Програма для вступних випробувань з біології для абітурієнтів з базовою загальною середньою освітою (випускники 9-х класів) - PDF

Description
Програма для вступних випробувань з біології для абітурієнтів з базовою загальною середньою освітою (випускники 9-х класів) Вступ. Біологія - система наук про живу природу. Основні галузі біології. Значення

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Spiritual/ Inspirational

Publish on:

Views: 29 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Програма для вступних випробувань з біології для абітурієнтів з базовою загальною середньою освітою (випускники 9-х класів) Вступ. Біологія - система наук про живу природу. Основні галузі біології. Значення біології для медицини, сільського господарства, практичної діяльності людини. Різноманітність живих організмів. Поняття про систематику. Головні таксони (одиниці класифікації). Царства живої природи. Дроб'янки, Рослини, Гриби, Тварини. Царство Дроб'янки. Загальна характеристика царства. Бактерії і ціанобактерії - найдавніші групи живих організмів. Розміри, форми і будова клітин бактерій; живлення і розмноження. Значення у природі і житті людини представників царства Царство рослини. Клітинна будова рослин. Різноманітність клітин. Збільшувальні прилади: лупа і мікроскоп. Правила роботи з ними. Загальний план будови клітини: оболонка, ядро, цитоплазма, пластиди, вакуолі. Життєдіяльність клітин: живлення, дихання, ріст, розвиток, розмноження. Тканини рослин. Водорості. Загальна характеристика водоростей. Відділи водоростей (Зелені, Діатомові, Бурі, Червоні). Значення водоростей у природі та житті людини. Вищі спорові рослини. Передумови виходу рослин на суходіл. Виникнення тканин і органів. Особливості розмноження наземних рослин. Відділ Риніофіти - вимерлі наземні рослини, особливості будови, значення для розвитку рослинного світу на суходолі. Відділи: Мохоподібні, Плауноподібні, Хвощеподібні, Папоротеподібні. Загальна характеристика, особливості будови і розмноження їх представників. Різноманітність, значення у природі і житті людини. Насінні рослини Поява насінних рослин. Переваги насінного розмноження над споровим. Відділ Голонасінні. Загальна характеристика, особливості будови. Різноманітність голонасінних. Значення їх у природі і житті людини Відділ Покритонасінні. Загальна характеристика відділу. Особливості вегетативних органів. Корінь, види коренів. Типи кореневих систем Видозміни коренів. Пагін і його будова. Видозміни пагона. Стебло - вісь пагона. Листок - бічна частина пагона; Вегетативне розмноження, його типи і значення: Генеративні органи. Квітка - видозмінений пагін Будова і різноманітність квіток. Суцвіття, їх різноманітність і біологічне значення. Запилення, способи запилення. Запліднення. Плоди і насіння, їх будова і значення. Різноманітність покритонасінних, поділ їх на класи. Основні родини покритонасінних в Україні і світі, їх характеристика і значення. Основні функції рослинного організму. Ознаки живого в життєдіяльності рослинного організму. Обмін речовин. Внутрішній і зовнішній обмін, асиміляція і дисиміляція. Фотосинтез. Загальна схема фотосинтезу. Листок як орган фотосинтезу. Мінеральне живлення. Грунт як джерело мінеральних елементів. Макро- і мікроелемент. Поняття про добрива. Дихання і транспірація. Транспорт речовин. Будова стебла у зв'язку з пересуванням по ньому 1 речовин. Будова кореня як органа поглинання речовин з ґрунту. Ріст і розвиток, їхній взаємозв'язок. Рухи рослин. Статеве і нестатеве розмноження; значення розмноження в житті рослім. Особливості чергування поколінь у рослин як пристосування до життя на суходолі. Царство Гриби. Загальна характеристика царства Відділ Гриби. Нижчі гриби: мукор. Вищі гриби: пеніцил, дріжджі, трутовики, сажкові. Шапкові гриби: їстівні та отруйні; запобіжні заходи отруєння грибами. Відділ Лишайники - симбіотичні організмі Особливості будови, живлення і розмноження. Значення представників царства в природі і житті людини. Живі організми і довкілля. Значення середовища життя (довкілля) для рослин: абіотичні, біотичні, антропічні чинники. Екологічні групи рослин. Життєві форми рослин. Рослинні угрупування. Охорона рослин. Царство Тварини. Вступ. Загальні відомості про царство тварин. Зоологія - наука про тварин. Положення тварин у системі органічного світу, їх основні риси. Основи класифікації тварин. Поняття про систематичні одиниці в зоології. Природна та штучна системі організмів Поширення тварин по земній кулі. Поведінка тварин. Види рухів тварин. Будова та життєдіяльність тварин. Особливості будови тваринної клітини. Тканини тварин Органи та системи органів, їх функції. План будови тіла тварин Розмноження тварин (статеве, нестатеве, вегетативне, партеногенез). Індивідуальний розвиток тварин, його періоди. Прямий та непрямий типи розвитку, поняття про життєвий цикл, регенерація. Підцарство Одноклітинні тварини; або Найпростіші. Загальна характеристика одноклітинних Особливості будови одноклітинних та процесів їх життєдіяльності (живлення, дихання, подразливість, розмноження, інцистування). Прісноводні одноклітинні: амеба протей, євглена зелена, вольвокс, інфузорія туфелька. Морські одноклітинні: форамініфери, радіолярії (променяки). Одноклітинні фунту. Паразитичні одноклітинні, дизентерійна амеба, трипанозоми, лейшманії, лямблії, малярійний плазмодій. Захворювання людини та свійських тварин, що викликаються паразитичними одноклітинними Симбіотичні одноклітинні. Значення одноклітинних у житті людини. Підцарство Багатоклітинні тварини. Тип Губки. Загальна характеристика, роль у природі та значення для людини. Тип Кишковопорожнинні, або Жалкі. Загальна характеристика типу. Особливості будови та процеси життєдіяльності кишковопорожнинних (на прикладі гідри): радіальна симетрія, двошаровість, диференціація клітин, кишкова порожнина: живлення, дихання, розмноження (вегетативне та статеве), регенерація. Різноманітність кишковопорожнинних (поліпи, медузи), їх значення у природі і житті людини. Тип Плоскі черви. Загальна характеристики типу: двобічна симетрія тіла, тришаровість, відсутність порожнини тіла, шкірно-м'язовий мішок; травна, видільна, нервова, статева системи. Особливості процесів життєдіяльності: пересування, живлення, дихання, розмноження, регенерація Різноманітність плоских червів. Клас Війчасті черви (молочно-біла планарія). 2 Клас Сисуни (печінковий та котячий сисуни). Клас Стьожкові черви (бичачий та свинячий ціп'яки, ехінокок, стьожак широкий). Захворювання, що спричиняються паразитичними червами. Тип Первиннопорожнинні, або Круглі черви. Загальна характеристика типу: двобічна симетрія, шкірно-м'язовий мішок, первинна порожнина тіла, особливості процесів життєдіяльності: пересування, живлення, дихання, розмноження. Різноманітність круглих червів. Вільноживучі круглі черви. Паразити рослин (фітонематоди), тварини та людини (аскариди, гострик, трихінела), захворювання що ними викликаються Тип Кільчасті черви або Кільчаки: двобічна симетрія, сегментованість, шкірно-м'язовий мішок, вторинна порожнина тіла, кровоносна, видільна, нервова, статева системи. Особливості процесів життєдіяльності: пересування, живлення, дихання, розмноження, регенерація. Різноманітність кільчастих червів. Клас Багатощетинкові черви (нереїс, піскожил). Клас Малощетинкові черви (черв'як дощовий, трубочник); роль малощетинкових червів у процесах ґрунтоутворення. Клас П'явки (медична п'явка). Значення кільчаків у природі. Тип Молюски або М'якуни. Загальна характеристика типу: симетрія тіла, поділ на відділи, мантія, мантійна порожнина, черепашка, диференціація м'язів, вторинна порожнина тіла, травна, кровоносна, дихальна, видільна, нервова, статева система, органи чуття. Особливості процесів життєдіяльності: пересування, живлення, дихання, розмноження та розвиток. Різноманітність молюсків. Класи: Черевоногі, Двостулкові, Головоногі. Значення молюсків у природі та житті людини. Тип Членистоногі. Загальна характеристика типу: зовнішня будова, порожнина тіла, покриви, травна, кровоносна, дихальна, видільна, нервова, ендокринна, статева системи. Клас Ракоподібні. Зовнішня будова, внутрішня будова, процеси життєдіяльності. Різноманітність ракоподібних (ряди Десятиногі, Рівноногі, Гіллястовусі, Веслоногі, Коропоїди). Значення ракоподібних у природі та житті людини Клас Павукоподібні. Загальна характеристика Середовище існування, особливості зовнішньої та внутрішньої будови павукоподібних на прикладі павука - хрестовика. Ловильна сітка Різноманітність павукоподібних (ряди Павуки, Кліщі), їх роль у природі та жилі людини. Клас Комахи. Загальна характеристика. Середовище існування. Зовнішня та внутрішня будова Особливості процесів життєдіяльності. Поведінка комах. Типи розвитку комах. Різноманітність комах Ряди комах з неповним перетворенням: Таргани- Прямокрилі, Воші, Клопи, або Напівтвердокрилі, Рівнокрилі Бабки. Ряди комах з повним перетворенням: Жуки, або Твердокрилі, Метелики, або Лускокрилі, Перетинчастокрилі, Двокрилі, Блохи. Роль комах у природі та жилі людини. Тип Хордові. Загальна характеристика типу. Середовище існування хордових 3 Клас Головохордові. Зовнішня та внутрішня будова, особливості процесів життєдіяльності головохордових на прикладі ланцетника. Підтип Черепні, або Хребетні. Клас Хрящові риби. Загальна характеристика Зовнішня будова Покриви. Внутрішня будова. Скелет. Мускулатура Травна система. Органи дихання. Кровоносна система. Видільна система. Нервова система. Органи чуття. Статева система. Розмноження і розвиток. Різноманітність хрящових риб. Ряди Акули. Скапі Господарське значення хрящових риб. Клас Кісткові риби. Загальна характеристика. Зовнішня будова, покриви. Внутрішня будова. Скелет. Мускулатура. Травна система Плавальний міхур. Органи дихання Кровоносна система. Видільна система. Нервова система. Органи чуття. Статева система. Розмноження і розвиток. Особливості поведінки та сезонні явища в лапті риб. Турбота про нащадків. Зимівля. Різноманітність кісткових риб. Ряди: Осетроподібні, Оселедцеподібні, Коропоподібні, Окунеподібні. Надряд Кистепері. Господарське значення риб. Промисел риб та її штучне розведення. Значення риб у природі. Охорона риб. Клас Земноводні. Загальна характеристика, середовище існування. Зовнішня будова Покриви. Внутрішня будова. Скелет. Мускулатура. Травна система. Дихальна система. Кровоносна система. Нервова система та органи чуття. Видільна система. Статева система. Регенерація. Розмноження та розвиток земноводних. Сезонні явища в житті земноводних. Різноманітність земноводних. Ряди: Хвостаті земноводні. Безхвості земноводні. Значення земноводних у природі та жилі людини Охорона земноводних. Клас Плазуни. Загальна характеристика. Середовище існування. Зовнішня будова Покриви. Внутрішня будова. Скелет. Мускулатура. Травна система. Органи дихання Кровоносна система Видільна система Нервова система. Органи чуття Статева система. Регенерація Розмноження Сезоні і явища у житті плазунів. Різноманітність плазунів. Ряди: Лускаті, Черепахи. Крокодили. Значення плазунів у природі та житті людини Охорона плазунів. Клас Птахи. Загальна характеристика. Середовище існування. Зовнішня будова. Покриви птахів та їх похідні. Внутрішня будова. Скелет. Мускулатура. Травна система. Органи дихання. Кровоносна система. Видільна система. Нервова система та органи чуття. Статева система. Розмноження і розвиток птахів: шлюбна поведінка, влаштування гнізд. Будова яйця птахів та їх інкубація. Птахи вивідкові та нагні
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks