Refinery Equipment

Description
Refinery equipment description

Please download to get full document.

View again

of 49
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 49

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  1  ﻠﮐ   ﯽﻳﺎﻨﺷﺁ   ﯽهﺎﮕﺸﻳﻻﺎﭘ   تاﺰﻴﻬﺠﺗ   ﺎﺑ   ﯽ   South Pars Gas Field Development (Phases 9 & 10) by: P.Hasanzadeh لوا   ﺶﺨﺑ : ﺎهﺮﻴﺷ   VALVES    2  ﻠﮐ   ﯽﻳﺎﻨﺷﺁ   ﯽهﺎﮕﺸﻳﻻﺎﭘ   تاﺰﻴﻬﺠﺗ   ﺎﺑ   ﯽ   South Pars Gas Field Development (Phases 9 & 10) by: P.Hasanzadeh زا   ﺪﻨﺗرﺎﺒﻋ   نﺁ   ﯽﻠﺻا   ﻒﻳﺎﻇو   و   تﻻﺎﻴﺳ   رﺎﺸﻓ   و   نﺎﻳﺮﺟ   رﺎﻬﻣ   ﺖﻬﺟ   ﺖﺳا   ﯼا   ﻪﻠﻴﺳو   ﺮﻴﺷ : - هزﺎﮔ   و   تﺎﻌﻳﺎﻣ   نﺎﻳﺮﺟ   ﻞﻣﺎﮐ   ﻞﺻو   و   ﻊﻄﻗ  - هزﺎﮔ   و   تﺎﻌﻳﺎﻣ   زﺎﻴﻧ   درﻮﻣ   راﺪﻘﻣ   رﻮﺒﻋ   ﻢﻴﻈﻨﺗ  - دﺮﮐ   رﻮﺒﻋ   ﯼﺎهزﺎﮔ   و   تﺎﻌﻳﺎﻣ   ﺖﺸﮔزﺎﺑ   زا   ﯼﺮﻴﮔﻮﻠﺟ  -  ﺎﻌﻳﺎﻣ   رﺎﺸﻓ   و   راﺪﻘﻣ   لﺮﺘﻨﮐ   و   ﻢﻴﻈﻨ  - ﺎﺸﻓ   ﺖﺤﺗ   ﯼﺎه   ﻩﺎﮕﺘﺳد   ﻦﺘﺷاد   ﻪﮕﻧ   ﻦﻤﻳا   و   لﺮﺘﻨﮐ   ﺎهﺮﻴﺷ   ﻒﻠﺘﺨﻣ   عاﻮﻧا : ﺪﻧﻮﺷ   ﯽﻣ   ﯼﺪﻨﺑ   ﻢﻴﺴﻘﺗ   ﻪﺘﺳد   ﻪﺳ   ﻪﺑ   دﺮﮐرﺎﮐ   عﻮﻧ   ﺮﻈﻧ   زا   ﯽﺘﻌﻨﺻ   ﯼﺎهﺮﻴﺷ : ١ - ﻨﻨﮐ   ﯽﻣ   رﺎﮐ   ﯽﻧﺎﺴﻧا   ﯼوﺮﻴﻧ   ﺎﺑ   ﻪﮐ   ﯽﺘﺳد   ﯼﺎهﺮﻴﺷ  . ٢ - زﺎﮔ   و   تﺎﻌﻳﺎﻣ   اﻮه   ﯼوﺮﻴﻧ   ﺎﺑ   ﻪﮐ   ﯼرﺎﮐدﻮﺧ   ﯼﺎهﺮﻴﺷ   ﻨﻨﮐ   ﯽﻣ   رﺎﮐ   ﻩﺪﻧﻮﺷ   لﺮﺘﻨﮐ   ﯼﺎ  . ٣ - ﻨﻨﮐ   ﯽﻣ   رﺎﮐ   قﺮﺑ   ﯼوﺮﻴﻧ   ﺎﺑ   ﻪﮐ   ﯼرﺎﮐدﻮﺧ   ﯼﺎهﺮﻴﺷ  . دﻮﻤﻧ   ﯼﺪﻨﺑ   ﻢﻴﺴﻘﺗ   ﺮﻳز   ترﻮﺻ   ﻪﺑ   ﺎﻬﻧﺁ   ناﻮﺗ   ﯽﻣ   ﯼﺮهﺎﻇ   ﻞﮑﺷ   ﺮﻈﻧ   زا   ﻦﻴﻨﭽﻤه : ١ - ﻧزﻮﺳ   ﯼﺎهﺮﻴﺷ   ٢ - روﺎﻤﺳ   ﯼﺎهﺮﻴﺷ   ٣ - وﺮﮐ   ﯼﺎهﺮﻴﺷ   ۴ - ﻳﻮﺸﮐ   ﯼﺎهﺮﻴﺷ   ۵ - ﻤﮔاﺮﻓﺎﻳد   ﯼﺎهﺮﻴﺷ   ۶ - ﻄﮑﻳ   ﯼﺎهﺮﻴﺷ   ﻓ   ٧ - ا   ﻪﻧاوﺮﭘ   ﯼﺎهﺮﻴﺷ   ٨ - ﺎﻨﻴﻤﻃا   ﺮﻴﺷ   ١   ٩ - ﺎﮐدﻮﺧ   ﯼﺎهﺮﻴﺷ   ٢   ١ - ﻨﺷﺎﺑ   ﯽﻣ   رﻮﺗﻮﻣ   وﺮﺘﮑﻟا   ﺎﻬﻧﺁ   ﮎﺮﺤﻣ   ﻪﮐ   ﯽﻳﺎهﺮﻴﺷ   ٣   ١١ - ﺷﺎﺑ   ﯽﻣ   ﺪﻴﻳﻮﻨﻟﻮﺳ   ﺎﻬﻧﺁ   ﮎﺮﺤﻣ   ﻪﮐ   ﯽﻳﺎهﺮﻴﺷ   ٤  . 1  Manual Valves 2  Control Valves 3  Solenoid Valves 4  Needle Valves 5  Plug Or Cock Valves 6  Globe Valves 7  Gate Valves 8  Diaphragm Valves 9  Non Return or Check Valves 10  Butterfly Valves 11  Safety Valves 12  Control Valves 13  Electric Motor Operated Valves  3  ﻠﮐ   ﯽﻳﺎﻨﺷﺁ   ﯽهﺎﮕﺸﻳﻻﺎﭘ   تاﺰﻴﻬﺠﺗ   ﺎﺑ   ﯽ   South Pars Gas Field Development (Phases 9 & 10) by: P.Hasanzadeh ﺪﻨﺷﺎﺑ   ﯽﻣ   ﻢﻬﻣ   ﺮﻴﺷ   عﻮﻧ   بﺎﺨﺘﻧا   رد   ﺮﻳز   ﻞﻣاﻮﻋ  : ١ - ﺸﮐ   ﻪﻟﻮﻟ   ﻪﺸﻘﻧ   ٢ - هد   مﺎﺠﻧا   ﺪﻳﺎﺑ   ﺮﻴﺷ   ﻪﮐ   ﯼرﺎﮐ   عﻮﻧ   ٣ - ﺣ   ﻟﻮﻟ   ﻩزاﺪﻧا   و   ﺮﻴﺷ   ﻢ   ۴ - ﺎﺸﻓ   و   تراﺮﺣ   ﻪﺟرد   ۵ - ﻴﺷ   ﻩﺪﻧزﺎﺳ   داﻮﻣ  Actuating Unit ۶ - ﻴﺷ   ﻪﮐﺮﺤﻣ   ﻢﺘﺴﻴﺳ   و   ﺮﻴﺷ   ﯼزاﺪﻧا   رﺎﮑﺑ   ﻢﺘﺴﻴﺳ   ﯽﻳﻮﺸﮐ   ﺮﻴﺷ : تﺎﻴﺻﻮﺼﺧ   زا   و   ﺪﻨﻨﮐ   ﯽﻣ   ﻩدﺎﻔﺘﺳا   ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ   ﻪﺘﺴﺑ   و   زﺎﺑ   ﻞﻣﺎﮐ   رﻮﻄﺑ   ار   لﺎﻴﺳ   نﺎﻳﺮﺟ   ﺪﻨهاﻮﺨﺑ   ﻪﮐ   ﯽﻳﺎهﺎﺟ   رد   ﺮﺘﺸﻴﺑ   ﺮﻴﺷ   عﻮﻧ   ﻦﻳا   زاﻢﮐ   نﺁ   ﯽﻠﺻاﻮﺷ   ﯽﻣ   ﻩدﺎﻔﺳا   نﺁ   زا   ﻞﻳﻮﻃ   ﯼﺎه   ﻪﻟﻮﻟ   ﻩار   ﺮﺳ   رد   ﻞﻴﻟد   ﻦﻴﻤه   ﻪﺑ   و   ﺖﺳا   نﺁ   لﻮﻃ   رد   رﺎﺸﻓ   ﺖﻓا   ندﻮﺑ  . ﻪﮐ   ﯽﻣﺎﮕﻨه   رد   ﯽﺘﻣوﺎﻘﻣ   ﻪﻧﻮﮕﭽﻴه   و   ﻩﺪﺷ   جرﺎﺧ   لﺎﻴﺳ   نﺎﻳﺮﺟ   ﺮﻴﺴﻣ   زا   و   ﻩﺪﺷ   ﺖﻳاﺪه   ﻻﺎﺑ   ﻪﺑ   ﻼﻣﺎﮐ   روﺁ   ﺪﻨﺑ   ﺎﻳ   ﻮﺸﮐ   ﺖﺳا   زﺎﺑ   ﻞﻣﺎﮐ   رﻮﻃ   ﻪﺑ   ﺮﻴﺷدراﺪﻧ   ﯼرﻮﺒﻋ   نﺎﻳﺮﺟ   ﻞﺑﺎﻘﻣ . ﺑ   ﺮﻴﺷ   ﻪﮐ   ﯽﻣﺎﮕﻨه   ﯽﻟوﻪﺑ   لﺎﻴﺳ   ﻪﺠﻴﺘﻧ   رد   و   ﻩﺪﺷ   ﺖﻳاﺪه   دﻮﺧ   ﻞﺤﻣ   ﻦﻳﺮﺗ   ﻦﻴﻳﺎﭘ   ﻪﺑ   ﺪﻳﺁرد   ﻪﺘﺴﺑ   ﺖﻟﺎﺣ   ﺪﻳﺎﻤﻧ   ﯽﻣ   رﺎﺸﻓ   ﺖﻓا   و   ﻢﻃﻼﺗ   دﺎﺠﻳا   ﻮﺸﮐ   ﺎﺑ   مدﺎﺼﺗ   و   ﺮﻴﺴﻣ   ﺮﻴﻴﻐﺗ   ﺖﻠﻋ . و   ﺪﻧا   ﻩﺪﺷ   ﻞﻴﮑﺸﺗ   ﻮﺸﮐ   و   ﻪﻗﺎﺳ   ﺖﻤﺴﻗ   ود   زا   ﺎهﺮﻴﺷ   عﻮﻧ   ﻦﻳاﻳﺎﻣ   ﻖﻴﻗد   ﻢﻴﻈﻨﺗ ﺖﺴﻴﻧ   ﻪﻗﺎﺳ   رود   ﺎﺑ   ﺐﺳﺎﻨﺘﻣ   ﺮﻴﺷ   ندﺮﮐ   ﻪﺘﺴﺑ   و   زﺎﺑ   ناﺰﻴﻣ   ﻪﮑﻧﺁ   ﺖﻠﻌﺑﺬﻟ   ﺖﺳا   ﺮﺗ   ﻞﮑﺸﻣ   ﺎهﺮﻴﺷ   ﺮﻳﺎﺳ   زا زﺎﮔ   ﺎﻳ   ﻊدﻮﺷ   ﯽﻣ   ﻩدﺎﻔﺘﺳا   ﻞﻣﺎﮐ   ندﺮﮐ   ﻪﺘﺴﺑ   و   زﺎﺑ   ﯼاﺮﺑ   ﻂﻘﻓ   ﺮﻴﺷ   عﻮﻧ   ﻦﻳا   زا . ﺳا   ﻩﺪﺷ   ﻩداد   نﺎﺸﻧ   ﯽﻳﻮﺸﮐ   ﺮﻴﺷ   ﮏﻳ   زا   ﯽﻠﮑﺷ   ﺮﻳز   رد : ﯼوﺮﮐ   ﺮﻴﺷ : ﺎﻤﺘﺧﺎﺳ   ﻪﺘﻓﺮﮔ   ﺖﺳا   ﻞﮑﺷ   ﯼوﺮﮐ   ﻪﮐ   دﻮﺧ   ﻪﻧﺪﺑ   ﯼﺮهﺎﻇ   ﻞﮑﺷ   زا   ار   دﻮﺧ   ﻢﺳا   ﺮﻴﺷ   ﻦﻳاﻪﻄﻘﻧ   زا   ﻊﻳﺎﻣ   ﻪﮐ   ﺖﺳا   ﯼرﻮﻃ   نﺁ   ﻞﺧاد   ن   نﺁ   زا   جوﺮﺧ   ﺎﺗ   ﺮﻴﺷ   ﻪﺑ   ﯼدورو٨ هد   ﯽﻣ   ﺖﻬﺟ   ﺮﻴﻴﻐﺗ   ﻪﺟرد  . دﺮﺠﻣ   ﻪﺑ   ﻪﮐ   ﺖﺳا   ﯼرﻮﻃ   نﺁ   ﻩﺎﮕﻨﻤﻴﺸﻧ   و   ﻪﭽﻳرد   نﺎﻤﺘﺧﺎﺳ   ﺖﻟﺎﺣ   رد   ﯽﻳﻮﺸﮐ   ﺮﻴﺷ   ﻪﮐ   ار   ﯽﺗﻻﺎﮑﺷا   ﯼوﺮﮐ   ﺮﻴﺷ   ﻞﻣﺎﮐ   ندﻮﺒﻧ   زﺎﺑ   ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ   دﻮﺷ   ﯽﻣ   ﻊﻄﻗ   ﻢه   ﺎﺑ   ﺎﻬﻧﺁ   سﺎﻤﺗ   نﺎﻳﺮﺟ   نﺪﺷ   راﺮﻗﺮﺑزﺎﺑ   ﻪﻤﻴﻧراﺪﻧ   ﺖﺳاراد   ار   ندﻮﺑ  . ﺮﮐ   ﻩدﺎﻔﺘﺳا   نﺎﻳﺮﺟ   لﺮﺘﻨﮐ   و   ﻢﻴﻈﻨﺗ   ﺖﻬﺟ   نﺁ   زا   ناﻮﺗ   ﯽﻣ   اﺬﻟ . ﻪﺘﺳد   رود   داﺪﻌﺗ   نﻮﺑ   ﺐﺳﺎﻨﺘﻣ   ﺎﻨﻤﺿ   14  Solenoid Valves  4  ﻠﮐ   ﯽﻳﺎﻨﺷﺁ   ﯽهﺎﮕﺸﻳﻻﺎﭘ   تاﺰﻴﻬﺠﺗ   ﺎﺑ   ﯽ   South Pars Gas Field Development (Phases 9 & 10) by: P.Hasanzadeh دزﺎﺳ   ﯽﻣ   نﺎﺳﺁ   ﺖﺳد   ﺎﺑ   ار   نﺎﻳﺮﺟ   راﺪﻘﻣ   ﻢﻴﻈﻨﺗ   رﺎﮐ   ﻊﻳﺎﻣ   ﯽﺟوﺮﺧ   ﯼاﺮﺠﻣ   ﻢﺠﺣ   ﺎﺑ   ﺮﻴﺷ . ر   ﺎه   ﺮﻴﺷ   عﻮﻧ   ﻦﻳا   تﺎﺼﺨﺸﻣ   زا   ﯽﺧﺮﺑﻢﻴﻨﮐ   ﯽﻣ   روﺮﻣ   ﺮﻳز   رد : ١ - ﺑ   لﺎﻴﺳ   نﺎﻳﺮﺟ   ﺖﻬﺟ   ﻨﮐ   ﯽﻣ   ﺮﻴﻴﻐﺗ   ﯽﻳﻮﺸﮐ   ﺮﻴﺷ   فﻼﺧ . ٢ - ﻳﺎﻤﻧ   ﯽﻣ   ﻢﻃﻼﺗ   دﺎﺠﻳا   لﺎﻴﺳ   نﺎﻳﺮﺟ   ﺖﻬﺟ   ﺮﻴﻴﻐﺗ  . ٣ - هد   ﯽﻣ   ﺶﻳاﺰﻓا   ار   رﺎﺸﻓ   ﺖﻓا   ﻢﻃﻼﺗ  . ۴ - ﻨﮐ   ﯽﻣ   دﺎﺠﻳا   ﯽﻳﻮﺸﮐ   ﺮﻴﺷ   ﻪﺑ   ﺖﺒﺴﻧ   ﯼﺮﺘﺸﻴﺑ   رﺎﺸﻓ   ﺮﻴﺷ   ﻦﻳا  . ۵ - ﺳا   ﺮﺘﻤﮐ   ﯽﻳﻮﺸﮐ   ﯼﺎهﺮﻴﺷ   زا   ﮎﺎﮑﻄﺻا   ﻪﺑ   طﻮﺑﺮﻣ   ﯽﮔدﻮﺳﺮﻓ   ﺮﻴﺷ   عﻮﻧ   ﻦﻳا   رد  . ۶ - ﻗاﻮﻣ   ﯼاﺮﺑ   ﯼوﺮﮐ   ﺮﻴﺷ   ﺳا   ﻩدﺎﻔﺘﺳا   ﻞﺑﺎﻗ   ﺪﺷﺎﺑ   زﺎﺑ   ﻪﻤﻴﻧ   ﺪﻳﺎﺑ   ﯼدﺎﻳز   تﺪﻣ   ﯼاﺮﺑ   ﺪﻳﺎﺑ   ﺮﻴﺷ   ﻪﮐ   ﯽ . ٧ - ﻧ   ﻦﻳا   ﺲﻨﺟ   ﺳا   نﺰﻧ   ﮓﻧز   دﻻﻮﻓ   ﺎﻳ   ﻞﮑﻴﻧ   زا   ﺐﻠﻏا   ﺮﻴﺷ   ع .
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks