Q2 epp he

Description
1. Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 4 Kagamitan ng Mag-aaral Ang aklat na ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong…

Please download to get full document.

View again

of 120
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 19 | Pages: 120

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 4 Kagamitan ng Mag-aaral Ang aklat na ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan, kolehiyo, at / o unibersidad. Hinihikayat namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na mag-email ng kanilang puna at mungkahi sa Kagawaran ng Edukasyon sa action@deped.gov.ph. Mahalaga sa amin ang inyong mga puna at mungkahi. Kagawaran ng Edukasyon Republika ng Pilipinas Yunit 2
 • 2. Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan – Ikaapat na Baitang Kagamitan ng Mag-aaral Unang Edisyon 2015 Paunawa hinggil sa karapatang-sipi. Isinasaad ng Batas Republika 8293, seksiyon 176 na “Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-ari (sipi) sa anumang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayunman, kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito’y pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang pagtakda ng kaukulang bayad.” Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand names, tatak o trademarks, palabas sa telebisyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa aklat na ito ay sa nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagtibay ng isang kasunduan ng Kagawaran ng Edukasyon at Filipinas Copyright Licensing Society (FILCOLS), Inc. na ang FILCOLS ang kakatawan sa paghiling ng kaukulang pahintulot sa nagmamay-ari ng mga akdang hiniram at ginamit dito. Pinagsumikapang matunton upang makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala at mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Tanging mga institusyon at kompanyang nakipagkontrata sa FILCOLS at yaong nakasaad lamang sa kasunduan, ang maaaring kumopya mula dito sa Kagamitan ng Mag- aaral. Ang hindi nakipagkontrata sa FILCOLS ay dapat, kung ninanais makakopya, makipag- ugnay nang tuwiran sa mga tagapaglathala at sa mga may-akda. Maaaring tumawag sa FILCOLS sa telepono blg. (02) 439-2204 o mag-email sa filcols@ gmail.com ang mga may-akda at tagapaglathala. Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon Kalihim: Br. Armin A. Luistro FSC Pangalawang Kalihim: Dina S. Ocampo, PhD Direktor IV: Marilyn D. Dimaano, EdD Direktor III. Marilette R. Almayda, PhD Inilimbag sa Pilipinas ng Vibal Group, Inc. Department of Education-Instructional Materials Council Secretariat (DepEd-IMCS) Office Address: 5th Floor Mabini Bldg., DepEd Complex, Meralco Avenue, Pasig City Philippines 1600 Telefax: (02) 634-1054 or 634-1072 E-mail Address: imcsetd@yahoo.com Mga Bumuo ng Kagamitan ng Mag-aaral Mga Manunulat: Entrepreneur & ICT – Eden F. Samadan, Marlon L. Lalaguna, Virgilio L. Laggui, Marilou E. Marta R. Benisano; Home Economics – Dolores M. Lavilla, Imelda O. Garcia, Bernie C. Dispabiladera; Agriculture – Teresita B. Doblon, Ma. Shirley A. Macawile, Ernesto R. Abletes, Judy R. Rondina; Industrial Arts – Shiela Mae R. Roson, Roberto B. Torres, at Randy R. Emen Mga Konsultant: Mona T. Sasing, Cherrypyn B. Barbacena, PhD, Anicia M. Lorica, at Werson R. De Asis, PhD Mga Tagaguhit: Entrepreneur & ICT – Anife S. Angelo; Home Economics – Sharlyn P. Sanclaria; Agriculture – Mar G. Agustin; Industrial Arts – Jayson M. Gaduena, Fermin M. Fabella, at Eric C. De Guia Mga Tagatala: Erwin Karl I. Antido at Ron Ralph Kenneth L. Ocampo Mga Naglayout: Phoebe Kay B. Doñes, Paola Joy B. Doñes, at John Ralph G. Sotto Mga Tagapamahala: Glenda M. Granadozin, Rogelio O. Doñes EdD, Marilette R. Almayda PhD, at Marilyn D. Dimaano, EdD
 • 3. iii PAUNANG SALITA Ang kagamitang ito ay naglalayon na matulungan ang mga guro at mag-aaral na mapagaan ang kanilang pagtuturo at pagkatuto gamit ang Patnubay sa Guro at Kagamitan ng Mag-aaral. Ginamitan ng iba’t ibang estratihiya ang bawat aralin upang lubusang matutunan ng mga mag-aaral ang lahat ng aralin sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP). Ito ay kinapapalooban ng lecture ng guro at aktibong partisipasyon ng mga mag-aaral upang sila ay matuto. Ang aktuwal na paggawa ng mga mag-aaral sa mga piling aralin sa Home Economics, Industrial Arts at Elementary Agriculture ay masusing inihanda ng mga manunulat sa iba’t ibang component sa EPP. Ito ay upang maranasan ng mga mag-aaral ang aktuwal na paggawa upang maihanda sila sa mundong ito at matutunan nilang mahalin ang kanilang mga ginagawa. Ang konsepto ng entrepreneurship ay itinuro ng hiwalay upang mabigyan ng panimulang kaalaman ang mga mag-aaral sa baitang apat. Isinanib din ito sa aralin sa Home Economics, Industrial Arts, at Elementary Agriculture. Maliban sa ang ICT ay isang hiwalay na component ng EPP, may mga konsepto rin na isinanib sa aralin ng Home Economics, Industrial Arts, at Elem. Agriculture. Ang kagamitang ito ay matiyagang sinulat ng mga piling guro, punong guro, at supervisor galing sa ibat ibang lugar dito sa ating bansa. Ito ay sinulat upang magkaroon ng gabay na gamit sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan ang lahat ng mag- aaral na nasa ikaapat ng baitang sa buong kapuluan. Inaasahang ito ay magiging magandang sanggunian sa pagkatuto.
 • 4. v Yunit 2 Home Economics 207 Aralin 1 Tungkulin Sa Sarili 208 Aralin 2 Mga Kagamitan sa Paglilinis at Pag-aayos ng Sarili 210 Aralin 3 Wastong Paraan ng Pag-aayos at Paglilinis sa Sarili 216 Aralin 4 Pag-aalaga ng Sariling Kasuotan 221 Aralin 5 Mga Kagamitan sa Pananahi sa Kamay 227 Aralin 6 Pagsasaayos ng Sirang Kasuotan 232 Aralin 7 Pag-aayos ng mga Kasuotan Batay sa Gamit at Okasyon 235 Aralin 8 Pagpapanatiling Maayos ang Sariling Tindig 238 Aralin 9 Ang Mabuting Pag-uugali Bilang Kasapi ng Mag-anak 243 Aralin 10 Pag-aalaga sa mga Matatanda at Iba Pang Kasapi ng Pamilya 250 Aralin 11 Pagtulong Nang May Pag-iingat at Paggalang 263 Aralin 12 Pagtanggap ng Bisita sa Bahay 269 Aralin 13 Mga Kagamitan sa Paglilinis ng Bahay 274 Aralin 14 Wastong Paglilinis ng Tahanan 280 Aralin 15 Wastong Paglilinis ng Bakuran 285 Aralin 16 Pangkalusugan at Pangkaligtasang Gawi sa Paglilinis ng Bahay at Bakuran 291 Aralin 17 Kasiya-siyang Pagganap ng mga Gawaing Bahay 297 Aralin 18 Paghahanda ng Masustansiyang Pagkain 301 Aralin 19 Wastong Paggamit ng Kubyertos 310 Aralin 20 Pagliligpit at Paghuhugas ng Pinagkainan 314
 • 5. 207
 • 6. 208 TUNGKULIN SA SARILI Home Eco Aralin 1 LAYUNIN: 1. Nakikilala ang tungkulin sa sarili 2. Naisasagawa ang tungkulin sa sarili 3. Naisasaugali ang mga tungkulin sa sarili nang maayos Bilang isang mag-aaral na lumalaki, may mga tungkulin ka sa iyong sarili na dapat mong gampanan. Kapag ang mga tungkuling ito ay maayos mong isinasagawa, ito ay nagiging bahagi ng pang- araw-araw mong gawain. Sa pagtawag ng guro sa isa mong kaklase sa harapan, alamin sa iyong sarili kung may mga katangian kang katulad niya. Pag-usapan o talakayin ang sumusunod. Mapangangalagaan ang ating sarili sa pamamagitan ng: 1. Paliligo araw-araw. 2. Pagpapalit ng malinis na damit at damit panloob araw-araw.
 • 7. 209 3. Pagkain ng balanced diet. 4. Pagkain ng mga berdeng dahon na mga gulay at sariwang prutas. 5. Pagiwas sa pagkain ng junk foods at pag-inom ng softdrinks at iba pang pagkaing may maraming sangkap na kemikal. 6. Pagsisipilyo ng ngipin pagkatapos kumain. 7. Pagtulog ng walo hanggang sampung oras sa loob ng isang araw. 8. Paglalaan ng sapat na oras sa paglalaro o pag-eehersisyo. May mga bagay at kagamitan na dapat tayo lang ang gumagamit tulad ng mga personal nakagamitan. Dapat ikaw lamang ang gumagamit ng iyong sipilyo, bimpo, suklay, at mga panloob na damit. Lagyan ang patlang ng (J) masayang larawan ng mukha kung tama at(L) malungkot na larawan kung mali ang sumusunod na pangungusap _____1. Nawawala ang sipilyo mo, nakita mo ang sipilyo ng nakababata mong kapatid kaya, ito muna ang ginamit mo. _____2. Maganda ang palabas sa television. May pasok ka pa kinabukasan kaya sinabi mo na lang sa tiyahin mo na kuwentuhan ka na lang tungkol sa palabas dahil matutulog ka nang maaga para hindi ka mapuyat.
 • 8. 210 ____ 3. Kinakain ni Momay ang mga gulay at prutas na nakahanda sa hapag kainan. ____ 4. Naliligo si Angelo araw-araw bago pumasok sa paaralan. ____ 5. Nauuhaw ka habang naglalakad. Nakita mo sa tindahan na may malamig na softdrinks pero ang binili mo ay isang bote ng mineral water. 1. Magsaliksik sa internet ng iba pang paraan ng pag-aalaga sa sarili. 2. Magtala ng mga gawaing na iyong ginagawa sa araw-araw upang mapanatiling maayos ang iyong sarili. MGA KAGAMITAN SA PAGLILINIS AT PAG – AAYOS NG SARILI Home Eco Aralin 2 LAYUNIN: 1. Nasasabi ang mga kagamitan sa paglilinis at pag-aayos ng sarili 2. Naipakikita ang wastong paraan ng paggamit ng mga kagamitan sa sarili
 • 9. 211 Tingnan at suriing mabuti ang mga kagamitan sa paglilinis ng katawan na nasa larawan. Alin sa mga ito ang ginagamit mo araw-araw? Alin ang ginagamit mong isang beses sa isang linggo? Palagi mong isaisip na kailangan mong maging malinis at maayos. May mga kagamitan na dapat mong gamitin para sa iyong sarili lamang at may mga kagamitang maaari ring gamitin ng iba pang kasapi ng pamilya. I. Lagyan ng tsek () kung pansarili o pampamilya ang mga kagamitang nakahanay. Kagamitan Pansarili Pampamilya 1. mouthwash 2. toothpaste
 • 10. 212 3. hair dryer 4. tuwalya 5. sipilyo 6. suklay 7. pulbos 8. bimpo 9. sabon 10. shampoo May mga akmang kagamitan sa paglilinis at pag–aayos sa sarili. Suriin at pag-aralan ang wastong paggamit sa sumusunod na larawan. KAGAMITAN PARA SA BUHOK Shampoo – ito ay nagbibigay ng kaaya-ayang amoy sa ating buhok. Ito rin ang nag-aalis ng mga kumapit na dumi at alikabok sa ating buhok.
 • 11. 213 Suklay o hairbrush – ito ay ginagamit sa pagsusuklay ng buhok upang matanggal ang mga buhol-buhol o gusot sa ating buhok. KAGAMITAN PARA SA KUKO Panggupit ng kuko o nailcutter – ito ay ginagamit sa pagpuputol o paggugupit ng kuko sa kamay at paa. Dapat pantayin ang kuko na ginupit gamit ang nail file o panliha. KAGAMITAN PARA SA BIBIG AT SA NGIPIN • Sipilyo – ito ay ginagamit kasama ang toothpaste upang linisin at tanggalin ang mga pagkaing dumidikit o sumisingit sa pagitan ng mga ngipin pagkatapos kumain. Ang Toothpaste ay nagpipigil sa pagdami ng mikrobyo sa loob ng bibig. Pinatitibay nito ang mga ngipin upang hindi ito mabulok.
 • 12. 214 Sa pagmumumog dapat gumamit rin ng mouthwash upang lalong makatulong sa pagpapanatili ng mabangong hininga. Ito rin ay nakatutulong sa pagpupuksa sa mga mikrobyong namamahay sa loob ng bibig sanhi ng mabahong hininga. KAGAMITAN PARA SA KATAWAN Sabong pampaligo – ito ay nag-aalis ng dumi at libag sa katawan at nagbibigay ng mabango at malinis na amoy sa buong katawan. Bimpo – ito ay ikinukuskos sa buong katawan upang maalis ang libag sa ating buong katawan. Tuwalya – ito ay ginagamit na pamunas sa buong katawan pagkatapos maligo para matuyo. Upang mapanatiling malinis at maayos ang sarili, dapat gumamit ng iba’t ibang pansariling kagamitan tulad ng suklay, nail cutter, sipilyo, bimpo, tuwalya, at iba pa.
 • 13. 215 Panuto: Hanapin sa Hanay B ang deskripsiyon ng mga kagamitan sa Hanay A. Isulat ang titik sa tabi ng bilang. Hanay A Hanay B 1. 2. 3. 4. 5. a. Ginagamit ito upang maging malinis at matibay ang ngipin. b. Ginagamit ito sa pag-aayos ng buhok. c. Pinapanatili nito ang bango at tinatanggal ang mikrobyo sa bibig. d. Pang-alis ito ng libag at iba pang dumi sa katawan. e. Ginagamit ito bilang pamputol ng kuko.
 • 14. 216 Gumupit ng mga larawan ng iyong pansiriling kagamitan. Sabihin kung paano mo gagamitin ang mga ito upang mapanatiling malinis at maayos ang iyong sarili. Ilagay ang mga ito sa iyong portfolio sa EPP. WASTONG PARAAN NG PAG – AAYOS AT PAGLILINIS SA SARILI Home Eco Aralin 3 LAYUNIN: 1. Naipakikita ang wastong pamamaraan ng paglilinis at pag- aayos sa sarili 2. Nasusunod ang iskedyul ng paglilinis at pag-aayos sa sarili Sa mga nakaraang aralin ay natutunan mo na kung paano pahalagahan ang iyong sarili. Sa edad mo ngayon, may mga bagay na maaaring mo nang gawin. Maaayusan mo na ang iyong sarili nang hindi humihingi ng tulong sa iba.
 • 15. 217 Naririto ang isang awitin na magpapakita kung paano mo dapat ayusin ang iyong sarili. GANITO MAGHUGAS Tono: Mulberry Bush Ganito maghugas ng mukha Maghugas ng mukha Maghugas ng mukha. Ganito maghugas ng mukha Tuwing umaga. (Palitan ang parte ng katawan) - maghugas ng paa - magsuklay ng buhok - magsipilyo ng ngipin - magpalit ng damit PAGLILINIS SA SARILI May kasabihan tayo na “Ang Kalusugan ay Kayamanan.” Mapananatili nating malusog ang ating katawan kung tayo ay naliligo, nagsusuklay ng buhok, nagsisipilyo ng ngipin, at gagawin ang iba pang gawaing pangkalusugan araw-araw.
 • 16. 218 PAGLIGO Dapat ugaliing maligo araw-araw para manatili tayong malinis. Gumamit ng sabon sa buong katawan. Gumamit ng shampoo na akma sa klase ng buhok mo. Bago matulog sa gabi ugaliin ding maglinis ng katawan upang maging presko ang pakiramdam. PAGSISIPILYO NG NGIPIN Angpagsisipilyongngipinpagkataposkumainaymakatutulong ng malaki upang maiwasang masira o mabulok ang mga ito. Ang bulok na ngipin ay nagiging sanhi ng mabahong amoy sa bibig. Gumamit ng toothpaste na may fluoride na angkop para sa mga bata. Ugaliing magsipilyo ng ngipin sa umaga, tanghali at gabi pagkatapos kumain. Ang dila at ngalangala ay dapat ding sipilyuhin.
 • 17. 219 WASTONG PANGANGALAGA NG KUKO Mahalagang panatilihing malinis ang mga kuko sa paa at kamay. Iwasang isubo ang mga daliri sa bibig lalo na kung marumi ang kuko. Gupitin ang kuko ng paa at kamay isang beses sa loob ng isang linggo. Gumamit ng nail cutter. Gawain 1 Panuto: Gawin ang mga sumusunod. 1. Kumuha ng partner. 2. Lahat ng nasa gawing kanan ay magkunwaring nanay at ang nasa gawing kaliwa ay magkunwaring anak. 3. Lahat ng anak ay ipakikita sa nanay kung paano linisin at ayusin ang katawan bago pumasok sa paaralan. 4. Lahat ng nanay ay pagmamasdan ang anak kung paano maglinis at mag-ayos ng sarili.
 • 18. 220 5. Isusulat ni nanay sa kuwaderno kung paano isagawa ang gawain. 6. Pagkatapos magpalitan ng role ang magkapartner. Gawain 2 Sa pamamagitan ng pagtataya ayon sa Pamantayan ng Rubrics, bigyan ng marka ang iyong partner. Halimbawa: Gamitin ang tseklist para sa pagsusuri ng iyong ginawa. Kriterya Antas ng Kahusayan 1 2 3 4 1. Maayos bang nagampanan ang mga gawain? 2. Nasunod ba nang maayos ang mga paraan sa gawain? Batayan: 4 – Napakahusay 2 – Mahusay 3 – Mas Mahusay 1 – Hindi Mahusay Sa iyong journal o dayari, itala o isulat kung ano-ano ang ginagawa mong mga paraan ng paglilinis at pag-aayos ng sarili. 1. Gumawa ng tsart kung nasusunod ang iskedyul ng paglilinis at pag-aayos sa sarili.
 • 19. 221 Gawain Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes Sabado/ Linggo PAG – AALAGA NG SARILING KASUOTAN Home Eco Aralin 4 LAYUNIN: 1. Napangangalagaan ang sariling kasuotan at 2. Naiisa-isa ang mga pamamaraan nang pagpapanatiling malinis ang kasuotan hal., mag-ingat sa pag-upo, pagsuot ng tamang kasuotan sa paglalaro, at iba pa May iba’t ibang kasuotan tayong ginagamit sa iba’t ibang pagkakataon. Ang damit pambahay ay dapat na maluwag at malambot para malayang nakagagalaw ang may suot nito. Karaniwang gawa ito sa malambot na tela.
 • 20. 222 Mahalagang pangalagaan mo ang iyong mga kasuotan. Dapat na manatiling maayos at malinis ang mga ito tuwing kailangan mong gamitin. Pag-aralan mo ang iba’t ibang paraan ng wastong pangangalaga ng kasuotan: Ingatan ang palda ng uniform o anumang damit na may pleats. Huwag itong hayaang magusot sa pag-upo.
 • 21. 223 Huwag umupo kung saan-saang lugar nang hindi marumihan ang damit o pantalon. Siguraduhing malinis ang lugar na uupuan. Kapag namantsahan o narumihan ang damit, labhan ito agad para madaling matanggal at hindi gaanong kumapit sa damit ang dumi o mantsa. Gumamit ng bleach para tanggalin ang dumi o mantsa. Gamitin ang naaayon sa kulay ng damit. May mga chlorox para sa puti at bleach para sa may kulay. Magsuot ng angkop kasuotan ayon sa gawain. Huwag gawing panlaro ang damit na pamasok sa paaralan. Pagdating sa bahay galing sa paaralan, hubarin kaagad ito at pahanginan.
 • 22. 224 Ugaliing magsuot ng tamang damit na pantulog tulad ng pajama, daster, at short. Dapat maluwag na damit ang pantulog upang ito ay maginhawa sa pakiramdam. Kapag natastas ang laylayan ng damit, tahiin ito kaagad pag- uwi sa bahay upang hindi ito lumaki.
 • 23. 225 Alagaan ang mga damit at iba pang gamit sa pamamagitan ng paglalagay ng mga ito sa tamang lagayan. Panuto: Magtala ng iba’t ibang paraan ng pangangalaga sa pansariling kasuotan. Isulat ito sa kuwaderno. Maraming uri ng kasuotan ang ating ginagamit. Mahalagang batid o alam natin ang mga paraan ng pag-aalaga sa mga ito.
 • 24. 226 1. Pag-uwi mo sa bahay, tingnan mo ang iyong mga pansariling kagamitan. 2. Gumawa ka ng tseklist na katulad ng nasa baba. 3. Palagdaan ito sa iyong magulang. KAGAMITAN INAYOS HINDI INAYOS 1.Mga damit 2.Mga sapatos 3.Mga maruruming damit 4.Nilabhan ang hinubad na panloob na damit. Para sa guro sa EPP ng anak ko, Ito ay nagpapatunay na ginawa ng aking anak ang isinasaad sa tseklist sa taas. ____________________________ Pangalan at Lagda ng Magulang
 • 25. 227 MGA KAGAMITAN SA PANANAHI SA KAMAY Home Eco Aralin 5 LAYUNIN: 1. Nakikilala ang mga kagamitan sa pananahi 2. Nasasabi ang gamit ng mga kagamitan sa pananahing pangkamay. Napag-aralan mo na ang iba’t ibang paraan ng pag- aalaga ng iyong pansariling kagamitan. Matututuhan mo naman ngayon ang pag-ayos ng damit mong napunit o nasira. Gagawin mo ito sa pamamagitan ng pananahi. Maaaring wala kayong makinang pantahi sa bahay kung kaya’t maaari mo itong ayusin sa pamamagitan ng pagtahi gamit ang iyong mga kamay. Mahalaga na matutuhan mo muna ang iba’t ibang kagamitan sa pagtatahi gamit ang kamay at kung paano ito gagamitin. Upangmaayosangdamitmongnapunit,kailanganmomunang alamin ang mga dapat mong gamitin at kung paano ginagawa ang mga ito.
 • 26. 228 Mga Gamit sa Pananahi Bago gupitin ang telang tatahiin dapat ay sukatin muna ito gamit ang medida upang maging akma ang sukat nito. Gunting. Gumamit ng angkop at matalas na gunting sa paggupit ng telang itatapal sa damit na punit o damit na susulsihan.
 • 27. 229 Ang karayom at sinulid ay ginagamit sa pananahi. Dapat magkasingkulay ang sinulid at tela o damit na tinatahi. Kapag ikaw ay nagtatahi lalo sa matigas na tela, gumamit ng didal. Ito ay isinusuot sa gitnang daliri ng kamay upang itulak ang karayom sa pagtatahi. Sa ganitong paraan maiiwasan matusok ng karayom ang mga daliri. Pagkatapos gamitin ang karayom sa pagtahi, mainam na ito ay ilagay sa pin cushion. Itusok ang karayom sa emery bag kapag hindi ginagamit upang hindi ito kalawangin.
 • 28. 230 Panuto: Bilugan ang titik ng napiling sagot. 1. Ito ay ginagamit sa pagsukat ng tela. a. medida b. didal c. gunting d. emery bag 2. Itinutusok dito ang karayom kapag hindi ginagamit upang hindi kalawangin. a. sewing box b. pin cushion c. emery bag d. didal May mga kagamitan sa pananahi sa kamay. Ang bawat isa ay may angkop na gamit. Dapat din na tandaan natin kung paano ang mga ito itatago sa tamang paraan upang magamit sa oras na kailangan
 • 29. 231 3. Ginagamit ito sa paggupit ng tela. a. medida b. didal c. gunting d. emery bag 4. Upang hindi matusok ang daliri, inilalagay mo ito sa iyong gitnang daliri. a. medida b. didal c. gunting d. emery bag 5. Ito ay magkasamang ginagamit sa pananahi. a. karayom at sinulid b. didal at medida c. gunting at lapis d. emery bag at didal Maghanap ng isang damit na punit at sulsihan ito gamit ang mga kagamitan sa pananahi.
 • 30. 232 PAGSASAAYOS NG SIRANG KASUOTAN Home Eco ARALIN 6 LAYUNIN: 1. Natutukoy ang mga karaniwang sira ng kasuotan; at 2. Naisasaayos ang payak na sira ng kasuotan sa pamamagitan ng pananahi sa kamay tulad ng pagkabit ng butones. May mga pagkakataon na natatanggal ang mga panara ng ating damit. Alam mo ba kung paano ito ayusin? Sa araling ito, a
 • Related Search
  Epp
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks