Rad SW LCD monitor Návod na obsluhu - PDF

Description
Rad SW LCD monitor Návod na obsluhu Autorské práva Autorské práva 2016 spoločnosti BenQ. Všetky práva vyhradené. Žiadna čast tejto publikácie sa nemôže reprodukovat, prenášat, kopírovat, ukladat do vyhľadávacieho

Please download to get full document.

View again

of 57
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Health & Lifestyle

Publish on:

Views: 37 | Pages: 57

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Rad SW LCD monitor Návod na obsluhu Autorské práva Autorské práva 2016 spoločnosti BenQ. Všetky práva vyhradené. Žiadna čast tejto publikácie sa nemôže reprodukovat, prenášat, kopírovat, ukladat do vyhľadávacieho systému alebo prekladat do akéhokoľvek jazyka alebo počítačového jazyka akýmkoľvek spôsobom, elektronicky, mechanicky, magneticky, opticky, chemicky, manuálne alebo iným spôsobom bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti BenQ. Zrieknutie sa práva Spoločnost BenQ neprijíma žiadne st ažnosti ani neposkytuje žiadne vyjadrené alebo skryté záruky vo vzt ahu s tu uvedeným obsahom a výslovne odmieta akékoľvek záruky, možnosti predaja a kúpy alebo vhodnost pre daný účel. Okrem toho si spoločnost BenQ vyhradzuje právo revidovat túto publikáciu a z času na čas vykonat zmeny v tu uvedenom obsahu bez záväzku upovedomit akúkoľvek osobu o týchto revíziách alebo zmenách. Účinnost obrazu bez blikania môže byt ovplyvnená externými faktormi, ako je napríklad nekvalitný kábel, nestabilné napájanie, rušenie signálu alebo zlé uzemnenie a môže to byt spôsobené ja inými externými faktormi, než sú hore spomenuté. (Týka sa len modelov s funkciou odstránenia blikania.) Zabezpečenie napájania Na dosiahnutie najlepšieho výkonu a dlhej životnosti vášho monitora postupujte podľa týchto bezpečnostných pokynov. Siet ová zásuvka izoluje toto zariadenie od siet ového napájania. Siet ový napájací kábel slúži ako zariadenie na odpojenie napájania pre pripojiteľné zariadenie. Elektrická zásuvka musí byt namontovaná v blízkosti zariadenia a musí byt ľahko dostupná. Tento produkt sa musí napájat so siet ovým napätím uvedeným na výrobnom štítku. Ak si nie ste istí typom dostupného napájania, kontaktujte dodávateľa alebo miestnu elektrárenskú spoločnost. Musí byt použitý schválený napájací kábel s nasledujúcim alebo lepšími parametrami: H03VV-F alebo H05VV-F, 2G alebo 3G; 0,75 mm 2. Starostlivost a čistenie Čistenie. Pred čistením váš monitor vždy odpojte od elektrickej zásuvky. Povrch LCD monitora čistite nezaprášenou jemnou handričkou. Nepoužívajte kvapaliny, aerosól alebo čistiace prostriedky na sklo. 2 Priečinky a otvory v zadnej a hornej časti obalu sú určené pre ventiláciu. Nemôžu sa blokovat ani zakrývat. Váš monitor sa nemôže nikdy umiestňovat v blízkosti alebo nad radiátorom, alebo zdrojom tepla, alebo do vstavanej inštalácie, pokiaľ sa nezabezpečí správna ventilácia. Nikdy nezatláčajte objekty ani nevylievajte žiadne druhy kvapalín na tento produkt. Vykonávanie servisu Nepokúšajte sa svojpomocne vykonávat servis na tomto produkte, pretože otvorenie alebo odstraňovanie krytov vás môže vystavit nebezpečnému napätiu a iným rizikám. Ak sa vyskytne akékoľvek z vyššie uvedených nesprávnych použití alebo iné nehody, ako napríklad pád alebo nesprávne zaobchádzanie ohľadom vykonávania servisu, kontaktujte kvalifikovaný servisný personál. BenQ ecofacts BenQ has been dedicated to the design and development of greener product as part of its aspiration to realize the ideal of the Bringing Enjoyment 'N Quality to Life corporate vision with the ultimate goal to achieve a low-carbon society. Besides meeting international regulatory requirement and standards pertaining to environmental management, BenQ has spared no efforts in pushing our initiatives further to incorporate life cycle design in the aspects of material selection, manufacturing, packaging, transportation, using and disposal of the products. BenQ ecofacts label lists key eco-friendly design highlights of each product, hoping to ensure that consumers make informed green choices at purchase. Check out BenQ's CSR Website at for more details on BenQ's environmental commitments and achievements. 3 Obsah Autorské práva... 2 Začíname... 5 Oboznámenie sa s monitorom... 7 Pohľad spredu... 7 Pohľad zozadu... 7 Pripojenie...8 Zloženie hardvéru monitora... 9 Ako odpojit stojan a podstavec...14 Inštalácia tienidla (voliteľný krok)...16 Nastavenie výšky monitora...21 Otáčanie monitora...22 Nastavte uhol monitora Používanie súpravy na pripevnenie monitora na stenu...24 Získanie maxima z vášho monitora značky BenQ Inštalácia monitora na novom počítači...26 Zámena monitora na existujúcom počítači...27 Ako nainštalovat v systémoch Windows Ako nainštalovat v systémoch Windows 8 (8.1)...29 Ako nainštalovat v systémoch Windows Nastavenie vášho monitora Ovládací panel Hotkey Puck...32 Používanie základnej ponuky...34 Prispôsobenie klávesových skratiek Práca s technológiou HDR Nastavenie farby zobrazenia...37 Nastavenie režimu obrazovky Výber príslušného režimu obrazu Výber zdroja obrazu v režime PIP/PBP (pre modely s funkciou PIP/PBP)...38 Pohyb v hlavnej ponuke Ponuka Display (Obrazovka)...40 Ponuka Color Adjustment (Nastavenie farieb)...42 Ponuka PIP/PBP...47 Ponuka System (Systém)...50 Riešenie problémov Často kladené otázky (FAQ) Potrebujete ďalšiu pomoc? Začíname Pri odbaľovaní skontrolujte, či máte nasledujúce položky. Ak z nich ktorákoľvek chýba alebo je poškodená, ohľadom výmeny kontaktujte predajcu. LCD monitor značky BenQ Stojan monitora Podstavec monitora Príručka pre rýchle spustenie CD-ROM Siet ový kábel (V závislosti od výrobku dodávaného do vášho regiónu sa môže obrázok odlišovat.) Video kábel: DP (Voliteľné príslušenstvo) Začíname 5 Video kábel: z DP na mini DP Video kábel: HDMI Zvukový kábel (Voliteľné príslušenstvo) Kábel USB Hotkey Puck Tienidlo Lt Rt L2 L1 R1 R2 Dostupné príslušenstvo a tu znázornené obrázky sa môžu odlišovat od skutočného obsahu a výrobku dodávaného pre váš región. Obsah balenia sa môže bez predchádzajúceho oznámenia zmenit. Káble, ktoré sa nedodávajú spolu s výrobkom, si môžete zakúpit samostatne. Škatuľu a obal uskladnite pre budúce použitie, keď možno budete potrebovat monitor prepravit. Vytvarovaný polystyrénový obal je vhodný na ochranu monitora počas prepravy. Výrobok a príslušenstvo uchovávajte vždy mimo dosah detí. 6 Začíname Oboznámenie sa s monitorom Pohľad spredu 1. Ovládacie tlačidlá 2. Tlačidlo Zapnút 1 2 Pohľad zozadu Konektor vstupu striedavého napätia 4. Otvor na správu káblov 5. Zásuvka Hotkey Puck 6. Zásuvka HDMI 7. Zásuvka DisplayPort 8. Zásuvka Mini DisplayPort 9. Konektor slúchadiel 10. Port USB 3.0 (odovzdávanie; pripojenie k PC) 11. Zásuvka na zámok Kensington 12. Port USB 3.0 (preberanie; pripojenie k USB zariadeniam) 13. Zásuvka na kartu SD V závislosti parametrov výrobku sa podporované rozlíšenie a časovanie môžu líšit. Hore uvedený obrázok sa môže líšit v závislosti od modelu. V závislosti od výrobku dodávaného do vášho regiónu sa môže obrázok odlišovat. Oboznámenie sa s monitorom 7 Pripojenie Nasledujúce obrázky pripojenia sú len ilustračné. Káble, ktoré sa nedodávajú spolu s výrobkom, si môžete zakúpit samostatne. Podrobné spôsoby pripojenia viď strana Karta SD Periférne USB zariadenia (USB 3.0) Reproduktory / Slúchadlá PC/Prenosný počítač 8 Oboznámenie sa s monitorom Zloženie hardvéru monitora Ak je počítač zapnutý, pred pokračovaním ho musíte vypnút. Monitor nepripájajte ani nezapínajte napájanie, pokiaľ vám to nebude výslovne prikázané. Nasledujúce obrázky pripojenia sú len ilustracné. Umiestnenie a konektory vstupu a výstupu, ktoré sú k dispozícii, sa líšia v závislosti od zakúpeného modelu. Podporované časovanie sa môže líšit v závislosti od vstupného signálu. Prečítajte si čast Predvoľba režimov obrazovky uvedenú pod prepojením Nastavenie rozlíšenia obrazovky, kde nájdete ďalšie informácie. 1. Pripojte podstavec monitora. Dávajte pozor, aby ste monitor nepoškodili. Umiestnenie povrchu obrazovky na objekt, ako napríklad zošívací strojček alebo myš spôsobí prasknutie skla alebo poškodenie LCD substrátu, čím sa zruší nárok na záruku. Posúvanie alebo šúchanie monitora po stole poškriabe alebo poškodí okolie monitora a jeho ovládacie prvky. Chráňte monitor a obrazovku tak, že za účelom vytvorenia podkladu uvoľníte rovnú voľnú čast na stole a položíte na ňu mäkký predmet, ako napríklad ochranný obal. Položte obrazovkou smerom nadol na rovný čistý mäkký povrch. Pripojte stojan monitora k podstavcu monitora, ako je znázornené na obrázku. Uistite sa, či je šípka na konci stojana zarovnaná podľa šípky na monitore. Otočte stojan v smere hodinových ručičiek až do maximálnej polohy. Zloženie hardvéru monitora 9 Zatiahnite skrutku naspodku podstavca monitora, ako je znázornené na obrázku. A potom otočte stojan proti smeru hodinových ručičiek tvárou k sebe Zarovnajte rameno podstavca podľa monitora 1 ( ), potom ich do seba zatlačte, kým s cvaknutím nedosadne na svoje miesto ( ). Opatrne ho skúste vytiahnut naspät, aby ste skontrolovali, či je rameno osadené správne. Opatrne zdvihnite monitor, otočte ho a postavte ho s podstavcom vzpriamene na rovný povrch Monitor by ste mali umiestnit a nastavit uhol obrazovky tak, aby ste minimalizovali neželané odrazy od iných zdrojov svetla. 2. Pripojte video kábel PC. Alebo Pripojenie kábla HDMI Pripojte konektor kábla HDMI do portu HDMI na monitore. Druhý koniec kábla HDMI pripojte k digitálnemu výstupnému zariadeniu. 10 Zloženie hardvéru monitora PDIF-OUT TV OUT SDIF-OUT Pripojenie kábla DP Zapojte zástrčku kábla DP do zásuvky videa na monitore. Zapojte druhý koniec kábla do zásuvky videa na počítači. Alebo Ak sa po zapnutí monitora a počítača nezobrazí obraz, odpojte kábel DP. Pripojte najprv monitor k inému zdroju videa než DP. Prejdite do položky System (Systém) a DisplayPort v ponuke na obrazovke a zmeňte nastavenie z možnosti 1.4 na možnost 1.1. Po dokončení nastavenia odpojte aktuálny video káble a znova pripojte kábel DP. Informácie o otvorení ponuky na obrazovke nájdete v časti Používanie základnej ponuky na strane 34. Pripojenie kábla mini DP Zapojte zástrčku kábla mini DP do zásuvky videa na monitore. Zapojte druhý koniec kábla do zásuvky videa na počítači. Alebo Video kábel nachádzajúci sa v balení a obrázky zásuvky závisia od výrobku dodávaného vo v vašom regióne. 3. Pripojte zvukový kábel. Do konektora nachádzajúceho sa na zadnej strane monitora môžete zapojit slúchadlá. 4. Pripojte zariadenia USB. Prepojte káblom USB počítač a monitor (prostredníctvom portu odovzdávania cez USB, ktorý sa nachádza na zadnej strane). Tento port odovzdávania cez USB prenáša údaje medzi PC a zariadeniami USB pripojenými k monitoru. Zloženie hardvéru monitora 11 Pripojte ostatné zariadenia USB pomocou ostatných portov USB (preberanie) nachádzajúcim sa na monitore. Tieto porty preberania cez USB prenášajú údaje medzi pripojenými zariadeniami USB a portom odovzdávania. 5. Vložte pamät ovú kartu. Vložte pamät ovú kartu SD alebo MMC v smere označenom na karte a môžete využívat prenos súborov. Podporované formáty pamät ových kariet: SD/SDHC/SDXC MMC 6. Pripojte Hotkey Puck k monitoru. Pripojte Hotkey Puck k portu mini USB (určený výhradne na pripojenie Hotkey Puck) na zadnej strane monitora. Potom položte Hotkey Puck na stojan monitora alebo na iné požadované miesto, ako je to znázornené na obrázku. Ďalšie informácie o Hotkey Puck nájdete v časti Hotkey Puck na strane Zloženie hardvéru monitora 7. K monitoru pripojte siet ový kábel. Pripojte jeden koniec siet ového kábla ku konektoru, ktorý je označený na zadnej strane monitora. Ešte nepripájate opačný koniec k siet ovej zásuvke. 8. Usporiadajte káble. Prevlečte káble cez otvor držiaka káblov. 9. Pripojte siet ový kábel k elektrickej zásuvke a na monitore stlačte tlačidlo Zapnút. Pripojte druhý koniec siet ového kábla k elektrickej zásuvke a zapnite ho. V závislosti od výrobku dodávaného do vášho regiónu sa môže obrázok odlišovat. Zapnite monitor stlačením tlačidla Zapnút umiestneného na monitore. Zapnite tiež počítač a postupujte pri inštalácii softvéru monitora podľa pokynov v časti Získanie maxima z vášho monitora značky BenQ na strane 25. Ak chcete predlžit servisnú životnost produktu, odporúčame, aby ste použili funkciu správy napájania počítača. Zloženie hardvéru monitora 13 Ako odpojit stojan a podstavec 1. Pripravte monitor a miesto. Pred odpojením napájacieho kábla vypnite monitor a napájanie. Pred odpojením kábla signálu monitora vypnite počítač. Chráňte monitor a obrazovku tak, že pred položením obrazovky lícom nadol na voľný podklad s podložkou uvoľníte rovnú voľnú čast na stole a položíte na ňu mäkký predmet, ako napríklad uterák. Dávajte pozor, aby ste monitor nepoškodili. Umiestnenie povrchu obrazovky na objekt, ako napríklad zošívací strojček alebo myš spôsobí prasknutie skla alebo poškodenie LCD substrátu, čím sa zruší nárok na záruku. Posúvanie alebo šúchanie monitora po stole poškriabe alebo poškodí okolie monitora a jeho ovládacie prvky. 2. Odoberte stojan monitora. Stlačte a podržte tlačidlo rýchleho uvoľnenia držiaka ( 2 ( ). 1 ) a súčasne odpojte stojan od monitora Odoberte podstavec monitora. Uvoľnite skrutku naspodku podstavca monitora Zloženie hardvéru monitora Otočte stojan proti smeru hodinových ručičiek až do maximálnej polohy. Potom odpojte podstavec od stojana. Zloženie hardvéru monitora 15 Inštalácia tienidla (voliteľný krok) Ak chcete zabránit odlesku alebo väčšine nežiaducich odrazov z iných zdrojov svetla na obrazovke, môžete nainštalovat tienidlo (v závislosti od výrobku dodávaného vo vašej oblasti sa môže poskytovat alebo kupovat samostatne). Dávajte pozor, aby ste tienidlo a monitor nepoškodili. Jednotlivé diely tienidla sú dobre vytvarované a správne sa monitoru prispôsobujú. Pri inštalácii tienidla nepoužívajte nadmerný tlak, aby nedošlo k žiadnemu poškodeniu. Zakrivené šípky nájdete na vnútornej strane niektorých platní. Pozrite si pokyny na inštaláciu a vyznačené značky a pripravte si platne potrebné na samostatnú inštaláciu na šírku a na výšku. Inštalácia na šírku Platne potrebné na inštaláciu na šírku: Lt L2 R2 Rt 1. Príprava na inštaláciu tienidla. Položte monitor vzpriamene na jeho podstavci na rovný podklad. Zaistite, aby bol monitor otočený do režimu na šírku. Podľa pokynov starostlivo dokončite proces inštalácie. vrchná platňa 2. Nainštalujte pravé tienidlá. Zarovnajte šípku na platni (Rt) so šípkou na platni (R2) a spojte ich dokopy. Zasuňte platňu (Rt) na koniec, ako je znázornené na obrázku. Rt R2 16 Zloženie hardvéru monitora 3. Pripevnite k pravému boku monitora. Priložte háčiky na tienidle (platňa R2) k otvorom na pravom boku monitora a vložte háčiky. Potom zatlačte platňu (Rt), aby sa pevne zachytila Nainštalujte ľavé tienidlá. Zarovnajte šípku na platni (Lt) so šípkou na platni (L2) a spojte ich dokopy. Zasuňte platňu (Lt) na koniec, ako je znázornené na obrázku. Lt L2 5. Pripevnite k ľavému boku monitora. Priložte háčiky na tienidle (platňa L2) k otvorom na ľavom boku monitora a vložte háčiky. Potom zatlačte platňu (Lt), aby sa pevne zachytila Nainštalujte vrchnú platňu. Zaveste vrchnú platňu na platňu (R2) a platňu (L2), ako je znázornené na obrázku, a vložte vrchnú platňu do výrezu navrchu ostatných platní. 2 vrchná platňa 1 Zloženie hardvéru monitora 17 7. Ak chcete kalibrovat farby obrazovky kolorimetrom, vysunutím otvorte kryt na vrchnej platni, aby sa dal nainštalovat kolorimeter. Postupujte podľa návodov ku kolomiteru, ktorý ste si zakúpili, a pomocou príslušného softvéru (napr. Palette Master Element) dokončite inštaláciu a proces kalibrácie. Inštalácia na výšku Platne potrebné na inštaláciu na výšku: Lt L1 L2 R2 R1 Rt 1. Príprava na inštaláciu tienidla. Položte monitor vzpriamene na jeho podstavci na rovný podklad. Zaistite, aby bol monitor otočený do režimu na šírku, ako je uvedené v časti Otáčanie monitora na strane 22. Podľa pokynov starostlivo dokončite proces inštalácie. vrchná platňa 2. Nainštalujte pravé tienidlá. Zarovnajte šípku na platni (R1) so šípkou na platni (R2) a spojte ich dokopy. Zasuňte platňu (R2) na koniec, ako je znázornené na obrázku. Zarovnajte šípku na platni (Rt) so šípkou na platni (R1) a spojte ich dokopy. Zasuňte platňu (R1) spolu s platňou (R2) na koniec, ako je znázornené na obrázku. R1 R2 Rt 18 Zloženie hardvéru monitora 3. Pripevnite k pravému boku monitora. Priložte háčiky na tienidle k otvorom na pravom boku monitora a vložte háčiky. Potom zatlačte platňu (Rt), aby sa pevne zachytila Nainštalujte ľavé tienidlá. Zarovnajte šípku na platni (L1) so šípkou na platni (L2) a spojte ich dokopy. Zasuňte platňu (L2) na koniec, ako je znázornené na obrázku. Zarovnajte šípku na platni (Lt) so šípkou na platni (L1) a spojte ich dokopy. Zasuňte platňu (L1) spolu s platňou (L2) na koniec, ako je znázornené na obrázku. 5. Pripevnite k ľavému boku monitora. Priložte háčiky na tienidle k otvorom na ľavom boku monitora a vložte háčiky. Potom zatlačte platňu (Lt), aby sa pevne zachytila. L1 L2 2 Lt 1 6. Nainštalujte vrchnú platňu. Zaveste vrchnú platňu na platňu (R2) a platňu (L2), ako je znázornené na obrázku, a vložte vrchnú platňu do výrezu navrchu ostatných platní. vrchná platňa 2 1 Zloženie hardvéru monitora 19 7. Ak chcete kalibrovat farby obrazovky kolorimetrom, vysunutím otvorte kryt na vrchnej platni, aby sa dal nainštalovat kolorimeter. Postupujte podľa návodov ku kolomiteru, ktorý ste si zakúpili, a pomocou príslušného softvéru (napr. Palette Master Element) dokončite inštaláciu a proces kalibrácie. 20 Zloženie hardvéru monitora Nastavenie výšky monitora Ak chcete nastavit výšku monitora, držte monitor za ľavý aj pravý bok a znížte alebo zvýšte monitor do požadovanej polohy. Neumiestňujte ruky na vrchnú a spodnú čast výškovo nastaviteľného stojana ani na spodok monitora, pretože zdvíhajúci sa alebo znižujúci sa monitor vám môže spôsobit úraz. Počas vykonávania tejto činnosti dbajte na to, aby neboli v dosahu deti. Ak bol monitor otočený do režimu na výšku a nastavenie výšky a potrebujete mat nastavenú určitú výšku, nezabudnite na to, že pri otočení do režimu širokouhlej obrazovky bude monitor znížený na minimálnu výšku. Zloženie hardvéru monitora 21 Otáčanie monitora 1. Otočte obrazovku. Pred otočením monitora s orientáciou zobrazenia na výšku má byt obrazovka otočená o 90 stupňov. Kliknite pravým tlačidlom myši na ploche a z miestnej ponuky vyberte položku Screen resolution (Rozlíšenie obrazovky). Vyberte možnost Portrait (Na výšku) v časti Orientation (Orientácia) a použite nastavenie. V závislosti od operačného systému na počítači sa pri nastavení orientácie obrazovky používajú rôzne postupy. Podrobnosti nájdete v pomocnej dokumentácii k operačnému systému. 2. Úplne vytiahnite monitor a nakloňte ho. Opatrne pridvihnete obrazovku nahor a roztiahnite do maximálnej polohy. Potom nakloňte monitor. Monitor musí byt vytiahnutý v zvislom smere, aby bolo možné monitor otočit z orientácie na šírku do režimu na výšku. 3. Otočte monitor o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek, ako je znázornené na obrázku. 90 Aby sa okraj obrazovky LCD pri otáčaní neudieral o povrch podstavca monitora, nak
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks