Proiect MATEMATICA +RECAPITULARE UNITATI DE MASURA 25.04-26.04

Description
Proiect mate clasa a 2 a

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 7

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
   PROIECT DIDACTIC DATA: 25-26.04.2018 ŞCOALA : Şcoala Gimnazială ,,Sfântul Nicolae” Oa!ul izil CLASA :  a ## a $ PROPUNĂTOR:  %of.&n'. %ima (anait Nicoleta SUBIECTUL ) *eca%itulae- +nităi e măuă OBIECTUL ) atematică !i e/%loaea meiului TIPUL LECTIEI ) %eae-&n'ăae ARIA CURRICULARĂ ) atematică !i Ştiine+N#$$  3N$*) SN$$ NO$S* RESURSE TEMPORALE: 2/45 minute RESURSE UMANE: 23 elevi LOCUL DE DESFĂŞURARE: ala e claă Competene !pe i#i e: 1.4. fectuaea e aunăi !i căei, mental !i &n ci, &n concentul 0-1000, ecu7ân la număae !iau 7u%ae oi e câte oi ete necea 1.5. fectuaea e &nmulii !i &m%ăii &n concentul 0-1000 %in aunăicăei e%etate6.1. +tilizaea uno măui necon'enionale %entu eteminaea !i com%aaea maelo, lun7imilo !i ca%acităilo 6.4. #entificaea !i utilizaea unităilo e măuă uzuale %entu lun7ime, ca%acitate, maă 9metul, centimetul, litul, mililitul, :ilo7amul, 7amul; !i a uno intumente aec'ate COMPETEN$E OPERA$IONALE: O1 < ă utilezeze un 'oca=ula matematic aec'at. O2 - ă cunoacă unităile e măuă %entu) lun7ime, ca%acitatea 'aelo, maa co%uilo, tim% > O? - să compare lungimi, capacități ale vaselor, mase ale corpurilor ulizând semnele: <, >, =;O 4 - să compună oral cel puin ! pro leme care implică măsurarea; O5- să parcipe cu interes la acvitatea des#ă$urată% STRATE%II DIDACTICE )  METODE SI PROCEDEE ) con'eaia, e/%licaia, e/eciiul, %o=lematizaea.  MI&LOACE DE IN'ATAMANT:  fi!e e lucu, manual, floicele, %anoui, catona!e calificati'e.  FORME DE OR%ANI(ARE ) acti'itate fontală, ini'iuală, %e 7u%e.    MATERIAL BIBLIO%RAFIC: 1.  Metodica predării matematicii , @otică Au%u, umitu Să'ulecu>2. Orientări moderne privind predarea matematicii la clasele I – IV  , coo. aile Buu!anu.?.  Activităţi în completarea programului din ciclu primar  , . (ââială. efă!uaea acti'ităii   N.ctta%ele leciei$cti'itatea &n'ăătoului$cti'itatea ele'ilo *eue 'aluae (oceuale ateiale1. oment o7anizatoicoi ai7ua coniiile neceae efă!uăii unei acti'ităi eficiente.le'ii e %e7ătec %entu &nce%eea oei.@on'eaia-O=e'ae itematică2.@a%taea ateniei(e cateă 'oi a'ea 4 catona!e cu calificati'e) #nuficient, Suficient, Bine, Coate Bine.om %uta icuii e%e %ezena lo %e cateă !i e%e im%otana lo.le'ii %atici%ă la icuii.@on'eaia/%licaia @atona!ecalificati'eO=e'aea com%otamentului ele'ilo ?.$nunaea temei !i a o=iecti'elo noii lecii3i anun %e ele'i că, atăzi, $tăzine 'om Duca cu unităEile e măuă&n'ăEate Fi o 'om aDuta %e =unica ela aă ă-!i ecu%eeze %ui!oii %ieui. Se cie la ta=lă Fi %ecaiete ata Fi titlul)  RecapitulareUnități de măsură. le'ii unt ateni la e/%licaii.@on'eaia/%licaia@aieteta=lăO=e'aea com%otamentului ele'ilo 4.iiDaea &n'ăăiiAe %un ele'ilo că %entu a aDun7e &n %ăuea une unt ătăcii  %ui!oii =unicuei te=uie ă ezol'ăm e/eciiile %o%ue &n manual.Oată aDun!i &n %ăue, ele'ii 'o fi &m%ăii &n 4 eci%e e etecti'i au (ăuai %entu a căuta %in toate %ăile.le'ii &m%ăii &n 4 7u%e 'o %imiacini e lucu %e eci%e !i u%ă ezol'aea coectă a lo, %ui!oii 'o fi 7ăii. $NH$ 1ci%a 1   le'ii olicitai ă%un olicităilo.le'ii acultă e/%licaiile./eciiul (o=lematizaea anual@aietea=lăO=e'aea com%otamentului ele'ilo $%ecieea cantitati'ă !i calitati'ă a coectituinii ă%unuilo   @alculaEi)?5 m I 5J mK 2J l- 1? l K45 :7 < ?J :7K100 cm I500 cm-200 cmK?0 :m< 15 :m K E )ip* 2 @om%aă)2?4m 4?2m1:m 1000m500cm 1m?4 :l ?4:l1000 l 1 :l2 l 100 ml101 t LL tL00 :7 1 t854 7 458 7 E )ip* 3 :  *aEele Fi 7âFtele -au luat la &ntecee, aEele au %acu o itanEă e J?6 m , ia 7âFtele cu 54 m mai %uEin. @âEi m au %acu 7âFteleM 3nt-o ă%tămână, %ăăile in cutea lui Nelu conumă a%ă int-un =ion e 45 l Fi un =utoi cât u=lul acetuia. @âEi liti e a%ă conumă %e ă%tămână %ăăile lui  NeluMle'ii e conultă cu cole7ii lo in eci%ă !i ezol'ă acinile e lucu %o%ue./eciiul(o=lematizaea(o=lematizaeaa=lăCi!e e lucu$%ecieea cantitati'ă !i calitati'ă a coectituinii ă%unuilo $%ecieea cantitati'ă !i calitati'ă a coectituinii ă%unuilo 
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks