Пројекат система техничке заштите - PDF

Description
Пројекат система техничке заштите Младен Кнежевић Факултет техничких наука, Чачак Електротехничко и рачунарско инжењерство, рачунарско инжењерство, 2011/2012 Ментор рада проф. др Синиша

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

General

Publish on:

Views: 34 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Пројекат система техничке заштите Младен Кнежевић Факултет техничких наука, Чачак Електротехничко и рачунарско инжењерство, рачунарско инжењерство, 2011/2012 Ментор рада проф. др Синиша Ранђић Апстракт У оквиру овог рада је приказан принцип пројектовања система техничке заштите на фабричком комплексу. Циљ рада је да се на замишљеном објекту пројектују системи заштите у складу са проценјеним безбедоносним ризицима, а према дефинисаном пројектном задатку. Кључне речи системи техничке заштите, видео надзор, периметарска заштита, структурна кабловска мрежа, детекција пожара 1 УВОД Намена рада је да читаоца упозна са основним системима техничке заштите, а касније кроз пример прикаже пројекцију ситема заштите на конкретан објекат. У раду су приказани општи и технички услови који морају бити задовољени при имплементацији система заштите, а дат је и пример пројектног задака, као и графичка документација као саставни део пројекта. 2 ОПШТИ ДЕО СИСТЕМИ ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ У овом поглавлју су призани основни системи техничке заштите: Систем видео надзора Систем противпровалне заштите Систем детекције и дојаве пожара Систем контроле приступа Систем евиденције радног времена Систем интерфонских веза 2.1 Систем видео надзора Видео надзор представља електонски систем за надгледање и снимање ситуација на неком простору, и пренос сигнала са камера на предефинисану локацију. Основне компоненте система видео надзора су камере и уређаји за снимање и прегледавање видео материјала. Видео надзор делимо на аналогни и IP. Аналогни видео надзор је систем који од аналогних камера преко коаксијалног кабла преноси видео сигнал до мониторинг собе у којој се налазе уређаји за уживо прећење и складиштење снимака. Централни уређај система је DVR (Digital Video Recorder) на који се снима и архивира запис у дигиталном формату. IP видео надзор (слика 1) је систем видео надзора који корисницима пружа могућност надгледања и архивирања материјала преко рачунарске мреже, користећи Интернет протокол. 2.2 Систем противпровалне заштите Слика 1. IP видео надзор Противпровални систем је систем који путем сензора детектује неовлашћени улазак и кретање по штићеном простору. Основне компоненте противпровалног система су детектори и централа. Основна подела детектора је на детекторе предвиђене за унутрашнју монтажу и на детекроре који могу да се инсталирају напољу. Према начину детекције детектори могу бити активни и пасивни. Пасивни детектори захтевају додатну енергију за рад, док активни генеришу и шаљу енергију у околни простор и врше анализу примљене енергије. 2.3 Систем детекције пожара Основне компоненте система за детекцију пожара су поред централе, аутоматски детектори, ручни јављачи, уређаји за звучно и светлосно алармирање, као и уређаји за даљински пренос аларма и извшних функција. Централа за детекцију пожара има задатак да напаја детекторе пожара и линије детекције стабилним стабилисаним напоном који треба да је расположив у свим ситуацијама, да од детектора прима информацију о нормалном стању, стању аларма, прекиду линије, или вађењу детектора, кратком споју линије, да добијено стање сигнализира на самој централи и по потреби проследи сигнал уређајима за звучну и светлосну сигнализацију, као и да обезбеди извршне функције које се од система захтевају. Детекторе по граници детекције делимо на тачкасте и линијске. Према томе како откривају феномене пожара детекторе делимо на детекторе дима, детекторе топлоте, детекторе пламена. Детектори дима су намењени откривању дима, у ствари они детектују распршене честице-аеросоле, од којих је дим само један од могућих. Детектори топлоте, представлјају уређаје који региструју пораст температуре до одређене границе, или нагле промене температуре, и те промене претварају у алармно стање. Тако имамо термомаксималне и термодиференцијалне детекторе. Детектори пламена реагују на зрачење пламена који је манифестација значајног броја пожара у раној фази. Не тако мање значајан део система детекције пожара су и уређаји за звучну и светлосну сигнализацију, као и модули који служе за активирање извршних функција, као и прихбат информација са других система. 2.4 Систем контроле приступа Систем контроле приступа (слика 2) служи за заштиту објеката и просторија од неовлашћеног приступа, као и контролу кретања лица по објекту. Основни елементи контроле приступа су. Контролер, електронска брава, картице и софтвер задужен за контролу и управљање системом. Контролери се преко РС-485 бус-а повезују на рачунар, а такође постоје и контролери са Етхернет портовима који се у систем повезују преко рачунарске мреже. Читачи представљају пасивне уређаје за читање РФИД и магнетних картица. Као медијум за идентификацију углавном се користе РФИД картице или тагови. Поред тога читачи се израђују и у варијанти са шифратором, као додатна мера заштите. У последнје време се све више користе читачи отиска прста, чиме је знатно смањена могућност злоупотребе. 2.5 Систем интерфонских веза Слика 2. Систем контроле приступа Интерфони омогућавају двосмерну комуникацију са могучношћу отварања врата. Основна подела интерфона је на аудио и видео интерфонске системе, а основне компоненте и код једних, и код других су: позивна јединица, пријемна јединица, и електрична брава. 2.6 Интегрисани системи техничке заштите Интеграција система техничке заштите омогућава централизован надзор догађаја у објектима са једне, централне локације. Са било ког објекта повезаног на систем, могуће је, путем рачунарске мреже, добити визуелни приказ и алармне дојаве свих система заштите инсталираних у објекту. 3 ОПШТИ И ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У овом поглавњу су дати општи и технички услови који морају да се испоштују приликом извођења инсталација, као и мере заштите на раду којих је извођач радова дужан да се придржава. Техничке услове за извођење инсталација делимо на: Опште, Техничке услове којих се морапридржавати приликом извођења телекомуникационих инсталација, Као и техничке услове којих се мора придржавати приликом уштања уређаја у рад. Извођач радова мора бити упознат са опасностима и штетностима које се могу јавити при коришћењу електричних инсталација и опреме, као и начинима откланања истих. 4 ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК Пројектни задатак као полазна основа, за израду пројеката мора да садржи циљеве и сврху израде пројеката. Пројекат система техничке заштите се израђује за потребе утврђивања концепције ових инсталација. Пројектни задатак служи да се дефинишу спецификације пројектних захтева, које се приликом израде пројекта разрађују, и претварају у пројектне спецификацје. Подлоге за израду главног пројекта су архитектонско грађевински пројекат, идејни пројекат електричних инсталација, као и технички услови за прикључак на инфраструктуру издатуту од стране овлашћене организације. Поред опших података о објекту пројекат мора да садржи и текстуални опис, прорачуне, и графичку документацију. У текстуалном делу пројекта је дат текстуални опис пројектованих система, са техничким образложењем усвојених решења, материјала и опреме, техничке услове за извођење, примењене стандард и прописе, И др. У графићком делу пројекта је приказан распоред елемената на основама, а и дате су блок шеме веза за сваки систем. 5 ПРОЈЕКАТ У овом поглављу приказан је пример пројектовања система техничке заштите на замишњеном објекту. Текстуални опис прати графичка документација, а пројектом је дато техничко решење за извођеље следећих инсталација: Инсталација структурне мреже, Инсталација система видео надзора, Инсталација периметарске заштите, Инсталација система за детекцију и дојаву пожара, Инсталација система контроле приступа, Интсалација противпровалног система, Инсталација сстема за евиденцију радног вемена. 5.1 Структурни кабловски систем Телефонска и рачунарска мрежа обједињене су тзв. структурним каблирањем. Суштинску предност структурног каблирања представља коришћење јединственог кабловског система за све инсталације којима се преносе било какве информације у пропусном опсегу до 600 MHz. То обухвата и пренос говора, слике, управљачких сигнала, али и веома брз пренос података. Једини интерфејс ка кориснику је зидна утичница са РЈ 45 конекторима на коју се може прикључити било рачунар, било телефон (или оба) и која даље кабловским системом води до одговарајућих разделника и активних уређаја (телефонске централе, тј. разделника или LAN switch). Комуникациона чворишта су смештена у свим објектима фабричког комплекса, а сва су оптичким кабловима повезана на централно чвориште у управној згради. Основне компоненте структурног кабловског система су: рек ормани, РЈ-45 утичнице и кабловска инсталација. 5.2 Систем видео надзора Системом видео надзора је предвиђено пкривање поњнег периметра објекта, покривање свих улаза у објекат, као и покривање свих објеката фабричког комплекса. Из безбедносних разлога за потребе система видео надзора предвиђена је независна структурно кабловска мрежа. За напајање свих уређаја у систему предвђени су независни извори напајања. Систем видео надзора се састоји од следећих основних елемената. NVR уређаја, софтвера за видео менаџмент и камера. Предвиђена су 3 снимача. Два су искоришћена за повезивање камера, а трећи служи као редуданта, и у случају испада једног од ова два аутоматски преузима све његове функције. VideoEdge мрежни видео снимач (НВР) је снажни, високих пеформанси систем за управљање видеом (ВМС) пројектован за снимање и управљање снимљеним видеом са стандардних, висококвалитетних и мегапиксел видео камера и компатибилан је како са форматима 4:3 тако и са 16:9 HD. Централни софтвер за видео менаџмент, VICTOR, је инсталиран на главном серверу, као и на 3 PC клијента. Један клијентски рачунар је предвиђен и у портирници, тако да ће и радницима обезбеђења бити омогућено да прате камере које покривају спољни периметар. Његова флексибилност без премца омогућава вам да креирате прилагодљиве изгледе који тачно испуњавају захтеве оператера, као што су обезбеђење, супервизори, истражитељи, и ради сваког дана. За покривање фабричког комплекса предвиђене су камере високе резолуције 2МП произвођача Arecont Vision, модел AV2115DNAIv1 2MPx. Камере су постављене тако да свака камера мокрива мртав угао суседне камере. Камере предвиђене за споњну момтажу опремњене су кућиштем са грејачем. У унутрашњости објеката су предвиђене доме камере, Arecont Vision, model D4S-2115DN У објекту је такође предвиђен и један број изузетно брзих, покретних спеед доме камера, које се налазе у сферном (доме) кућишту. Облик и конструкција кућишта као и техничке карактеристике ових камера омогућавају континуално кретање камере од 360º по хоризонталној оси и 180º по верткалној оси. Оператер на радном месту има могућност да мишем управља камером, да је помера и зумира. Такође, ове камере имају могућност унапред дефинисања путање кретања. Предвиђена је камера произвођача American Dynamics, модел ADVEIPSD35POPVS IP Speed Dome35x оптички зум. Ове камере се такође инсталирају у специјално кућиште за спољну монтажу. За покривање периметра предвиђено је и 4 термалне камере
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks