proiect biologie

Description
Proiect Biologie.docx

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 9

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
   1 INTRODUCERE ÎN CULTURILE DE CELULE ŞI   Ţ ESUTURI VEGETALE Sfârşitul  mileniului doi se caracterizează  printr-o  puternică  implicare a biotehnologieiîn viaţa  omului, în toate domeniile de activitate. Cu ajutorul metodelor  biotehnologice s- aufăcut  progrese uriaşe  în crearea de noi genotipuri de plante şi  rase de animale cu însuşiri favorabile şi  cu randamente sporite faţă  de materialul de la care s-a plecat.Dezvoltarea biologiei moleculare din ultima  jumătate  de secol s-a făcut,  în  principal, pe organisme simple ca mod de organizare (bacterii, drojdii, alge, etc.), organismeunicelulare. Odată  cu abordarea organismelor  pluricelulare trebuia verificat dacă   noţiunile acumulate anterior erau valabile şi   dacă  existau şi  alte procese specifice modului complex deorganizare. Cunoscându-se comportamentul organismelor simple, cercetătorii  au început să   segândească  la cultura pe medii artificiale a unor  porţiuni  de plante sau chiar celule. Problemacare a apărut  a fost aceea a menţinerii   viabilităţii  acestor celule, de la prelevarea de pe planta mamă    până  la trecerea pe mediu nutritiv artificial sau mai departe  până  la regenerarea(refacerea) unei noi  plante.Ajungerea la cultura     2 in vitro   nu a fost aşa  de simplă  cum s-a presupus fiind necesar mult timp şi  multe cercetări,  la început fără  succes, dar apoi totul s-a clarificat.În 1882, Sachs a fost cel care a elaborat teoria conform căreia  plantele îşi   sintetizeazăsubstanţele  ce determină  formarea organelor, substanţe  ce au o dispunere  polară,  iar  primeleîncercări  de culturi de ţe suturi au fost făcute  în 1902, de către  Haberland, din nefericire, fărărezultatele  dorite. Primele rezultate privind cultura de celule şi   ţesuturi  încep să   apară  din anul1922, când Knudson reuşeşte  germinarea seminţelor   de orhidee   in vitro   iar Robbins obţine  prima cultură  de ţesut  de rădăcină  în condiţii  artificiale.Pe baza conceptului de totipotenţă  celu lară,  conform căruia  fiecare celulă   conţine infor  maţia   genetică   necesară   obţinerii  prin regenerare a unui organism vegetal complet, înanul 1952 Morel şi  Martin au stabilit şi  au  perfecţionat  o metodologie de cultivare pe mediiaseptice a explantelormeristematicecaulinare, obţinând  prin creşterea   in vitro   a acestora plante sănătoase,  libere de viroze, pornind de la plante mamă  contaminate cu diferite viroze.În acest mod se produce material de plantat devirozat, cu o rată  de multiplicare într-un ritmimposibil de imaginat prin utilizarea tehnicilor tradiţionale  de înmulţire   vegetativă,  evitându-se şi  degenerarea soiurilor din cauza infecţiilor      3 virale, transmisibile prin înmulţire   vegetativă. În anul 1962, după   mulţi  ani de studii şi   încercări,  Murashige şi  Skoog, au reuşit   să elaboreze un mediu de cultură  considerat ca fiind de  bază  , care  –   cu mici modificări    –   poate fiutilizat pentru aproape toate tipurile de culturi de ţesuturi.Reuşita   experienţelor   lui Coking în 1960 privind izolarea enzimatică  a  protoplaştilor   dinmezofil foliar, a făcut    posibilă   obţinerea  unor  populaţii  mari de  protoplaşti  iar apoi producereade hibrizi somatici.Anul 1966 este considerat drept începutul etapei moderne a cercetărilor   privind culturadeexplante vegetale   in vitro   . Această   etapă  s-a caracterizat, în primul rând prin elaborarea detehnici eficiente în generarea, cultivarea şi  fuzionarea  protoplaştilor   vegetali. Cu ajutorul  protoplaşt ilor, odată  cu descoperirea noilor tehnici (electrofuziune, vectori virali transmiţători de gene izolate) s-au obţinut  plante rezistente la acţiunea  unor agenţi   stresanţi  cum ar fi: pesticide, linii celulare rezistente la stres hidric, termic etc.Atât pe continentul american cât şi  pe cel european sau asiatic, culturile   in vitro   suntfolosite în special pentru multiplicarea speciilor floricole ornamentale, urmat de multiplicareaspeciilor arboricole ornamentale şi  fructifere, dar şi  pentru realizarea de noi genotipuri saumai ales pentru regenerarea celor create prin inginerie genetică.     4 1.1.1 Definiţie   În sens general, prin cultura   in vitro   se înţelege   creşterea  pe medii artificiale, încondiţii  de asepsie deplină   şi  de factori ambientali bine controlaţi,  a unor organe,  părţi  deorgane, ţesuturi  sau celule vegetale. Reuşita  culturii depinde de o multitudine de factori şi   estevizibilă  în momentul în care explantulcreşte. Explantul, numit şi  inocul, este  porţiunea  de  plantă  (organ, ţesut,   celulă)  care sedesprinde de pe planta donor (planta mamă),   şi  se inoculează  în condiţii  sterile pe un mediuartificial de cultură.   Evoluţia  explantului este dirijată  de operator în funcţie  de scopul urmărit. Acesta poate evolua formând o nouă    plantă  (sau mai multe plante - neoplantule), prinstimularea dezvoltării  organelor aeriene (tulpina şi  frunzele) şi  a rădăcinii,  sau  poate formacalus, prin stimularea înmulţirii   nediferenţiate  a celulelor.Explantul constituie unitatea vie ce conţine  în celule întreaga informaţie   genetică  a plantei mamă   şi  pe baza totipotenţei  este capabil de a regenera una sau mai multe planteidentice cu planta donor.Totipotenţa,  este însuşirea  celulelor vegetale de a se divide, de a se reproduce şi  de aforma o  plantă   identică  cu planta mamă.  Teoretic fiecare cel ulă  vie este totipotentă,   însă  în  practică  s-a observat că  nu toate celulele au capacitatea de a- şi  exprima acest caracter, datorită  pe de o parte diferenţierii  celulare şi   îmbătrânirii,  iar pe de altă  parte gradului mare
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks