Proiect La Limba Latină

Description
Da..O enigma

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 4 | Pages: 3

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  1 Proiect la limba latin ă   Prof. coordonator: Tudose Elena Elev: Badea George ,cls XI G  2 Portrete feminine în opera lui Tacitus Secolul I pChr a adus în prim-plan multe personalități, diverse caractere care se distingeau, fie prin calități, fie prin defecte. Și pentru că Tacitus este un remarcabil portretist și galeria personajelor tacitiene este completă , sunt prezente , în opera  istoricului , remarcabile figuri feminine , adevărate matronae și muliers impudentes.   Un exemplu de remarcabilă matrona este Livia, soția lui Augustus , mama lui Tiberius.Sub consulatul lui Rubellius și Fufius , ambii având supranumele de Geminus, a murit Iulia Augusta (Livia), la o vârstă foarte înaintată; era de un neam foarte ales , născută fiind din familia Claudiilor și adoptată de cea a Liviilor și a Iuliilor. Prima oară. s - a măritat cu Tiberius Nero, cu care a avut și copii. Acesta , fugind din Italia în triumviri, s-a întors la Roma.  3 În ceea ce privește cinstea casei, a fost de o curățenie a moravurilor ca pe vremuri. Era afabilă mai mult decât se permitea femeilor de altădată; ca mamă era dominatoare , ca soție era îngăduitoare, știind să se adapteze la abilitatea soțului și la prefăcătoria fiului.   Agripina , mama împăratului  Nero
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks