PROIECT DIDACTIC Muzica.docx

Description
PROIECT DIDACTIC DATA: CLASA: I OBIECTUL: MUZICA SUBIECTUL: Cantec de primavara – L.Comes TIPUL LECTIEI : formare de priceperi şi deprinderi SCOPUL LECTIEI : - formarea deprinderilor privind pozitia corecta in timpul cantarii; - imbogatirea repertoriului muzical; - formarea deprinderii de a canta corect. OBIECTIVE DE REFERINTA:  sa reproduca un repertoriu de cantece receptate dupa auz, respectand intonatia corecta  sa evide

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 9

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  PROIECT DIDACTIC DATA:   CLASA : I OBIECTUL : MUZICA SUBIECTUL:  Cantec de primavara  –   L.Comes TIPUL LECTIEI   : formare de priceperi şi deprinderi   SCOPUL LECTIEI : -   formarea deprinderilor privind pozitia corecta in timpul cantarii; -   imbogatirea repertoriului muzical;   -   formarea deprinderii de a canta corect.  OBIECTIVE DE REFERINTA:    sa reproduca un repertoriu de cantece receptate dupa auz, respectand intonatia corecta    sa evidentieze prin miscarea corpului continutul de idei ale textului    sa recunoasca auditiv, dupa structura ritmica, cantecele invatate OBIECTIVE OPERATIONALE : La sfa rşitul orei elevii vor fi capabili  : 1.   sa intoneze cantecul respectand cerintele elementare de cant: pozitie, respirat ie şi 2.   dictie corecta; 3.   sa inteleaga continutul cantecului; 4.   sa- şi i nsuşeasc a noul cantec; 5.   sa coloreze fişele de lucru;  6.   sa repete cantecele cunoscute; 7.   sa participe cu pla cere şi interes la lec tie.  METODE ŞI PROCEDEE  : -   Conversatia -   Observatia -   Jocul didactic -   Audierea muzicala -   Exercitiul prin cantare -   Munca independenta -   Problematizarea MATERIALE DIDACTICE : -   CD cu cantecul respectiv -   fişe didactice  -   laptop -   videoproiector -   FORME DE ORGANIZARE : activitate frontala, individuala, pe grupe BIBLIOGRAFIE:  1.   Programe şcolare pentru clasa 1 , nr. 3656/29.03.2012 2.   Elena Joita, Didactica aplicata , Editura „Gheorghe Alecsandri”, Craiova, 1994;  3.   Georgeta Aldea, Didactica educatiei muzicale in invatama ntul primar”, Editura Didactica şi Pedagogic a , Bucureşti, 2001;  4.   Laurentiu Palade, Corina Palade, Ghide metodic pentru invataman t preşcolar şi  primar, Editura Taida, Iaşi, 2008  5.   Motora-Ionescu Ana, Indrumator pentru predarea muzicii la cl. I- IV, Bucureşti, Ed. Didactica şi Pedagogic a, 1973   Momentele lectiei Timp Cont inutul știin tific Strategii didactice Metode și Mijloace Forma de procedee didactice organizare Evaluare 1. Moment organizatoric 2’  Se asigura conditiile optime pentru desfa şurarea activit atii. Se prega tește materialul didactic. Instructajul Frontal Observarea sistematica 2. Captarea atentiei 5’  Captarea atentiei se va realiza printr-un rebus. Elevilor le este prezentat cosuletul Zanei Primavara. In cosulet elevii vor descoperi flori care contin cate o intrebarea. Sunt ales catre 3 elevi de pe fiecare rand sa treaga din cosulet cate o floare si sa raspunda la intrebari . Cuvintele din rebus vor face referire la tema saptamanii  –    „ Primavara ”. Conversatia Exercitiul Expunerea Observatia Rebus Imagini Frontal Individual Observarea sistematica   3. Anuntarea subiectului și a obiectivelor 1’  Astazi la ora de muzica și mișcare vom invata un ca ntec nou, „C antec de primavara  –    L.Comes” –    ii uram Primaverii “Bine ai sosit!” Conversatia Frontal Observarea sistematica 4. Pregatirea vocala Exercitii de respiratie 2 Elevilor li se cere sa se ridice in picioare  pentru a putea efectua cateva exercitii de respiratie: - Ne inchipuim ca suntem pe ca mp şi g asim o floare frumoasa. O culegem, o mirosim şi exclam am «Ce frumos miroase floarea!» - Foarte bine! Acum, in timp ce expiram vom rosti de doua ori «Ce frumos miroase floarea!» Acum ne inchipuim ca suntem o minge care se umfla (inspira m) şi o minge care se dezumfla incet (expiram). Ridicati mainile la nivelul umerilor şi pr  onuntati sunetul «sss». Acum vom face cateva exercitii pentru incalzirea vocii. Demonstratia Exercitiu Frontal Individual Capacitatea de a- şi incalzi vocea
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks