ПРОГРАМА ФАХОВОГО ІСПИТУ для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» спеціальність «Економічна кібернетика» - PDF

Description
Міністерство освіти і науки України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 1 Ректор ЗАТВЕРДЖУЮ С. В. Мельничук 2 березня 2015 р. ПРОГРАМА ФАХОВОГО ІСПИТУ для вступників на освітньо-кваліфікаційний

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Sheet Music

Publish on:

Views: 23 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Міністерство освіти і науки України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 1 Ректор ЗАТВЕРДЖУЮ С. В. Мельничук 2 березня 2015 р. ПРОГРАМА ФАХОВОГО ІСПИТУ для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» спеціальність «Економічна кібернетика» Схвалено Вченою радою економічного факультету Протокол 6 від 4 лютого 2015 р. Голова ради П. О. Нікіфоров Чернівці 2015 Передмова 2 До вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр з напряму підготовки «Економічна кібернетика» допускаються вступники, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з галузі знань «Економіка та підприємництво». У відповідності до вимог, які висуваються до випускника-бакалавра з напряму підготовки «Економічна кібернетика», останній повинен мати всебічні та глибокі знання за спеціальністю, продемонструвати знання з основних фахових дисциплін, які у змісті програми виділені в окремі чотири розділи: РОЗДІЛ І. Моделювання економіки РОЗДІЛ ІІ. Інформаційні системи і технології в управлінні РОЗДІЛ ІІІ. Економічна кібернетика РОЗДІЛ І. МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ Сьогодні, на початку ХХІ ст. терміни «модель» та «моделювання» стали загальновживаними не лише в наукових дослідженнях, але й за межами науки. Під моделюванням економіки уже традиційно розуміється дослідження економічних систем та процесів за допомогою допоміжних об єктів, які називаються моделями, зокрема за допомогою математичних моделей. Метою дисципліни «Моделювання економіки» є формування системних знань з методології, методики та інструментарію економіко математичного моделювання в теоретичних і прикладних дослідженнях. Завданням дисципліни є висвітлення основних понять, моделей та методів економіко математичного моделювання, в результаті чого студенти повинні знати сутність об єкта дослідження та концептуальні засади його моделювання, найбільш відомі економіко математичні моделі; уміти застосовувати при дослідженні економіки метод моделювання, здійснювати якісний аналіз відповідних моделей при прийнятті економічних рішень. Тема 1. Моделювання та його роль в системному аналізі Поняття системи та системного підходу при дослідженні економічних проблем. Економічна система та її характеристики. Моделювання як методологія наукового пізнання: поняття моделі і моделювання, класифікація методів моделювання. Об єкт, предмет і мета в моделюванні економіки та її підсистем. Методи моделювання економіки. Етапи побудови економіко математичних моделей. Проблема адекватності моделі оригіналу. Ізоморфізм та гомоморфізм. Імітаційні методи аналізу економіки. Тема 2. Моделі поведінки споживачів Простір товарів та відношення переваги. Порядкові функції корисності. Теорема Дебре. Неокласичні функції корисності. Неокласична модель споживання. Функції попиту і граничної вартості грошей. Основне рівняння теорії споживання. Рівняння Слуцького. Класифікація товарів. Еластичність попиту та умови агрегації. Тема 3. Виробничі функції Функціональні моделі виробничих процесів. Поняття виробничої функції. Деякі загальні властивості виробничих функцій та їх характеристики. Основні типи виробничих функцій: степенева (функція Кобба Дугласа), функція з постійною еластичністю заміщення (CES функція), функція з постійними пропорціями, лінійна функція. Макровиробничі функції. Виробничі функції структурного типу. Застосування виробничих функцій в моделях економіки. Тема 4. Моделі поведінки виробників Простір витрат. Неокласичні довгострокові моделі одно та багатопродуктової фірми в умовах досконалої конкуренції. Короткострокова модель фірми в умовах досконалої конкуренції. Функції попиту на витрати та пропозиції випуску. Порівняльна статика фірми. Основне рівняння теорії фірми. Фірма в умовах монополії та монопсонії. Олігополія та олігопсонія. Найпростіші моделі однопродуктової фірми в умовах недосконалої конкуренції. Тема 5. Моделі взаємодії споживачів і виробників Моделі встановлення рівноважної ціни: павутиноподібна модель, модель Еванса, модель Самуельсона. Основна задача встановлення загальної економічної рівноваги. Моделі загальної економічної рівноваги вальрасівського типу. Закон Вальраса у вузькому і широкому розумінні. Умови існування рівноваги у моделі Вальраса. Тема 6. Міжгалузеві балансові моделі Схема міжгалузевого балансу. Статична модель Леонтьєва. Матриці прямих, повних і непрямих матеріальних витрат. Економіко математичний аналіз моделі Леонтьєва: поняття продуктивності, критерії продуктивності. Деякі модифікації моделі Леонтьєва та їх застосування. Узагальнена статична модель Леонтьєва. Найпростіша динамічна модель Леонтьєва. Магістральна теорема Морішіми для динамічної моделі Леонтьєва з термінальним функціоналом. Визначення умов загальної економічної рівноваги за допомогою статичної моделі Леонтьєва. Модель Неймана. Тема 7. Агреговані динамічні моделі економіки Концептуальна модель макроекономіки. Дискретна та неперервна моделі економічного росту. Якісний аналіз неперервної моделі. Режим збалансованого (магістрального) росту. Золоте правило накопичення Фелпса. Модель оптимального економічного росту та її економіко математичне дослідження. 3 ПИТАННЯ З МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 4 1. Простір товарів та відношення переваги. Поняття функції корисності, теорема Дебре. Неокласичні функції корисності, їх властивості та характеристики. 2. Неокласична модель поведінки споживача. 3. Функції попиту на товари та граничної вартості грошей. 4. Рівняння Слуцького у векторній та матричній формі. Матриця Слуцького і її властивості. 5. Класифікація товарів на основі функцій попиту на товари. 6. Еластичність попиту і умови агрегації Енгеля і Курно. 7. Виробничі функції, їх загальні властивості і характеристики. Приклади типових функцій випуску. 8. Найпростіші моделі поведінки виробників: моделі максимізації прибутку та випуску продукції. 9. Функції попиту на витрати та пропозиції випуску. Приклад побудови цих функцій у випадку двовимірного простору витрат. 10. Порівняльна статика фірми. Основне матричне рівняння теорії фірми. 11. Аналіз чутливості функцій попиту та пропозиції до зміни цінових параметрів. 12. Неокласичні моделі багатопродуктової фірми в умовах досконалої конкуренції. 13. Моделі однопродуктової фірми в умовах недосконалої конкуренції (монополія, монопсонія). 14. Моделі однопродуктової фірми в умовах недосконалої конкуренції (олігополія, олігопсонія). Рівновага за Курно. Рівновага та нерівновага за Стакельбергом. 15. Моделі встановлення рівноважної ціни: павутиноподібна модель, моделі Еванса та Самуельсона. 16. Класична модель загальної економічної рівноваги. 17. Поняття загальної економічної рівноваги. Модель Вальраса. 18. Схема міжгалузевого балансу. Модель Леонтьєва. Аналіз продуктивності моделі Леонтьєва. 19. Коефіцієнт трудових витрат і витрат виробничих фондів. 20. Порівняльна статика моделі Леонтьєва. 21. Стохастичний аналог моделі Леонтьєва. 22. Динамічна модель міжгалузевого балансу. 23. Аналіз оптимальних траєкторій динамічної моделі Леонтьєва засобами магістральної теорії. 24. Модель Неймана. Поняття динамічної рівноваги, продуктивності й нерозкладності для моделі Неймана. 25. Концептуальна модель односекторної економіки. Неокласичні макровиробничі функції. 26. Модель оптимального економічного росту рамсеївського типу. РОЗДІЛ ІІ. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ 5 Метою дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні» формування у студентів знань і навичок щодо сучасних інформаційних систем і технологій, їх раціонального використання, а також набуття практичних навичок ефективного використання сучасних інформаційних технологій в процесі управлінської діяльності організації. Завданням дисципліни є оволодіння сучасними інформаційними системами, що призначені для автоматизації підприємств, в результаті чого студенти повинні знати сутність інформаційних систем та їх значення в управлінні сучасними організаціями, сучасний стан і тенденції розвитку інформаційних технологій, методології розробки інформаційних систем, визначення їх якості та ефективності, основні засади управління інформаційними ресурсами та технологіями, стратегічну та оперативну спрямованість інформаційних технологій в бізнесі, використання інтегрованих автоматизованих інформаційних систем в бізнесі, типологію управлінських інформаційних систем, розвиток і запровадження в організації систем підтримки прийняття рішень, визначення основних характеристик експертних систем, використання технологій штучного інтелекту в управлінні організаціями, використання Інтернет в управлінській діяльності керівних кадрів, здійснювати електронні платежі та забезпечувати їхню безпеку, створювати та використовувати в організації інформаційних локальних та регіональних мереж Інтранет та Екстранет; уміти працювати у конкретних автоматизованих інформаційних системах, що використовуються в сучасних організаціях, приймати управлінські рішення на підставі інформації, отриманої за допомогою автоматизованої інформаційної системи. Тема 1. Інформаційні процеси в управлінні організацією Інформаційні системи і технології. Їх класифікація в організаційному управлінні. Інформаційна система управління. Основні класифікаційні ознаки ІС. Інформаційна технологія. Класифікація ІТ. Особливості інформаційної технології в організаціях різного типу. Вибір стратегії організації АІТ. ІТ малих підприємств. ІТ середніх організацій. ІТ великих підприємств. Інформаційні зв язки в корпоративних системах. Корпоративна обчислювальна мережа. Інформаційні потоки корпоративної системи. Функціональні задачі корпорації. Інформаційні технології як інструмент формування управлінських рішень. Чотири типи задач, що розв язують фірми. Контури ІТ. Стратегічний рівень ІТ. Тактичний рівень ІТ. Оперативний рівень ІТ. Тема 2. Методичні основи створення ІС та ІТ в управлінні організацією Об єкти проектування ІС та ІТ. Функціональні та забезпечуючі підсистеми. Автоматизовані робочі місця. Системи підтримки прийняття рішень. Система підтримки прийняття рішень та інженерне проектування. Бізнес-інжиніринг. Бізнес-процес. Реінжиніринг бізнес-процесів. Моделювання бізнес-процесів. АРМ менеджера. Єдиний інформаційний простір. Методичні і організаційні принципи створення ІС та ІТ. Підходи до проектування ІС. Принципи створення ІС. Суб єктивні вимоги до ІС. Методи і моделі формування управлінських рішень. Цілі і типи рішень. Трьохетапне формування рішень. Дерево цілей. Критерії вибору варіанту рішення. Метод «Вартість-ефективність». Етапи проектування СППР.тСтадії, методи і організація створення ІС та ІТ. Передпроектне обстеження. Технічне і робоче проектування. Стадія впровадження ІС. СASE-технологія. Роль користувача в своренні ІС та постановці задач. Споживацькі властивості ІС. Надійність ІС. Адаптивні властивості системи. Економічна ефективність. Функціональна повнота. Методика постановок управлінських задач. Компоненти постановки зад
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks