РІДКІСНІ І ЗНИКАЮЧІ РОСЛИНИ - PDF

Description
Запорізька асоціація Екологічна освіта Еколого-експертний центр АсЕкО Біорізноманіття та заповідна справа Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді В. І. Шелегеда, О. Р. Шелегеда

Please download to get full document.

View again

of 97
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Presentations & Public Speaking

Publish on:

Views: 23 | Pages: 97

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Запорізька асоціація Екологічна освіта Еколого-експертний центр АсЕкО Біорізноманіття та заповідна справа Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді В. І. Шелегеда, О. Р. Шелегеда РІДКІСНІ І ЗНИКАЮЧІ РОСЛИНИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ Запоріжжя, 2008 УДК 581.9(477.64)(049) ББК (4Укр-4Зап)я91 Ш 42 Видана в рамках проекту АсЕкО Vita-Життя видання науково-популярної, інформаційно-методичної та довідкової літератури з питань екологічної освіти учнівської молоді за підтримки Управління з питань екології Запорізької міськради Рекомендована до друку еколого-експертним центром Біорізноманіття і заповідна справа Запорізької асоціації Екологічна освіта Ш 42 Шелегеда В. І., Шелегеда О. Р. Рідкісні і зникаючі рослини Запорізької області Запоріжжя: Тандем Арт Студія, с., іл. У книзі наведено відомості про 79 видів рідкісних та зникаючих рослин флори Запорізької області, у тому числі про 15 видів, які занесено до Червоної книги України, 2 до Світового, 6 до Європейського та 60 до Регіонального Червоних списків. Для кожного виду дано характеристику, яка включає картосхему поширення виду на території Запорізької області, оригінальну фотографію, відомості про загальний ареал, життєву форму, еколого-ценотичну приуроченість, клас трапляння. Розрахована на широке коло читачів. УДК 581.9(477.64)(049) ISBN Шелегеда В. І., Шелегеда О. Р., 2008 ЗМІСТ Передмова 4 Види флори Запорізької області, що потребують особливої охорони: 1. Відділ Equisetophyta Хвощеподібні (Хвощеобразные) 8 2. Відділ Polypodiophyta Папоротеподібні (Папоротникообразные) Відділ Pinophyta Голонасінні (Голосеменные) Відділ Magnoliophyta (Angiospermae) Покритонасінні (Покрытосеменные) Клас Magnoliopsida (Dicotyledones) Дводольні (Двудольные) Клас Litiopsida Однодольні (Однодольные) 59 Заключне слово Список рідкісних та зникаючих видів рослин Запорізької області Використані джерела Алфавітний покажчик назв рослин ПЕРЕДМОВА 4 ПЕРЕДМОВА Рослинний світ Запорожжя відрізняється надзвичайно різноманітним видовим складом і включає за попередніми підрахунками ботаніків біля 2 ти сяч видів рос лин, се ред яких ба га то унікаль них, рідкісних, релік то вих або ен демічних (Та ра сов В. В., 2005). Са ме ці ви ди сьо годні зна хо дять ся в найбільшій не без пеці. Склад їх ско ро чується, а де які види зовсім зни ка ють. Однією з при чин цьо го є не помірний вплив лю ди ни на природні екосистеми в процесі господарської діяльності, який набув таких масштабів, які не можуть не викликати занепокоєння в суспільстві, бо не га тивні ан т ро по генні дії ста ли сильніши ми за всі ра зом узяті негативні природні процеси. Зокрема, на сьогодні фактично знищено як природну зональну екосистему степи, замість яких панують техногенні ландшафти, катастрофічно зменшуються площі природних лісів, суттєвих змін зазнають левади та заплави великих і малих річок тощо. Такий інтенсивний вплив людини призвів до повного знищення рослинного природного комплексу в одних місцях або до глибокої трансформації йо го в ін ших місцях [8]. У зв язку з цим проблема збереження окремих видів і природного рослинного комплексу в цілому набула надзвичайної актуальності. Необхідність збереження будь-якої рослини, незалежно від її практичного чи наукового використання, не викликає сумніву, бо втрата її є невідновлювальною. При відносно повному вивченні загальної флори України і, зокрема, рідкісних видів рос лин, про що свідчать чис ленні ви дан ня (Фло ра УРСР, ; Хорологія флори України, 1986; регіональні флористичні праці то що) існує пев на нерівномірність цьо го про це су віднос но де я ких регіонів, де ще повністю не за вер ше ний навіть період інвен та ризації рос лин. Це сто сується, зо к ре ма, За порізької об ласті. Вивченню флори Запорізької області присвячені праці Палласа, 1786; Бекетова, 1866; Шмальгаузена, 1895; Висоцького, 1893; Акінфієва, 1912; Аль охіна, 1916; Яна та, 1927; Куз ми чов та інші, 1974; Ко ре щук та ін ші, 1993; Ти щен ко, 2000 та інші [23]. Але ви щез га дані ро бо ти не да ють загального уявлення про стан рідкісних і зникаючих рослин регіону в ціло му, бо но сять або вузь кий ха рак тер (на рівні ок ре мих рай онів або при род них об єктів об ласті) або опи со вий без вказівки місцез на хо д- жень видів, їх аре алів і кла су трап лян ня. Найбільш по вним фло ри с тичним ви дан ням для За порізької об ласті (1522 ви ди, 548 родів, 120 ро дин) можна вважати працю Тарасова В.В. (2005) Флора Дніпропетровської та Запорізької областей. Судинні рослини. Біолого-екологічна характери с ти ка видів. Але й у ній інфор мація для ба га ть ох видів но сить вузький ха рак тер, що пов яза но з відсутністю фак тич но го ма теріалу [19]. У 1997 році За порізька асоціація Еко логічна освіта при підтримці Запорізького обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді започаткувала пошукову програму Червона книга Запоріжжя, спрямовану на залучення учнівських колективів навчальних закладів області, дитячо-юнацьких екологічних об єднань, окремих педагогів до діяльності з виявлення місць зростання та сучасного стану популяцій рідкісних і зникаючих рослин Запорізької області, занесених до Червоної книги України. У 2000 році Державним управлінням екології і при род них ре сурсів бу ло скла де но спи сок ПЕРЕДМОВА рідкісних та зникаючих рослин Запорізької області, який нараховував 139 видів і спри яв роз ши рен ню за вдань ек с пе диції [25]. Проміжни ми підсумками програми стали збірки Експедиція Первоцвіти (Шелегеда, 2001) і Рідкісні рослини, тварини, гриби і лишайники Запорізької об ласті (Пе т ро чен ко та інші, 2005), публікації учас ників ек с пе диції у періодичних і на укових виданнях [14, 25]. При скла данні цієї кни ги за ос но ву був узя тий Чер во ний спи сок рос лин Запорізької області (2000), доповнений видами, які занесено до Червоної кни ги Ук раїни, Світо во го та Євро пейсь ко го Чер во них списків [14]. До книги включено 79 видів судинних рослин, про які автори мають достовірну інформацію, підкріплену оригінальними фотографіями. З них 15 видів за не се но до Чер во ної кни ги Ук раїни, 2 до Світо во го, 6 до Європейського Червоних списків, 52 види, які підлягають охороні в Запорізькій об ласті, та 8 видів, які, на на шу дум ку, не обхідно до дат ко во внести у регіональний Червоний список. Інфор мація про ко жен вид скла дається з ла тинсь кої, ук раїнської та російської назв, які наведені за визначником вищих рослин України, йо го на леж ності до відповідно го відділу, по ряд ку і ро ди ни [13]. Дані про кожну рослину складаються з короткого загального морфологічного опису, відомостей про життєву форму, загальний ареал і місцез ро с тан ня, еко ло го-це но тич ну при уро ченість, ха рак те ри с ти ки виду за клімаморфами (таблиця 1, А), гідроморфами (таблиця 1, Б), геліоморфами (таблиця 1, В), ценоморфами (таблиця 1, Г) [19]. Типи ареалів рослин (наукове значення) наведено згідно схеми, розробленої Є. М. Ла в рен ко (Фло ра УРСР, 1940) і до пов не ної О. М. Ду бо вик (1963). Інформація про місцезнаходження виду подається у вигляді чисел, що символізують номери адміністративних районів Запорізької області (кар та рай о ну ван ня об ласті на стор. 7). У дуж ках до чи сел вка зується прізвище автора джерела та відповідна дата. Оглядові картосхеми надають уя ву про аре ал ви ду в ме жах об ласті і скла дені на ос нові осо би стих досліджень авторів, літературних джерел і звітів експедиційних дитячо-юнацьких загонів Запорізької області, учасників проекту АсЕкО/ ЗОЦТКУМ Червона книга Запоріжжя. Всі кольорові фотографії рослин є оригінальними, зроблені авторами і учасниками експедиції. Біля назв рідкісних видів рос лин, що охо ро ня ють ся або ре ко мен дують ся для охо ро ни в ме жах За порізької об ласті стоїть знак ; за не се - ни ми до Чер во ної кни ги Ук раїни, до Євро пейсь ко го Чер во но го спи с ку, до Світо во го Чер во но го спи с ку. Для рослин, занесених до Червоної книги України, созологічний статус виду визначено згідно з категоріями, прийнятими у Червоній книзі Ук раїни: 0 зниклі, 1 зни ка ючі, 2 враз ливі, 3 рідкісні, 4 не визначені, 5 недостатньо відомі [22]. Для видів, занесених до Світового та Європейського Червоних списків, категорії наведені відповідно до системи, прийнятої Міжнародним союзом охорони природи та природних ресурсів (МСОП): Е вид під безпосередньою загрозою зникнення; V враз ли вий; R рідкісний; І невизначеного статусу [22]. Всі рослини довідника, незалежно від їх належності до Червоних списків різно го рівня, відне се но до од но го з класів трап лян ня на те ри- ПЕРЕДМОВА 5 ПЕРЕДМОВА ПЕРЕДМОВА торії За порізької об ласті за п яти баль ною шка лою (від 1 до 5 за Ку черевсь ким, 2001) і ма ють ско ро чен ня у ви гляді букв КТ: КТ-1 зниклі (ви ди, які не бу ли знай дені за ос танні 50 років); КТ-2 зни ка ючі ви ди, які зустріча ють ся ду же рідко (відомі з 1-2 місцезнаходжень); КТ-3 рідко (рідкісні ви ди, відомі з 3-6 місцез на хо д жень); КТ-4 зрідка (ви ди, відомі з 7-15 місцез на хо д жень); КТ-5 часто (види, відомі з місцезнаходжень) [12]. Звичайно, читач знайде далеко не повну інформацію про окремі види рослин, їх місцезростання та місця знаходження, але сподіваємося, що наш ма теріал про рідкісні, зни ка ючі, ен демічні й реліктові рос ли ни За порізької об ласті все ж бу де до не се ний як до спеціалістів-бо таніків, екологів, краєзнавців, так і до широкого кола шанувальників природи, які люб лять свій край і дба ють про збе ре жен ня йо го рос лин но го світу з надією, що ці рослини будуть завжди прикрашати нашу землю. Таблиця 1 Си с те ма біоморф та еко морф, що зустріча ють ся у книзі А. Кліма мор фи (життєві фор ми за Ра ункієром по ло жен ня бру ньок відновлення як пристосування для переживання несприятливої по ри ро ку): Терофіти зи му ють у ви гляді насіння або виводкових бруньок (однорічні рослини); Фанерофіти точ ки віднов лення зна хо дять ся на вер ти каль но розташованих пагонах (дерева); Хамефіти точки відновлення зна хо дять ся над зем лею (кущі, напівкущі); Гемікриптофіти точ ки відновлення знаходяться на рівні ґрунту або безпосередньо під його поверхнею (трав янисті ба га торічни ки); Геофіти точки відновлення знаходяться під землею; Гідрофіти точки відновлення знаходяться під водою. 6 Б. Гідро мор фи (адаптації рослин до водного режиму): Еуксерофіти дуже посухостійкі види; Ксерофіти по су хостійкі; В. Геліомор фи (адаптації рослин до світлового режиму): Геліофіти світло лю би; Сціофіти тіньовиносливі рослини, що по тре бу ють від 1/3 і менше повного освітлення; Г. Ценоморфи (адаптації до біогеоценозу в цілому): Хасмофіт рослина щебенистих осипів; Галофіт рослина солончаків; Петрофіт скельна рослина; Мезофіти рослини помірного зволоження середовища; Гігрофіти амфібіальні ви ди; Аквафіти рослини водойм. Геліосціофіти або сціогеліофіти види частково вимогливі до світла (у назві друга частина основна, а пер ша уточ ню ю ча). Гелофіт болотна рослина; Пратант лучна рослина; Псамофіт рос ли на пісків; Рудерант бур ян; Сильвант лісова рослина; Степант степова рослина. ПЕРЕДМОВА Скорочення Чис ла 1, 2 то що на зви адміністра тив них рай онів За порізької об ласті; КТ клас трап лян ня. Карта Запорізької області Адміністративні райони: 1. Вільнянський, 2. Новомиколаївський, 3. Запорізький (Лівобережжя і о. Хортиця), 4. Запорізький (Право бе режжя), 5. Оріхівський, 6. Гуляйпільський, 7. Василівський, 8.
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks