Proiect Calitatea Produselor Clasificare

Description
proiect lectie

Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 4

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  Proiect didactic PROIECT DE LECTIEUnitatea: Colegiul Tehnic ,,Ion Mincu “ Focsani Prof  : Pîrcalabu Voicuța Clasa: a IX-aA Dată : 20!020! Modul : Cali#a#ea $ro%uselor &i ser'iciilor  Unitatea de învățare : Cali#a#ea $ro%uselor &i ser'iciilor  Suiectul: (er'iciul ) %e*ini*ie &i clasi*icare Ti!ul lec iei:  +ec#ie %e *iare si sis#ea#i.are Durata lec iei : /0 inu#e+ocul %e %es*&urare a lecției: (ala %e clasIConținu#ul #ea#ic !! I$lica#iile $res#arii ser'iciilor1 !2 Clasi*icarea ser'iciilor %u$ sursele %e $rocurare, %u$ na#ura ne'oilor sa#is*cu#e, în *uncție %e bene*iciarul ser'iciilor, %u$ *uncțiile econoice în%e$lini#e, %u$na#ura e*ec#elor ac#i'i#ților %e ser'icii, în *uncție %e o%ali#țile %e coerciali.are, %u$o%ali#țile %e *urni.are, %u$ ra$or#ul ca$i#al3unc în $rocesul %e $ro%ucție al ser'iciilor,în *uncție %e $re.ența clien#ului în #i$ul $res#rii ser'iciilor, în *uncție %e *ora %e $ro$rie#a#e &i o%ul %e organi.are a $res#a#orilor %e ser'icii, %u$ oen#ul a$ariției &i%e.'ol#rii ser'iciilor4IICo$e#ențe s$eci*ice:II!Anali.a ser'iciilor IIICo$e#ențe %eri'a#e:Pe $arcursul ac#i'i#ții %i%ac#ice ele'ii 'or *i ca$abili s:C5 ! ) ( $reci.e.e i$licațiile $res#rii ser'iciilor1C5 2 ) ( ee$li*ice #i$uri %e ser'icii în *uncție %e anui#e cri#erii %e clasi*icare1C5 6 ) ( *orule.e conclu.iiIV Ac#i'i#a#ea %e în'țare  I%en#i*ic #i$uri %e ser'icii $e $iaț1  Clasi*ic ser'iciile i%en#i*ica#e %u$ cri#erii %e clasi*icare %a#e V (#ra#egia %i%ac#ic  Pre%are: e$o.i#i'-euris#ice e$licația, %esco$erirea, ee$li*icarea, con'ersația,enuerarea, obser'ațiile in%e$en%en#e, u#ili.area *i&elor %e lucru41  7'aluare: e'alua#i'-s#iula#i'e: ches#ionarea oral, obser'area &i a$recierea 'erbal,ele'ul %eons#rea. c es#e ca$abil s enuere &i s înca%re.e #i$uri %e ser'iciicunoscu#e în ca#egoriile %e clase în'ța#e4  Fore %e organi.are a ac#i'i#ții lecției: *ron#al in#erac#i', gru$e, in%i'i%ual  8esurse: o Manual scolar1 o Fi&e %e lucru1  o (urse bibliogra*ice 9ibliogra*ie: !Pe#re, T, Ior%ache, , (iionescu, , (#nescu, T ) Coerț ) anual $en#ru clasa aIX-a, *iliera #ehnologic, $ro*ilul ser'icii, 7%i#ura C5 Press, 9ucure&#i, 20!012Ioncic, M ) 7conoia ser'iciilor ) Teorie &i $rac#ic, 7%i#ura ;ranus, 9ucure&#i,200016<l#eanu, V ) Mar=e#ingul ser'iciilor, 7%i#ura 7coar, 9ucure&#i, 200>(C7?A8I;+ 5I5ACTIC: Co$e#ențe%eri'a#eMoen#ele lecției5o.area#i$uluiConținu#ul lecției(#ra#egia%i%ac#icMoen# organi.a#oric2 in@nregis#rarea absenților, asigurareaor%inii &i %isci$linei, $reg#ireaa#erialelor Con'ersație, ins#ruc#a 'erbalPre.en#area obiec#i'elor lecției6 inPro*esorul no#ea. $e #ablobiec#i'ele ce urea. a *i a#insela *inalul lecției: încadrareaexemplelor de serviciiidentificate, în categoriile declase de servicii învățate. Pre.en#are, e$licație, !, 2, 6A$ro*un%area si sis#ea#i.area conținu#urilor &i reali.area %e c#re ele'i a unei lucrri  $e ba.a cuno&#ințelor an#erioareB0 inPro*esorul solici# ele'ilor %e*iniția ser'iciilorPro*esorul solici# ele'ilor enuerarea i$licațiilor  $res#rilor %e ser'icii 7le'iirs$un% în#rebrilor $ro*esoruluiPro*esorul $ro$une no#area $e#abl a unui nuar %e #i$uri %eser'icii cunoscu#e %e ele'i 7le'iio*er ee$le %e ser'iciiPro*esorul in'i# un ele' &i $ro$une s clasi*ice ser'iciile în*uncție %e cri#eriul   sursele de procurare D 7le'ul rs$un%ePro*esorul $ro$une reali.areaunui #abel, $e #abl, %e c#re ele'&i enuerarea cE#or'a #i$uri %eser'icii ce se înca%rea. în claselei%en#i*ica#e   servicii marfă, servicii ne-marfă 4 7le'ii $ar#ici$ac#i' la lecțiePro*esorul $ro$une clasi*icareaser'iciilor %u$ cri#eriul  naturanevoii satisfăcute D &iee$li*icarea cu #i$uri %eser'icii cunoscu#e %e ele'i &ino#area aces#ora în #abel   servicii private/servicii publice 4Pro*esorul $ro$une clasi*icareaser'iciilor %u$ cri#eriul beneficiarul serviciilor  D &iee$li*icarea cu #i$uri %eCon'ersația, e$licația, enuerarea, obser'ația sis#ea#ic, a$recierea 'erbal  ser'icii cunoscu#e 7le'iireali.ea. corelații cu celelal#eca#egorii %e ser'icii clasi*ica#ePro*esorul $ro$une clasi*icareaser'iciilor %u$ cri#eriul  după funcțiile economice indeplinite D &iee$li*icarea cu #i$uri %eser'icii cunoscu#ePro*esorul $ro$une clasi*icareaser'iciilor %u$ cri#eriul  naturaefectelor activităților de servicii D7le'ul s#abile&#e ee$le $egru$ele:  servicii materiale și servicii nemateriale 7le'ii reali.ea. corelații cucelelal#e ca#egorii %e ser'iciiclasi*ica#e an#eriorPro*esorul $ro$une clasi*icareaser'iciilor %u$ cri#eriul modalitățile de comercializare D&i ee$li*icarea ca#egoriilor:  servicii transferabile și serviciinetransferabile  7le'ii no#ea. încaie#ePro*esorul $ro$une clasi*icareaser'iciilor %u$ cri#eriul  dupămodalitățile de furnizare D &iee$li*icarea ca#egoriilor:  servicii care necesită deplasarea producatorului și servicii care presupun deplasareaconsumatorului la locul ofertei 7le'ii reali.ea.a corelații cucelelal#e ca#egorii %e ser'iciian#erior clasi*ica#ePro*esorul $ro$une clasi*icareaser'iciilor %u$ cri#eriul  raportul capital/muncă în procesul de producție al serviciilor  D &iee$li*icarea ca#egoriilor:  servicii care se bazează pe personal și servicii bazate peechipamente Pro*esorul $ro$une clasi*icareaser'iciilor %u$ cri#eriul  prezența clientului în timpul  prestării serviciului D &iee$li*icarea ca#egoriilor:  servicii care necesită prezențaconsumatorului în timpul  prestarii și servicii care nunecesită prezența obligatorie aconsumatorului.  7le'ii reali.ea. corelații cucelelal#e ca#egorii %e ser'icii  an#erior clasi*ica#ePro*esorul $ro$une clasi*icareaser'iciilor %u$ cri#eriul   formade proprietate și modul deorganizare al prestatorilor de servicii D &i ee$li*icareaca#egoriilor %e ser'icii:  sectorul  public, sectorul asociativ, sectorul  privat; Pro*esorul $ro$une clasi*icareaser'iciilor %u$ cri#eriul momentul apariției șidezvoltării D &i ee$li*icareaca#egoriilor %e ser'icii:  serviciitradiționale, servicii moderne  7le'ii reali.ea. corelații cucelelal#e ca#egorii %e ser'iciian#erior clasi*ica#ePro*esorul $ro$une ele'ilor s#abilirea unor conclu.ii în uraa$ro*un%rii #eoriei clasi*icriir*urilor7le'ii o*er %i*eri#e rs$unsuriPro*esorul selec#ea. rs$unsurilerele'an#eA$recierea ac#i'i#ții ele'ilor 2 inPro*esorul a$recia. ac#i'i#a#eaele'ilor &i no#ea. ele'ii care aucons#ribui# la a#ingereaobiec#i'elor lecțieiA$reciere 'erbalaPreci.area &i e$licarea #eei6 in5escrieți as$ec#e rele'an#e aleac#i'i#ților reali.a#e %e %ou*ire $res#a#oare %e ser'iciicunoscu#e Men#ionați eleen#elecare o*er sa#is*acțieconsua#orilor7$lica#ie, con'ersa#ie
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks