Prosecutor Digital Trunk-Mounted Unit MPEG4 ค ม อ Prosecutor Humble, Texas January 2008 Rev. B - PDF

Description
Digital Trunk-Mounted Unit MPEG4 ค ม อ Humble, Texas January 2008 Rev. B 1 สำค ญ เพ อผลประโยชน ในการร บประก นอย างถ กต อง ของท าน โปรดปร กษาช าง ก อนการต ดต ง โปรดอ าน และ โปรดเต มแบบฟอร

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Bills

Publish on:

Views: 18 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Digital Trunk-Mounted Unit MPEG4 ค ม อ Humble, Texas January 2008 Rev. B 1 สำค ญ เพ อผลประโยชน ในการร บประก นอย างถ กต อง ของท าน โปรดปร กษาช าง ก อนการต ดต ง โปรดอ าน และ โปรดเต มแบบฟอร มต อไปน ส งกล บมาท เรา โปรดระว งการกระทำท ผ ดพลาดใดๆจะม ผลต อการ ยกเล กการร บประก น Tel : (02) Fax : (02) Website: 2 เพ อการร บประก นท สมบ รณ กร ณาถ ายเอกสาร และทำตามข นตอน ส งมาตามท อย ด านล าง ถ าไม ส งเอกสารน หล งจากต ดต งภายใน 10 ว น จะม ผลทำให ยกเล กการร บประก น of Texas Warranty Registration 147 ซ.อ อนน ช 44 ส ข มว ท77 สวนหลวง สวนหลวง กทมฯ การตรวจสอบระบบ หล งการต ดต ง Invoice # Serial # ว นท ความถ ต วส งส ญญาณเส ยง # I. ตรวจสอบการต ดต ง PASS 1. ตรวจหาส งผ ดปกต ต างๆของรถ และบ นท กไว ก อนการต ดต ง บ นท ก: 2. ต ดต งระบบ ตามค ม อ 3. ตรวจสอบความถ กต องของสายคอนโทรลและห วคอนเน กเตอร (DB-25)ระหว าง คอนโทรเฮด และ VAULT 4. ตรวจสอบความถ กต องของสายกล องระหว างกล องก บคอนโทรลเฮด 5. ตรวจสอบความถ กต องของสายอ นเทอร เฟสระหว างอ นเทอร เฟสต างๆก บคอนคอนโทรลเฮด 6. ตรวจสอบความถ กต องของสาย LED ก บคอนโทรลเฮด 7. ตรวจสอบความถ กต องของสายพาวเวอร ระหว างแบตเตอร ก บ VAULT 8. ตรวจด ให แน ใจว าม แค ป ม POWER เท าน นท ม ไฟเร องแสง ถ าไม ม ให ตรวจด MON ON-OFF สว ทช ด านข างของคอนโทรลเฮดว าเป ดไว หร อไม II. ทดสอบระบบ 1. ตรวจสอบให แน ใจว า ได ทำการใส ฮาร ดด สท ต ว DVR เร ยบร อยแล ว และ ตรวจสอบ ก ญแจโปรแกรมว าอย ในตำแหน งในแนวต ง เพ อ อย ในโหมดพร อมท จะบ นท กหร อเร ยกด ภาพท บ นท ก 2. กดป ม POWER เพ อเป ดเคร อง ส งเกต ภาพท ปรากฎว าช ดเจนหร อไม 3. ตรวจสอบการทำงานของป ม ZOOM และ FOCUS จะม เส ยงท กคร งเม อกดป ม และ ตรวจด ให แน ใจว ากล องสามารถปร บโฟก สได ปกต 4. ตรวจสอบการทำงานของ ป ม RECORD, PLAY, STOP, REW,และ FF จะม เส ยงบ พท กคร งเม อกดป ม 5. ตรวจสอบต วส งส ญญาณเส ยง โดยการออกห างจากต วรถประมาณ 300 ฟ ตและเป ดต วส งส ญญาณเส ยง ฟ งเส ยงด ให แน ใจว าช ดเจนประมาณ ไฟ RECORD และ AUDIO ON บนคอนโทรลเฮดจะสว าง และ ไฟ LED แสดงสถานะการทำงานเส ยง(เข ยว) และ การบ นท ก(แดง) จะต ด 6. ป ดต วส งส ญญาณเส ยง ไฟ AUDIO ON ด บส วน ไฟ RECORD ย งคงต ดอย 7. ตรวจสอบการใช ป ม STOP, REW และ PLAY ในโหมดการเร ยกด ภาพ และส งเกต ด ภาพว าช ดเจนหร อไม 8. เป ดส ญญาณ ไซเรน ระบบจะทำการบ นท ก และ ม ข อความ SRN แสดงบนจอแสดงภาพ 9. เป ดไฟหน า ระบบจะทำการบ นท ก และ ม ข อความ LTS แสดงบนจอแสดงภาพ 10. กดป ม POWER เพ อป ดระบบ และ ทำการเป ดไฟหน า ระบบจะทำการเป ดและอย ในโหมดการบ นท ก และ ม ข อความ LRS แสดงบนจอแสดงภาพ 11.ในกรณ ท ต อไมค ด านหล ง ปร บสว ทช BSEAT และทดสอบโดยการพ ด ส งเกต เส ยงได ย นช ดเจนหร อไม และไม ม เส ยงแทรกซ อน 12. ตรวจสอบภาพของกล องมองด านหล งว าช ดเจนหร อไม 13. ปร บสว ทช BSEAT กล บไปท ตำแหน งเด ม ตรวจด ภาพจากกล องด านหน าว าช ดเจนหร อไม 3 การตรวจสอบระบบ หล งการต ดต ง III. การโปรแกรม PASS ใช ร โมท ช ไปท คอนโทรลเฮดและปฎ บ ต ด งน 1. ตรวจด ให แน ใจว าก ญแจโปรแกรมด านหล ง VAULT อย ในตำแหน งในแนวนอน เพ ออย ในโหมดพร อมท จะโปรแกรม หร อไม 2. ทำการร เซท โปรแกรมท ต งไว ( Master Reset) โดยการ กดป ม PAUSE/STILL ท ต วร โมทค างไว 6 ว นาท และบ นท กเลขเวอร ช น ของซอร ฟแวร VERSION 3. กดป ม STOP ค างไว 5 ว นาท เพ อเข าไปย ง เมน การโปรแกรม(Programming Menu) ตรวจเช คค าโปรแกรมเร มต นท มาจากโรงงาน เมน Set Time/Date : ต งเวลาและว นท ป จจ บ น เมน Interface Selection : Interface Enabled : OFF ตรวจด เมน Record Setting ว า Alarm Rec Dwell เท าก บ 30 min หร อไม ตรวจด เมน Record Settings ใน DVR SETTING เมน ตรวจเช คค าโปรแกรมเร มต นท มาจากโรงงาน REC SETTING ALARM / MOTION AUTO START REC : OFF ALM OPERATION : ON REC RATE : 30 F/S REC RATE : 30 F/S REC QUALITY : STANDARD REC QUALITY : STANDARD DISK FULL : REWRITE AUDIO : 11 KHZ MULTIPLEXER : OFF ALM TYPE : NO ALM DULATION : 0 SEC PRE ALARM : ON IV. การป ดระบบ 1. กดป ม POWER เพ อทำการป ดระบบการทำงาน 2. ตรวจด ให แน ใจว าป ม POWER ย งคงม ไฟต ดอย ต ดต งโดย ว นท ตรวจสอบโดย ว นท ร บรองโดย ว นท 4 กร ณาอ าน อ นตราย! การเป ดฝาเคร องทำให เส ยงต อการถ กไฟฟ าช อต ระว ง! เพ อป องก นการเก ดไฟฟ าช อต โปรดอย าเป ดฝาครอบ แนะนำให ปร กษาช างผ ชำนาญเท าน น ระว ง เพ อลดความเส ยงในการเก ดไฟไหม หร อไฟฟ าช อต โปรดอย าให ภายในโดนน ำ หร อ ความช น เพราะ ม กระแสไฟแรงส งอย ภายใน กร ณาอย าเป ดฝาครอบ แนะนำให ปร กษาช างผ ชำนาญเท าน น อ ปกรณ น ได ทำตามข อกำหนดของ Class A Digital device ดำเน นการโดย part 15 of the FCC Rules ข อกำหนดต างๆ เพ อป องก นการกระทำท ผ ดกฏหมาย เม อ การใช งานอ ปกรณ น ในทางการค า อ ปกรณ น สามารถส งส ญญาณว ทย ถ าการต ดต งและใช งานไม ถ กต องตาม ค ม อน อาจทำให เก ด ความเส ยหายต อการส อสารว ทย การทำงานของอ ปกรณ ของระบบน ในถ นท อย อาศ ยอาจเป น การกระทำท ผ ดกฏหมาย และ ผ ใช จะต องเป นคนชดใช ค าเส ยหายน นๆ โดยทางบร ษ ทจะไม ร บ ผ ดชอบต อความเส ยหายใดๆ ผ ใช และผ ต ดต งโปรดระว ง การปร บปร งหร อเปล ยนแแปลงใดๆต ออ ปกรณ ตค องได ร บอณ ญาต และอย ในข อกำหนด ของ part 15 of the FCC Rules เท าน น COPYRIGHT C PROSECUTOR Compliant 5 สารบ ญ การตรวจสอบระบบ หล งการต ดต ง 3 คำนำ 7 ส วนท 1 : ล กษณะ และ ค ณสมบ ต 8 ส วนท 2 : การใช งาน 11 ส วนท 3 : การต ดต ง 14 ส วนท 4 : แผนผ งการต อสายต างๆเข าก บห วต อ(Conector) 18 ส วนท 5 : การทำงานพ นฐาน 19 ส วนท 6 : การโปรแกรม 22 การต งเวลา และ ว นท (Set Time/Date ) 23 โหมดและพาร สเว ร ด(Mode and Password ) 24 การป องก นแบตเตอร หมด(Battery Protection Mode ) 25 การต งค าการบ นท ก(Rrecord Settings) 26 การต งค า ต วบ นท ก(DVR Settings) 26 การต งการการแสดงผล(Display Setting) 31 ช อหร อต วอ กษรแสดงบนหน าจอ(Titler) 32 ข อความ(Message) 32 การต งค ากล อง(Camera Settings) 34 การเล อกอ ปกรณ ต อพ วง(Interface Selections) 36 ส วนท 7 : การเล อกด ภาพท บ นท กไว 38 ส วนท 8 : รายละเอ ยดการร บประก น 39 สารบ ญร ปภาพ ร ปท 1 : ระบบบ นท กภาพและเส ยงในรถยนต 8 ร ปท 2 : กล อง 8 ร ปท 3 : แผงควบค มส วนหน า ( Control Head ) 8 ร ปท 4 : แผงควบค มส วนหน า แบบ ต อจอแสดงผลภายนอก(Modular Control Head) 9 ร ปท 5 : VAULT 9 ร ปท 6 : DVR ต ดต งภายใน Vault 9 ร ปท 7 : ต วร บและส งส ญญานเส ยงไร สายความถ ย าน VHF และแท นชาร จ 10 ร ปท 8 : ต วร บและส งส ญญานเส ยงไร สายความถ900MHz หร อ 2.4Ghz และ แท นชาร จ 10 ร ปท 9 : สายต างๆ 10 ร ปท 10 : แผงสว ทช ควบค ม 11 ร ปท 11 : ส วนควบค มด านข างของ Control Head 11 ร ปท 12 : ส วนช องต อสายด านล าง ของ Control Head 11 ร ปท 13 : ด านหล งของ VAULT 12 ร ปท 14 : ร โมทคอนโทรล 13 ร ปท 15 : แผนผ งการต อสายต างๆเข าก บห วต อ(Conector) 18 ร ปท 16 : การถอดฮาร ดด ส 21 ร ปท 17 : ล กษณะหน าจอแสดงผล 30 6 คำนำ ขอขอบค ณท านท เล อกและไว วางใจในระบบบ นท กภาพและเส ยงในรถยนต ค ณภาพส ง เราพร อมท จะให บร การ แก ท านหากท านม ป ญหาเก ยวก บการใช งาน หร อ ข อสงส ยใดๆ โปรดต ดต อ หร อ แฟ กซ เราย นด เป นอย างย งท จะให บร การท านเป นอย างด ท ส ด. คำแนะนำในค ม อน เพ อแนะนำให ท านผ ใช ใช งานได ถ กต อง และ ได ประโยชน ส งส ดในการใช งาน หากท านอ าน ค ม อท งหมด และม ข อสงส ย หร อ ข อแนะนำ เก ยวก บระบบ โปรดต ดต อ ขอขอบค ณ PROSECUTOR 147 ซอยอ อนน ช44 (สามพ น องว ลล า),ถนน ส ข มว ท 77, แขวง สวนหลวง, เขตสวนหลวง, กร งเทพ Tel: Fax: Website: 7 ล กษณะ และ ค ณสมบ ต ระบบบ นท กภาพและเส ยงในรถยนต ( System) VAULT ม ขนาดเล กสามารถเคล อนย ายได สะดวก กล องสามารถซ มด วยเลนส ได ถ ง 27 เท า และ อ ก 10 เท าแบบด จ ตอล พร อมระบบซ มอ ตโนม ต ภาพคมช ดแม แสงน อย ท งกลางว นและกลางค น 1.0 Lux ในโหมดทำงานกลางว น และ 0.3 Lux ในโหมดทำงานกลางค น และปร บความคมช ดอ ตโนม ต (Auto Focus) ง ายต อการควบค มด วยแผงควบค มส วนหน า(Control Head) และ กล องมองหล งเพ ยงกดสว ทช ส วนบ นท กภาพแบบด จ ตอล ระบบ MPEG4 พร อมฮาร ดด ส 120 GB ถอดเปล ยนได สะดวก และ ช องเส ยบ SD-CARD เพ อใช ในการสำรองข อม ลบางส วน และ ม ช องต อ Ethernet Lan รองร บ การทำงานแบบ เน ทเว ร กอ กด วย ระบบควบค มอ ณหภ ม การทำงานของ Vault และ เคร องบ นท กภาพและเส ยงแบบด จ ตอล(DVR) ระบบส งการบ นท กอ ตโนม ต เพ ยงเป ดต วส งส ญญาณเส ยงไร สาย ระบบป องก นการบ นท กซ ำ และ ระบบการทำงานแบบเง ยบ เพ อไม เป นการรบกวนในขณะข บข รองร บอ ปกรณ ต อพ วง เช น ต วตรวจจ บความเร วแบบ Radar หร อ Laser,GPS,ต วอ านขอ ม ลจาก บ ตรแถบแม เหล ก,G-Force Sensor, laptop, ต วว ดปร มาณแอลกอฮอร ในเล อด ม ไฟแสดงการทำงาน ของระบบการบ นท ก และ เส ยงมองเห นง ายแม อย นอกต วรถ กล อง และ ไมโครโฟนด านหล งเป นอ ปกรณ มารตฐาน สามารถรองร บไมโครโฟนไร สายได ถ ง 2 ต ว แสดงสถานะการทำงานบนจอแสดงผล เวลา ว นท ข อความท ต องการ ข อม ลการข บข และ ขอ ม ลอ ปกรณ ต อพ วง(Interface) ทำงานได ท งแบบอ ตโนม ต และแบบเล อกปร บ สามารถปร บตำแหน งของกล องได ง ายด วยขากล องแบบ Windshield Bracket DVD-R/W หร อ ฮาร ดด ส ต วท สอง เพ อสำรองข อม ล เป นอ ปกรณ เสร ม กล อง ร น : LG LVC 313HM Day/Night CCD Camera ความละเอ ยด : มากกว า 480 เส น Solid State เลนส : ซ ม 27เท า (f=3.2-88mm) Min. Illuminance : 1.0 Lux Day, 0.3 Lux Night, SS.03 Lux การปร บความสมด ลแสงขาว : ปร บอ ตโนม ต หร อเล อกปร บ ขยายภาพอ ตโนม ต : 10X อ ณหภ ม การทำงาน : -20 deg.c - 50 deg. C ระบบไฟ : 12 โวลท 4 ว ตต ขนาด : กว าง 2.65 ยาว 4.4 ส ง 2.56 ความคมช ด : ปร บอ ตโนม ต หร อ เล อกปร บ ไฟชดเชยเแสง และ แผงควบค มด านหล งต วกล อง แผงควบค มส วนหน า (Control Head) ร ปท 1 : ระบบบ นท กภาพและเส ยงในรถยนต ( System) ร ปท 2 : กล อง Day / Night จอภาพแบบ TFT LCD ขนาด 4 น ว แผงสว ทช ควบค มทนทานพร อมไฟเร องแสง สามารถป ดไฟเร องแสง และ จอมอร น เตอร เพ อไม รบกวนขณะข บข สามารถปร บความด งของเส ยงและความสว างของจอภาพได ม LED แสดงผลการทำงานของ ระบบบ นท ก และ เส ยงมองเห นง ายแม อย นอกต วรถ ช องต อส ญญาน ว ด โอและเส ยง อ นพ ทและเอาท พ ท ว สด แบบ 18 gauge steel ขนาด กว าง 6.25 ยาว 11 ส ง 3 น ว น ำหน ก 1.68 ก โลกร ม 8 ร ปท 3 : แผงควบค มส วนหน า ( Control Head ) Vault ล กษณะ และ ค ณสมบ ต แผงควบค มส วนหน าแบบต อจอแสดงผลภายนอก(Modular Control Head) ใช ก บจอมอร น เตอร ภายนอก แผงสว ทช ควบค มทนทานพร อมไฟเร องแสง สามารถป ดไฟเร องแสง และ จอมอร น เตอร เพ อไม รบกวนขณะข บข สามารถปร บความด งของเส ยงและความสว างของจอภาพได ม LED แสดงผลการ
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks