การวางแผนโครงการ ( Project Planning ) - PDF

Description
การวางแผนโครงการ ( Project Planning ) การวางแผนงานโครงการท ด ท าให เก ด ความส าเร จของโครงการ part-03 1 part-03 2 Success Project ได ค ณภาพท ก าหนด จ ดประสงค ของการวางแผน WBS Work Pck1 Work Pck2 Work

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 18 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การวางแผนโครงการ ( Project Planning ) การวางแผนงานโครงการท ด ท าให เก ด ความส าเร จของโครงการ part-03 1 part-03 2 Success Project ได ค ณภาพท ก าหนด จ ดประสงค ของการวางแผน WBS Work Pck1 Work Pck2 Work Pck3 ก าหนดงานท ต องท า ท นเวลาท ต องการ ม โอกาสศ กษาท าความเข าใจงานล วงหน า การส งมอบส นค า ให ล กค า โดย ค าใข จ ายรวมอย ภายใต งบประมาณท เตร ยมไว part-03 4 part-03 3 ร ถ งข อม ลท ต องการเพ มเต ม จ ดประสงค ของการวางแผน(ต อ) วงจรของการวางแผน และ ควบค มโครงการ ผ บร หารโครงการต ดส นใจ ด าเน นการแก ไข เป าหมายโครงการ ค ณภาพ - เวลา - ต นท น ก าหนดงานท ต องท า พร อม รายละเอ ยด มองป ญหาล วงหน า ข อม ลด านการจ ดการ แก ไข ส งผ บร หารโครงการ ควบค ม วางแผน แผนงาน และ ก าหนดเวลา หล ก ใช เป นเกณฑ ในการเปร ยบเท ยบ ประเม น การด าเน นโครงการ 4 5 part-03 5 ระบบรายงาน และ ว เคราะห ผลด าเน นงาน ควบค ม ต ดตาม ตรวจสอบ ต วแปรด าน เวลา - ต นท น - ค ณภาพ วางแผน แผนงาน และ ก าหนดเวลา ข นรายละเอ ยด ก าหนดงบประมาณ part ข นตอนการวางแผนโครงการ เคร องม อช วยในการวางแผนโครงการ โครงสร างรายการงาน( WBS) การจ ด องค การโครงการ(OBS)+ Stakeholder Analysis การก าหนดผ ร บผ ดชอบงาน(LRC) ข อก าหนดด านเทคน ค(Specs.) แผนก าหนดเวลา และ ทร พยากร(Project & Resources Scheduling) Cost Control(CBS) Risk Analysis Change Control Plan Others part-03 7 part-03 8 Work Breakdown Structure (WBS) เป นเทคน คการแตกงานท ต องท าในโครงการออกเป นส วนๆ เพ อให ได ส งท ต องส งมอบตามว ตถ ประสงค ของโครงการ ท าโดยท มบร หารโครงการ ใช ก าหนดขอบเขตงานของโครงการ ใช ช วยในการประมาณราคาและจ ดท างบประมาณโครงการ ข นตอนการท า WBS แบ งงานท ต องส งมอบออกเป น กล มงาน (Work Packages) จากแต ละกล มงานระด บแรก ให แตกลงไปเป นระด บท สอง สาม จนถ ง ระด บท เหมาะสมในการก าหนดเวลา งบประมาณ และผ ร บผ ดชอบ part-03 9 part-03 ร ปแบบของ WBS ตามล าด บเวลา (Chronological) ระบบงานย อย (Sub-systems) ตามหน าท การท างาน (Functional Disciplines) WBS ( Level 1) โครงการฐานข อม ลราคาต อหน วยงานก อสร าง(SIF) โครงการฐานข อม ลราคาต อหน วย ก จกรรมก อสร างในประเทศไทย งานข อเสนอ และส ญญา จ ดท าฐานข อม ลราคา ต อหน วยก จกรรมก อสร าง งานจ ดท าร ปเล มฐาน ข อม ลรวมท วประเทศไทย part งานเก บข อม ล ราคาว สด งานปร บปร งร ปแบบและ จ ดท าฐานข อม ลข นส ดท าย part WBS ( Level 1) โครงการฐานข อม ลราคาต อหน วยงานก อสร าง(SIF) งารเก บข อม ล ราคาว สด โครงการฐานข อม ลราคาต อหน วยก จกรรมก อสร างในประเทศไทย ระด บ 1 WBS ระด บ 2 ระด บ 3 รายการงาน งานข อเสนอและส ญญา งานเก บข อม ลราคาว สด จ ดท าฐานข อม ลราคาต อหน วยก จกรรมก อสร าง งานปร บปร งร ปแบบและจ ดท าฐานข อม ลข นส ดท าย งานจ ดท าร ปเล มฐานข อม ลรวมท วประเทศไทย WBS 2 nd Level จ ดท าแบบ เก บข อม ล กระจายแบบ เก บข อม ล เขตกร งเทพฯ และปร มณฑล เก บข อม ล ราคาว สด เขตภาคอ สาน และเหน อ เขตภาคใต และกลาง ว เคราะห ข อม ล ราคาว สด part เขตกร งเทพฯ และปร มณฑล เขตภาคอ สาน และเหน อ เขตภาคใต และกลาง part WBS 2 nd Level WBS งาน งานข อเสนอ และ ส ญญา จ ดท า ข อเสนอ ส งข อเสนอ และ พ จารณา ท าส ญญา งานเก บข อม ลราคาว สด จ ดท าแบบเก บข อม ล กระจายแบบเก บข อม ล เก บข อม ลราคาว สด เก บข อม ล กร งเทพ เก บข อม ลภาค อ สาน และ เหน อ เก บข อม ลภาคภาค ใต และ กลาง ว คราะห ข อม ลราคาว สด งานว เคราะห ข อม ลกร งเทพ งานว เคราะห ข อม ลภาคอ สาน และ เหน อ งานว เคราะห ข อม ลภาคใต และ กลาง จ ดท าฐานข อม ลราคาต อหน วยก จกรรมก อสร าง กร งเทพ รายการค านวณแต ละรายการ รายการสร ป ส งรายการราคางานกร งเทพ ภาคอ สาน และ เหน อ รายการค านวณแต ละรายการ รายการสร ป ส งรายการราคางานภาคอ สาน และ เหน อ ภาคใต และ กลาง รายการค านวณแต ละรายการ รายการสร ป ส งรายการราคางานภาคใต part-03 และ กลาง งานปร บปร งร ปแบบและจ ดท าฐานข อม ลข นส ดท าย งานจ ดท าร ปเล มฐานข อม ลรวมท วประเทศไทย ทร พยากรท ต องการ แต ละงานใน WBS จะท าการก าหนด ปร มาณงาน ทร พยากรท ต องการ ประมาณการต นท น หร องบประมาณ part Project Organization & Stakeholders การจ ดองค การตามหน าท การท างาน ( Functional Organization) กรรมการบร หาร กรรมการผ จ ดการ ฝ ายบร หาร ฝ ายวางแผน และ ควบค ม ฝ ายว ศวกรรม ฝ ายก อสร าง part * งานธ รการ * บ ญช * สารสนเทศ * กฏหมาย * งานประมาณราคา * งานวางแผนงาน * ควบค มต นท น * ประก นค ณภาพงาน * ออกแบบ * ด แลความปลอดภ ย * ส ารวจ * ทบทวนแบบและว ธ * จ ดท าข อก าหนด การก อสร าง * ก าหนดว ธ ก อสร าง * ด แลเร องราคางาน * ด แลเร องผลกระทบ * ด แลส ญญา ส งแวดล อม * จ ดท าข อเร ยกร อง * บร หารงาน และ part บ คลากรภาคสนาม 3 การจ ดองค การ แบบประสาน (Matrix Organization) ฝ ายบร หาร ฝ ายวางแผน และ ควบค ม กรรมการบร หาร กรรมการผ จ ดการ ฝ ายว ศวกรรม ฝ ายก อสร าง ท ง 4 ฝ ายในบร ษ ท จะให ความสน บสน น บ คลากร, บร การ, และ อ นๆ ท จ าเป น ก บฝ ายโครงการ ฝ ายโครงการ ความร บผ ดชอบตามหน าท การท างาน ในสายงานปกต มาก น อย ความร บผ ดชอบในโครงการ โครงการ 1 โครงการ 2 น อย มาก โครงการ 3 * งานธ รการ * บ ญช * สารสนเทศ * กฏหมาย * ออกแบบ * ประก นค ณภาพงาน * ส ารวจ * ด แลความปลอดภ ย * จ ดท าข อก าหนด * ทบทวนแบบและว ธ * ก าหนดว ธ ก อสร าง การก อสร าง * ด แลเร องผลกระทบ * ด แลเร องราคางาน ส งแวดล อม * ด แลส ญญา * จ ดท าข อเร ยกร อง part * งานประมาณราคา * งานวางแผนงาน * ควบค มต นท น * บร หารงาน และ บ คลากรภาคสนาม ตามหน าท การท างาน ( Functional Organization ) ประสานแบบอ อน ( Weak Matrix ) ประสานแบบสมด ล ( Balance Matrix ) ประสานแบบแข ง ( Strong Matrix ) แบบโครงการ ( Project Organization ) part ท มบร หารโครงการ และ แผนกในองค การแม แผนแจกแจงความร บผ ดชอบ (Linear Responsibility Chart) แผนก หร อ ฝ ายในองค การแม part part การต ดต อประสานงานในองค การแบบประสาน การแจกแจงความร บผ ดชอบของผ เก ยวข องในโครงการ part part General Manager Production Manager Project Manager Site Architect Site Engineers Architect & Engineers General Contractor M&E Contractor External Contractor ต วอย างการแจกแจงความร บผ ดชอบ โครงการประเภทต างๆ part WBS Work Package OWNER CM CONTRACTOR Remark A Project Start B Design Works B.1 Architectural AP SP SP RV SP PR,WK AP : Approve B.2 Engineering SP AP SP SP RV PR,WK RV : Review B.3 Contract Documents AP SP PR WK WK SP PR : Primary Responsibility B.4 Design Wks. completed WK : Work Accomplished C Procurement SP : Support C.1 Invitation to Bid SP - PR,WK SP SP SP NT : Notified C.2 Bidding and Evaluation SP - PR WK WK SP C.3 Contract Award AP - PR,WK SP SP SP D Construction Works D.1 New Factory NT NT AP RV RV SP PR,WK WK SP D.2 Warehouse NT NT AP RV RV SP PR,WK WK SP D.3 Canteen NT NT AP RV RV SP PR,WK WK SP D.4 Commissioning NT AP RV SP RV SP SP PR,WK SP D.5 External Works NT NT AP part-03 RV RV SP SP SP PR,WK 26 E Project End DESIGNER หล กการสร างผ งแจกแจงความร บผ ดชอบ ประช มร วมผ เก ยวข อง ศ กษา Organization Chart เด ม ศ กษารายละเอ ยดงานใน WBS แจกแบบ LRC เปล า ช วยก นก าหนดความร บผ ดชอบลงใน LRC(เอกฉ นท ) สร ปผล แจ งผ เก ยวข อง ข อก าหนดด านเทคน ค ขอบเขตของงาน ว สด อ ปกรณ ท ต องใช ข นตอน และว ธ การท า รวมถ งท กษะท ต องการของช าง ทางเทคน ค part part ความส มพ นธ ในองค ประกอบด านเป าหมายของการด าเน น โครงการ ระด บความสามารถในการก าหนดต นท นโครงการ เวลาท ต องการ ของโครงการ รายละเอ ยด ข อก าหนดด านเทคน ค ทร พยากร และต นท น การด าเน นโครงการ ระด บความสามารถในการก าหนดงบประมาณ โครงการ เช งเปร ยบเท ยบ ( %) ต นท นโครงการสะสม เช งเปร ยบเท ยบ ( % ) part part ต วอย างรายการด านเทคน คการเก บข อม ลราคาว สด ก อสร าง หมวด งานเก บข อม ลราคาว สด งานเก บข อม ลราคาว สด ก อสร างให ใช แบบเก บข อม ล ซ งก าหนดโดย ว ศวกรต นท น และให ม รายละเอ ยดมากพอส าหร บท กก จกรรมก อสร างท ต องการในโครงการ ข อม ลราคาจะเก บจากร านค าว สด ขนาดใหญ 3 ร านค า และร านค าขนาดเล กจ านวน 3 ร านค า ผ เก บข อม ลต องเป นผ ม ความร พ นฐานในงานก อสร าง และเข าใจ ค ณสมบ ต จ าเพาะของว สด ก อสร างเพ อความถ กต องในการเก บข อม ล ส าหร บข อม ลท ได มาจะต องน ามาว เคราะห หาค าเฉล ยทางสถ ต ตาม กระบวนการด งร ป 3.1 โดยว ศวกรต นท น และผลท ได จากการว เคราะห จะ จ ดเก บในแบบตารางข อม ลราคาว สด ก อสร างเพ อความสะดวกในการน าไปใช งานว เคราะห ต นท นต อหน วยก จกรรมก อสร างต อไป part ม ก จกรรมอะไรท ต องท า ต องการทร พยากรอะไร เวลาท ต องการของแต ละก จกรรม ท าเม อไร part การประมาณเวลาก จกรรม ว ธ ค า ส ง-ต า (Bracket Approach) โดยท มบร หารโครงการท ม ประสบการณ พ จารณาก จกรรม, ปร มาณงาน, ท มงานท ใช ก าหนดเวลามากท ส ด แล วค อยๆ ปร บลดไปจนถ งค าเวลาท เหมาะสม ก าหนดเวลาต าส ด แล ว ค อยๆปร บข นจนถ งค าเวลาท เหมาะสม พ จารณาเล อกค าเวลาใช งานระหว างสองค าข างต น การก าหนดเวลาโครงการ ( Project Scheduling ) part part แผนก าหนดเวลา Gantt Chart ใช เวลาเท าไร, ต องการอะไรในการท า ท มงานท ใช ปร มาณงานท จะท า เวลาแต ละก จกรรม เวลาโครงการ part part การก าหนดงบประมาณโครงการ BUDGETING งบประมาณ สะท อนให เห นถ งนโยบาย ใช เป นเกณฑ ตรวจสอบและ ควบค ม แปรผ นก บผลท ต องการ ต องท าอย างเป นระบบ ม ความถ กต อง น าเช อถ อ $ $ ต งงบเก นควร ฟ มเฟ อย $ $ ต งงบน อยไป ต ดข ด ฝ ดเค อง part part ว ธ การก าหนดงบประมาณ จาก บน ลง ล าง ( Top - Down Budgeting ) จาก ล าง ข น บน ( Bottom - Up Budgeting ) TOP-DOWN Budgeting * ใกล เค ยงความจร งกว า * เหมาะสมในภาพรวมท งองค การ * งานท ต องท าค อนข างครบ ท าโดยผ บร หารท ม ประสบการณ ในโครงการล กษณะใกล เค ยงก น part part BUTTOM - UP Budgeting ท าโดยผ ร บผ ดชอบกล มงาน ใน WBS เสนอให ผ บร หารระด บ ส งข นไปรวบรวม และ ปร บปร ง เพ อจ ดท างบประมาณรวมต อไป ทร พยากร และ งบประมาณโครงการ ข อด * ได รายละเอ ยดมากกว า * ร วมม อท าก นเป นท ม * เป นการฝ กคนท างบ ทร พยากร - คน ว สด เคร องจ กร อ ปรณ อ นๆ ท ต องการใช ในโครงการ ปร บปร ง + เผ อ ข อด อย * อาจมองข ามบางงาน * ม กประมาณมากกว าท ควร * ได มากน อยข นอย ก บความ สามารถในการขอด วย งบประมาณโครงการ part part ต วอย างทร พยากรท ต องการโครงการ งบประมาณแต ละคาบเวลา งบประมาณสะสม โค งร ปต วเอส ( S-Curve ) part part Gantt Chart โครงการขนาดเล ก พร อม โค งร ปต วเอส ( S-Curve ) การวางแผนงานแบบ PDM(AON) งาน ต นท น เวลา ส ปดาห ท %สะสม (x1,000
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks