Raport Cercetare Calitativa - Centrul de Zi Aurora

Description
Raport Cercetare Calitativa - Centrul de Zi Aurora

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  Evaluarea nevoilor ș i a ș tept ă rilor p ă rin ț ilor cu copii cu handicapuri neuromotorii Raport de cercetare calitativă Iulie 2013  2 Obiectivele ã Investigarea obstacolelor cu care se confruntă membrii  ASCHFR Bucure ș ti ã Identificarea nevoilor membrilor asociațieiãReprezentări ale asociației și calității de membru al asociațieiãIdentificarea așteptărilor membrilor în ceea ce privește direcțiile de acțiune ale asociațieiMetodologie: cercetare calitativă prin metoda focus -grupului, 4 focus-grupuri:- FG1: părinți cu copii cu vârste sub 10 ani - FG2: părinți cu copii cu vârste între 10 și 14 ani -FG3: părinți cu copii cu vârste între 15 și 18 ani- FG4: părinți ai tinerilor peste 18 ani Obiective  ș imetodologie  3 ã Resursefinanciarereduse, de celemaimulteoriunuldintre părinți sausingurul părinterămas având caunic ă sursă de venit indemnizația de însoțitor ã Costurifoarteridicateale terapiilor, serviciilor de recuperare și tratamentelormedicamentoase ã  Accesibilitateafoarte scăzută a spațiilor  publice ã  Accesibilitate scăzută a mijloacelorde transport ã Capacitateafoarte redusă a sistemuluieducational de a răspunde nevoilorcopiilorcu dizabilitățiã Lipsa informațiilor  de calitatedespre tratamente, servicii existente, drepturi ale persoanelor cu dizabilitățiã Lipsaunuicontinuum de serviciipetot parcursul vieții persoanelorcu dizabilități Obstacole cu care se confruntă familiile copiilor cu dizabilită ț i  4 Comentarii despre obstacolele cu care se confruntă familiile copiilor cu dizabilită ț i ” -Eucred că problemabaniloresteceamai importantă . Dacă am aveabani, ne-am descurcamultmaibine. Pestetot peundemergemtrebuie săplătim . Nu e gratis nicăieri , pestetot trebuie săplătim.” „ - Ei oricum consumă o grămadă de bani pentru cei în instituții, și nouă ne dă 500 de lei salariul de însoțitor și 290 pentru ei. Întrebați - mă pe mine cât am dat pe pamperși !- Și un singur medicament costă 2 milioane! ”” - Cum vă descurcați cu veniturile pe care le aveți? - Renunțăm noi la medicamente, nu ne mai ducem noi la doctor, -  Am renunțat la orice înseamnă îngrijirea noastră ca părinți. Am renunțat la multe dorințe de ale noastre de a ne cumpăra un lucru nou sau de a socializa și noi …”” - Tot timpul trebuie să apelezi la un mijloc de transport … un taxi … taximetristul ba te ia, ba nu te ia când te vede cu persoană cu handicap că ” Domne ’ nu am loc  în portbagaj de căruț că am butelie de gaz”” - Șoferii de RATB, le aprinzi butonul din autobuz să știe să se încadreze în așa fel … ori ne lasă în băncile de pe stradă, ori ne lasă în stâlpii ăia, pilonii ăia de pe jos, ori e prea departe de bordură … E groaznic lucrul acesta. --Eu m-am gândit într- o zi să facem un referat să facem o chestie la ăștia la RATB”” - Si călătorii sunt foarte groaznici. Zic că mai bine stăm acasă decât să ocupăm câteva locuri  în plus. De fapt e un singur loc, dar ei sunt deranjați că fiind căruțul mai voluminos … - Sunt învățați să intre cu bagajele acolo - Nu suntem civilizați”” -Ne- am chinuit ani de zile să - i încadrăm într  - o instituție de  învățământ și după ce am terminat școala pur și simplu, i -am izolat. -  Asta e cea mai mare problemă cred -S-au închis!- Ei se înțelegeau foarte bine - Sistemul instituțional, în ceea ce - i privește pe ei, nu are continuitate”
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks