Raport Audit Performanta Sustenabilitate Si Vulnerabilitate DP 2014v22septembrie2014 Finala

Description
red

Please download to get full document.

View again

of 104
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 104

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
   Evaluarea vulnerabilităţilor şi sustenabilităţii datoriei publice C U P R I N S CAPITOLUL I.PREZENTARE GENERALĂ  pag.4 I.1. Prezentarea misiunii de auditpag.4 I.2. Prezentarea entităţii auditatepag.6 I.3. Evoluția climatului economico–financiar externpag.8 CAPITOLUL II.SINTEZAPRINCIPALELORCONSTATĂRI,  pag.9 CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI ALE AUDITULUICAPITOLUL III. CADRUL CONCEPTUAL CU PRIVIRE LA DATORIA  pag.6 PUBLICĂCAPITOLUL IV. CADRULCONCEPTUALCUPRIVIRELA  pag.8 SUSTENABILITATEAȘIVULNERABILITATEADATORIEI PUBLICECAPITOLUL V.CADRULJURIDICCUPRIVIRELA  pag.! SUSTENABILITATEA DATORIEI PUBLICECAPITOLUL VI. EVOLUȚIA DATORIEI PUBLICE A ROMÂNIEI ÎN  pag.!! PERIOADA 2010  2012VI.1. atoria pu#lică raportată la produsul intern #rutpag.!6$P%&' (i la exporturile de #unuri (i servicii VI.2. atoria pu#lică internă (i externă raportată lapag.)* produsul intern #rut $P%&' (i la exporturile de #unuri (iservicii CAPITOLUL VII. EVOLUȚIADATORIEIPUBLICEGUVERNAMEN   pag.)! TALE ÎN PERIOADA 2010  2012CAPITOLULINDICATORI DE ANALIZĂ A DATORIEI PUBLICE  pag.)4 VIII.GUVERNAMENTALEVIII.1. atoria pu#lică guvernamentală raportată lapag.)4 produsul intern #rut +n perioada !** – !*! VIII.2. Evoluţia (i structura datoriei pu#licepag.),guvernamentale interne +n perioada !** – !*! VIII.2.1. -tructura datoriei pu#lice guvernamentalepag.)interne după tipul acesteia VIII.2.2. -tructura datoriei pu#lice guvernamentalepag.4interne pe tipuri de creditori VIII.2.3. -tructura datoriei pu#lice guvernamentalepag.4interne după tipul de instrument VIII.2.!. -tructura datoriei pu#lice guvernamentalepag.4!interne după moneda de emisiune VIII.2. . -tructura datoriei pu#lice guvernamentalepag.4)interne după maturitatea iniţială VIII.2.#. -tructura datoriei pu#lice guvernamentalepag.4,interne după rata do#/nzii VIII.2.$. -tructura datoriei pu#lice guvernamentalepag.46interne după destinaţie VIII.3. Evoluţia (i structura   datoriei pu#licepag.4guvernamentale externe +n perioada !** – !*! 1   Evaluarea vulnerabilităţilor şi sustenabilităţii datoriei publice VIII.3.1. -tructura datoriei pu#lice guvernamentalepag.6*externe pe tipuri de creditori (i pe scadenţe VIII.3.1.1. -tructuradatorieipu#licepag.6*guvernamentale externe pe tipuri de creditori VIII.3.1.2. -tructuradatorieipu#licepag.6guvernamentale externe pe scadenţe VIII.3.2. -tructura datoriei pu#lice guvernamentalepag.6!externe +n funcţie de scopul pentru care a fost contractată CAPITOLUL I%. EVOLUȚIA SERVICIULUI DATORIEI PUBLICE ÎN  pag.68 PERIOADA 2010  2012I%.1 . Evoluţia serviciului datoriei pu#lice guvernamentalepag.*+n perioada !** – !*! I%.2. Evoluţia costurilor anuale aferente instrumentelor depag.!datorie pu#lică guvernamentală I%.3. Evoluţia serviciului datoriei pu#lice guvernamentalepag.,interne I%.!. Evoluţia serviciul datoriei pu#lice guvernamentalepag.6externe CAPITOLUL %.EVOLUȚIA DATORIEI PUBLICE LOCALE ÎN  pag.8 PERIOADA 2010  2012%.1. Evoluţia (i structura datoriei pu#lice locale +npag.9 perioada !** – !*! %.2. Evoluţia serviciului datoriei pu#lice locale +n perioadapag.8!** – !*! %.3. Evoluţia costurilor anuale aferente instrumentelor depag.8)datorie pu#lică locală CAPITOLUL %I. CU PRIVIRE LA CONSTITUIREA ȘI UTILIZAREA  pag.8, SUMELOR DIN REZERVA &INANCIARĂ'BU&&ER UL &INANCIAR LA DISPOZIȚIA TREZORERIEISTATULUI ÎN PERIOADA 2010  2012CAPITOLUL %II. CU PRIVIRE LA&INANȚAREA DE&ICITULUI  pag.89 BUGETULUI DE STAT ÎN PERIOADA 2010  2012CAPITOLULCU PRIVIRE LA CONSTITUIREA ȘI UTILIZAREA  pag.9 %III.&ONDULUI DE RISC ÎN PERIOADA 2010  2012CAPITOLULCU PRIVIRE LA ÎMPRUMUTURILE CONTRACTA   pag.9) %IV.TE DE MINISTERUL &INANȚELOR PUBLICE ȘISUBÎMPRUMUTATEORDONATORILORPRINCI PALI DE CREDITECAPITOLUL %V. CU PRIVIRE LA SUMELE ANULATE PARȚIAL DIN  pag.9, ÎMPRUMUTURI E%TERNE ȘI COMISIOANELE DEANGAJAMENTCAPITOLULANALIZA INDICATORILOR DE VULNERABI   pag.96 %VI.LITATE A DATORIEI PUBLICE ÎN PERIOADA 2010 2012 2   Evaluarea vulnerabilităţilor şi sustenabilităţii datoriei publice CAPITOLULCU PRIVIRE LA STRATEGIILE DE ADMINISTRA   pag. *! %VII.RE A DATORIEI PUBLICE GUVERNAMENTALECAPITOLULRECOMANDĂRILE AUDITULUI LA NIVELUL  pag. *4 %VIII.MINISTERULUI &INANȚELOR PUBLICE 3   Evaluarea vulnerabilităţilor şi sustenabilităţii datoriei publice CAPITOLUL I. PREZENTARE GENERALĂI.1. PREZENTAREA MISIUNII DE AUDIT -u#semnaţii 0arin 1oxana 0aria2 3iopa iculina aniela2 icoară 5n orinela2P+slan 0aria (i 7eodorescu %oan 3ătălin av/nd funcţia de auditori pu#lici externi +n cadrul3urţii de 3onturi a 1om/niei2 epartamentul %%2 +n temeiul egii nr. 9499! privindorganizarea (i funcţionarea 3urţii de 3onturi2 repu#licată2 (i a delegaţiilor nr.%%4*.!9,*,.*4.!*)2 %%4*.!96*,.*4.!*)2 %%4*.!9*,.*4.!*)2 %%4*.)9!!!.*4.!*)2%%4*.)9)!!.*4.!*)2 %%4*.)4*).*9.!*)2 %%4*.96*,..!*)2 %%4*.9*,..!*)2%%4*.98*,..!*) (i nr. %%4*.9!**,..!*) am efectuat +n perioada *,.*4.!*)).*.!*42 acţiunea de audit al performanţei cu tema „Evaluarea vulnerabilităţilor şi sustenabilităţii datoriei publice” la 0inisterul :inanţelor Pu#lice2 cu sediul +n &ucure(ti2 str.5polodor nr. 2 sector ,2 3;% 4!!)*6.<n conformitate cu prevederile art. ! alin. $!'2 3apitolul %%% „Competenţa şi atribuţiileCurţii de Conturi” 2 -ecţiunea   „Dispoziţii generale” din egea nr. 9499! privindorganizarea (i funcţionarea 3urţii de 3onturi a 1om/niei2 repu#licată +n anul !**92 ”Curteade Conturi poate exercita auditul performanţei asupra gestiunii bugetului general consolidat, precum şi a oricăror fonduri publice”  .   5v/nd autoritatea legală de   a efectuamisiuni de audit a performanţei2 3urtea de 3onturi a 1om/niei a prevăzut +n Programul deactivitate pentru anul !*) acţiunea de audit cu tema ”Evaluarea vulnerabilităţilor şi sustenabilităţii datoriei publice”  .<n perioada supusă analizei (i +n timpul misiunii de audit al performanţei2 0inisterul:inanţelor Pu#lice a fost reprezentat de=  -e#astian 7eodor >?eorg?e @lădescu2 ministru +n perioada !).!.!**9 – *).*9.!**A  >?eorg?e %alomiţianu2 ministru din *).*9.!**A  aniel 3?iţoiu2 viceprim–ministru2 ministrul finanţelor pu#lice +n perioada!.!.!*! – prezentA  iviu @oinea2 ministru delegat pentru #uget +n perioada !.!.!*! – prezentA  Enac?e Biru2 secretar de stat2 +n perioada iulie !*! – prezentA  &ogdan 5lexandru răgoi2 secretar de stat din *9.*.!**9A  >?eorg?e >?erg?ina2 secretar de stat din *9.*.!**9 (i +n prezentA  5ngela 3ara#a(2 director general al irecţiei >enerale 7rezorerie (i atorie Pu#licădin *.*.!** (i +n prezentA  @alentin 7i#eriu 0avrodin2 director general al irecţiei >enerale 7rezorerie (i 3onta#ilitate Pu#lică din *9.*.!**9 (i +n prezent.Perioada supusă auditării a fost *.*.!** – ).!.!*!. O()*+)-/ **/ / 4)/) a fost acela de a   evalua economicitatea2 eficienţa (ieficacitatea modului de administrare2 gestionare (i utilizare a sumelor provenite dinfinanţări ram#ursa#ile angaCate pe #aze contractuale sau garantate de către autorităţileadministraţiei pu#lice locale sau de către >uvern prin 0inisterul :inanţelor Pu#lice. 4
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks