PRONOMS FEBLES

Description
Activitats per a repassar dels pronoms febles

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 5

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  Omple amb els PRONOMS FEBLES adequats, segons corresponga. Comprarà flors: Comprarà el bolígraf: Comprarà aquesta camisa: Comprarà els regals: Comprarà les targetes: Comprarà el que vulgues: Escriurà una carta: Escriurà el poema: Escriurà les redaccions: Escriurà els informes: Escriurà la declaració: Escriurà tot el que sap: el els en ho l' la les n'  Omple amb els PRONOMS FEBLES adequats, segons corresponga, Has d'ensenyar la fotografia a mi: Has d'ensenyar la fotografia a Carme i Mercé: Has d'ensenyar la fotografia a nosaltres: Has d'ensenyar la fotografia a Enric: Has guardat les plomes a mi: Has guardat la nota a mi: Has guardat unes pomes a mi: Has guardat els segells a mi: Has guardat allò que et vaig demanar a mi: Dedique aquesta cançó a vosaltres: Dedique tres poemes a vosaltres: el Els els en Ens ens ho 'ho l' la les li Li 'ls m m' me Me n' us   Dedique el llibre a vosaltres: Dedique la meua vida a vosaltres: Dedique tot açò a vosaltres: Dedique les fotografies a vosaltres:   Omple amb els PRONOMS FEBLES adequats, segons corresponga, Has llegit la novel·la: Has telefonat als teus oncles: Has apagat el televisor: Tens prou menjar: Has canviat el jersei: Aniràs al teatre demà: Has preguntat als alumnes si vindrà: Has agafat cadira per a mi: Farem arribar les queixes a l'encarregat: Has pagat les entrades a mi: Has revisat el treball tranquil·lament: els en hi ho l' les li me n'
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks