Rečnik. Brojevi i simboli. 10BaseTX cable kabl za mrežu 10BaseTX. * Videti asterisk. / Videti slash. // Videti double slash. - PDF

Description
Rečnik Brojevi i simboli * Videti asterisk. / Videti slash. // Videti double slash. : Videti colon.? Videti question Videti at symbol. \ Videti backslash. 1 4 inch cartridge Videti quarter-inch

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Data & Analytics

Publish on:

Views: 188 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Rečnik Brojevi i simboli * Videti asterisk. / Videti slash. // Videti double slash. : Videti colon.? Videti question Videti at symbol. \ Videti backslash. 1 4 inch cartridge Videti quarter-inch cartridge. 10/100 Označava da uređaj podržava oba mrežna standarda Ethernet (čija je brzina 10 Mb/s) i Fast Ethernet (čija je brzina 100 Mb/s). 10BaseT Verzija Ethernet standarda za umrežavanje, koja koristi neoklopljeni kabl upletenih parica i konektore RJ45. 10BaseT cable kabl za mrežu 10BaseT Popularan kabl za Ethernet, koji koristi neoklopljene žice upletenih parica i konektore RJ45 na oba kraja. U Ethernet mrežama brzine 10 Mb/s treba koristiti kabl 10BaseT kategorije 3. 10BaseTX cable kabl za mrežu 10BaseTX Popularan kabl za Ethernet, koji koristi neoklopljene žice upletenih parica i konektore RJ45 na oba kraja. U Ethernet mrežama brzine 100 Mb/s treba koristiti kabl 10BaseTX kategorije 5. 10Mbps 10 Mb/s Oznaka za 10 megabitova u sekundi, što je standardna brzina podataka u Ethernet mrežama. 100Mbps 100 Mb/s Oznaka za 100 megabitova u sekundi, što je standardna brzina podataka u Fast Ethernet mrežama Videti IEEE B+D Uobičajena oznaka za primarni ISDN kanal, koji ima 23 B (noseća) kanala i jedan D kanal (podataka). 24/7 Oznaka za neprekidnu raspoloživost, što znači da data usluga stoji na raspolaganju 24 sata dnevno tokom svih 7 dana u nedelji. 24-bit color 24-bitne boje Metoda predstavljanja slika u kojoj se nivo svake od osnovnih boja predstavlja sa 8 bitova. Slika predstavljena 24-bitnim bojama može da sadrži preko 16 miliona različitih boja. 2B+D Uobičajena oznaka za osnovni ISDN kanal, koji ima 2 B (noseća) kanala i jedan D kanal (podataka). 1064 Rečnik A a-b box a-b prekidač Prekidački uređaj koji omogućava da više računara deli jedan periferijski uređaj. Može se kontrolisati ručno ili programski. AC adapter pretvarač naizmenične struje u jednosmernu Mali spoljni pretvarač naizmeničnog električnog napona u niski jednosmerni napon, koji upotrebljava prenosivi računar ili neki drugi uređaj kojem treba autonomni izvor napona. Accelerated Graphics Port ubrzani grafički priključak Skraćeno AGP. Video sistem razvijen u Intelu za veoma brzu podršku 3D grafike i video slika. AGP koristi posebnu vezu između glavne memorije i grafičkog kontrolera, tako da se slike prikazuju brže i ravnomernije nego kad putuju po glavnoj sistemskoj magistrali. AGP radi na 66 MHz odnosno 133 MHz (AGP2 ), ili 266 MHz (AGP4 ) i podržava protok podataka do 533 Mb/s. accelerator board ubrzivačka kartica Dodatna štampana kartica koja zamenjuje glavni procesor ili mu pomaže putem boljeg procesora. Korišćenje ubrzivačke kartice može značajno da umanji troškove nadogradnje, pošto ne morate menjati monitor, kućište, tastaturu itd. Međutim, glavni procesor nije jedina komponenta koja utiče na ukupne performanse sistema. Tome doprinose i neki drugi činioci, kao što su vreme pristupa disku i brzina video prikaza. access pristup Korišćenje, upisivanje ili čitanje datoteke, kao i prijavljivanje na računarski sistem ili mrežu. access time vreme pristupa Vremenski interval između slanja zahteva za informacijama sa diska ili iz memorije i dospeća traženih informacija. Vreme pristupa memorije odnosi se na vreme potrebno za prenos informacija od memorije do procesora, dok se vreme pristupa diska odnosi na vreme potrebno za pozicioniranje magnetnih glava iznad traženih podataka. Vreme pristupa radne memorije iznosi maksimalno 80 nanosekundi, a vreme pristupa disku najviše 8 milisekundi. ACPI Videti Advanced Configuration and Power Interface active hub aktivna razvodna kutija Uređaj koji pojačava signale lokalne računarske mreže i omogućava njihovo slanje na mnogo veće udaljenosti nego što bi to mogla da učini pasivna razvodna kutija. Aktivna razvodna kutija može da ima priključke za koaksijalni kabl, za upletene parice ili za optički kabl, kao i LED diode koje prikazuju ispravnost svakog priključka. active matrix display ekran sa aktivnom matricom Visokokvalitetni ekran sa tečnim kristalima koji se koristi u prenosivim računarima i ima širok ugao vidljivosti i veoma malu debljinu. Ponekad se naziva i ekran sa tankoslojnim tranzistorima (TFT). active termination aktivan završetak Način na koji se okončava SCSI magistrala (Small Computer System Interface). Aktivan završetak smanjuje električne smetnje u dugačkom lancu SCSI uređaja. adapter kartica, adapter Štampana pločica koja se priključuje u odgovarajuće podnožje za proširenja i tako računaru obezbeđuje dodatne mogućnosti. Najčešće kartice za PC računare jesu grafičke kartice, memorijska proširenja, ulazno/izlazne kartice sa serijskim i paralelnim priključcima i priključkom za džojstik, kao i mnogi drugi uređaji, poput unutrašnjih modema, zvučnih kartica i mrežnih kartica. Na jednu karticu može biti ugrađeno više Rečnik 1065 uređaja. Na primer, ulazno/izlazna kartica može da sadrži jedan paralelni priključak, jedan priključak za džojstik i nekoliko serijskih priključaka. Neki računari na matičnoj ploči imaju integrisane uređaje koji su obično ugrađeni na kartice. address adresa, adresirati 1. Tačna lokacija u memoriji ili na disku na kojoj se čuva data informacija. Svaki bajt memorije i svaki sektor diska imaju svoje jedinstvene adrese. 2. Jedinstvena oznaka svakog čvora na mreži. Adresa može da bude fizička, zadata preklopnicima ili kratkospojnicima na mrežnoj kartici, ili logička, zadata putem mrežnog operativnog sistema. 3. Navođenje lokacije na kojoj se nalaze neki podaci ili upravljanje njome. 4. Informacija u obliku domaćina, koju mreža ili Internet koriste da bi se zadala konkretna lokacija, gde je korisničkoime vaše korisničko ime, ime za prijavljivanje, odnosno ime ili broj naloga, a imedomaćina je ime davaoca usluga Interneta ili računarskog sistema koji koristite. Ime domaćina može da se sastoji od nekoliko delova razdvojenih tačkama. address bus adresna magistrala Elektronski kanal, obično širok od 20 do 64 nezavisne linije, koji se koristi za prenošenje signala koji zadaju lokacije u memoriji. Broj linija u adresnoj magistrali određuje broj memorijskih lokacija kojima procesor može da pristupa, jer svaka linija prenosi jedan bit adrese. Adresna magistrala od 20 linija (koja je korišćena u starim procesorima Intel 8086/8088) omogućava pristup jednom megabajtu memorije, novije adresne magistrale sa 24 linije mogu da adresiraju 16 MB, dok savremene adresne magistrale široke 32 linije mogu da adresiraju 4 GB memorije. Adresna magistrala od 64 linije može da adresira 16 EB. ADSL Videti asymmetric digital subscriber line. Advanced Configuration and Power Interface napredni interfejs za konfigurisanje i energiju Skraćeno ACPI. Opis parametara interfejsa razvijen u Intelu, Microsoftu i Toshibi, u svrhu upravljanja korišćenjem energije u PC računaru i svim drugim uređajima priključenim na računar. To je opis hardverskih parametara na nivou BIOS-a, koji zavisi od konkretnog hardvera koji omogućava operativnom sistemu da upravlja potrošnjom energije i konfigurisanjem sistema. Advanced Power Management napredno upravljanje energijom Skraćeno APM. Microsoftov i Intelov opis API-ja namenjen nadzoru i produžavanju životnog veka baterije na prenosivom računaru, koji neke komponente sistema isključuje posle isteka zadatog razdoblja nektivnosti korisnika. Advanced SCSI Programming Interface napredni interfejs za programiranje SCSI-ja Skraćeno ASPI. Standard za programiranje, koji definiše kako SCSI uređaji (Small Computer System Interface) sarađuju međusobno i sa ostalim komponentama koje sačinjavaju PC. Advanced Technology Attachment priključak AT računara Skraćeno ATA. Naziv koji ANSI X3T10 koristi za standard za povezivanje disk uređaja, poznatiji kao Integrated Drive Electronics (IDE). Advanced Technology Attachment Packet Interface paketni interfejs AT računara Skraćeno ATAPI. Standard interfejsa za povezivanje CD čitača na EIDE kontroler (Enhanced IDE, poboljšani IDE). aftermarket sekundarno tržište Tržište hardvera, softvera i periferijskih uređaja povezanih sa računarima određenog tipa prodatih u velikom broju. 1066 Rečnik alphanumeric alfanumerički Sva slova, brojevi i specijalni upravljački znakovi, razmaci i ostali znakovi interpunkcije. AGP Videti Accelerated Graphics Port. American Standard Code for Information Interchange standardni američki kôd za razmenu informacija Skraćeno ASCII, izgovara se aski. Standardna tabela kodiranja koja slovima, brojevima, znakovima interpunkcije i kontrolnim znakovima dodeljuje brojčane vrednosti, kako bi se postigla kompatibilnost između različitih računara i periferijskih uređaja. Svaki znak je u ASCII-ju predstavljen jedinstvenim celim brojem iz opsega od 0 do 255. analog analogno Označava uređaj koji promenljive vrednosti predstavlja neprekidnim fizičkim veličinama kao što je električni napon. Oznaka analogno se često odnosi na način prenosa razvijen za prenos glasa, za razliku od mnogo bržih digitalnih signala. anonymous FTP anonimni FTP Metoda preuzimanja podataka sa Interneta pomoću protokola FTP (File Transfer Protocol) koja ne zahteva da imate otvoren korisnički nalog na računaru sa kojeg ćete preuzimati podatke. Prijavite se na sistem tako što ćete kao korisničko ime uneti anonymous, a kao lozinku svoju adresu elektronske pošte. Ova metoda pristupa bila je prvobitno razvijena iz obzira prema administratorima sistema, kako bi mogli da vide ko se sve prijavljivao na njihov računar, dok je danas često obavezna za pristup Internet računarima koji rade kao FTP serveri. Ne možete se anonimno prijaviti na svaki računar na Internetu, već samo na one računare koji nude takvu mogućnost. Administrator sistema odlučuje koje će datoteke i direktorijume ponuditi javnosti, dok je ostatak sistema zaštićen, tako da mu anonimni FTP korisnici ne mogu pristupiti. Neke lokacije dozvoljavaju samo preuzimanje sopstvenih datoteka; iz bezbednosnih razloga nije dozvoljeno prebacivati datoteke njima. antistatic device antistatički uređaj Svaki uređaj projektovan da minimizuje električna pražnjenja izazvana nakupljenim statičkim naelektrisanjem; to su posebne podne prostirke, narukvice, pa čak i sprejevi i losioni. antivirus program program za zaštitu od računarskih virusa Program koji otkriva ili uklanja računarske viruse kojima je računar eventualno zaražen. Neki programi za zaštitu mogu da otkriju sumnjive aktivnosti nekog programa čim se ove dogode. Drugi tip programa morate periodično da pokrećete, po mogućstvu zajedno sa ostalim programima za održavanje sistema. Antivirusni program otkriva i prepoznaje viruse tražeći karakteristične uzorke programskog koda ili sumnjivu aktivnost računara, poput neočekivanog pristupanja disku ili neobične izmene izvršnih datoteka. Virus se prepoznaje poređenjem informacija iz računara sa bazom podataka poznatih virusa koja se čuva na disku. API Videti Application Programming Interface. APM Videti Advanced Power Management. Application Programming Interface interfejs za programiranje aplikacija Skraćeno API. Potpun skup svih funkcija operativnog sistema koje programi mogu da koriste za obavljanje poslova kao što su upravljanje datotekama i prikazivanje informacija na ekranu. API je potpuno definisan skup svih funkcija operativnog sistema dostupnih svakom programu, a obuhvata i način upotrebe ovih funkcija. Upotreba API-ja brža je i lakša nego razvijanje funkcija od nule, a uz to donekle Rečnik 1067 obezbeđuje i ujednačenost svih aplikacija razvijenih za konkretni operativni sistem. U operativnim sistemima koji podržavaju grafičko radno okruženje, API definiše i funkcije za podršku prozorima, ikonicama, padajućim menijima i ostalim komponentama okruženja. Kod mrežnih operativnih sistema, API zadaje standardne metode koje programi mogu da koriste kako bi upravljali mrežnim resursima. application-specific integrated circuit namensko integralno kolo Skraćeno ASIC. Računarski čip razvijen za specijalnu namenu i projektovan ne od nule već uključivanjem standardnih ćelija iz neke biblioteke. Čipovi ASIC, poznati i pod imenom mreža logičkih kola (engl. gate array), nalaze se u raznovrsnim aparatima, kao što su modemi, sigurnosni sistemi, digitalne kamere, pa čak i mikrotalasne pećnice i automobili. architecture arhitektura 1. Sveobuhvatan projekat i konstrukcija svih delova računara, a naročito procesora, s obzirom na broj i redosled bajtova koje obrađuje. 2. Celokupan dizajn nekog programa, uključujući i interfejse ka drugim programima, operativnom sistemu i mreži. archive arhiva, arhivirati 1. Prebacivanje datoteke u trajno skladište, kao što je magnetna traka ili disk velikog kapaciteta, ukoliko korisniku više nisu stalno potrebne, ali želi da ih sačuva radi povremenog korišćenja. 2. Na Internetu, FTP server koji drži skup datoteka koje se mogu preuzeti posle anonimnog prijavljivanja. 3. Komprimovana datoteka. archive file arhivska datoteka Datoteka koja sadrži jednu komprimovanu datoteku i direktorijum ili više njih (radi uštede prostora). Arhive se često koriste za prebacivanje većeg broja srodnih datoteka preko Interneta. arrow keys tasteri sa strelicama Bilo koji od četiri tastera sa ucrtanim strelicama usmerenim naviše, naniže, nalevo ili nadesno, pomoću kojih se pokreće kursor na ekranu. ASCII Videti American Standard Code for Information Interchange. ASCII extended character set prošireni skup ASCII znakova Druga grupa znakova (od koda 128 do koda 255) u skupu ASCII znakova. Prošireni skup ASCII znakova korišćen u PC-ju sadrži matematičke i grafičke simbole. ASCII file ASCII datoteka Datoteka koja sadrži samo tekstualne znakove iz skupa ASCII znakova. ASCII datoteka može da sadrži slova, brojke i znakove interpunkcije, ali ne i skrivene kodove za formatiranje teksta. Ponekad se naziva tekstualna datoteka ili ASCII tekstualna datoteka. ASCII standard character set standardni skup ASCII znakova Skup koji se sastoji od prvih 128 ASCII znakova (kodovi od 0 do 127). Vrednosti između 0 i 31 koriste se za kontrolne kodove koji se ne štampaju, dok se vrednosti između 32 i 127 koriste za predstavljanje slova abecede i najčešćih znakova interpunkcije. Ceo skup između 0 i 127 naziva se standardni skup ASCII znakova. Svi računari koji koriste ASCII mogu da razumeju ovaj skup znakova. ASIC Videti application-specific integrated circuit. ASPI Videti Advanced SCSI Programming Interface. assembly language asembler Programski jezik niskog nivoa, u kojem svaka programska naredba mora da odgovara 1068 Rečnik pojedinačnoj naredbi mašinskog jezika koju procesor može da izvrši. Asemblerski jezici su prilagođeni određenom mikroprocesoru ili porodici mikroprocesora i zato nisu prenosivi; asemblerski programi napisani za jedan tip procesora moraju da se prerade pre nego što se upotrebe na drugom procesoru. asterisk zvezdica Zvezdicu (*) možete da koristite kao džokera koji predstavlja jedan nepoznati znak ili više takvih znakova u imenu datoteke ili njegovom nastavku. asymmetric digital subscriber line asimetrična digitalna pretplatnička linija Skraćeno ADSL. Tehnika veoma brzog prenosa podataka po postojećim bakarnim telefonskim linijama upletenih parica, koju je prvobitno razvio Bellcore, da bi je potom standardizovao ANSI kao T Ponekad se naziva i asimetrična digitalna pretplatnička petlja. ADSL podržava brzine u opsegu od 1,5 do 9 Mb/s u smeru preuzimanja (od mreže ka korisniku) i predajne brzine u opsegu od 16 do 640 Kb/s; odatle i naziv asimetrična. Asynchronous Transfer Mode asinhroni način prenosa Skraćeno ATM. Metoda prenosa glasa, slike i podataka po veoma brzim LAN i WAN mrežama. ATM za prenos podataka koristi neprekidan protok paketa utvrđene dužine, koji se nazivaju ćelije. Osnovni paket sadrži 53 bajta, od kojih se 5 koristi za upravljanje, a 48 za podatke. ATM je protokol zasnovan na vezama, kojih mogu biti dve vrste: trajne virtuelne veze (engl. permanent virtual circuits, PVC), u kojima se veze uspostavljaju ručno, i komutirane virtuelne veze (engl. switched virtual circuits, SVC), u kojima se veze uspostavljaju automatski. Prilikom testiranja dobijene su brzine prenosa sve do 2,488 Gb/s. ATM će se široko primenjivati u LAN i WAN području kao rešenje za povezivanje različitih mreža na velikim geografskim udaljenostima. Ponekad se naziva i prenos ćelija (engl. cell relay). Asynchronous transmission asinhroni prenos U komunikacijama je ovo metoda prenosa podataka koji za koordinaciju toka podataka koristi start i stop bitove, tako da vremenski intervali između znakova ne moraju da budu jednaki. Za proveru tačnosti prenosa može se koristiti provera parnosti. ATA Videti Advanced Technology Attachment. ATAPI (ATA Packet Interface) Videti Advanced Technology Attachment Packet Interface. at symbol simbol et Znak koji razdvaja ime naloga i ime domena u adresi elektronske pošte za Internet. Athlon Porodica mikroprocesora koju je uveo proizvođač AMD. Procesor Athlon, ili K7, predstavlja naslednika porodice mikroprocesora K6 sa nekoliko primetnih poboljšanja, među kojima je i snažnija jedinica za operacije u pokretnom zarezu. Prvi Athlon je imao 22 miliona tranzistora, magistralu na 200 MHz, i 512 KB polubrzinske keš memorije drugog nivoa. Dodatak porodici Athlon je brži procesor Thunderbird. On ima 37 miliona tranzistora na manjoj pločici silicijuma i 256 kb keš memorije drugog nivoa, pune brzine. attenuation slabljenje Smanjenje snage signala sa povećanjem prevaljene udaljenosti. Slabljenje se meri u decibelima, a broj decibela raste što je izrazitije slabljenje. Najbolji su optički kablovi (jer izazivaju najmanje slabljenje), a najgori su neoklopljeni kablovi neupletenih parica, kao što su oni kratki srebrnasti pljosnati kablovi koji se koriste za povezivanje modema i telefonske linije. Rečnik 1069 Slabljenje može da izazove probleme u LAN mreži, ako dužina kablova premaši maksimalnu dozvoljenu dužinu po mrežnom standardu (npr. 185 m za koaksijalni kabl u Ethernet mreži); međutim, korisna dužina kabla može da se poveća korišćenjem uređaja za pojačavanje signala (engl. repeater). ATM Videti Asynchronous Transfer Mode. attribute atribut 1. Atribut datoteke je način opisivanja osobina i pristupa datotekama i direktorijumima u nekom sistemu datoteka. Pojam atribut koristi se uporedo s pojmom osobina (engl. property). 2. Ekranski atribut upravlja bojama pozadine i prednjeg plana svakog znaka, kao i ostalim njegovim osobinama poput potcrtanosti, inverznog osvetljenja i treperenja. 3. To je obeležje koje u operativnim sistemima pokazuje da li je datoteka samo za čitanje, odnosno skrivena, sistemska ili na bilo koji način izmenjena od poslednje izrade njene rezervne kopije. auto-answer automatski odgovor Sposobnost modema da automatski odgovori na primljeni telefonski poziv. auto-dial automatsko biranje broja Sposobnost modema da zauzme telefonsku liniju i započne poziv. Da bi automatski izabrao broj, modem šalje niz impulsa ili tonova koji predstavljaju upisani telefonski broj. B backslash obrnuta kosa crta 1. Koristi se za razdvajanje naziva direktorijuma i poddirektorijuma prilikom zadavanja putanje ili zadavanja prelaza u drugi direktorijum posle odzivnog znaka. 2. Kratka oznaka za korenski direktorijum. Ponekad se koriste i engleski nazivi reverse slash ili backslant. Nagnuta je od gornjeg levog ka donjem desnom uglu. backup rezervna kopija Ažurna kopija svih datoteka. Za pravljenje rezervne kopije ima nekoliko razloga: Zaštita od kvara čvrstog diska u računaru ili na mreži. Čvrsti diskovi se često potpuno onesposobe i tako unište sve podatke. Ako dođe do takvog kvara, iz rezervne kopije možete da obnovite sve datoteke i direktorijume. Rezervna
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks