Psicomotricitat infantil

Description
1. DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES (Psicomotricitat)ã Els alumnes de P-3 cada dimarts (el grup taronja) i dimecres (el grup verd), a la segona sessió del matí…

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 2 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES (Psicomotricitat)• Els alumnes de P-3 cada dimarts (el grup taronja) i dimecres (el grup verd), a la segona sessió del matí van al gimnàs. • Aquí us mostrem un recull d’imatges de diferents activitats que fan.
 • 2. SESSIONS de PSICOMOTRICITAT (al gimnàs)• Cada sessió consta de: -Rutines diàries: Fer una rotllana i cantar la cançó “Si et vols divertir...” Recordar activitats sessió anterior.-Desenvolupament de les activitats.-Recollir els materials utilitzats.-Relaxació.
 • 3. Fent construccions.
 • 4. Exercicis amb les anelles
 • 5. Activitats amb els cons
 • 6. Amb la pilota
 • 7. Seguim un circuit
 • 8. Fem exercicis amb diferents materials
 • 9. Diferents tipus de desplaçaments
 • 10. Activitats amb els mocadors
 • 11. Amb els tubs
 • 12. Altres exercicis• Amb pilotes (petites i grans). Tirar i recollir.• Pujar i baixar escales.• Jocs: *Caus i conills *Terra i mar *Sabateta ......• Treballem el tacte (endevinar objectes amb els ulls tapats).• Activitats d’equilibri.• Tombarelles.• Imitacions i dramatitzacions de contes.• .........................
 • 13. Recollim els materials
 • 14. Ens relaxem
 • 15. Fem filera per anar a la classe.
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks