), Parlamentul European ș i Consiliul au stabilit norme comunitare în materie de s ă n ă tate  privind subprodusele de srcine animal ă  care nu sunt destinate consumului uman. Bazat pe un aviz ș tiin ț ific ș i ca m ă sur  ă  în temeiul C ă r  ț ii albe a Comisiei din 12 ianuarie 2000 privind siguran ț a alimentar  ă , respectivul regulament a introdus o serie de norme vizând s ă  protejeze siguran ț a lan ț ului alimentar ș i furajer, care sunt complementare legisla ț iei comunitare privind alimentele ș i hrana animalelor. Respectivele norme au îmbun ă t ăț it în mod semnificativ nivelul comunitar de protec ț ie împotriva riscurilor reprezentate de subprodusele de srcine animal ă .  (8)  Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 a introdus clasificarea subpro - duselor de srcine animal ă  în trei categorii, în func ț ie de gradul de risc implicat. Acesta impune operatorilor s ă  p ă streze subpro - dusele de srcine animal ă  apar  ț inând unor categorii diferite în mod separat unele de altele, dac ă  doresc s ă  utilizeze subproduse de srcine animal ă  care s ă  nu prezinte riscuri importante pentru s ă n ă tatea public ă  sau animal ă , în special dac ă  astfel de produse sunt derivate din materiale destinate consumului uman. Respectivul regulament a introdus, de asemenea, principiul de a nu hr  ă ni animalele de ferm ă  cu materiale care prezint ă  un risc important ș i acela conform c ă ruia materialele ce provin de la animale nu trebuie s ă  constituie hran ă  pentru animale apar  ț inând aceleia ș i specii cu cea din care produsele respective au fost ob ț inute. Conform respectivului regulament, numai materialele  provenind de la animale care au fost supuse unei inspec ț ii vete - rinare pot intra în lan ț ul furajer. În plus, acesta stabile ș te norme  pentru standardele de prelucrare care s ă  garanteze diminuarea riscurilor.   ▼ B  2009R1069 — RO — 09.11.2010 — 001.001 — 3  (  1  ) JO L 273, 10.10.2002, p. 1.   (9)  Conform articolului 35 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1774/2002, Comisia trebuie s ă  prezinte Parlamentului European ș i Consiliului un raport privind m ă surile adoptate de c ă tre statele membre pentru a asigura conformitatea cu respectivul regulament. Raportul trebuie s ă  fie înso ț it, atunci când este cazul, de propuneri legislative. Raportul a fost prezentat pe data de 21 octombrie 2005 ș i a subliniat necesitatea men ț inerii princi -  piilor Regulamentului (CE) nr. 1774/2002. Mai mult, acesta a  pus în eviden ță  domeniile în care se considerau necesare modi - fic ă ri ale respectivului regulament, în special clarific ă ri cu privire la aplicabilitatea normelor la produsele finite, rela ț ia cu alte dispozi ț ii legale comunitare ș i clasificarea anumitor materiale. Rezultatele unor serii de misiuni de informare, desf  ăș urate în statele membre în 2004 ș i 2005 de c ă tre Oficiul Alimentar ș i Veterinar al Comisiei (OAV), vin în sprijinul acestor concluzii. Potrivit OAV, sunt necesare îmbun ă t ăț iri referitoare la trasabi - litatea fluxului de subproduse de srcine animal ă , precum ș i la eficacitatea ș i la armonizarea controalelor oficiale.  (10)  Comitetul de coordonare ș tiin ț ific ă , înlocuit, în 2002, de Auto - ritatea European ă  pentru Siguran ț a Alimentar  ă  (EFSA), a adoptat un num ă r de avize cu privire la subprodusele de srcine animal ă . Respectivele avize atest ă  nevoia men ț inerii principalelor principii ale Regulamentului (CE) nr. 1774/2002; în special cel potrivit c ă ruia subprodusele de srcine animal ă  ob ț inute de la animale demonstrate a fi improprii consumului uman în urma unei inspec ț ii sanitare nu trebuie s ă  p ă trund ă  în lan ț ul furajer. Cu toate acestea, respectivele subproduse de srcine animal ă  pot fi recuperate ș i utilizate pentru fabricarea unor produse tehnice sau industriale, în cadrul unor condi ț ii sanitare specifice.  (11)  Concluziile Pre ș edin ț iei Consiliului asupra raportului Comisiei din 21 octombrie 2005, care au fost adoptate în decembrie 2005, precum ș i consult ă rile ulterioare realizate de Comisie au eviden ț iat faptul c ă  normele stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 ar trebui s ă  fie îmbun ă t ăț ite. Principalele obiective ale normelor privind subprodusele de srcine animal ă , ș i anume controlul riscurilor pentru s ă n ă tatea public ă   ș i cea animal ă   ș i protec ț ia siguran ț ei lan ț ului alimentar ș i furajer, ar trebui stabilite în mod clar. Prevederile prezentului regulament ar trebui s ă  permit ă  atingerea acestor obiective.  (12)  Normele stabilite de prezentul regulament cu privire la subpro - dusele de srcine animal ă  ar trebui s ă  se aplice produselor care nu  pot fi utilizate pentru consumul uman, potrivit legisla ț iei comu - nitare, în special atunci când nu sunt conforme legisla ț iei refe - ritoare la igiena alimentar  ă  sau când nu pot fi introduse pe pia ță  ca produse alimentare deoarece nu prezint ă  siguran ță  fie pentru c ă  d ă uneaz ă  s ă n ă t ăț ii, fie pentru c ă  sunt improprii consumului uman (subproduse de srcine animal ă  „prin lege”). Cu toate acestea, respectivele norme trebuie s ă  se aplice, de asemenea, ș i  produselor de srcine animal ă  care respect ă  anumite norme cu  privire la posibila lor utilizare pentru consumul uman sau care reprezint ă  materie prim ă  pentru produse destinate consumului uman, chiar dac ă  acestea sunt în cele din urm ă  destinate unor altor scopuri (subproduse de srcine animal ă  „prin alegere”).  (13)  În plus, pentru a preveni riscurile reprezentate de animalele s ă lbatice, cadavrele sau p ă r  ț i ale cadavrelor unor astfel de animale suspectate de a fi afectate de o maladie contagioas ă  ar trebui s ă  fac ă  obiectul unor norme stabilite prin prezentul regu - lament. Aceast ă  includere nu ar trebui s ă  implice o obliga ț ie de   ▼ B  2009R1069 — RO — 09.11.2010 — 001.001 — 4
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks