ПРОБЛЕМИ ТУРИСТИЧНОГО ТА РЕСТОРАННО-ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ - PDF

Description
РОЗДІЛ 9 ПРОБЛЕМИ ТУРИСТИЧНОГО ТА РЕСТОРАННО-ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ Збірник наукових праць молодих учених, аспірантів та студентів, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

BusinessLaw

Publish on:

Views: 19 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
РОЗДІЛ 9 ПРОБЛЕМИ ТУРИСТИЧНОГО ТА РЕСТОРАННО-ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ Збірник наукових праць молодих учених, аспірантів та студентів, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Дружиніна В.В. канд. екон. наук, доцент, Бардакова С.М., студентка факультету економіки і управління Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук Ринок ресторанного господарства України досить молодий. На сучасному етапі ресторанний бізнес переживає стадію розвитку, постійно видозмінюючись під впливом зовнішнього та внутрішнього середовища. Це достатньо перспективна галузь, адже нині харчування поза домом перестає бути розкішшю і стає доступним для багатьох українців. Слід зазначити, що головним чином, стан ресторанного ринку залежить від платоспроможності споживачів послуг. Світова фінансова криза 2008 року суттєво вплинула на економіку країни, в тому числі й індустрію харчування. У 2009 році спостерігається різке падіння темпів росту ресторанного ринку. Починаючи з 2010 року, ситуація стабілізується, але наразі можна простежити зменшення товарообігу ресторанного бізнесу (рис. 1). тис. грн , , , , , , Рис. 1 Динаміка товарообігу ресторанного господарства по Полтавській області за січень-вересень рр. Обсяг товарообігу ресторанного господарства Полтавської області за січеньвересень 2013 року порівняно з січнем-вереснем 2012 року зменшився на 3426,6 тис грн або на 1,96 %, а у м. Кременчук на 3116,8 тис грн, тобто на 5,2 %. Водночас, у Кременчуцькому районі слід відмітити помітне зростання товарообороту ресторанного господарства майже на 25 %, за рахунок відкриття нових кафе, барів і їдалень [2]. Такий факт демонструє, що становлення ресторанного бізнесу не є симетричним. Це пояснюється, насамперед, соціальним розшаруванням населення. Якщо в місті є люди з високим і низьким достатком перспективними будуть елітні ресторани та дешеві кафе і бари, фаст-фуди. Люди з високим рівнем достатку майже не змінюють вподобань і продовжують відвідувати звичні, улюблені ресторани. Але слід враховувати, що елітні заклади харчування можуть собі дозволити лише 2-3 % населення. 356 Збірник наукових праць молодих учених, аспірантів та студентів, 2014 Фаст-фуди є найбільш стійкими сегментами, відносно економічної ситуації в країні, відносно недорогим проявом харчування поза домом. Основним споживачем ресторанних послуг залишається середній клас для якого актуальними є ресторани та кафе з середніми цінами. За даними 2012 року мережа ресторанного господарства у Полтавській області налічує близько 656 об єктів, що на 7,2 % менше, ніж у 2011 році. З них 24 ресторани, 269 кафе, закусочні та буфети, 33 бари та 319 їдальні та об єкти постачання готової їжі. Для порівняння з 2011 по 2012 роки у Київській області кількість об єктів ресторанного бізнесу зменшилась до 705 закладів харчування, тобто на 12,2 % [3]. Така ситуація свідчить про скорочення ресторанного ринку, значною мірою за рахунок неплатоспроможності населення (табл. 1). Таблица 1 Структура доходів населення Полтавської області в рр., % Показники Роки Заробітна плата 42,68 37,34 40,23 34,64 40,6 Прибуток і змішаний дохід 15,98 15,74 15,86 14,25 16,1 Доходи від власності (отримані) 3,96 5,61 5,38 32,51 6,4 Соціальна допомога і інші отримані поточні трансферти 37,39 41,31 38,52 18,60 36,9 Доходи Результати табл. 1 свідчать, що у кризові періоди української економіки ринок робочої сили реагував на зниження ВВП зниженням зайнятості та рівня оплати праці. При цьому більшість роботодавців воліли знижувати оплату праці і не скорочувати чисельність працівників. Однак в 2011 році структура доходів змінилася. Питома вага заробітної плати в 2011 році порівняно з 2010 році знизилась на 5,59 % і склала 34,64 %, питома вага соціальної допомоги скоротилася майже в два рази і склала 18,60 %, а от питома вага доходів населення від власності зросла більш, ніж у шість разів і склала 32,51 %. У 2012 році ситуація змінилась, заробітна плата порівняно з 2011 роком зросла на 17,2 %, соціальна допомога зросла майже в 2 рази і становила 36,9 %. Питома вага доходу від власності зменшилась у 5 разів і склала 6,4 %, що свідчить про зменшення реальних рівнів цих видів доходів [1]. У наявних умовах можна виокремити наступні рекомендації для закладів галузі харчування щодо збереження місця на ринку: переглянути бюджет на майбутній період; переглянути тактичні плани підприємства; удосконалити маркетингову програму та кадрову політику. Таким чином, можна зробити висновок, що сучасне ресторанне господарство знаходиться в складних умовах. Нинішня нестабільна економічна ситуація в країні призводить до відтоку відвідувачів. Найбільшим попитом користуються відносно дешеві заклади харчування, оскільки вони відповідають рівню доходів більшості населення. Спостерігається тенденція скорочення товарообороту ресторанного господарства, і як наслідок збільшення термінів окупності, що є важливим чинником для нещодавно відкритих підприємств. Збірник наукових праць молодих учених, аспірантів та студентів, Література 1. Дружинина В. В. Механизм профессионально-квалификационной сбалансированности местного рынка рабочей силы: сущность и структура / В. В. Дружинина // Економіка і право (32). С Головне управління статистики в Полтавській області [Електронний ресурс]. Режим доступу: poltavastat.gov.ua. 3. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. Режим доступу: ukrstat.gov.ua. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОНКУРЕНЦІЇ В РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ Дружиніна В.В. канд. екон. наук, доцент, Сребняк М.Г., Шаповалова М.А., студентки факультету економіки і управління Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук Актуальність даної теми заключається в тому, що ресторанна інфраструктура в Україні за останні роки зростає і набуває все більшого розгалуження, а тому постає проблема щодо конкуренції ресторанів. Дана сфера діяльності в Україні розвивається досить недавно і тому відносно молода. В результаті цього, не існує відповідного досвіду, який би допоміг утриматись на ринку серед інших підприємств ресторанного бізнесу. Тому постає проблема вивчення ресторанного ринку, зокрема теоретичних аспектів конкурентної боротьби. Проблеми конкуренції в ресторанному бізнесі представляють в дослідженнях вітчизняних та закордонних вчених: Н. П ятницької, Г. П ятницької, В. Антонової, А. Расулової, Н. Михайлової, О. Заднепровської, О. Матушевської, Н. Ульянової та ін. Досягнення науковців розв язали багато проблем, але постійні зміни зовнішнього середовища, позитивні та негативні тенденції розвитку ресторанного бізнесу вимагають подальших системних досліджень. Конкуренція в ресторанному бізнесі досить висока, незважаючи на спад в економіці країни і зменшення попиту споживачів. Але, не дивлячись на це, присутня досить сильно конкурентний тиск не лише з боку прямих конкурентів, але і непрямих. Наприклад, таких, як постачальники, це виражається в підвищенні цін на товари, оренду приміщення, комунальні платежі і т.д. [1]. Одне з головних питань, що виникають при вивченні конкуренції на ринку ресторанних послуг це визначити хто є справжнім конкурентом того чи іншого ресторану. Конкуренція виникає, якщо на одному і тому ж ринку пропонується багато близьких за своїми споживчими властивостями послуг. Суть конкурентної боротьби полягає в поліпшенні або збереженні позицій ресторану на ринку, що досягається завдяки відмінності певного ресторану від ресторанів-конкурентів як за ступенем відповідності конкретної потреби клієнтів, так і за витратами на її задоволення, що виражається в кінцевому рахунку в якості послуги. Одне з головних питань, що виникають при вивченні конкуренції на ринку ресторанних послуг це визначити, хто є справжнім конкурентом того чи іншого ресторану. Для цього найкращим способом є створення класичної моделі конкуренції, різновидом якої є векторна і променева модель. Складовими конкуренції є об єкти (клієнти) і 358 Збірник наукових праць молодих учених, аспірантів та студентів, 2014 суб єкти (ресторани, кафе, які пропонують свої послуги). Загальна променева модель конкуренції наведена на рис. 1. Об'єктом в даному випадку є клієнт, потреби, якого намагаються якнайкраще задовольнити суб'єкти. Суб'єктом виступає ресторан, який надає послугу. Суб'єктів може бути нескінченна безліч (С1 Сn). Найпершою зоною є зона «слабка», в якій підприємства будь-якими способами, незважаючи на якість своїх послуг, намагаються наситити ними ринок. З поступовим насиченням ринку відбувається планомірний перехід на наступний рівень в зону «середнього» якості. Тут ресторани поступово переходять до питань підвищення якості своїх послуг та пропозицій, але більше уваги звертають на їх просування. Вивчення конкурентів, їх сильних і слабких сторін дозволяє уникнути багатьох помилок при формуванні складових ресторанних послуг цінової і асортиментної політики, використання тих чи інших каналів поширення рекламно-маркетингової інформації, місця розташування, дизайну, логістики, використання того чи іншого виду обладнання. С 1 С 2 Об єкт Суб єкт n С 3 С...Сn - суб'єкти; зони якості: 1 тотальна, 2 середня, 3 сильна; 4 слабка Рис. 1 Променева модель конкуренції У зоні «сильної» якості ресторани переважно займаються тільки питаннями підвищення якості послуг, найбільш повного задоволення запитів клієнта та його потреб. В «тотальну» зону потрапляють лише підприємства, якість послуг яких абсолютно ідентичні потребам клієнта [2]. Дуже важливий, звичайно, рівень обслуговування клієнтів та високу якість пропонованої продукції. Важливо розуміти також сильну корупційну складову багато контролюючі органи, з приводу і без, прагнуть якнайшвидше після відкриття нового закладу «налагодити» з ним контакт. Але все це можливо завдяки згуртованій команді фахівців, що турбується про імідж свого підприємства, як результат професійного, творчого підходу до справи. Підготовка висококваліфікованих фахівців для підприємств громадського харчування повинна здійснюватись на підставі програм сучасного реформування галузі, новітніх технологій, комп'ютерної грамоти, вивчення іноземних мов, проходження практики з можливістю виїзду на стажування у зарубіжні країни [3]. Таким чином український ресторанний бізнес стоїть на шляху розвитку і вдосконалення, тому необхідно враховувати різноманітні аспекти його діяльності, в першу чергу це робота з клієнтом і максимальне задоволення потреб клієнта. Запровадження Збірник наукових праць молодих учених, аспірантів та студентів, новітніх тенденцій, ширше запровадження нових методів роботи, наприклад розвивати кейтеринг (виїзне ресторанне обслуговування в будь-якому місці), використання досвіду розвинених країн, відбір працівників на високому рівні(наявність вищої освіти, знання іноземної мови, уміння працювати з клієнтами тощо). Література 1. Антонова В. А. Ресторанний бізнес: механізм і ефективність управління стратегічним розвитком: монографія / В. А. Антонова. Донець. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Донецьк: ДонНУЕТ, с. 2. Михайлова Н.В. Оцінка конкурентоспроможності предприятий ресторанного господарства : дис.... Канд. екон. наук: /
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks