Proiect Logistică

Description
logistica coca cola

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 23

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
   1 Proiect Logistică   Profesor: Conf.univ.dr. Emil Lucian Echipa 8 : Miclăuș Larisa - Emanuela Moldovan Barbara Papp Natalia Petruș Oana - Adela   2 Cuprins   1. Scenariu întreprindere de distribuție  ....................................................................................... 4   1.1 Scurtă descriere  ............................................................................................................... 4   1.2 Orașe deservite  ................................................................................................................ 4   1.3 Transport și cheltuieli  ........................................................................................................ 5   1.4 Detalii de depozitare ......................................................................................................... 6   1.5 Detalii administrative firmă  ................................................................................................ 6   2. Calculul centrelor de gravitație  ............................................................................................... 7   2.1 S1 ..................................................................................................................................... 7   2.2 S2 ..................................................................................................................................... 8   2.3 S3 ..................................................................................................................................... 9   3. Calculul Costul Logistic Total ................................................................................................10   3.1 CLT mașini mici - scenariul 1 ............................................................................................11   3.2 CLT mașini mici –  scenariul 2 ..........................................................................................13   3.3 CLT mașini mici –  scenariul 3 ..........................................................................................13   3.4 CLT mașini mari - scenariul 1 ...........................................................................................13   3.5 CLT mașini mari –  scenariul 2 .........................................................................................15   3.6 CLT mașini mari –  scenariul 3 .........................................................................................16   4. Gradul de utilizare, BVC, SPM ..............................................................................................18   4.1 Gradul de utilizare ...........................................................................................................18   4.2 BVC .................................................................................................................................18     3 Tabele Table 1 .......................................................................................................................................................... 5    Table 2 .......................................................................................................................................................... 5    Table 3 .......................................................................................................................................................... 6    Table 4 ........................................................................................................................................................ 13   Table 5 ........................................................................................................................................................ 15    Table 6 ........................................................................................................................................................ 16    Table 7 ........................................................................................................................................................ 17    Table 8 ........................................................................................................................................................ 20    Table 9 ........................................................................................................................................................ 20    Table 10 ...................................................................................................................................................... 21   Figuri Figure 1- scenariul 1 ..................................................................................................................................... 7    Figure 2- Bran ............................................................................................................................................... 7    Figure 3  –  2 zone .......................................................................................................................................... 8    Figure 4  –  z  ona 1 Ștei   ................................................................................................................................... 8    Figure 5  –  zona 2 Câmpina ........................................................................................................................... 9   Figure 7- zona 1 Gherla ................................................................................................................................ 9   Figure 9- zona 3 Ulmeni .............................................................................................................................. 10    Figure 8  –   zona 2 Hațeg   .............................................................................................................................. 10    Figure 10 ..................................................................................................................................................... 15    Figure 11 ..................................................................................................................................................... 17    Figure 12 ..................................................................................................................................................... 19   Figure 13 ..................................................................................................................................................... 21   Figure 14 ..................................................................................................................................................... 22    Figure 15 ..................................................................................................................................................... 23     4 1. Scenariu întreprindere de distribuție   1.1 Scurtă descriere   Firma SC.T- COLA.Srl este o firmă care distribuie Cola în România. Compania noastră deservește aproxima tiv 15 milioane de consumatori. 1.2 Orașe deservite   București  Cluj-Napoca Timișoara   Iași   Constanța  Craiova Brașov   Galați   Ploiești  Oradea  Arad Sibiu Bacău   Târgu Mureș  Baia Mare Satu Mare Suceava  Alba Iulia Deva Zalău  Turda Câmpina Dej Ș imleu Silvaniei Tulcea Reșița   Bistrița   Piatra Neamț  Târgu Jiu Numărul de paleți ce trebuie să ajungă lunar în fiecare oraș sunt prezentate în tabelul de mai  jos: Orașe   Populație  Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 Q Alba Iulia 63536 328 273 328 355 382 409 409 437 355 328 300 409 4313 Arad 162984 840 700 840 910 980 1049 1049 1119 910 840 770 1049 11056 Bacău  172952 891 743 891 965 1039 1114 1114 1188 965 891 817 1114 11732 Baia Mare 136480 703 586 703 762 820 879 879 937 762 703 645 879 9258 Bistrița  70493 363 303 363 394 424 454 454 484 394 363 333 454 4783 Brașov  275237 1418 1181 1418 1536 1654 1772 1772 1890 1536 1418 1300 1772 18667 București  1856300 9558 7965 9558 10355 11151 11948 11948 12744 10355 9558 8762 11948 125850 Câmpina 32930 170 142 170 184 198 212 212 227 184 170 156 212 2237 Cluj-Napoca 303047 1561 1301 1561 1691 1821 1951 1951 2081 1691 1561 1431 1951 20552 Constanța  297503 1532 1277 1532 1660 1788 1915 1915 2043 1660 1532 1405 1915 20174 Craiova 293567 1512 1260 1512 1638 1764 1890 1890 2016 1638 1512 1386 1890 19908 Dej 31702 164 137 164 177 191 205 205 218 177 164 150 205 2157 Deva 56647 292 244 292 316 341 365 365 389 316 292 268 365 3845 Galați  286530 1476 1230 1476 1599 1722 1845 1845 1968 1599 1476 1353 1845 19434 Iași  318871 1642 1369 1642 1779 1916 2053 2053 2190 1779 1642 1506 2053 21624 Oradea 201547 1038 865 1038 1125 1211 1298 1298 1384 1125 1038 952 1298 13670 Piatra Neamț  104605 539 449 539 584 629 674 674 719 584 539 494 674 7098 Ploiești  224406 1156 963 1156 1252 1349 1445 1445 1541 1252 1156 1060 1445 15220 Reșița  65509 338 282 338 366 394 422 422 450 366 338 310 422 4448
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks