psihol

Description
psih

Please download to get full document.

View again

of 28
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 4 | Pages: 28

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  M O T O R N O P O N A Š A NJ E -najvažniji i najsloženiji oblik ljudskog ponašanja; odnosi se na vršenje pokrea-!ogu bii prosi odgovori na draži be u#eš$a svesi% kao šo su ra ni r aji ela-!ogu bii i pokrei po navi&i be ikakve svr'e i prilago(avanja uslovi!a Moorno ponašanje predsavljaju pokrei koje #ovek i vodi prilago(avaju$i i' uslovi!a) On o radi sa na!ero! i željo! da osvariodre(eni &ilj) Najsloženija *or!a !oornog ponašanja koja podra u!eva plansko i konrolisano i vo(enje pokrea radi osvarenja &ilja na iva sevešina!a) +ešina se odnosi i na vršenje ele!enarni' svakodnevni' radnji neop'odni' aopsanak% kao šo su govor% 'odanje% u i!anje 'rane id ,lavna odlika !oornog ponašanja su uskla(eni odgovori na vi uelne%akusi#ke i kinesei#ke in*or!a&ije radi posi anja &ilja)  i u#avanju bini' osbina vešina posoje dve grupe adaaka. /0 ada&i koji a'evaju br i jednosavan ali nepre&i an odgovor 1a odnosi se navre!e koje je porebno da se subjeki odlu#e na odgovor0 20 ada&i koji a'evaju pre&i ne odgovore 1odnose se na konrolu &iljani' ikoninuirani' pokrea dok se &iljevi salno !enjaju0) +REME REA345JEOd prije!a in*or!a&ija do odgovora posoji jedan period asoja ililaen&ije ) To je period psi'i#ki' i *i iološki' pro&esa koji se odvijaju odrenuka prije!a in*or!a&ija do odgovora)Taj period laen&ije ili asojana iva!o vre!eno! reak&ije) Psi'i#ki pro&esi 6 i bor in*or!a&ije i odluka da se na nju reaguje)7i iološki pro&esi 6 br ina sprovo(enja nervnog i!pulsa Proso vre!e reak&ije je ve ano a laboraorijske uslove) Od subjeka seraži da da odgovor na sa!o jednu draž) 5 nosi 288 !se&)Proso vre!e reak&ije avisi od osobine draži% oseljivosi #ula i osobinali#nosi) +re!e reak&ije najviše avisi od ja#ine draži)+re!e reak&ije s!anjuje o#ekivanje i predvi(anje pojave draži) +re!enska nei vesnos produžava vre!e reak&ije)  +re!e i borne reak&ije se odnosi ne složene živone uslove u koji!a je porebno da se !e(u ve$i! broje! draži odabere jedna na koju $e se daiodgovor)  vr(ene su ri vrse reak&ija. Reak&ija A se odnosi na proso vre!e reak&ije) Na jednu draž daje se jedan odgovor)Reak&ija 9 se odnosi na iborno vre!e reak&ije) Treba ra likovai draži i i vršii i bor odgovora) Na svaku draž se daje druk#iji odgovor)Reak&ija + a'eva povrdan odgovor kada se pojavi signal) Ona a'eva sa!ora likovanje draži a isi odgovor i ne!a i bora odgovora) +re!e obrade se produžava pove$anje! broja alernaiva) 5so akovre!e reak&ije avisi i od *rekven&ije signala) Na signale koji se #eso javljaju brže odgovara!o):ikov akon  i borno vre!e reak&ije se produžava pove$anje! koli#inein*or!a&ija odnosno broja signala i nji'ovi' verovano$a Pri!ljene in*or!a&ije se serijski obra(uju donošenje! ve$eg broja odluka)<erijski na#in obrade - par&ijalna anali a siua&ije 6 nedovoljno obu#eni vo a#isložena saobra$ajna siua&ija)+o a#i sa više iskusva 6 obrada in*or!a&ija a'vaaju$i siua&iju kao &elinu 6  paralelno-jedni! a'vao! neposredno se opaža &elina i isovre!eno vrši anali asiua&ije)Jednosavne saobra$ajne siua&ije 6 vre!e reak&ije se kre$e u grani&a!a od 8)=>-?sekunde)sporenos reagovanja avisi od -siua&ije% li#nosi% ispravnosi ko!andni' ure(aja) 45@JAN5 PO3RET5Pod &iljani! pokrei!a se podra u!evaju jednosavni pokrei upravljeni pre!a !ea!a 1pred!ei!a0 i &iljevi!a koji !iruju) Pokrei koji krako raju i i vode se be ispravki su balisi#ki pokrei) Ta#nos avisiod veli#ine pred!ea koji &ilja!o) Posoje i pokrei koji se i vode u!eanje! ispravki pre dosi anja &ilja) uže raju i i!aju ve$u a!pliudu)br anje u po#eku i usporenje pri dosi anju &ilja) <ve vešine karakeriše br ina i a#nos i vo(enja pokrea)9r ina avisi od udaljenosi i veli#ine pred!ea koje &ilja!o)3ada su pred!ei udaljeniji porebni su ve$i pokrei i duže vre!e)+re!e koje je porebno a i vršenje jednog pokrea &iljanja avisi odudaljenosi pred!ea koju reba pre$i i a#nosi koja je porebna da !ea bude pogo(ena)  7isov akon 6 vre!e pokrea je logaria!ska *unk&ija koli#nika i !e(udvosrukog rasojanja i veli#ine pred!ea) 5spravke se vrše da bi se dobila a#nos) Pokrei &iljanja se ispravljaju i pod salno! su konrolo!) 9roj ispravki avisi od udaljenosi !ee i njene veli#ine) 3onrola 6 prije!ni&i u !iši$i!aPrije!nik-4N<-obavešenje koje pokree reba i vesi --- !oorno predvi(anje+i uelni poda&i 6 konrola i vo(enja pre&i ni' pokrea) PO3RET5 PRABENJA odnosu na pokree &iljanja pokrei pra$enja predsavljaju složeniji oblik !oornog ponašanja i odnose se na usaglašene !oorne odgovore koji prae pred!ee u kreanju)Pre&i nos do'vaanja pred!ea u &iljani! pokrei!a avisi odudaljenosi i veli#ine pred!ea)  Na prela u i !e(u pokrea &iljanja i pokrea pra$enja su siua&ije dosi anja !ee kaokod igara lopo!% kada se objeka i !ea 1lopa0 !oraju spojii u odre(eno!!o!enu) +re!enska usaglašenos je osnovna eško$a u i! ada&i!a) ,reške i akašnjenja u pra$enju pokreni' !ea se pove$avaju sa pove$anje! br ine)Podešavanje i ispravke u oku i vo(enja se javljaju i u pokrei!a pra$enja)4iljani pokrei uklopljeni su u pokree pra$enja) Moorna ona-opo#injanje !oorni' i!pulsa pre!oorna 6 konrola pokrea!ali !o ak 6 konrolišu se i ispravljaju in*) koje idu i !oorne one 6 dalje se šalju&nri!a u ki#!enoj !oždini ki#!ena !oždina 6 daje adnju naredbu a i vršenje pokrea)  U Č E NJ E I P A M Ć E NJ EUčenje  - na!erno si&anje novi' nanja i vešina pue! ponavljanja- relaivno rajna pro!ena ponašanja koja je re ula akivnosi  pojedin&aPodela 1pre!a na#inu na koje se u#enje osvaruje0.  jednostavno /0 u#enje uslovljavanje!20 !e'ani#ko u#enje složeno /0 u#enje pue! pokušaja i grešaka20 u#enje po !odelu?0 u#enje uvi(anje! *Učenje uslovljavanjem 9e uslovni re*leksPrirodna dražslovni re*leksslovna draž
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks