Projekt Otvorená škola. Pilier: Záujmovo-vzdelávacia činnosť - PDF

Description
Projekt Otvorená škola Pilier: Záujmovo-vzdelávacia činnosť Záujmovo-vzdelávacia činnosť je jednou z najpreferovanejších výchovných aktivít Otvorenej školy vo voľnom, mimovyučovacom čase detí, žiakov,

Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Internet & Technology

Publish on:

Views: 51 | Pages: 25

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Projekt Otvorená škola Pilier: Záujmovo-vzdelávacia činnosť Záujmovo-vzdelávacia činnosť je jednou z najpreferovanejších výchovných aktivít Otvorenej školy vo voľnom, mimovyučovacom čase detí, žiakov, ale aj dospelých. Ak má voľný čas plniť svoje poslanie, je potrebné vytvárať vhodné podmienky a podporovať záujmovo-vzdelávacie aktivity, ktoré v súčasnom školskom systéme ponúkajú nielen základné a stredné školy, základné umelecké školy, ale v prevažnej miere výchovnovzdelávacie školské zariadenia druhu akými sú predškolské zariadenia, školské kluby detí, centrá voľného času, školské strediská záujmovej činnosti a domovy mládeže. Je všeobecne známe, že výchova je lacnejšia ako prevýchova. V súčasnom období prejavujúcich sa vo zvýšenej miere sociálno-patologických prejavov u detí a mládeže je výzvou pre každú školu, školské zariadenie vyvíjať maximálne úsilie pre elimináciu nežiadúcich prejavov v správaní a využívaní voľného času detí a mládeže. V súčasných prebiehajúcich reformách verejného a spoločenského života a preferovania príliš hektického životného štýlu, pokrivkáva výchovná funkcia rodiny. Je nevyhnutné preto posilňovať výchovnú funkciu školy. Škola má pre to všetky predpoklady, s využitím svojho materiálno-technického a ľudského potenciálu. Otvorená škola v racionálnom, zmysluplnom a cieľavedomom výchovnom pôsobení, v širokej ponuke záujmovo-vzdelávacích aktivít s participáciou nielen rodičov, ale aj širokej verejnosti reprezentuje vzdelávaciu inštitúciu, ktorej miesto je nenahraditeľné. Prostriedky a úsilie vynaložené pre ovplyvňovanie voľnočasových aktivít sú preto investíciou do budúcnosti. Pre napĺňanie poslania jednotlivých pilierov Otvorenej školy si škola musí vytvoriť svoj image - tzn. vonkajší obraz, v podstate názor okolia, detí, žiakov, rodičov, ako sa škola zapísala do ich povedomia. Otvorená škola, ak má konkurovať okolitým školám, musí sa snažiť o taký image, ktorý do školy privedie čo najviac záujemcov, t.j. potencionálnych zákazníkov a tiež prinesie viac financií. Najúčinnejšou pre dobrý image školy je kvalita všetkých ponúkaných činností. 1 Kredit si Otvorená škola v rámci realizácie záujmovo-vzdelávacej činnosti získava pestrou ponukou aktivít tzn. organizovanou pravidelnou a nepravidelnou záujmovou činnosťou, príležitostnou činnosťou ako aj tradičnými podujatiami, víkendovými akciami, prázdninovou činnosťou a ďalšími aktivitami so zapojením rodičov a komunity. Tieto činnosti napomáhajú utvárať pozitívny vzťah verejnosti, najmä z radov rodičov ku škole, kde sa buduje určitý zdravý patriotizmus. Práve na takýchto akciách, kde sa stretávajú deti, žiaci, rodičia, sponzori, funkcionári a ďalší sa vytvára priaznivý image Otvorenej školy. V záujmovo-vzdelávacej činnosti má dôležitú úlohu inovácia. Je nesprávne žiť v presvedčení, že staré zavedené spôsoby musia byť tými najlepšími. Škola, ktorá sa zakonzervuje, zostáva stáť na mieste a nie je veľkým prínosom. Veľmi dôležitou pre jej dobrý image je dôvera štátnych inštitúcií, zriaďovateľa voči škole, voči jej aktivitám. Tu zohráva dôležitú úlohu vzájomná informovanosť, komunikácia o problémoch akéhokoľvek charakteru súvisiaceho s činnosťou školy. Otvorená škola má svoje logo, ktoré grafickým znázornením vyjadruje hodnoty. Realizuje propagáciu ponúkaných služieb a aktivít. Pri tvorbe atribútov, ktoré majú pôsobiť na verejnosť sa zamýšľa nad svojim poslaním, nad krátkodobými a dlhodobými cieľmi a tiež nad stratégiou. Robí si prehľad, aké sú v mieste ďalšie školy a školské zariadenia, v čom sú iné, ako ich vníma verejnosť v porovnaní s ich školou. Keďže každá škola je špecifická svojimi podmienkami, nie je možné dať unifikovaný návod, ako dobrý image dosiahnuť. Je to záležitosť každého riaditeľa-managéra školy a jeho spolupracovníkov. Pre rozvoj a inováciu záujmovo-vzdelávacej činnosti v Otvorenej škole sa vytvára legislatívna podpora. Školský legislatívny systém ponúka možnosti pre zmysluplné trávenie voľného času detí a žiakov a pre rozvoj ich záujmov prostredníctvom záujmových útvarov, akreditovaných vzdelávacích a záujmových kurzov pre verejnosť v školách a v prevažnej miere prostredníctvom výchovno-vzdelávacích školských zariadení druhu akými sú školské kluby detí, školské strediská záujmovej činnosti, centrá voľného času, domovy mládeže a v prípade spojených škôl aj základné umelecké školy a predškolské zariadenia. Všetky uvedené zariadenia a útvary majú spoločné poslanie a cieľ, organizovať voľný čas detí a žiakov na báze dobrovoľnosti, vytvárať priestor pre rozvoj ich individulity, záujmu, schopností a talentu, a svoje aktivity súčasne ponúkať aj širokej verejnosti. Otvorená škola v rámci ponuky záujmovo-vzdelávacích aktivít je školou, ktorá zapája do činností čo najviac detí, žiakov, rodičov a verejnosť, vytvára podmienky pre hodnotné trávenie voľného času, 2 využíva v čase mimo vyučovania kvalifikovanosť pedagógov, zapája dobrovoľníkov, fundovaných externých zamestnancov, využíva materiálny potenciál školy, zlepšuje finančnú situáciu školy, ohodnocuje odborné vedenie záujmovo-vzdelávacej činnosti a iné aktivity. Otvorená škola sa stáva zaujímavou, atraktívnou pre deti, žiakov a komunitu pri neustálom skvalitňovaní záujmových aktivít, reflektovaní na ich potreby a záujmy. Snaží sa výchovne podchytiť nadané a talentované deti a žiakov, ale aj deti a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Spolupracuje s inými školami a školskými zariadeniami, občianskymi združeniami, nadáciami, samosprávami a pod. Otvorená škola ponúka široké spektrum záujmovej činnosti v rámci pravidelnej činnosti v stálych záujmových útvaroch školy resp. školského zariadenia. Je dôležité a podstatne zodpovedné zváženie efektivity prevádzkovania niektorých hlavne finančne náročných činností záujmových útvarov resp. pre ich zachovanie hľadať riešenia v rámci využitia možnosti viaczdrojového financovania škôl a školských zariadení. Jednou z ďalších foriem záujmovo-vzdelávacej činnosti je organizovanie príležitostnej záujmovej činnosti, ktorú prezentujú jednorazové alebo cyklické akcie (napr. besedy, prednášky, exkurzie, kultúrne a športové akcie, pobyty v prírode, výlety, lyžiarske zájazdy, cyklistické výlety), jednorazové kurzy, školenia a iné aktivity, výstavy, koncerty, divadelné a ďalšie kultúrne programy, spoločné akcie rodičov s deťmi, prímestské tábory v čase školských prázdnin, školenia a kurzy určené dospelým záujemcom. Otvorená škola sa podieľa aj pri príprave súťaží, prehliadok určených pre deti a žiakov základných a stredných škôl. Spontánna činnosť sa prezentuje ako priebežná a jednorazová ponuka aktivít a činností, ktoré sú voľne a nezáväzne prístupné všetkým záujemcom bez časového vymedzenia a za nepriameho pedagogického pôsobenia. Príkladom ponuky spontánnych činností Otvorenej školy je napríklad: 3 prevádzkovanie klubovne, herne, školskej knižnice, študovne, voľné využívanie priestorov školy resp. školského zariadenia dielne, počítačové študovne, voľné využívanie športového areálu školy, výstavy, poradenská a konzultačná činnosť apod. Individuálna práca je formou systematickej práce predovšetkým s talentovanými deťmi a žiakmi realizujúca sa predovšetkým vyhľadávaním a podporou talentovaných detí a žiakov, mladých ľudí, vytváraním špeciálnych záujmových útvarov pre talentovaných jedincov, organizovaním špeciálnych činností pre deti a mládež s vyhranenými záujmami, odborným poradenstvom a dozorom, organizovaním vzdelávacích akcií, odborných sústredení, expedícií a pod. Otvorená škola poskytuje odbornú pomoc podľa svojich možností pre školy a školské zariadenia, občianske združenia a ďalšie subjekty, ktoré o odbornú pomoc požiadajú, alebo sa na nej vzájomne dohodnú. Odbornou pomocou rozumieme odborné konzultácie k problematike voľnočasových aktivít a ďalších aktivít, organizácia školení a odborné prípravy na základe akreditácie, vydávanie metodických materiálov, drobných vyučovacích pomôcok, organizovanie seminárov, inštruktáží, požičiavanie špeciálneho vybavenia, materiálov a ďalších predmetov iným subjektom (spravidla za úhradu). Otvorená škola pri organizovaní záujmovo-vzdelávacej činnosti má spĺňať charakter otvoreného zariadenia tzn. byť prístupná bez väčších zábran všetkým deťom, žiakom, mládeži a verejnosti a to po celý školský rok, podľa možností aj počas školských prázdnin. Je veľmi dôležité zistiť, o ktoré záujmové aktivity je záujem. Predpokladom zvýšeného záujmu je rozmanitosť, pestrosť, zaujímavosť a príťažlivosť obsahu a foriem ponúkanej záujmovej činnosti. Nápaditosť, tvorivosť, kreativita a pedagogické majstrovstvo je ďalším z predpokladov rozvoja aktivity, samostatnosti a tvorivosti samotného účastníka záujmového vzdelávania. 4 Záujmovo-vzdelávacia činnosť Otvorenej školy sa realizuje pre všetkých záujemcov bez rozdielu a bez kladenia podmienky na preukázanie talentu v rámci oblasti spoločensko-vednej, prírodovednej, umelecko-kultúrnej, technickej, športu. Špecifikácia oblastí: Spoločensko-vedná oblasť Vzdelávacie aktivity je možné realizovať formou ilustrovaných prednášok a prednáškových cyklov aj prostredníctvom videoprojekcie, besied, exkurzií, tematických popoludní, kvízov, súťaží, vychádzok (aj cez víkendy), návštev múzeí, - besedy o ľuďoch, ktorí zmenili svet, - významné osobnosti svetových dejín, - nevyriešené záhady sveta a nahliadnutie do ich tajov, - abeceda astronómie, - návšteva planetária, múzeí, - využiť významné výročia a udalosti z vedy, literatúry, umenia, - historické a národné kultúrne pamiatky, - cestujeme storočiami, - mesto, kraj v ktorom žijem, - pripomíname si v mesiaci, - chodec v doprave, - daruj úsmev, daruj lásku, - každý deň stretnúť človeka- večer poézie. Prírodovedná oblasť Odporúčané záujmové útvary - plavecký, - Ochrancovia prírody, 5 - pestovanie kaktusov priblížiť, že aj pichliač má srdce, - aranžovanie kvetov a drevín dokazuje, že krása je skrytá nielen v človeku, ale aj v prírode, - rôzne hry, ktorými odbúrame u detí strach z vody, hry na nácvik dýchania, cvičenia na suchu a vo vode, hry na orientáciu v prírode; Opatruj a chráň, Životné prostredie a ja. Je žiadúce viesť žiakov tak, aby sme v nich prebudili záujem o aktivity ako napr. poznávať náš ľudský svet, úcta k človeku a k jeho hodnotám, spoznávať svoju vlasť, svoje okolie, región. Tieto aktivity realizovať formou kvízov, besied, rozhovorov v skupinových diskusií, zoznamovacích a skupinových hier, voľných tribún a stretnutí, cvičenia na prosociálne správanie a sebapoznávanie. Zriaďovať pre deti a žiakov záujmové útvary, kde môžu žiaci vo voľnom čase zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Umelecko-kultúrna oblasť: V tejto oblasti sa odporúča využívať besedy, návštevy a exkurzie, hry, psychohry, zábavné večery. Tvorivé schopnosti a talent si môžu žiaci rozvíjať v záujmových útvaroch. Výsledkom ich práce budú hodnotné výrobky, dobré nápady, kultúrne programy. Odporúčané záujmové útvary: - klub priateľov poézie- pestovať vzťah k poézii, próze, ku knihe, - dramatický záujmový útvar prvé kroky k divadlu, - turistické krúžky, využiť aj environmentálnu výchovu, - hudobno-tanečný- rozvoj kreativity, nápadov, ľudové tradície a zvyky, pohybová kultúra, tradície, rozvíjať talent, nadanie, fantáziu, - Čaruj štetec môj, - Malé spoločenské večery, - Zábavné spoločenské hry aprílové smiechoty, všetko naopak, - Múdrosť vekov, - Malá módna prehliadka, - Večery otázok a odpovedí, 6 - Tradície nášho národa. Technická oblasť Vytvoriť žiakom možnosti, ktoré sú predpokladom tvorivej pracovnej činnosti, rozvoja zručnosti, kladného vzťahu k práci a tých charakterových vlastností, ktoré pozitívne ovplyvnia profesijnú voľbu s ohľadom na vlastné predpoklady. Začať s odpadovým materiálom, nenáročným a postupne prejsť ku kvalitnému. Odporúčané záujmové útvary: - fotografický a zhotovovanie videoprojekcií, - akvaristický, - pestovateľský, - šikovné ruky dokumentuje, čoho všetkého je človek schopný utvoriť, čo dokáže, čo poteší nielen jeho, ale aj iných dar, ktorý má veľkú ľudskú hodnotu, - varenie, pečenie, studená kuchyňa je tvorivou hrou, vkusne prestretý stôl a chutné jedlo na ňom upevňuje rodinné vzťahy, láska prechádza aj cez žalúdok, vo fantázii sa medze nekladú, kreativita len pomôže apod. Z výsledkov (produktov) záujmovej činnosti i aktivít organizovať so žiakmi rôzne výstavy spojené s predajom. Prezentovať činnosť záujmových útvarov na rôznych súťažiach, pretekoch, vystúpeniach v škole, meste, ale aj mimo nich, burzy s rôznym zameraním a iné. Spolufinancovanie: Pre finančné zabezpečenie projektu Otvorená škola je vytvorený legislatívny základ predovšetkým uplatňovaním možnosti viaczdrojového financovania aktivít školy (napr. z prostriedkov zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole ministerstva školstva, prostriedkov z rozpočtov obcí a VÚC, prostriedkov od iných fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov v čase, keď nie sú využívané na výchovno-vzdelávací proces, zo zisku z podnikateľskej činnosti, príspevkov od rodičov a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením a záujmovým vzdelávaním, príspevkov a darov a ďalšie). Už tretí školský rok sa realizuje z rozpočtovej kapitoly ministerstva školstva finančná podpora záujmového vzdelávania v školách a školských zariadeniach formou vzdelávacích 7 poukazov, ktoré reprezentujú nový systém štátnej podpory záujmového vzdelávania. Záujmové vzdelávanie poskytované školami a školskými zariadeniami predstavuje pravidelnú záujmovú činnosť základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v rozsahu najmenej 60 hodín v školskom roku, evidované v predpísanej pedagogickej dokumentácii školy alebo školského zariadenia. Výška vzdelávacieho poukazu na jeden mesiac v školskom roku 2005/2006 predstavuje 80 Sk. Dotácia je poskytovaná na 10 mesiacov, čo predstavuje celkovú dotáciu na žiaka 800 Sk. Rodič a žiak je tým, ktorý rozhoduje o použití štátnych finančných prostriedkov v konkrétnej škole resp. školskom zariadení podľa individuálneho výberu a záujmu o činnosti ponúkané konkrétnou školou resp. školským zariadením. Vytvorilo sa tak zdravé konkurenčné prostredie medzi školami a školskými zariadeniami v ponuke záujmových aktivít. Zavedením vzdelávacích poukazov sa zvýšil záujem škôl a školských zariadení o skvalitnenie a rozšírenie záujmových aktivít a súčasne sa zvýšil aj počet účastníkov organizovaných voľnočasových aktivít školami a školskými zariadeniami. Ministerstvo školstva vyhlasuje za účelom finančnej dotácie a podpory záujmového vzdelávania v školách a školských zariadeniach grantové programy zamerané na oblasť športu, informatizácie tzv. Infovek, Grantový program Enviroprojekt 2006, Zdravie v školách, Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2006, Grantový program pre financovanie projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní regionálneho školstva, Jazykové laboratóriá pre základné a stredné školy. Grantový program Environprojekt 2006 je zameraný na aktivity škôl a školských zariadení v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti školy a školského zariadenia, ktoré sú spracované v projekte podľa osnov environmentálnej výchovy pre základné a stredné školy schválené ministerstvom školstva a na tvorbu metodických a učebných materiálov a pomôcok vo výchovno-vzdelávacom procese a k odbornému vzdelávaniu pedagógov. Školy v rámci projektu sa môžu prezentovať tvorbou metodických príručok, aktivitami na podporu vzdelanostnej úrovne environmentálneho povedomia so zapojením komunity do projektu ( napr. čistenie vodných tokov, triedenie odpadu, spracovanie odpadového materiálu pre použitie ako pomôcka v škole, náučné chodníky, spolupráca s regionálnou televíziou, zriaďovanie web. stránok, atlas liečivých rastlín, pracovné listy pre žiakov v rámci výučby prírodovedných predmetov, zelený balíček určený pre pedagógov ako metodický materiál a iné). 8 Pre žiakov stredných odborných škôl je určený Grantový program pre financovanie projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní regionálneho školstva, ktorého cieľom je podporiť školy v oblasti zmeny obsahu vzdelávania, podpory ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov a zabezpečenie príslušného softvéru. Ministerstvo školstva vyhlásilo Grantový program pre školy Zdravie v školách. Oblasťou podpory sú aktivity a programy, zamerané na výchovu ku zdraviu, zdravý životný štýl, prevenciu civilizačných ochorení, ochranu a podporu fyzického aj duševného zdravia, zlepšenie zdravia detí a mládeže, prevenciu užívania návykových látok, vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov rezortu školstva v problematike škôl podporujúcich zdravie, podporu zdravia učiteľov. V súčasnosti je aktuálny pilotný grantový program ministerstva školstva Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2006 oblasťou podpory ktorého sú aktivity zamerané na elektronizáciu vnútorných knižničných procesov, kooperáciu a výmenu informácií s inými knižnicami, aplikáciu informačných a komunikačných technológií, skvalitnenie knižnično-informačných služieb žiakom, pedagogickým zamestnancom, nepedagogickým zamestnancom školy, prípadne členom miestnej komunity, zvyšovanie čitateľskej kultúry žiakov, oživenie akvizičnej činnosti, sprístupnenie čiastkových fondov a ochranu knižničného fondu. Grantový program ministerstva školstva Jazykové laboratóriá pre základné a stredné školy je predovšetkým určený pre zlepšenie vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách vytvorenie nových jazykových laboratórií na ZŠ a SŠ resp. ich dobudovanie, doplnenie fondov knižníc o základné študijné texty v cudzom jazyku v predmetoch ktoré sa vyučujú a tiež doplnenie odbornej literatúry a zabezpečenie príslušných jazykových programov pre zlepšenie možnosti štúdia a samoštúdia v cudzom jazyku, využitie jazykového laboratória pri vyučovaní, v mimovyučovacom čase a pre verejnosť, 9 V rámci realizácie záujmovo-vzdelávacej činnosti v školách a školských zariadeniach odporúčame základným a stredným školám zapojiť sa do pilotného grantového programu Ministerstva kultúry SR Kultúrne poukazy 2006 (www.mksr.sk), určeného pre žiakov základných a stredných škôl a pre pedagogických zamestnancov týchto škôl, ktorým sa umožní prístup do divadiel, múzeí, galérií, knižníc a niektorých ďalších kultúrnyc
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks