Proceduri BDNE-1

Description
Instalare BDNE

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
   Procedura 1 Instalare si pornire client BDNE   -   Se acceseaza pagina http://ha.bdne.edu.ro/bdne-client/ de unde se descarca noua versiune java (apasand AICI) -   Se porneste clientul BDNE, apasand AICI in aceeasi pagina    Pentru a instala scurtatura pe ecran se procedeaza in felul urmator : -   In fereastra RUN (executare, in limba romana) din meniul start  se scrie  javaws    –viewer   si se apasa OK. (ca in imaginile de mai jos)   Va aparea fereastra Java Cache Viewer - Se da clik dreapta pe iconita BDNE client HA si apoi clik pe Install Shortcuts CONECTAREA Ve ţ i completa câmpurile utilizator   ş i parola  cu datele primite de la centrul BDNE unde sunte ţ i aronda ţ i ş i executa ţ i click pe butonul Conectare Utilizator OP_DCC_BC_nr Parola: (cu litere mici) se obtin de la ISJ, responsabilul BDNE  -   Dup ă  conectare, fereastra pe care o ve ţ i vedea, va fi una „alb ă ”. Pentru a începe lucrul ve ţ i executa un click pe butonul eviden ţ iat în fereastra urm ă toare cu un chenar ro ş u. Astfel ve ţ i ajunge la fereastra în care pute ţ i începe s ă  prelucra ţ i datele unit ăţ ii dumneavoastr ă . Deconectarea Dup ă  finalizarea lucrului, pentru a închide aplica ţ ia, ve ţ i ac ţ iona butonul eviden ţ iat în fereastra urm ă toare printr-un chenar ro ş u, dup ă  care închide ţ i aplica ţ ia utilizând butonul X din partea dreapt ă  a ferestrei.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks