Raztrgati boga: podobe Dionizove smrti v poznoantičnih virih [Tearing Apart the God: Images of Dionysus' Death in Late Antique Sources_MA Thesis]

Description
The thesis focuses on Late Antique depictions of the sparagmos-mytheme. Christian and Neoplatonic sources dealing with Dionysus' dismemberment have been interpreted in their historical context i.e. in the context of Late Antiquity and to a lesser

Please download to get full document.

View again

of 91
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Magazine

Publish on:

Views: 4 | Pages: 91

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  UNIVERZA V LJUBLJANI FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK ZA KLASIČNO FILOLOGIJO   BLA BOIČ   Raztrgati boga:   podobe Dionizove smrti ῄ Šoznoantᾷčnᾷᾶ ῄᾷrᾷᾶ   Magistrsko delo Mentor: docό drό Brane Senegačnᾷk   tῃdᾷjskᾷ Šrogram: Grkᾷ jezᾷkί   knjᾷeῄnost ᾷn kῃltῃra D  Ljubljana, 2018     iii ZAHVALA V prvi vrsti se zahvaljujem svojemu mentor  jῃί docό drό Brankῃ Senegačnᾷkῃ –  ne samo za tehtne komentarje na moje delo, ampak predvsem za vsa leta spodbud in izzivov v sŠoznaῄanjῃ grke ᾷn latᾷnske knjᾷeῄnostᾷί kᾷ so daleč presegli okvir predavanj in seminarjev, in za vse miselno sŠodbῃdne Šogoῄore o antᾷčnᾷ knjᾷeῄnostᾷ ᾷn knjᾷeῄnost i nasploh, pa naj je bilo to po izpitu alᾷ ob slῃčajnem srečanjῃ Šrᾷ kaῄnem aῄtomatῃό Iskreno z aᾶῄalo za natančno branje magᾷstrske naloge Šred oddajo namenjam tῃdᾷ docό drό Sonji Weiss, prof. dr. Vidu Snoju ᾷn Anjᾷ Boᾷč . Zaᾶῄala gre tῃdᾷ ῄsem klasᾷčnᾷm fᾷlologom Šo sῄetῃί kᾷ so mᾷ omogočᾷlᾷ ῄŠogled ῄ sῄoje članke in knjige, ki so mi bile med delom nedostopne. Posebej naj bo izpostavljen dr. Radcliffe Edmonds ί kᾷ mᾷ je Šoleg sῄojᾷᾶ člankoῄ ῄ kratk i korespondenci po e- Šotᾷ Šosredoῄal ῄeč opozoril o pasteh pri raziskovanju orfizma, kot bi mi jih branje marsikatere uvodne literature ᾷn me tako obῄaroῄal Šred mnogᾷmᾷ čermᾷό Kljῃb temῃί da se z nekaterᾷmᾷ od njegoῄᾷᾶ zakljῃčkoῄ ᾷn nazoroῄ nᾷsem mogel strᾷnjatᾷί mᾷ je njegoῄo   občῃdoῄanja ῄredno  poznavanje orfizma, ki proseva skozi njegova besedila, nῃdᾷlo teῄᾷlne ᾷztočnᾷce in izzive za moje lastno raziskovanje. Zahvaljujem se sῄojᾷm staremί kᾷ so mᾷ ῄes čas tῃdᾷja stalᾷ ob stranᾷ ᾷn zaῃŠalᾷ ῄ moje deloί kljῃb temῃί da nᾷso doma ῄ klasᾷčnᾷ fᾷlologᾷjᾷ  in primerjalnem jezikoslovju. To Šrᾷlonost ᾷzkorᾷčam tῃdᾷ za Šonoῄno zaᾶῄalo doc . dr. Mateju Hr ᾷberkῃί kᾷ mᾷ jeί ko sem mu omenᾷlί da bᾷ se rad ŠreŠᾷsal na tῃdᾷj klasᾷčne grčᾷneί brezŠogojno dal na razŠolago  svoj čas ᾷn mᾷ z dodatnᾷmᾷ ῃramᾷ sloῄnᾷce omogočᾷl jezᾷkoῄno Šodlagoί s katero sem se ῄ 3ό letnᾷkῃ lahko  ῄkljῃčᾷl ῄ semᾷnarsk o delo. Brez njega te magistrske naloge ne bi bilo. Zaᾶῄalaί kᾷ je zadnja ῄ ῄrstᾷί e zdaleč Ša ne zadnja ῄ ῄrednostnem smᾷslῃί Ša gre ῄsem soolkam ᾷn soolcem ᾷz ῄseᾶ generacᾷjί s katerᾷmᾷ smo skῃŠaj tῃdᾷralᾷ   klasᾷčno fᾷlologᾷjo   –  spletli smo trdne prijateljske vezi, ki nas drᾷjo skῃŠaj  tudi izven predavalnic, in se v vseh letih, ki so pred nami, gotovo ne bodo pretrgale.  iv  v IZVLEČEK   V Šrᾷčῃjočᾷ magᾷstrskᾷ nalogᾷ sem Šodal nekaj ᾷnterŠretacᾷj o mitemu sparagmosa, Dionizove smrti z r azkosanjemί kakor se kae ῄ besedᾷlᾷᾶ Šoznoantᾷčnᾷᾶ aῄtorjeῄ . Vire, ki sem jih v  ῄsebᾷnskem smᾷslῃ razdelᾷl na krčanske ᾷn neoŠlatonᾷčneί sem obraῄnaῄal Šredῄsem ῄ njᾷᾶoῄem ᾶᾷstorᾷčnem kontekstῃί torej ῄ odnosῃ do specifik tega obdobja, v manjᾷ merᾷ Ša tudi z diahrone perspektive. Nemogoče je Šodatᾷ sᾷntezoί kᾷ bᾷ ῄse ᾷnterŠr etacije povezala v enotno sliko. Izkazalo se je, da je k ljῃčne ga pomena za razgibano interpretativno dejavnost tega obdobja povezava z etᾷčn im dualizmom dᾷonᾷzᾷčnega ᾷn tᾷtanskegaί kᾷ ῄerjetno ῄ Šrῄᾷ ῄrstᾷ izvira od Olimpiodorj aί čeŠraῄ je monoί da so zanjo obstajalᾷ starejᾷ zgledᾷ , npr. v orfizmu alᾷ ῄ Šlatonᾷstᾷčnᾷᾶ Šonazorᾷtῄaᾶ manᾷᾶejskega kozmosa . Za razliko od nekaterih raziskovalcev men ᾷmί da je Šoῄezaῄo etᾷčnega dῃalᾷzma ᾷn Dᾷonᾷzoῄe smrtᾷ mogoče razῃmetᾷ  ῄ okῄᾷrᾷᾶ grkega ῄerskega obzorjaό V neoŠlatonᾷčnem kontekstῃ je metafora razkosanja  lahko predstavljala metafᾷzᾷčnᾷ ŠrᾷncᾷŠ emanacᾷje   –  gibanje iz Enega (nerazdeljenega) v Mnogo (razdeljeno) ᾷn menjaῄo kozmᾷčne dobeό K  rčanskᾷ aŠologetᾷ so podobnosti med naracijama o smrti Kristusa in Dioniza najverjetneje videli zaradi njune tᾷŠoloke Šodobnostᾷ ali lastnih retrogradnih interpretacij Dioniza na podlagi Kristusovega lika. Poudarjali so predvsem teofagijo (odtod  ῄŠraanje Šodobnostᾷ z eῄᾶarᾷstᾷjo ᾷn enačenj e Dioniza s kultno hrano) in deicid (uboj boanstῄaὴ  v povezavi s soteriologijo. Poseben primer obravnave Dionizove smrti najdemo v Nonosovi pesnitvi Dionysiaca  , kjer je naracijo o bojᾷ smrti treba v prvi vrsti opredeliti za inovacijo, v kateri Nonos izpostavlja sŠlono  Dionizovo lastnost mnogoobraznosti. V tej pesnitvi se zrcali tudi kompleksnost razmerja med ῦkrčanstῄom«  in ῦ poganstvom « , ki se je izkazala za kljῃčnᾷ moment  interpretacije sparagmosa v v obdobju pozne antike. Kljῃčne besede : Dᾷonᾷzί sŠaragmosί teofagᾷjaί deᾷcᾷdί neoŠlatonᾷzemί krčanska aŠologetᾷkaί pozna antika
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks