Proiect Cl.8 Ond

Description
MIscarea ondulatorie

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 5

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
   Proiect didactic al lecţiei Profesorul:   Disciplina:  Fizica Clasa:  VIII-a Data:   Unitatea de învăţare:  Unde mecanice. Subiectul lecţiei:  Mişcarea ondulatorie. Tipul lecţiei:  De acumulare a cunoştinţelor noi. Timpul acordat:   45 min.Competenţe specifice: -de achiziţii intelectuale-de investigaţie ştiinţifică -de comunicare ştiinţifică -de achiziţii ragmatice Subcompetenţe: -Identificarea condiţiilor !n care se roduc şi se roagă undele mecanice.- oluţionarea unor situaţii de rote#are fonică !n viaţa cotidiană. biective operaţionale! elevii să fie capabili: $% & să definească noţiunea de miscare ondulatorie'$( & să e)emlifice'$* & să descrie mărimile fizice ce caracterizează miscarea ondulatorie'$+ & să alice formulele de ,ază la rezolvări de ro,leme. Strate ii:#etode:  e)licaţia conversaţia rezolvarea de ro,lemă studiul de caz descoerire modelare #ocul didactic o,servaţia e)erimentul demonstraţia. $orme: e)unerea orală lucru indeendent activitate !n erechi lucrul !n gru. %esurse:  fişe disozitive de demonstrare a undelor mecanice demonstrare PP diaroector.Manual de Fizică entru cl. VII-a - Ion /otgros Viorel /ocancea ed. a III-a (0%(.1hid de imlementare a curriculumului modernizat la treata gimnazială. &valuare:  orală scrisă.2omletaţi mesa#ul3 4umea e mai 55555555555555 55555555555555555555555555555 dacă !n #ur e  555555555555555555555 55555555555. erăm ca lecţia de astăzi să ne aducă 555555555555555555555.  Desfăşurarea lecţiei3 &tapele lecţieibiectivele operaţionaleTe'nolo ii didactice(ctivitatea profesorului(ctivitatea elevului&valuare 6vocarea. ( min Imlică-te78 min2atarea atenţiei. olicit continuarea mesa#ului şi comentarea lui.2ontinuă mesa#ul şi-l comentează.Frontal 9eactualizarea cunoştinţelor.Proun elevilor să răsundă la următoarele !ntre,ări: ane)a %;.6levii răsund la !ntre,ările rouse de rofesor.2um se clarifică !n noţiunea de mişcareoscilatorie.* minInformează-te7Descoerire tudiul de cazProun un material !n Point Po<er duă care solicit e ,aza e)emlelor rouse să numească su,iectul lecţiei şi să formuleze o,iectivele lecţiei. =otează !n caiete. Intuiesc ce se va studia.9ealizarea sensului Procesează informaţia.> min$% $(4ucrul individual 6)eriment DemonstrareaProun elevilor să lucreze cu manualul săe)lice e)erimentul şi să roună alte e)erimente e)emle de mişcări ondulatorii concetul de undă elastică.Demonstrez diferite imagini !n care eleviisă evidenţieze forma undelor mediile !n care ele se roagă.6levii lucrează cu manualul analizează e)erimentele şi duă dorinţă vin la masa  rofesorului şi demonstrează e)erimente şi e)lică e)emlifică.2um au !nţeles  rocesul de  roagare a undelor.2omunică şi decide7 8 min$*6)eriment Modelare olicit e ,aza modelului să determine caracteristicile undelor mecanice.6levii rerezintă grafic undele şidetermină erioada frecvenţa comarind două grafice diferitedescoeră legătura dintre graficul oscilaţiilor şi al undelorgăsesc distanţa la care !naintează unda !n decurs de o  erioadă. 2um ot face comaraţii şi analogii !ntre caracteristicile mişcării oscilatorii şi ondulatorii.  9eflecţie?reciază78 min$+9ezolvare de  ro,lemăIndividualProun elevilor să rezolve următoarele  ro,leme3- $ luntre efectuiază oscilaţii e valurile mării cu o frecvenţă de 08 @z. Determinaţi viteza de roagare a valurilor dacă lungimea de undă este egală cu A m.6levii reetă formulele entru viteză e)rimate rin erioadă şi frecvenţă o introduc !n triunghiul de memorizare.9ezolvă ro,lema individual2um ot afla necunoscuta din formula de ,ază.> min4ucrul !n gru.Din ro,lemar3a;ag. %0* nr. %%.*A ,;ag. %0* nr. %%.*Bc;ag. %0* nr. %%.+0d;a#. %0* nr. %%.+%6levii se gruează !n gru a c!te + duă numarare de la % la +%-num.%şi asa mai dearte.Verific cum alică concetele la rezolvarea  ro,lemelor.Feed,acC  minEoc de cuvinte olicit comletarea careului. :?ne)a (;6levii comletează careul.6)tindere* min Imortanţa ractică a undelor mecanice. Prezentarea PP.6levii se dau cu ărerea şi fac concluzii duă diaozitivele  rivite.Pe acasă3 ( min tudiul temei . * cl. > mat. ulimentar.Pro,. %%.*0 %%.*( :ro,lemar;  ?ne)a %.%;2e se numeşte mişcarea oscilatorie(;2e mărimi fizice caracterizează mişcarea dată*;2e formule e)rimă următoarele mărimi fizice3a;erioada' ,;frecvenţac;elongaia'd;amlitudinea.+;2e numim endul gravitaţional8;2e numim endul elastic;2e deose,iri e)istă !ntre endul gravitaţional şi cel elastic?%.Interval de tim dintre două uncte ce oscilează !n aceeaşi fază.(.Undă !n care oscilaţiile se roagă erendicular e direcţia de roagare.*.Procesul de roagare a oscilaţiilor !n saţiu.+.Distanţa la care !naintează unda !n decurs de o erioadă.8.Unde ce se roagă datorită acţiunii forţei elastice.. chim,area oziţiei corului !n raort cu alt cor este numită .....>.$scilaţiile ce au loc su, acţiunea unei forţe e)terioare eriodice.A.Undă !n care oscilaţiile se roagă de-a lungul direcţiei de roagare.B.=umărul oscilaţiilor efectuate !ntr-un interval de tim.%0.$scilaţiile ce au loc su, acţiunea unei forţelor interioare din sistem.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks