Projekt 1435-01-020 - Modularna Maketa - Makete na Policama

Description
H0, Maketa, Modularna maketa, Makete na policama

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
    Dokument: Projekt makete na policama “ Projekt 1435 ” Konstrukcija police Rev. 01/2017 P1435-01-020 Strana 1 od 11   Projekt makete na policama “Projekt 1435” PROJEKT 1435  Projekt 1435-01-020  – Rev. 01/2017 – Strana 2 od 11 Projekt makete na policama “Projekt 1435” Sadržaj 1. Uvod ................................................................................................................................................ 3 2. Teme i Epoha................................................................................................................................... 3 3. Standardna polica ........................................................................................................................... 4 4. Mostna polica .................................................................................................................................. 6 5. Završna polica ................................................................................................................................. 7 6. Prijelazna Mostna sekcija ................................................................................................................ 8 7. Spoj polica ....................................................................................................................................... 9 8. Tračnice i ....................................................................................................................................... 10 9. ........................................................................................................................................................... 11 10. ......................................................................................................................................................... 11 11. ......................................................................................................................................................... 11 12. Spojni zavšni element za fiksiranje tračnica.............................................................................. 11 13. Precizno podešavanje polica (elevacija) ................................................................................... 11 14. Vijci ............................................................................................................................................ 11 15. Zaštita drveta ............................................................................................................................ 11  Projekt 1435-01-020  – Rev. 01/2017 – Strana 3 od 11 Projekt makete na policama “Projekt 1435” 1.   Uvod Ovaj dokument opisuje i definira konstrukciju police s tolerancijama te osigurava da se sve police napravljene u skladu s ovim dokumentom mogu međusobno spajati mehanički i električki u modularnu maketu. Definirano mjerlio je 1:87 – H0. Širina kosijeka je 16.5mm (1435mm) Tračnice: ROCO Line - 2.1mm (CODE 83 – 0.083inch) Razmak kolosijeka 61.6mm Vrste Polica: a)   Standradna* b)   Mostna* c)   Završna* d)   Prijelazna Mostna Sekcija (min. 69 cm) *Napomena:  Širine polica su: 30cm i 40cm. Dužina standardne police je min 130 cm dok je mostne minimalno 35 cm. Duljina završne police je 20cm. Vlasnik dvokosiječnih polica mora na oba kraja napraviti i prijelazne mostne sekcije sa skretnicama za spoj na standardnu jednokosiječnu policu šrine 30cm. Glavni smijer kretanja: S lijeva na desno Definicija minimalnih tehničkih karakteristika upravljačke opreme, digitalne opreme, ispravljača spojenih na naponsku mrežu, te sheme međusobnog spajanja maketa na policama (u daljnjem tekstu „Polica“) kao i karakteristike te sheme ožićenja kolosijeka, skretnica i signala opisane su u dokument 01-010. Ispravljači upravljačke elektronike spajaju se na standardnu električnu mrežu 220/230 V. Između modula nije dopušteno spajanje naponskih kablova 220/230V. 2.   Teme i Epoha    Tema: slobodna tema    Epoha: nije definirana (najstarija preporučena epoha je 3b (1955)    Krajolik: slobodna tema (mediteranska/kontinetalna klima)    Godičnje doba: Ljeto (preporučeno)    Vrste vlakova: Sve vrste    Lokomotve: Parnjače i Diesel (Električne voze bez gornjeg voda)    Gornji vod: Stupovi s poprečnim ovjesom bez glavnog kontaktnog voda sa suspenzorima.    Signali: Svjetlosni ili likovni  Projekt 1435-01-020  – Rev. 01/2017 – Strana 4 od 11 Projekt makete na policama “Projekt 1435” Daska 18mmPodloga 5mmDaska 18mm     3   4    ° 200300         5        1        8        1        8 4055 Podloga 5mm 61,6         5        1        8 117         1        8 102 Daska 18mm     3   4    ° Daska 18mm 300200         1        8        1        8 Daska 18mmPodloga 5mm 400 Daska 18mm         5 61,6200102117 3.   Standardna polica Od iznimne je važnosti da police bdu napravljene u skladu s ovim dokumentom. Podloga debljine 5mm ima nagib kosine 1:1.5 (α=34˚). Za podlogu nikako ne koristi pluto. Preporučljiv je tvrd materijal (npr. šperploča). Debljina isključivo 5mm. 3.1.   Presjek Standardne police – širina 30 cm – jednokolosiječna 3.2.   Presjek Standardne police – širina 30 cm - dvokolosiječna 3.3.   Presjek Standardne police – širina 40 cm – dvokolosiječna
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks