: ก ก [RECUVA FILE RECOVERY] ก ก - ก - PDF

Description
2010 : : ก ก [RECUVA FILE RECOVERY] ก ก ก ก ก ก - ก ก ก Piriform Recuva File Recovery ก ก ก ก ก ก ก ก ก MP3 Player, ipod, ipad ก ก ก ก 2 P a g e ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

Please download to get full document.

View again

of 37
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Music

Publish on:

Views: 67 | Pages: 37

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
2010 : : ก ก [RECUVA FILE RECOVERY] ก ก ก ก ก ก - ก ก ก Piriform Recuva File Recovery ก ก ก ก ก ก ก ก ก MP3 Player, ipod, ipad ก ก ก ก 2 P a g e ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก Piriform Recuva ก ก Recuva Piriform ก ก ก Recuva ก ก ก ก ก ก ก 3 P a g e CONTENTS 1 2 ก Recuva Recuva File Recovery ก ก... 5 Download ก Download ก ก ก Recuva ก ก ก Recuva ก ก ก ก / ก ก ก Recuva 2 o ก ก Wizard o ก ก Advanced ก ก Deep Scan ก ( ก ) ก ก ก ก ก ก ก ก Flash Drive ก ก ก ก ก ก ก Recuva ก 4 P a g e ก Recuva ก ก ก Piriform Recuva ก Piriform ก ก ก ก ก ก ก CCleaner ก ก ก ก ก ก ก Piriform Recuva ก Recuva ก ก ก (File Recovery) ก ก ก ก ก Recuva ก ก USB ก ก ipod ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก Microsoft Outlook Express, Mozilla Thunderbird Windows Live Mail ก ก ipod MP3 ก ก ก ipod MP3 Player ก Word ก ก Microsoft Word Microsoft Outlook Express, Mozilla Thunderbird Microsoft Word ก Recuva ก ก Temporary File ก ก Recuva Wizard ก ก ก ก ก 5 P a g e ก ก ก Recuva ก ก ก (Deep scan) ก ( ก ก ) ก ก ก ก Recuva ก ก ก ก ก Recuva ก Portable version Recuva ก Download ก ก.Zip Flash Drive ก Windows Recuva ก Windows กก 37 ก ก Recuva ก o ก ก o ก กก ก ก o ก o ก ก ก CD/DVD Download ก download Recuva ก ก ก Flash Drive download ก Recuva o ก ( ) MB o ก ก ( ) MB ก Windows 2000/XP/Vista/7 32bit/64bit NTFS / FAT extfat ( ก ก ก ก ) ก Recuva ก Portable version ก 3 1. Recuva Portable Portable Flash Drive ก ก 6 P a g e 2. Recuva PortableU3 3. Recuva Slim PortableU3 - Flash Drive U3 Flash Drive Toolbar ก ก Download ก ก Piriform Download ก Download ก ก ก ก ก ก ก ก 1. ก ก Windows ก 2. ก ( ก ก Internet Explorer) ก ก ก ก Download File 3. ก Download ก ก Save ก ก ก ก ก ก ก Save ก ก Download ก 7 P a g e 4. ก Download ก 5. rcsetup137.exe ก 8 P a g e ก ก Recuva ก ก Recuva ก ก ก ก Windows ก ก Install ก Yahoo! Toolbar ก ก ก กก Toolbar ก 1. ก Download ก resetup137.exe 2. Windows 7 ก ก ก Yes 3. ก ก ก ( ) ก OK 4. ก ก Next ก 9 P a g e 5. ก ก ก ก I Agree 6. ก Next ( ก ) 7. ก Shortcut ( ก ก ก ก ก ก ) Install optional Yahoo! Toolbar ก ก ก ก ก 10 P a g e Yahoo! Toolbar ก ก Install 8. ก ( ) ก ก ( ก ก Run Recuva v1.37 กก ) ก ก Finish 9. ก Recuva ก ก 11 P a g e ก ก ก Download ก ก กก Check for Update Advanced ก Recuva ก Check for Update ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก Recuva ก ก ก Recuva 2 1. ก Wizard ก ก ก Word, Excel ก ก ก ก ก 12 P a g e 2. ก Advanced ก ก ก 1 ก ก ก ก Windows ก Wizard Wizard ก Advanced Wizard Wizard ก ก ก ก Tips ก ก ก ก ก ก Recuva ก ก ก Wizard ก ก Advanced ก Wizard Advanced 1. ก ก Wizard ก ก Do not show this Wizard on startup ก Cancel 2. ก Advanced ก ก 13 P a g e Advanced Wizard 1. ก Options 2. General ก ก Show Wizard at startup ก Run Wizard ก Wizard ก ก 14 P a g e ก Recuva ( Recuva ( Advanced) 1. ก 2. ก ก ก ก ก 3. Scan ก ก 4. ก ก ก 5. Options ก ก ( ก ก 6) Preview Info ก ก ก Header ASCI ( ก ) 8. Recover ก ก ก ก ก 6 9. Check for update ก Recuva ก ก 15 P a g e ก ก / ก ก ก (Wizard Advanced) ก ก ก ก ก Deep Scan ก ก ก ก ก ก ก ก ( ก ก ) ก ก 1. ก ก Recuva Wizard Recuva Recuva Wizard ก ก 16 P a g e 2. ก ก Next ก ก ก Recuva ก ก Pictures ก ก ก Jpg, Gif, BMP, PNG Music ก ก ก MP3 Documents ก ก ก ก.Doc(Word).XLS (Excel) Video ก ก ก.Mpeg, AVI Compressed ก ก ก ก.Zip,.Rar s ก ก ก ก ก Outlook Express, Windows Mail Other ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก Next ( ก Pictures) 3. File Location My Documents, ก Drive D: specific location Outlook Express, Windows Mail File Location ก ก ก ก ก ก Drive D: ก ก ก D: ก ก In a ก ก 17 P a g e ก ก Browse ก D:\ ก ก 18 P a g e ก ก Next 4. Recuva ก ก Start ก ก ก 19 P a g e 5. ก ก ( ก ก ) ก ก ก ก.JPG ก ก 20 P a g e ก ก ก ก ก Recover.. 6. ก ก ก Recover.. ก ก ก ( ก ) Recover.. ก ก ก ก 21 P a g e 7. ก ก ก ก ก ก! ก ก ก ก ก D: ก ก ก C: ก ก ( ก ก ) ก ก C: Recover Folder ก ก ก ( ) ก ก OK ก ก 22 P a g e 8. ก ก ก ก ก ก 9. ก ก ก ก ก Advanced 1. ก Recuva ก ก ก ก Do not show this Wizard on startup ก ก Cancel ก ก Advanced ก ก 23 P a g e ก ก Advanced 2. ก ก ก ก Scan ก ก ก ก File name or path ก ก ก ก ก ก Wizard Picture ก ก ก Jpg, Gif, BMP, PNG Music ก ก ก MP3 Documents ก ก ก ก.Doc(Word).XLS (Excel) Video ก ก ก.Mpeg, AVI Compressed ก ก ก ก.Zip,.Rar s ก ก ก ก ก Outlook Express, Windows Mail Outlook Express, Windows Mail 3. ก ก 2 ก Scan ก ก ก Documents ก Scan ก ก 24 P a g e 4. ก Recuva ก ก Deep Scan Deep Scan ก ก Deep Scan ก ก ก ก (Deep Scan) ก ก Yes ก No ก ก ก Deep Scan ก Deep Scan ก Recuva ก ก ก ก ก ( ก ก ก ก ) ก Deep Scan ก ก ก ก ก ก 25 P a g e 5. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก Recover.. 6. ก ก ก ก ก ( ก ก ก ก ก ก ก ) ก ก ก Wizard ก ก 26 P a g e 7. ก ก ก ก ก OK ก ก ก ก 8. ก ก ก ก ก ก 9. ก ก! ก ( ก ก ) ก ก ก ก ก Recuva ก ก 27 P a g e ก 1. ก ก 2. ก Recuva ก ก ก 3. ก ก 4. ก ก ก ก ก 5. ก ก ก ก Secure Overwrite Highlighted ก ก 28 P a g e ก ก ก ก ก ก ก Secure Overwrite Checked 6. ก ก Yes ก No ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2 ก ก ก ก ( ก) ก Checked ก ก ก ก ( ) ก Highlighted ก ก ก 4 Simple overwrite (1 pass) - ก ก ก ก ก DOD M (3 passes) - ก ก ก ก ก NSA (7 passes) - ก ก ก ก ก Gutmann (35 passes) ก ก ก ก 35 ก ก ก ก Options General General ก Secure Overwriting ก ก ก ก ก 29 P a g e * ก กก ก Gutmann ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ( ) ก ก ก ก 1. ก Recuva ก 2. ก Options ก ก 30 P a g e 3. Options ก Actions 4. ก ก Scan for non Scan for non-deleted files ก ก OK 5. ก ก ก ก 6. ก ก ก ก ก ก ก ก Flash Drive 1. Flash Drive USB 2. ก Recuva (ก ก ก Flash Drive กก Wizard Advanced ก ก ก ก Advanced) ก ก 31 P a g e 3. ก Flash Drive Flash Drive ก 4. ก ก ก Filename or path 5. ก ก Scan ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก Recuva ก ก ก ( ก ก.EML) ก Recuva ก ก Mozilla Thunderbird Microsoft Outlook Express Windows Live Mail ก ก ก 1. ก Recuva 2. ก Wizard Advanced ก ก ก 32 P a g e 3. ก กก ก ก ก Scan 4. ก ก ( ก Filename ก ก ) ก ก Recover.. ก ก ก ก ก ก ก ก (! ก ) ก ก ก OK ก ก 33 P a g e 5. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก.EML ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก Report2010.xls Penguiens.jpg ก Filename or path ( ก ก ก ก ) ก ก 34 P a g e ก ก ก ก ก ก Penguins.jpg กก Scan ก ก ก ก ก Penguins.jpg ก ก ก Recover.. Recover ก ก 35 P a g e ก ก Recuva ก ก ก Recuva ก ก ก ก ก ก Flash Drive ก ก ก ก 7 ก ก Recuva 1. ก Recuva 2. ก ก ก ก 3. ก 4. ก Scan 5. ก ก ก 6. ก ก ก ก ( ก ก ก ก ) 7. ก Recover.. ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก!! ก ก ก ก : ก ก : ก ก ก ก ก ก ( ก ) : ก ก ก ก ก 36 P a g e : กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 100% : ก ก : ก ก Flash Drive USB Hard disk USB Hard disk ก - ก ก ก ก - ก ก ก ก ก ก 37 P a g e
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks