ПРОГРАМИ ТА ЗРАЗКИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ З ІНОЗЕМНИХ МОВ АНГЛІЙСЬКА МОВА - PDF

Description
ПРОГРАМИ ТА ЗРАЗКИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ З ІНОЗЕМНИХ МОВ АНГЛІЙСЬКА МОВА Лексичний матеріал: 1000 лексичних одиниць, які містять 850 одиниць продуктивної лексики. Слова, утворені від відомих коренів за

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Literature

Publish on:

Views: 48 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ПРОГРАМИ ТА ЗРАЗКИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ З ІНОЗЕМНИХ МОВ АНГЛІЙСЬКА МОВА Лексичний матеріал: 1000 лексичних одиниць, які містять 850 одиниць продуктивної лексики. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою афіксів: суфіксів іменників -er, -ing, -ment, -tion (sion), -ness, -ity; прикметників -less, -ful, -able, -у; числівників: -teen, -ty, th; прислівників: -ly; префіксів дієслів re-; прикметників: un-, dis-. Граматичний матеріал а) для усного мовлення Синтаксис. Вживання простого (поширеного, непоширеного) речення з дієслівним, іменним і складеним присудком. Вживання питальних речень різних типів. Вживання складносурядних та складнопідрядних речень. Вживання безособових речень типу it is warm, it is raining, it is late. Морфологія. Іменник. Вживання іменників у множині, присвійному відмінку.власні та загальні іменники. Артикль. Основні випадки вживання неозначеного, означеного, нульового артиклів. Прикметник. Вживання прикметників у вищому і найвищому ступенях, утворених за допомогою суфіксів і допоміжних слів. Числівник. Кількісні і порядкові числівники. Займенник. Особові, присвійні, вказівні, зворотні та неозначені займенники. Прийменник.Типи прийменників. Прислівник. Вживання прислівників у вищому і найвищому ступенях порівняння за допомогою суфіксів і допоміжних слів. Дієслово. Вживання Present Simple для вираження звичайних дій, що відбуваються постійно, регулярно, а також для вираження дій, що відбуваються одна за одною. Вживання Past Simple для вираження дій, які відбулися у закінчений період часу в минулому; Future Simple для вираження майбутніх дій; Present Continuous для вираження дій, що відбуваються у момент мовлення, a також запланованих дій; Present Perfect для вираження дій, завершених у минулому, результат яких відчувається тепер. Вживання Present Simple для позначення майбутньої дії після сполучників when, if. Вживання Past Perfect для позначення позаминулої дії. Вживання Present, Past, Future Simple Passive. Модальні дієслова та їх еквіваленти. Дієслівні форми непрямих способів. б) для читання Морфологія. Вступники повинні розпізнавати і розуміти при читанні речення, що містять Perfect Continuous Tenses, форми на -ing (герундій, дієприкметник 1), конструкції із інфінітивом. Синтаксис. Вступники повинні розпізнавати і розуміти при читанні умовні речення, що виражають нереальні, неможливі дії, об єктно-інфінітивні, об єктно-дієприкметникові та суб єктно-інфінітивні конструкції. НІМЕЦЬКА МОВА Лексичний матеріал: 1000 лексичних одиниць, які містять 850 одиниць продуктивної лексики. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою афіксів: суфіксів іменників -er, -ler, -chen, -lein, -ung, -heil; -keit; прикметників -ig, -isch, -los, -lich, -haft, - bar; порядкових числівників -te, -ste; префіксів прикметників un-, префіксів дієслів zurück-, auf-,mit-. Дієслова з невідокремлюваними префіксами be -,ge-, er-, ver-, zer-, ent-, empf-, miß-, іменники, утворені шляхом словосполучення. Граматичний матеріал а) для усного мовлення Синтаксис. Вживання стверджувальних речень, заперечних речень з nicht і kein, наказових (спонукальних), питальних речень з питальними словами та без них. Вживання речень з присудком, вираженим зв'язкою з іменником чи прикметником у короткій формі (складний іменний присудок), з простим дієслівним присудком, з простим присудком, вираженим дієсловами з відокремлюваним префіксом у простих і складних часових формах активного та пасивного стану. Вживання речень із складним дієслівним присудком, вираженим модальним дієсловом з інфінітивом, дієсловом, дієсловом з zu. Вживання складнопідрядних речень з підрядним додатковим із сполучниками dass, ob, з питальними словами та займенниковими прислівниками; з підрядним часу із сполучниками wenn, als, nachdem, während, bevor, seitdem; з підрядним причини із сполучниками weil, da; З підрядним означальним з відносними займенниками die, der. das, die з прийменниками та без них; з підрядним мети з сполучником damit; з умовним підрядним з сполучником wenn та безсполучниковими; та допустовим підрядним з сполучником obwohl. Вживання інфінітивних зворотів з um+zu +Infinituv; ohne+zu + Infinitiv, (an)statt+zu +Infinitiv. Вживання складносурядних речень із сполучниками und, aber, denn, deshalb. Вживання речень з підметом, вираженим, займенниками man, es. Морфологія. Відмінювання і вживання іменників у різних відмінках. Артикль. Вживання означеного артикля. Вживання неозначеного артикля. Вживання нульового артикля. Дієслово. Утворення і вживання часових форм сильних та слабких дієслів у Präsens, Futurum, Perfekt, Imperfekt та Plusquamperfekt активного та пасивного стану. Вживання Präsens у значенні теперішнього і майбутнього часу. Вживання Perfekt у бесіді і короткому повідомленні про те, що відбулося. Вживання Imperfekt у розповіді. Bживання Plusquamperfekt в підрядних реченнях часую. Прикметник. Вживання короткої форми прикметників. Утворення, відмінювання і вживання ступенів порівняння прикметників у різних відмінках. Прислівник. Вживання прислівників у різних ступенях порівняння. Займенник. Вживання особових займенників у називному, давальному і знахідному відмінках. Відмінювання і вживання вказівних займенників jener, dieser, присвійних займенників, займенників wer і was. Прийменник. Вживання прийменників з подвійним керуванням, прийменників, що вимагають давального відмінка: mit, nach, aus, zu, von, bei, gegenüber, außer, seit; прийменників з родовим відмінком während, wegen, (an)statt, trotz; із знахідним відмінком für, durch, ohne, um, gegen, entlang. б) для читання Вступники повинні розпізнавати та розуміти при читанні інфінітивні групи, основні випадки вживання інфінітива з часткою zu. Складнопідрядні речення з підрядним часу і сполучниками als, nachdem, в яких попередня дія виражена дієсловом в Plusquamperfekt, а наступна дієсловом в Imperfekt. Складнопідрядні речення з підрядним означальним, що вводиться сполучними словами der, die, das в усіх відмінках. Речення з пасивною конструкцією. Речення з конструкцією haben або sein+zu+ Infinitiv. Речення з конструкцією: модальне дієслово + lnfinitiv Passiv. Partizip I, Partizip II у ролі означення. Поширене речення, що містить дієприкметникові звороти з Partizip l, Partizip II. ФРАНЦУЗЬКА МОВА Лексичний матеріал: 1000 лексичних одиниць, які містять 850 одиниць продуктивної лексики. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою афіксів: суфіксів іменників -ment, -eur (euse), -ier (ière), -ie, -isme, -tion, -esse, суфіксів прикметників -eux (euse), -able, -al, префіксів дієслова re-, суфіксів числівників -ième. Слова з префіксом in-. Граматичний матеріал а) для усного мовлення Синтаксис. Вживання простого речення з дієсловом та іменним присудком. Вживання дієслова être як зв'язки (Nous sommes dans la cour). Вживання питального речення з est-ce que, з питальними словами (Où va-t-il?). Вживання заперечної форми речення з nе...pas, ne...rien, ne...jamais. Морфологія. Іменник. Вживання іменників у множині. Артикль. Вживання означеного і неозначеного артикля в їх основному значенні. Вживання скороченої форми означеного артикля, злитих форм артикля du, des, au, aux. Вживання партитивного артикля з іменниками, які означають речовини та якість (du pain, du courage). Найбільш поширені випадки вживання нульового артикля. Вживання вказівних та присвійних займенникових прикметників з іменниками. Прикметник. Вживання жіночого роду, форм числа, вживання ступенів порівняння. Дієслово. Вживання часових форм Présent de l'indicatif, Passé composé, Futur simple, Futur et Passe immédiat, Imparfait дієслів I, II та III груп, Plus-gue-parfait, Futur dans le passé, що вивчаються відповідно до потреб усного мовлення та читання. Вживання зворотних дієслів у пройдених часових формах. Вживання Impératif (2-а особа однини і множини та 1-а особа множини) Conditionnel et Subjonctif (présent, passé). Займенник. Вживання особових займенників у (функції підмета і додатка (mе, te, il, les, lui, vous, leur), вживання неозначено-особового займенника on, вживання займенника y, en. Прислівник. Вживання ступенів порівняння прислівників. б) для читання Морфологія. Вступники повинні розпізнавати і розуміти при читанні 3-ю особу однини і множини Plus-que-parfait, Forme passive, Conditionnel Présent, безособові форми дієслова Gérondif, Participe Présent. Займенники та частки. Відносні займенники qui, que, обмежувальна частка nе...que. Синтаксис. Вступники повинні розпізнавати і розуміти при читанні інфінітивний зворот з підсилювальними частками c'est...qui, с'est...que, складнопідрядні речення, в тому числі з підрядними умови (Si j'ai/j'avais le temps, j'irai/irais au cinéma). ІСПАНСЬКА МОВА Лексичний матеріал: 1000 лексичних одиниць, які містять 850 одиниць продуктивної лексики. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою афіксів: суфіксів іменників: -о, -а, -е, -ista, -ano, -ada, -ante, -ente, -iente. -ción, -dor, -ero(a), -miento, -mento; дієслів -er, -ear, -ecer, -ificar, -izar; префіксів дієслів і прикметників re-, sobre-, inter-, ante-, de-, des-, dis-, en-; суфіксів прикметників: -able, -ible, -ero(a), -eso(a), -iso(a), -ista, -oso(a); - al, -il, -ante, -iente, -dor, -eno, -ense, - ano; зменшувальних та збільшувальних суфіксів окремих слів; префіксів дієслів со-, соn-, pre-. Граматичний матеріал а) для усного мовлення Синтаксис. Вживання простого (непоширеного, поширеного) речення з дієслівним, іменним і складеним дієслівним присудком; вживання дієслів ser, estar в іменному присудку; дієслова-зв'язки спонукальних речень; питальних речень без питального слова і з питальними словами; речень в заперечній формі. Вживання подвійного заперечення в заперечному реченні; складнопідрядних речень з підрядними умови; складнопідрядних речень з підрядними додатковими (дієслово додаткового речення стоїть в Presente de Indicativo), імпліцитних речень; складнопідрядних речень. Морфологія. Артикль. Основні випадки вживання неозначеного артикля. Основні випадки вживання означеного артикля. Основні випадки вживання нульового артикля. Займенник. Вживання присвійних займенників в ненаголошеній формі (перед іменниками) Мі libro, вказівних займенників-прикметників (перед іменниками) Este libro, заперечних займенників; неозначених займенників-прикметників (перед іменниками); особових займенників у функції підмета, прямого і непрямого додатка (ненаголошена форма). Прикметник. Вживання прикметників у відповідному роді і числі, у вищому та найвищому ступенях порівняння, вживання особливих форм ступенів порівняння прикметників bueno, malo, grande, pequeño, alto, bajo. Дієслово. Вживання часів дієслів Modo Indicativo. Presente de Indicativo, Pretérito Perfecto, Pretérito Indefinido, Futuro Simple; Imperativo: дієслів 2-ї особи однини і множини (стверджувальна і заперечна форма); Infinitivo. Вживання неправильних та зворотних дієслів. Вживання форм інфінітива, що пишуться разом з особовими займенниками. Вживання безособових речень. Вживання інфінітивних конструкцій gustar+infinitivo; querer+ infinitivo; empezar a+infinitivo; tener que+infinitivo; aprender а+ infinitivo. Прислівник. Вживання ступенів порівняння прислівників. б) для читання Морфологія. Вступники повинні розпізнавати і розуміти при читанні речення з дієсловами Pretérito Imperfecto de Indicativo, Pretérito Pluscuamperfecto de Indicativo. Вступники повинні розпізнавати і розуміти дієслівні форми Gerundio, Participio pasado, Presente de Subjuntivo, Imperativo negativo зворотних дієслів; Voz pasiva; інфінітивні конструкції oír+infinitivo, acabar de+infinitivo, estar+participio, haber de+infinitivo, al+infinitivo, ponerse+participio. Синтаксис. Вступники повинні розпізнавати і розуміти при читанні складносурядні речення. ІТАЛІЙСЬКА МОВА Лексичний матеріал: 1000 лексичних одиниць, які містять 850 одиниць продуктивної лексики. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою афіксів: суфіксів іменників: -о, -а, -е, -ista, -zione, -anza, -mento; суфіксів прикметників: -abile, - ibile, - ente; префіксів дієслів: ri-, in-. Граматичний матеріал а) для усного мовлення Синтаксис. Вживання простого речення з дієсловом та іменним
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks