Pub. Imobiliară

Description
drept

Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 4 | Pages: 4

Extension: PPTX | Download: 0

Share
Transcript
  Noţiune .  Pubicitatea  imobiliară  este un ansamblu de mijloace juridice ce au drept scop  să asigure  evidenţa  ,  siguranţa şi  opozabilitatea  faţă  de  terţi  a actelor juridice prin care seconstituie, se transmit   şi  se sting drepturi reale imobiliare. Principiul  relativităţii  actelor juridice face ca orice  convenţie să producă  efectenumai între  părţile  contractante. Ea nu poate fi  opusă terţelor   persoane decât  dacă  s-au înfăptuit  formele de publicitate  prevăzute  de lege; publicitatea  imobiliară  face actul juridicopozabil  erga omnes .Publicitatea  imobiliară  are rolul de a permite persoanelor ce nu au participat laîncheierea actelor juridice  să  ia  cunoştinţă  de  conţinutul  lor.Prin publicitatea  imobiliară  se  urmăresc  mai multe obiective:a) Asigurarea certitudinii constituirii  şi  transmisiunii de drepturi reale,  urmărind  ase evita astfel transmisiunile succesive frauduloase; b) Constituirea unei  evidenţe  tehnice, economice  şi  juridice pentru identificareatuturor imobilelor, indiferent de  destinaţia  lor   şi  de proprietar;c) Asigurarea ocrotirii persoanelor interesate  să dobândească  imobile, dându-li-se posibilitatea  să cunoască situaţia  bunului la momentul  achiziţionării  lui;d) Permite organelor financiare  cunoaşterea  datelor necesare sistemului de impozite şi  taxe pentru stabilirea  corectă  a  obligaţiilor   fiscale ale contribuabililor.  Transcrierea  constă  în copierea  integrală  a actului care setransmite, constiutie sau stinge un drept real. Se transcriu numaiactele între vii, iar transcrierea se face pe numele proprietarului  şi în ordinea depunerii cererilor.Registrele de  transcripţiuni , fiind înlocuite cu mape, nu semai face copierea actului, actele sunt puse transcrierii cu  petiţiileşi  cererile ce le  însoţesc  fiind  ţinute  în ordinea înscrierilor înregistrul de intrare.  Efectul  esenţial  al transcrierii esteacela de a face actul juridic translativ de proprietatecu pozabil  terţilor , în timp ce între  părţi şi faţă  desuccesorii lor, actul produce efecte indiferent  dacă  afost sau nu transcris.  Aşadar , cel ce transcrie mai întâi are un drept mai puternic, chiar  dacă  actul saude dobândire a fost încheiat mai recent:  qui prior tempore, potior jure  Înscrierea  are în vedere, actele juridice prin care seconstituie privilegile  şi  ipotecile, pentru a-i proteja pe creditori deinsolvabilitatea debitorilor.  Cuprinsul  cărţii  funciare .Cartea funciara cuprinde un titlu  şi  trei  părţi .În titlu se indica  numărul cărţii  funciare  şi  numele  localităţii  în care este situat imobilul.  Partea I   cuprinde:  numărul  de ordine  şi  cel cadastral al  fiecărui  imobil,  suprafaţa  terenului,categoria de  folosinţă ,  după  caz, consructiile, amplasamentul  şi vecinătăţile , valoarea  impozabilă .  Partea a II-a  se  referă  la înscrierile privind dreptul de proprietate  şi  cuprinde:numele proprietarului, actul sau faptul juridic ce sonstituie titlul dreptului de proprietate precum  şimenţionarea  înscrisului pe care se  întemeiază  acest drept,  strămutările proprietăţii ,  servituţile constituite în folosul imobilului, faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum  şi acţiunile  privitoare la proprietate, orice  modificări ,  îndreptări  sau  însemnări  ce s-ar faceîn titlu, în partea I sau a II-a a  cărţii  funciare cu privire la înscrierile  făcute .  Partea a III-a  se  referă  la înscrierile privind dezmembramintele dreptului de proprietate  şi sarcini ca: dreptul de superficie, uzufruct, uz,  folosinţă ,  abitaţie ,  servituţile  în sarcina fonduluiaservit, ipoteca  şi  privilegiile imobiliare, precum  şi locaţiunea şi  cesiunea de venituri pe timp maimare de trei ani, faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum  şi acţiunile  privitoare la drepturile reale înscrise în  această  parte, sechestrul,  urmărirea  imobilului sau aveniturilor sale, orice  modificări ,  îndreptări  sau  însemnări  ce s-ar opera cu privire la înscrierile ce s-ar face în  această  parte.  Cartea  funciară  este cea care descrie imobilele  şi arată  drepturile reale ce au ca obiectaceste bunuri. Drepturile reale imobiliare înscrise în cartea  funciară  sunt drepturi tabulare (art.876 alin. 1  şi  art. 877 Noul Cod Civil). Publicitatea  imobiliară  este  reglementată  în Titlul VII  „ Cartea  funciară”  (art. 876-915) a  Cărţii  aIII-a Despre bunuri, în patru capitole. Capitolul I  „Dispoziţii  generale ”  (art. 876-884)  conţine reglementări  referitoare la scopul  şi obiectul  cărţii  funciare, înscrierile privind obiectul material  şi  obiectul juridic al  cărţii  funciare,cercetarea  cărţii  funciare  şi  o  normă  de trimitere la  dispoziţiile  de  procedură  din legea  specială . Capitolul II  „ Înscrierea drepturilor tabulare ”  (art. 885-901)  cuprinde prevederi privind cele două  înscrieri având ca obiect drepturile reale asupra imobilelor, respectiv intabularea si înscrierea provizorie,  diferenţele  dintre acestea, precum  şi  efectele acestor înscrieri, actele ce stau la bazaînscrierii, posibilitatea  renunţării  la dreptul de proprietate înscris în cartea  funciară ;  consacră  o serie de principii ale  cărţilor   funciare: cel al efectului constitutiv de drepturi al  intabulării şi excepţiile  de la această regulă , principiul  priorităţii  înscrierilor, principiul  publicităţii  integrale, principiul  relativităţii înscrierilor în cartea  funciară ;  defineşte  buna  şi  reaua  credinţă  a  terţului  dobânditor;  reglementează  : acţiunea  în  prestaţie tabulară ,  acţiunea  în stabilirea rangului,  acţiunea  în radiere sau de acordare arangului  preferenţial şi acţiunea  în justificare  tabulară . Capitolul III  „ Notarea unor drepturi, fapte  şi  raporturi juridice ”  (art. 902-906) reglementează  drepturile, altele decât cele reale, actele, faptele  şi  alte raporturi juridice supuse  notării , precum  şi  efectele acestei înscrieri, extinzând aplicarea  acţiunilor   de cartea  funciară  din capitolulanterior   şi  cu privire la drepturile supuse  notării , pentru caz de conflict între drepturi ce provin de la acelaşi  autor. Capitolul IV  „ Rectificarea înscrierilor în cartea  funciară”  (art. 907- 915)  include  dispoziţii  privind  acţiunea  în rectificare (a  intabulării , înscrierii provizorii  şi notării ), radierea drepturilor  condiţionale , îndreptarea erorilor materiale  şi  modificarea descrierii imobilului, precum  şi răspunderea  pentru  ţinerea defectuoasă  a  cărţii  funciare. Norme vizând publicitatea  imobiliară  sunt cuprinse  şi  înalte texte ale codului,  însă  nu le vom indica în  această  parte a  lucrării , urmând  să  le amintim în cadrul tratării  diverselor   instituţii .
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks