Protokol o Postupanju u Slucaju Nasilja

Description
Ova publikacija tiskana je u sklopu projekta „(Ne)budi mi (ne)prijatelj!“, kojeg provode Udruga za podršku žrtvama i svjedocima u partnerstvu sa Srednjom školom Ludbreg. Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Udruge za podršku žrtvama i svjedocima. Udruga za podršku žrtvama i svjedocima Ljudevita Gaja 12, 32 000 Vukovar 032 639 333 www.pzs.hr

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 7 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
    PROTOKOL O POSTUPANJU U SLUČAJU   NASILJA MEĐU DJECOM I MLADIMA    Ova publikacija tiskana je u sklopu projekta  „(Ne)budi mi (ne)prijatelj!“, kojeg provode Udruga za podršku žrtvama i svjedocima u partnerstvu sa Srednjom školom Ludbreg. Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Udruge za podršku žrtvama i svjedocima.   Udruga za podršku žrtvama i svjedocima  Ljudevita Gaja 12, 32 000 Vukovar 032 639 333 www.pzs.hr   Za više informacije o EU fondovima posjetite web stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr i web stranicu Europskog socijalnog fonda: www.esf.hr      D ragi roditelji, nastavnici, svi koji se u radu susrećete s djecom i mladima, nadamo se kako će Vam pojašnjenje Protokola o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima   (dalje: Protokol), pomoći u radu i uspješnom suzbijanju nasilja među osobito ranjivom skupinom društva!  Protokol je donijela Vlada Republike Hrvatske 25. veljače 2004. godine. Od 2004. godine do danas, nažalost, brojna su djeca i mladi i dalje žrtve nasi lje te je stoga bitno i dalje iščitavati Protokol kako bismo s vremenom zajedničkom suradnjom smanjili pojavu nasilničkog ponašanja.  Vjerujemo kako u svakodnevnom susretanju s djecom i mladima osobitu pozornost posvećujete njihovoj dobrobiti, a cilj Protokola je pojasniti obveze svakog uključenog nadležnog tijela kako bi se osigurala pravovremena i učinkovita zaštita djece i mladih, ali i kako bi se preventivno djelovalo na buduće indikatore nasilja. Sretno! Tim Udruge za podršku žrtvama i svjedocim a    Što je nasilje među djecom i mladima?   o  svako namjerno fizičko ili psihičko nasilno ponašanje   o  usmjereno prema djeci i mladima od strane njihovih vršnjaka   o   učinjeno s ciljem povrjeđivanja   o   neovisno o mjestu izvršenja   o   može se razlikovati po obliku, težini, intenzitetu i vremenskom trajanju o   uključuje ponavljanje istog obrasca  i održava neravnopravan odnos snaga   (jači protiv slabijih ili grupa protiv pojedinca). Nasiljem među djecom i mladima smatra se osobito:   namjerno uzrokovani fiz ički napad  u bilo kojem obliku ( udaranje, guranje, šamaranje, čupanje, zaključavanj e bez obzira je li kod napadnutog djeteta nastupila tjelesna povreda)    psihičko i emocionalno nasilje   prouzročeno opetovanim ili trajnim negativnim postupcima od strane jednog djeteta ili više djece  (ogovaranje, nazivanje pogrdnim imenima, ismijavanje, zastrašivanje, isključivanje iz skupine kojoj pripada ili isključivanje i zabranjivanje sudjelovanja u različitim aktivnostima s ciljem nanošenja patnje ili boli, širenje glasina s ciljem izolacije dje teta od ostalih učenika, ponižavanje, naređivanje ili zahtijevanje poslušnosti ili na drugi način dovođenje djeteta u podređeni položaj, kao i sva druga ponašanja počinjena od djeteta i mlade osobe (unutar kojih i spolno uznemiravanje i zlostavljanje) kojima se drugom djetetu namjerno nanosi fizička i duševna bol ili sramota.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks