РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ЗОНИ УКРАЇНИ - PDF

Description
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки Інститут фізичної культури та здоров я Кафедра фізичної реабілітації Бібліотека РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ЗОНИ УКРАЇНИ Науково-допоміжний бібліографічний

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Math & Engineering

Publish on:

Views: 40 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки Інститут фізичної культури та здоров я Кафедра фізичної реабілітації Бібліотека РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ЗОНИ УКРАЇНИ Науково-допоміжний бібліографічний покажчик ЛУЦЬК 2014 Мета бібліографічного покажчика з найбільшою повнотою подати бібліографічну інформацію з навчальної дисципліни «Реабілітаційні зони України», яка викладається у Східноєвропейському національному університеті ім. Лесі Українки (Інститут фізичної культури та здоров я) для забезпечення навчальної і науково-дослідної роботи студентів. Бібліографічні матеріали згруповано за розділами: І. Основні концепції реабілітаційного районування в Україні 1. Основні принципи реабілітаційного районування. Територіальна реабілітаційна система в Україні. Основи реабілітаційного районування в Україні 2. Класифікація курортів. Показання та протипоказання реабілітації хворих на курортах в Україні 3. Основні методи реабілітації хворих та профілактики захворювань на курортах 4. Природні реабілітаційні ресурси в Україні 5. Перспективи розвитку санаторно-курортної сфери в Україні 6. Умови формування територіально-реабілітаційного комплексу Волинської області. Природні реабілітаційні ресурси Волині ІІ. Реабілітаційні регіони України та Волинської області 7. Особливості функціонування реабілітаційних закладів Кримського реабілітаційного району 8. Особливості функціонування реабілітаційних закладів Одеського та Азовського реабілітаційних районів 9. Особливості функціонування реабілітаційних закладів Дніпровсько- Дністровського реабілітаційного району 10. Особливості функціонування Шацько-Любомльського реабілітаційного району 11. Особливості функціонування Луцько-Ківерцівського та Ковельсько-Турійського реабілітаційних районів Розміщення джерел у межах розділів за алфавітом прізвищ авторів або за назвою документа. Позиції пронумеровані. Всі описи мають шифр, що полегшить пошук літератури. Література, яка вміщена в покажчику, є наявною у фондах бібліотеки. Підбір завершено у березні 2014 р. Рекомендовано для викладачів, студентів. І. ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО РАЙОНУВАННЯ В УКРАЇНІ 1. Основні принципи реабілітаційного районування. Територіальна реабілітаційна система в Україні. Основи реабілітаційного районування в Україні 1. Грейда Н. Б. Основи рекреаційного районування : метод. вказівки для студ. ін-ту фіз. культури та здоров'я / Н. Б. Грейда, В. В. Чижик. Луцьк : РВВ Вежа ВДУ ім. Лесі Українки, с Г Демиденко О. В. Державне регулювання діяльності санаторно-курортних закладів в Україні / О. В. Демиденко // Актуальні проблеми державного управління на сучасному етапі державотворення : матеріали IV наук.-практ. конф., груд р. / Волин. обл. держ. адмін. [та ін.] ; [за наук. ред. В. Я. Малиновського, Т. М. Литвиненко]. Луцьк, С (4УКР)я54 А Демиденко О. В. Нормативно-правове регулювання діяльності в санаторнокурортній галузі України / О. В. Демиденко // Держава та регіони. Серія: Державне управління С Мазаракі А. Сервісна концепція управління підприємствами санаторнокурортної сфери / А. Мазаракі, Н. Ведмідь // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету=herald of Kyiv national university of trade and economics С Савоста О. П. Державне регулювання розвитку курортів в Україні : автореф. дис.... канд. наук з держ. упр. : / Савоста О. П. ; Харк. регіон. ін-т держ. упр. Х., с /67 С Нікіпелова О. М. Сучасні підходи до аналізу стану природних лікувальних ресурсів та оцінка природних територій курортів / О. М. Нікіпелова, С. В. Леонова, К. Е. Біленький // Український географічний журнал С Перович Л. Особливості розмежування земель курортів / Л. Перович, В. Лютов // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : зб. наук. пр. Зах. геодез. т-ва УТГК / голов ред. І. С. Тревого. Л., Вип. 1. С я54 С Сорока О. Я. Державне регулювання курортної діяльності на Прикарпатті у першій половині ХХ століття / О. Я. Сорока // Економіка та держава С Фоменко Н. В. Рекреаційні ресурси та курортологія : навч. посіб. для ВНЗ / Н. В. Фоменко ; М-во освіти і науки України, Ін-т менедж. та економіки Галицька академія . К. : Центр навч. л-ри, я73 Ф 76 2. Класифікація курортів. Показання та протипоказання реабілітації хворих на курортах в Україні 10. Агруч О. В. Вплив морських купань та лазерної фотостимуляції на неспецифічну резистентність організму дітей за умов оздоровчого закладу : автореф. дис.... канд. мед. наук : / Агруч О. В. ; Укр. н.- д. ін-т мед. реабілітації та курортології МОЗ України. О., с /53 А Аксентійчук Б. І. Варіанти бальнеоефектів на урикемію та атерогенність під впливом терапії в умовах курорту Трускавець / Б. І. Аксентійчук // Укр. ревматолог. журн С Афанасьєв О. Перший санаторій-курорт Південно-Східної України початку ХХ століття / О. Афанасьєв // Краєзнавство С Бабова І. К. Санаторно-курортна реабілітація хворих після ендопротезування кульшового суглоба : автореф. дис.... д-ра мед. наук : / Бабова І. К. ; Крим. республік. установа НДІ фізичних методів лікування та медичної кліматології ім. І. М. Сєченова . Ялта, с. 14. Бердник Т. Цілющий спокій Макова : [про санаторій «Україна» на Хмельниччині] / Т. Бердник // Будьмо здорові С Берсенев В. Лечение на курорте и курорт на дому при заболеваниях опорнодвигательного аппарата / В. Берсенев ; Ин-т проблем боли. К. : Ярославів Вал, с Б Бородюк Н. Приворотні чари Хмельниччини: [курорт Сатанів] / Н. Бородюк // Уряд. кур єр берез. С Василевський М. Вода однаково лікує як улітку, так і восени чи взимку: [Санаторії Хмельниччини] // День черв. С Ватрич І. Д. Історичні етапи еволюційного розвитку бальнеологічнихоздоровчих закладів / І. Д. Ватрич // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; [відп. ред. М. М. Дьомін та ін ]. К., Вип. 25. С я54 С Ведмідь Н. Санаторно-курортні та оздоровчі підприємства: галузевий аспект / Н. Ведмідь // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету=herald of Kyiv national university of trade and economics С В Владимиров В. И. Питьевые минеральные воды в восстановительном лечении онкологических больных / В. И. Владимиров, А. И. Лактионова, Н. Д. Полушина // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры С Дифференцированное питьевое лечение больных хроническим панкреатитом на курорте / Н. В. Стафорандова, Н. Д. Полушина, Н. Г. Истошин, Э. А. Неровня // Вопросы курортологии физиотерапии и лечебной физической культуры С Добуш Ю. Я. Особливості комплексу маркетингу бальнеологічного курорту / Ю. Я. Добуш // Вісник Національного університету Львівська політехніка : [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т Львівська політехніка ; відп. ред. Є. В. Крикавський. Л., : Логістика. С я54 Л Здравниці України // Все про бухгалтерський облік листоп. 24. Землянов С. О. Обґрунтування і ефективність поєднаного застосування психотерапії і бальнеолікування у хворих на гіпертонічну хворобу : автореф. дис.... канд. мед. наук : / Землянов С. О. ; НДІ фіз. методів лікування і мед. кліматології ім. І. М. Сеченова. Ялта, с. 25. Іванова Ф. Є. Характеристика структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у дітей із захворюваннями щитовидної залози та корекція виявлених порушень на санаторно-курортному етапі реабілітації : автореф. дис.... канд. мед. наук : / Іванова Ф. Є. ; Н.-д. ін.-т фізичних методів лікування і медичної кліматології ім. І. М. Сєченова, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. Ялта, с. 26. Кабыш С. Доступный бальнеологический рай / С. Кабыш // Украинский туризм С Кенц В. В. Проблемы развития гидро- и бальнеотерапии в Украине / В. В. Кенц, Е. О. Косоверов, Е. О. Рожкова // Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия С Козак І. Путівка на Берег [Відкриття нового рекреац. центру у Головчинцях Летичів. р-ну] / І. Козак // Голос України жовт. С Колесник К. Э. Эффективность лечения больных с сахарным диабетом 2-го типа и артериальной гипертензией в санатории Березовские минеральные воды / К. Э. Колесник // Проблеми сучасної медичної науки та освіти С , Колесник К. Э. Бальнеотерапия как этап санаторно-курортного лечения у детей с сахарным диабетом / К. Э. Колесник // Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия С Коржик Н. Санаторно-курортна реабілітація хірургічних хворих / Н. Коржик // Будьмо здорові С Косий М. Шукайте зцілення в рідній природі : [Курорт Березовські мін. води на Харківщині] / М. Косий // Голос України лют. 33. Курорт державного значення Слов'янськ : природні лікувальні курортні ресурси, санітарно-гігієнічні проблеми, заходи з охорони та розвитку курорту / І. С. Кіреєва [та ін.] // Гігієна населених місць : зб. наук. пр. / М-во охорони здоров я України, Акад. мед. наук України, Ін-т гігієни та мед. екол. ім. О. М. Марзєєва АМН України ; редкол.: А. М. Сердюк [та ін.]. К., Вип. 54. С Г 51 34. Курортология и климатотерапия // Медицинская реабилитация в артрологии. Донецк, С М Кушнір Б. Цілющі джерела Львівщини : давня казка чи буденна реальність? Як зникають перші бальнеологічні курорти і виснажують запаси мінеральних вод / Б. Кушнір // Голос України (5544). С Ляпко М. Г. Ефективність комплексної санаторно-курортної реабілітації хворих на травматичну хворобу спинного мозку : автореф. дис.... канд. мед. наук : / Ляпко М. Г. ; Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології. О., с /54 Л Нагребецька І. Товтри не Швейцарія. Це значно ближче: [Про санаторій Товтри ] / І. Нагребецька // Уряд. кур єр квіт. С Омелянчук І. Зігріє тепло України : [Санаторій в с. Маків Дунаєв. р-ну] // Уряд. кур єр верес. С Порван А. П. Метод та інформаційна технологія вибору рослинних лікарських засобів для відновлення порушеної рівноваги організму людини : автореф. дис.... канд. техн. наук : / Порван А. П. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. Х., с /53 П Рутинський М. SPA-курорт як інноваційний тип рекреаційних закладів і суспільно-географічні тенденції розбудови мережі SPA-курортів у західному регіоні України / М. Рутинський // Вісник Львівського університету. Серія: Міжнародні відносини : [зб. наук. пр.] / [М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: М. Мальський (відп. ред.) та ін.]. Л., Спецвип. 24. С я54 Л Рутинський М. Й. Класифікації та типології курортів / М. Й. Рутинський // Вісник. Серія географічна / редкол.: Я. Хомин [та ін.]. Л., Вип. 34. С я54 Л Самутин Н. Бальнеология как точная наука / Н. Самутин // Медицинская газ февр. С Санаторії України // Все про бух. облік Верес. ( 89). С Санаторно-курортное лечение детей // Реформа школы и профсоюзы. М., С (2)35 Р Сатанів курорт державний [на Хмельниччині] // Уряд. кур єр листоп. 46. Серов М. Больной грязь найдет / М. Серов // Вокруг света С 47. Старичков А. А. Роль лейкоцитов в механизме действия бальнеопелоидотерапии / А. А. Старичков, З. Г. Бондарева // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры С Тондий Л. Д. Обоснование использования методики морских купаний для повышения неспецифических резистентности детей / Л. Д. Тондий, О. В. Агруч // Проблеми медичної науки та освіти С Федяєва С. І. Ефективність диференційованого застосування мінеральної води Нафтуся на курорті у хворих на функціональну диспепсію : автореф. дис.... канд. мед. наук : /. Федяєва С. І. ; М-во охорони здоров я України, Укр. НДІ мед. реабілітації та курорт. О., с /53 Ф Четверикова І. Курорт Миргород допом
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks