กองพ ฒนาน กศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร Rajamangala University Of Technology Phra Nakhon - PDF

Description
รายงานผลการด าเน นงาน โครงการก ฬาภายนอก แบ งเป น 2 ระยะ 1. สม ครเข าร วมการแข งข นหมากล อมอ ดมศ กษา คร งท 18 ระหว างว นท 28 3 ต ลาคม 2556 ณ มหาว ทยาล ยรามค าแหง ห วหมาก 2. สม ครเข าร วมการแข งข นเกมส ก

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Brochures

Publish on:

Views: 9 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลการด าเน นงาน โครงการก ฬาภายนอก แบ งเป น 2 ระยะ 1. สม ครเข าร วมการแข งข นหมากล อมอ ดมศ กษา คร งท 18 ระหว างว นท 28 3 ต ลาคม 2556 ณ มหาว ทยาล ยรามค าแหง ห วหมาก 2. สม ครเข าร วมการแข งข นเกมส ก ฬาทางว ชาการระด บมหาว ทยาล ย ระหว างว นท 3 พฤศจ กายน 1 ธ นวาคม 2556 ณ ศ นย การค าเซ นทร ลพลาซา พระราม 9 กองพ ฒนาน กศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร Rajamangala University Of Technology Phra Nakhon สารบ ญ เร อง หน า แบบรายงานผลการด าเน นงาน 1 ภาพถ ายก จกรรม 3 รายช อผ เข าร วมโครงการ 5 สร ปผลการแข งข น 6 สร ปค าใช จ าย 7 สร ปการประเม นผล 8 ภาคผนวก หน งส อขออน ม ต โครงการ แบบประเม นผล แบบรายงานผลการด าเน นงานโครงการ ประจ าป งบประมาณ 2557 ของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ผลผล ต : ผ ส าเร จการศ กษาด านว ทยาศาสตร ช อโครงการ โครงการก ฬาภายนอก แบ งออกเป น 2 ระยะ ระยะท 1 ส งเข าร วมการแข งข นหมากล อมอ ดมศ กษา คร งท 18 ระยะท 2 ส งเข าร วมเกมส ก ฬาทางว ชาการระด บมหาว ทยาล ย เอพแอนด เอ น ครอสเว ร ด เอแม ท ค าคม ซ โดก และพ ซเซ ล มหาว ทยาล ยช งแชมป ประเทศไทย 2556 หน วยงาน กองพ ฒนาน กศ กษา ส าน กงานอธ การบด ได ร บจ ดสรรงบประมาณ รายได จ านวน 45 9 บาท ม ผลการด าเน นงาน ด งน ด าเน นโครงการแล วเสร จ โดยม ผลการด าเน นงาน ด งน 1. ว น/สถานท ด าเน นการ 1. ระหว างว นท 28-3 ต ลาคม 2556 ณ มหาว ทยาล ยรามค าแหง ห วหมาก 2. ระหว างว นท 3 พฤศจ กายน 1 ธ นวาคม 2556 ณ ศ นย การค าเซ นทร ลพลาซา พระราม 9 2. จ านวนผ เข าร วมก จกรรมโครงการ 12 คน 3. การเบ กจ ายงบประมาณ ตอบแทน ใช สอย ว สด สาธาณ ปโภค รวม 3 6,12 4, ,775 หมายเหต 1. ระยะท 1 ส งเข าร วมการแข งข นหมากล อมอ ดมศ กษา คร งท 18 ณ มหาว ทยาล ยรามค าแหง ห วหมาก ผ เข าร วม 6 คน ค าใช จ ายท งส น จ านวน 9,875 บาท 2. ระยะท 2 ส งเข าร วมเกมส ก ฬาทางว ชาการระด บมหาว ทยาล ย เอพแอนด เอ น ครอสเว ร ด เอแม ท ค าคม ซ โดก และพ ซเซ ล มหาว ทยาล ยช งแชมป ประเทศไทย 2556 ณ ศ นย การค าเซ นทร ลพลาซา พระราม 9 ผ เข าร วม 6 คน ค าใช จ ายท งส น จ านวน 9 บาท 4. ผลการด าเน นงานตามต วช ว ด ต วช ว ดความส าเร จระด บผลผล ต เช งปร มาณ : เป าหมาย ผ เข าร วมโครงการ จ านวน 12 คน ผลการด าเน นงาน จ านวนผ เข าร วมโครงการ จ านวน 12 คน เช งค ณภาพ : เป าหมาย ความพ งพอใจของผ เข าร วมโครงการ ร อยละ 8 ผลการด าเน นงาน ความพ งพอใจของผ เข าร วมโครงการ ร อยละ 87.8 เช งเวลา : เป าหมาย โครงการแล วเสร จตามระยะเวลาท ก าหนด ร อยละ 9 ผลการด าเน นงาน โครงการแล วเสร จตามระยะเวลาท ก าหนด ร อยละ 1 5. ป ญหา/อ ปสรรคและแนวทางแก ไข - 6. ภาพก จกรรม ขอร บรองว าข อความด งกล าวข างต นเป นความจร งท กประการ ลงช อ... ผ ร บผ ดชอบโครงการ/ผ รายงาน (นายนเรศ ภ คะฮาต) ว นท... โทรศ พท ต อ 651 ลงช อ... ห วหน าหน วยงาน (นางประด ษฐา นาคร กษา) ต าแหน ง ร กษาราชการแทน ผ อ านวยการกองพ ฒนาน กศ กษา ประมวลภาพโครงการก ฬาภายนอก แบ งออกเป น 2 ระยะ 1. สม ครเข าร วมการแข งข นหมากล อมอ ดมศ กษา คร งท 18 ระหว างว นท 28 3 ต ลาคม 2556 ณ มหาว ทยาล ยรามค าแหง ห วหมาก 2. สม ครเข าร วมการแข งข นเกมส ก ฬาทางว ชาการระด บมหาว ทยาล ย ระหว างว นท 3 พฤศจ กายน 1 ธ นวาคม 2556 ณ ศ นย การค าเซ นทร ลพลาซา พระราม 9 น กก ฬา 1. นางสาวกานต มา เร องรองสรไกร 2. นางสาวดวงพร วาร นร กษ 3. นางสาวสาว ตร ม ทน ง 4. นายอ ท ศ มากแก ว 5. นายนฤดล ธ ระเถก ง 6. นายจ กร แต ประเสร ฐ ผ ควบค มท มและเจ าหน าท 1. ผศ.จ รภ ทร ต นต ทว ก ล 2. นางอาภ สรา นพพรพงศา 3. นายทว ศ กด ตรงต ก ล 4. นายนเรศ ภ คะฮาต 5. นางสาวระพ พร ทองปน 6. นางสาวภ สรา อ นฟ ก รายช อ น กก ฬา และผ ควบค มท มและเหจ าหน าท สร ปผลการแข งข น โครงการก ฬาภายนอก 1. สม ครเข าร วมการแข งข นหมากล อมอ ดมศ กษา คร งท 18 - ก ฬาหมากล อม - ประเภทบ คคลหญ ง ผลการแข งข น ชนะ 4 กระดาน ต อ 6 กระดาน - ประเภทท ม ผลการแข งข น ชนะ 2 กระดาน ต อ 6 กระดาน 2. สม ครเข าร วมการแข งข นเกมส ก ฬาทางว ชาการระด บมหาว ทยาล ย - ก ฬาครอสเว ร ด - ประเภทหญ งเด ยว ผลการแข งข น ตกรอบ - ประเภทชายเด ยว ผลการแข งข น ตกรอบ สร ปค าใช จ ายท ใช ด าเน นการ โครงการก ฬาภายนอก 1. ค าอาหารน กก ฬา เป นเง น 6,12 บาท 2. ค าตอบแทนผ ควบค มท ม เป นเง น 3 บาท 3. ค าว สด อ ปกรณ เป นเง น 4,355 บาท สร ปการประเม นผล โครงการก ฬาภายนอก แบ งเป น 2 ระยะ 1. สม ครเข าร วมการแข งข นหมากล อมอ ดมศ กษา คร งท สม ครเข าร วมการแข งข นเกมส ก ฬาทางว ชาการระด บมหาว ทยาล ย กองพ ฒนาน กศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ได ด าเน นการจ ดโครงการ ก ฬาภายนอก ได แบ งเป น 2 ระยะ ด งน 1. สม ครเข าร วมการแข งข นหมากล อมอ ดมศ กษา คร งท 18 ระหว างว นท 28 3 ต ลาคม 2556 ณ มหาว ทยาล ยรามค าแรง ห วหมาก 2. สม ครเข าร วมการแข งข นเกมส ก ฬาทางว ชาการระด บมหาว ทยาล ย ระหว างว นท 3 พฤศจ กายน 1 ธ นวาคม 2556 ณ ศ นย การค าเซ นทร ลพลาซา ฝ ายประเม นผลได ด าเน นการจ ดท าแบบประเม นผลโครงการฯ เพ อแจกให ก บผ เข าร วมโครงการฯ คร งน ซ ง ผลท ได จากการประเม นจะน าไปพ ฒนาและปร บปร ง ในคร งต อไป การประเม นผลโครงการ ก ฬาภายนอก ในคร งน จ านวน 12 คน เจ าหน าท ฝ ายประเม นผล ได ท าการแจกแบบประเม นผลโครงการฯ และได ร บแบบประเม นผลกล บค นมา ท งหมด 12 ช ด โดยจะน าเสนอผลการรวบรวมแบบประเม นผล ด งต อไปน ตอนท 1 ข อม ลท วไป 1.1 สถานภาพ สถานภาพ จ านวน ร อยละ - น กก ฬา ผ ควบค มท ม เจ าหน าท รวม จากข อ 1.1 สถานะส วนใหญ พบว า เป น น กก ฬา ค ดเป นร อยละ รองลงมาเป น เจ าหน าท ค ดเป นร อย ละ 25. และรองลงมาเป น อาจารย ค ดเป นร อยละ เจ าหน าท, 25. ผ ควบค มท ม น กก ฬา, แผนภ ม ท 1 แสดงข อม ลสถานภาพ 1.2. เพศ เพศ จ านวน ร อยละ - หญ ง ชาย 6 5. รวม จากข อ 1.2 เพศพบว า เป น เพศหญ งและเพศชายเท าก น ค ดเป นร อยละ 5. ชาย, 5. หญ ง, 5. แผนภ ม ท 2 แสดงข อม ลเพศ 1.3 คณะ/ส งก ด คณะ จ านวน ร อยละ - คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย ส อสารมวลชน. - คณะเทคโนโลย คหกรรมศาสตร. - คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และการออกแบบ. - คณะบร หารธ รก จ คณะอ ตสาหกรรมส งทอและออกแบบแฟช น. - คณะว ศวกรรมศาสตร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย. - คณะศ ลปศาสตร อ นๆ (ระบ ) รวม 12 1. จากข อ 1.4 คณะ/ส งก ด ส วนใหญ พบว าเป น คณะศ ลปะศาสตร คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรมและอ นๆ เท าก น ค ดเป นร อยละ 25. รองลงมาเป นคณะบร หารธ รก จ ค ดเป นร อยละ รองลงมาเป น คณะ ว ศวกรรมศาสตร ค ดเป นร อยละ 8.33 คณะบร หารธ รก จ คณะว ศวกรรมฯ 8.33 อ นๆ 25. คณะศ ลปศาสตร 25. คณะคร ศาสตร ฯ 25. แผนภ ม ท 4 แสดงข อม ลคณะ ตอนท 2 การประเม นความพ งพอใจท วไปของการจ ดการแข งข นก ฬาภายนอก ไว ด งน การประเม นความพ งพอใจในโครงการก ฬาภายนอก โดยผ ประเม นได ก าหนดเกณฑ การประเม นความพ งพอใจ คะแนนเฉล ย หมายถ ง ม ระด บความส าค ญมากท ส ด คะแนนเฉล ย หมายถ ง ม ระด บความส าค ญมาก คะแนนเฉล ย หมายถ ง ม ระด บความส าค ญปานกลาง คะแนนเฉล ย หมายถ ง ม ระด บความส าค ญน อย คะแนนเฉล ย หมายถ ง ม ระด บความส าค ญน อยท ส ด จากผ ตอบแบบสอบถาม จ านวน 12 คน เก ยวก บความพ งพอใจในโครงการก ฬาภายนอก พบว าผ ตอบ แบบสอบถาม ม ความค ดเห นโดยรวมอย ในระด บ มากท ส ด ม คะแนนเฉล ย 4.39 เม อพ จารณาเป นรายข อพบว า ผ ตอบแบบสอบถามม ความพ งพอใจในเร อง การเข าร วมแข งข นก ฬาท าให ร จ กก บเพ อน ต างสถาบ น ม ระด บความ ค ดเห นอย ในระด บ มากท ส ด ม คะแนนเฉล ย 4.75 ด งแสดงรายละเอ ยด ในตาราง ท 2-1 ตารางท 2-1 ร อยละ ค าเฉล ยและระด บความพ งพอใจของผ เข าร วมโครงการก ฬาภายนอก ประเด นพ จารณา ด านกระบวนการ / ข นตอนการให บร การ 1. ก จกรรมท จ ดข นได ร บความสนใจ และพ งพอใจ 2. มหาว ทยาล ยสน บสน นการเข าร วม การแข งข นก ฬาฯ มากท ส ด (5) 5 (41.67) 7 (58.33) 3. ระยะเวลาในการจ ดโครงการ 5 (41.67) 4. ก ฬาท าให เก ดการพ ฒนาสมรรถภาพ 4 ทางด านร างกาย (33.33) 5. ก ฬาท าให ม ระเบ ยบว น ย และตรงต อ 5 เวลา (41.67) 6. ก ฬาท าให ม น าใจเป นน กก ฬา และ 8 ห างไกลยาเสพต ด (66.67) 7. การเข าร วมการแข งข นก ฬาในคร งน 6 ได ร บประสบการณ เพ มข น (5.) 8. ม ความพ งพอใจในด านสถานท 6 (5.) 9. การเข าร วมแข งข นก ฬาท าให ร จ กก บ 9 เพ อนต างสถาบ น (75.) 1. ความพ งพอใจในด านการเด นทาง 3 (25.) มาก (4) 7 (58.33) 2 (16.67) 5 (41.67) 7 (58.33) 6 (5.) 4 (33.33) 6 (5.) 4 (33.33) 3 (25.) 8 (66.67) ปานกลาง (3) 3 (25.) 2 (16.66) 1 (8.34) 1 (8.33) 2 (16.67) 1 (8.33) น อย (2) น อยท ส ด (1) ระด บความ พ งพอใจ 4.42 มากท ส ด 4.33 มากท ส ด 4.25 มากท ส ด 4.25 มากท ส ด 4.33 มากท ส ด 4.67 มากท ส ด 4.5 มากท ส ด 4.33 มากท ส ด 4.75 มากท ส ด 4.12 มาก ค าเฉล ยรวม 4.39 มากท ส ด ค ดเป น % 87.8 ตอนท 3 ข อเสนอแนะอ น ๆ... ภาคผนวก แบบประเม นผล โครงการก ฬาภายนอก แบ งเป น 2 ระยะ 1. สม ครเข าร วมการแข งข นหมากล อมอ ดมศ กษา คร งท 18 ระหว างว นท 28 3 ต ลาคม 2556 ณ มหาว ทยาล ยรามค าแหง ห วหมาก 2. สม ครเข าร วมการแข งข นเกมส ก ฬาทางว ชาการระด บมหาว ทยาล ย ระหว างว นท 3 พฤศจ กายน 1 ธ นวาคม 2556 ณ ศ นย การค าเซ นทร ลพลาซา... ค าช แจง : โปรดท าเคร องหมาย ลงในช อง ตอนท ๑ ข อม ลท วไปของผ ตอบแบบสอบถาม ๑.๑ สภานะภาพ น กก ฬา ผ ควบค มท ม เจ าหน าท ๑.๒ เพศ ชาย หญ ง ๑.๓ คณะ/ส งก ด คร ศาสตร อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย ส อสารมวลชน คณะเทคโนโลย คหกรรมศาสตร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และการออกแบบ คณะบร หารธ รก จ คณะอ ตสาหกรรมส งทอและออกแบบแฟช น คณะว ศวกรรมศาสตร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ตอนท ๒ ประเม นผลการเข าร วมการแข งข นก ฬาฯ คณะศ ลปศาสตร อ นๆ... รายการ ๑. ท านค ดว าก จกรรมท จ ดข นได ร บความสนใจและพ งพอใจ ๒. ท านค ดว ามหาว ทยาล ยสน บสน นการเข าร วมแข งข นก ฬาฯ ๓. ท านค ดว าระยะเวลาในการจ ดโครงการก ฬาฯ ๔. ท านค ดว าก ฬาท าให เก ดการพ ฒนาสมรรถภาพทางด านร างกาย ๕. ท านค ดว าก ฬาท าให ม ระเบ ยบว น ย และตรงต อเวลา ๖. ท านค ดว าก ฬาท าให ม น าใจเป นน กก ฬา และห างไกลยาเสพ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks