referat fizica

Description
doppler effect

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 6 | Pages: 2

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
   Robu Andrei  Efectul Doppler Unda emisă de o sursă de oscilaţii se propagă de la sursă până la receptorul care o detectează. Prin detectarea undei se înţelege măsurarea unei anumite mărimi caracteristice ei, de exemplu, frecvenţa undei. Dacă sursa şi receptorul sunt în repaus unul faţa de celalalt, frecvenţa undei măsurată de receptor este egală cu frecvenţa undei emisă de sursă. Aşa se întâmplă atât cu undele sonore cât şi cu cele luminoase. Dacă însă sursa de oscilaţii este în mişcare faţa de receptor, frecvenţa undei măsurată de receptor diferă de aceea a undei emisă de sursa de oscilaţii.Acest fapt care se oservă când sursa şi receptorul sunt în mişcare unul faţă de celălalt, se numeşte efectul Doppler! acest efect este foarte important atât în ştiinţă cât şi în te nică.#xplicaţia efectului Doppler se va face folosind figura $. care redă undele sferice ce izvorăsc din sursa de oscilaţii %. Dacă sursa se mişcă, de exemplu din % in %&, undele sferice emise succesiv, se apropie unele de altele in sensul de mişcare al sursei. Distanţa dintre suprafeţele sferice de egala fază reprezintă lungimea de undă! se oservă astfel că la receptorul ' staţionar, a(ung în unitatea de timp, unde cu suprafeţele sferice mai apropiate între ele în comparaţie cu situaţia în care sursa ar fi în repaus faţă de receptor. )ntrucât suprafeţele de egală fază sunt aparent mai apropiate, lungimea de unda aparenta  a  este mai mica şi deci frecvenţa undelor măsurată de receptor este în acest caz mai mare. Dacă sursa este staţionară, iar receptorul se deplasează către sursa %, ca în figura *., acesta întâlneşte în unitatea de timp mai multe unde sferice, decât dacă receptorul ar fi fost fix şi undele ar fi a(uns la el. +a urmare receptorul în mişcare către sursă detectează o frecvenţa mai mare.)n consecinţă, frecvenţa detectată de receptor creşte dacă mişcarea relativă a sursei faţă dereceptor, receptorul fiind în poziţia '& in figura$., printrun raţionament analog cu acela făcut maiînainte, se a(unge la concluzia că frecvenţa măsurată de receptor scade. Dacă sursa stă pe loc iar receptorul '& se deplasează, în situaţia figurii *, de la dreapta spre stânga, depărtânduse de sursă,undele sferice a(ung la receptor mai rar in timp, decât dacă receptorul ar fi fost în repaus şi deci acesta detectează o frecvenţa mai mică. Prin urmare, frecvenţa detectată scade, daca mişcarea relativă a sursei faţă de receptor îi depărtează pe unul de celălalt.Pentru a exprima cantitativ modificarea frecvenţei în efectul Doppler se notează cu u viteza de deplasare a sursei % faţă de receptor, cu  %  frecvenţa undelor emise de sursă si cu  '   frecvenţa undelor măsurate de receptor. Undele studiate se propagă cu viteza v in mediul în care se găsesc sursa şi receptorul! această viteză fiind o caracteristică a mediului respectiv nu este afectată de mişcarea sursei sau a receptorului.)n timpul t sursa emite  % -t şi, dacă sursa ar fi fixă, aceste unde ar parcurge distanţa v-t. ungimea de undă se oţine ca raportul intre distanţa v-t parcursă si numărul de unde care acoperă această distanţa adică'elaţia oţinută este inecunoscută, dar ea a fost stailită printrun raţionament nou care va fi folosit în cazul în care există mişcarea sursei sau a receptorului.Dacă sursa se deplasează către receptor cele  % -t unde emise de sursa se vor răspândi întrun spaţiu mai mic decât v-t, deoarece în timpul t sursa însăşi sa deplasat cu distanţa u-t. Aceasta înseamnă că numărul de unde  % -t emise de sursă în timpul t se vor găsi în spaţiul v-tu-t , iar lungimea de undă aparentă, definită ca raportul între spaţiul v-tu-t si numărul de unde  % -t este  /recvenţa corespunzătoare lungimii de undă  a este frecvenţa măsurată de receptor  '  .Dacă sursa se depărtează de receptor, numărul de unde  % -t se întind pe distanţa v-t0u-t! lungimea de undă aparentă este în acest caz  a 12v0u34  % . Adoptând convenţia că u este pozitiv  pentru mişcarea sursei către receptor şi negativ când sursa se îndepărtează de receptor, relaţia 2$3 este aplicailă şi în acest caz.Presupunând apoi că receptorul se mişcă spre sursă cu viteza u&, viteza sa relativă faţă de unde este v0u&, iar numărul de unde pe care receptorul le întâlneşte în timpul t este 2v0u&3t4  a  în care  a 1v4  % . /recvenţa măsurată de receptor esteDacă receptorul se depărtează de sursă, la el a(ung mai puţine unde în timpul t, 2vu&3t4  a , şi deci frecvenţa măsurata de receptor va fi 2vu&3  a . +onvenţia ca u& să fie pozitiv când receptorul se apropie de sursa si negativ când se depărtează de sursă, face ca relaţia 2*3 să se aplice şi în acest caz.)n cazul în care atât sursa cât si receptorul sunt în mişcare unul faţă de altul, relaţia generală estecare se reduce la 2$3 pentru u&15 2' staţionar3 şi la 2*3 pentru u15 2% staţionar3. )n rezumat frecvenţa măsurată creşte  '  6  % , la apropierea relativă, adică fie pentru u65 fie pentru u&65 şi frecvenţa măsurată scade,  '  7  % , la depărtarea relativă, adică fie pentru u75 fie pentru u&75.Aceste rezultate sunt aplicaile în multe cazuri. De exemplu pentru undele sonore un oservator percepe o frecvenţă mai mare, adică sunete mai înalte dacă sursa de sunete se apropie de el si o frecvenţă mai mică, adică sunete mai (oase, dacă sursa se depărtează.#fectul Doppler este foarte important în astronomie unde prin măsurarea frecvenţei radiaţiilor care provin de la stele sau galaxii îndepărtate se poate staili mişcarea acestora faţă de  planeta noastră. Prin astfel de măsurători se oţine întotdeauna o frecvenţă mai mică a radiaţiilor luminoase caracteristice aştrilor respectivi. Aceasta înseamnă că lungimea de undă măsurată este mai mare decât cea reala! cu alte cuvinte are loc o deplasare spre 8roşu9 a radiaţiilor luminoase respective3 lumina roşie are lungimea de undă cea mai mare în domeniul viziil3. :aloarea variaţiei frecvenţei creşte cu distanţa de la Pământ, ceea ce sugerează că întregul Univers este în expansiune, adică toţi aştrii se îndepărtează spre limitele Universului, cu viteze din ce în ce mai mari pe măsură ce sunt mai depărtaţi de Pământ. Aceasta este o prolema ma(ora a cosmologiei şistudiul ei se azează în principal pe efectul Doppler.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks