ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ - PDF

Description
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ Збірник тез доповідей ХІV Всеукраїнської

Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Government & Nonprofit

Publish on:

Views: 44 | Pages: 25

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ Збірник тез доповідей ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 28 жовтня 2011 р.) У 2 томах Том 2 Суми ДВНЗ УАБС НБУ 2011 УДК (477) ББК 65.9(4 укр)262.1 П78 Редакційна колегія збірника: д-р екон. наук, проф. А. О. Єпіфанов (головний редактор); д-р екон. наук, проф. С. М. Козьменко; д-р екон. наук, проф. І. В. Сало; д-р екон. наук, проф. І. О. Школьник; канд. екон. наук, доц. Т. О. Семененко (відповідальний секретар) П78 Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України [Текст] : збірник тез доповідей ХIV Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 28 жовтня 2011 р.) : у 2 т. / Державний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи Національного банку України. Суми : ДВНЗ УАБС НБУ, Т с. Видання містить тези доповідей учасників ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України (м. Суми, 2011 р.). Розраховане на фахівців банківської та фінансової систем, керівників і спеціалістів підприємств усіх форм власності, науковців та студентів навчальних закладів. УДК (477) ББК 65.9(4 укр)262.1 ДВНЗ Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011 ЗМІСТ Андрєєва Г. І., Андрєєв А. В. СИСТЕМНІ ВЛАСТИВОСТІ РИНКУ ПОХІДНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ... 9 Игнашков В. И. ПОИСКИ НОВОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕЗЕРВНОЙ ВАЛЮТЫ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА Бондаренко Л. А., Біляєва Е. О. ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНИМИ СПОЖИВЧИМИ КРЕДИТАМИ В УМОВАХ КРИЗИ Башлай С. В. ЕВОЛЮЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД НАГЛЯДУ НА КОНСОЛІДОВАНІЙ ОСНОВІ Бондаренко А. Ф., Розкошна О. А., Коток М. М. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ АНТИКРИЗОВИМ БАНКІВСЬКИМ МАРКЕТИНГОМ Вахнюк С. В. ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ НА ІНДЕКС ІННОВАЦІЙ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ Вовк В. Я. СВІТОВА ФІНАНСОВА КРИЗА: РИЗИКИ ДЛЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ Гончарова М. Л., Гордієнко В. П. КОМУНІКАЦІЙНА ПОЛІТИКА БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ ЯК РЕСУРС ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОВІРИ ДО БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ Грачева Н. А. АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ КАК УСЛОВИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНЫХ СТРУКТУР Гриценко К. Г. ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ Гриценко Л. Л. МІСЦЕ БАНКІВ У МЕХАНІЗМІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА Губатюк І. В. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ Дехтяр Н. А. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ ФІНАНСУВАННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Дутченко О. М., Дутченко О. О. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ЗАСТАВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Довгань Ж. M. РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ Єріс Л. М. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНИМИ КРЕДИТАМИ БАНКУ Жаренко В. Ф. ЩОДО ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ Левченко Т. М. ОСНОВНІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОФОРМЛЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОЇ ЛІЦЕНЗІЇ НА ЗДІЙСНЕННЯ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКАМИ І ФІЛІЯМИ ІНОЗЕМНИХ БАНКІВ Катроша Л. В. ЗАКОНОДАВЧІ НОВАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ УКРАЇНИ Кантаєва О. В., Бондар О. В. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ Колдовський В. В. ПЕРСПЕКТИВНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ У ПРОЕКТАХ З РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Конопліна Ю. С. ДОЦІЛЬНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ Корецька Н. І. РИНОК ПЛАТІЖНИХ КАРТОК В УКРАЇНІ Кравченко О. В. СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ОБЛІКОВОЇ СФЕРИ Крухмаль О. В., Криклій О. А. АНАЛІЗ ДОХІДНОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ БАНКІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ Мартиненко В. О., Сумська В. В. ВИКОРИСТАННЯ ЛОБІЗМУ В РЕАЛІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ Меліхова Т. О. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ Мирославський С. В. ОКРЕМІ ПИТАННЯ АВАЛЮВАННЯ ВЕКСЕЛІВ У СУЧАСНІЙ БАНКІВСЬКІЙ ПРАКТИЦІ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ Назаренко З. В. УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА Новак С. М., Хайлук С. О. ОПТИМІЗАЦІЯ МАСШТАБУ ВИРОБНИЦТВА З МЕТОЮ МАКСИМІЗАЦІЇ ЙОГО РЕНТАБЕЛЬНОСТІ Пігуль Н. Г. КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ ЯЗАННЯ Перхун Л. П. АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ ПРАЦІ ВІДДАЛЕНИХ ПРАЦІВНИКІВ Різник Н. С. КЛАСИФІКАЦІЯ ОФШОРНИХ БАНКІВСЬКИХ ЦЕНТРІВ Розкошна О. А., Бондаренко А. Ф. КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА В БАНКУ Руденко М. В. ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТУВАННЯ СУБ ЄКТІВ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Рекуненко І. І., Коробка Р. В. ІНФРАСТРУКТУРА ФІНАНСОВОГО РИНКУ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ Савченко К. В. СВІТОВА ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СТАБІЛІЗАЦІЙНИХ ФОНДІВ Савченко Т. Г. ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІЗМУ ВПЛИВУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ НА РІВНОВАЖНІ СТАНИ В ЕКОНОМІЦІ Сисоєва Л. Ю., Черкашина К. Ф. ПІДХОДИ ДО ГРУПУВАННЯ БАНКІВ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ Слободяник Ю. Б. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ З ОБЛІКУ ТА АУДИТУ Сюркало Б. І. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В БАНКАХ Ткаченко А. О. РОЛЬ БАНКІВ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ: ІСТОРИЧНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ Ткаченко І. В. ЛОМБАРДНА СПРАВА В УКРАЇНІ В РОКИ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ Хомутенко Л. І., Гончаренко Т. П. ОСНОВНІ ОЗНАКИ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ФІНАНСОВОГО ПРОСТОРУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Черемісіна С. Г. ПРОБЛЕМИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ Шамота Г. М., Крапивна І. В. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МЕТОДІВ ВИМІРЮВАННЯ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ Шипунова О. В. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ КОМП ЮТЕРИЗАЦІЇ АУДИТУ В УКРАЇНІ Яровенко Г. М. ВИКОРИСТАННЯ СХОВИЩ ДАНИХ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ Біломістний О. М. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ Алексєєва Н. А., Сіроштан І. М. ВЗАЄМОЗВ ЯЗОК КАТЕГОРІЙ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ, ФІНАНСОВІ АКТИВИ, ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ Афанасьєва О. Б. СТВОРЕННЯ ГОСПІТАЛЬНОГО БАНКУ ЯК ДІЄВОГО ІНСТРУМЕНТА УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНИМИ АКТИВАМИ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ Афанасієв Р. В. ОКРЕМІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ШЛЯХИ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННІЙ РОЗРОБЦІ НАДР Багмет К. В., Левченко В. П. КЛЮЧОВІ ОЗНАКИ БАНКІВСЬКО-СТРАХОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ Бригінська Л. Г. РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАНКІВ УКРАЇНИ Brychko M. M. UNIQUE PRACTICE OF CORPORATE GOVERNANCE IN UKRAINE Буряк А. В. CIR (COST TO INCOME RATIO) ЯК ПОКАЗНИК ОПЕРАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ Веремчук Д. В., Зленко І. В. НАПРЯМИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ Вядрова Н. Г. НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ Гланц В. Н. ЗАВДАННЯ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА МІКРО- ТА МАКРОРІВНЯХ Говорун Д. А. РОЛЬ ФОНДОВОГО РИНКУ У ФУНКЦІОНУВАННІ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ В БАНКАХ З ПОЗИЦІЇ АНГЛОСАКСОНСЬКОЇ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ Даценко В. В. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІДНОСИН УСТАНОВ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ТА ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ В КРАЇНІ Дмитрієв Є. Є. ВПЛИВ РІВНЯ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Дубовик С. В. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ Зеленська М. І. ДОСЛІДЖЕННЯ ФРАКТАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МІЖБАНКІВСЬКОГО ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ Івашова І. П. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИСЕЛЕННЯ З ЖИТЛА БОРЖНИКІВ ПРИ ЗАДОВОЛЕННІ ВИМОГ КРЕДИТОРІВ ПРО ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ Квачан О. С. ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ Койбічук В. В. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КОЕФІЦІЄНТІВ РІВНЯ ВАРТОСТІ ТА РІВНЯ ЯКОСТІ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ЗА НАПРЯМКАМИ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ Крайніков І. М. МІЖНАРОДНА ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА ЯК ДЖЕРЕЛО ЗОВНІШНІХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ КРАЇНИ Кубах Т. Г., Казарінов Д. В. ПЕРСПЕКТИВИ ДОЛАРА ЯК РЕЗЕРВНОЇ ВАЛЮТИ ТА ОБ ЄКТА ІНВЕСТУВАННЯ Купрієнко О. В. ІННОВАЦІЙНІ БАНКІВСЬКІ ПРОДУКТИ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗДРІБНОГО БІЗНЕСУ Куришко О. О. ФОРМИ КООРДИНАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ ЄКТІВ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ Левченко М. В. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ Лисянська О. О. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ В ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД Лобода Д. Л. ОЦЕНКА ПОРТФЕЛЬНОГО КРЕДИТНОГО РИСКА В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ Лопаткина И. В. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ Мірошниченко О. В. АЛГОРИТМ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ СТРАТЕГІЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКУ Мірошниченко Г. О. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ Мозговий Я. І. НЕФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Мордань Є. Ю. ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Оніщенко В. В. СТРАТЕГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО ОЩАДНОГО БАНКУ УКРАЇНИ Піскун К. В. ТЕОРЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОБЛЕМИ ОТОТОЖНЕННЯ ПОНЯТЬ СОЦІАЛЬНА СФЕРА ТА СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА Павленко Л. Д. ЦІНОУТВОРЕННЯ НА КРЕДИТНІ ПРОДУКТИ БАНКУ Пахненко О. М., Кузьменко О. Г. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ СТРАХОВИМИ РИЗИКАМИ Плотнікова М. В. ДОГОВІРНІ АКТИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ЯК ФОРМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ Роєнко В. В. ФАКТОРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ Рубан С. О., Рубан О. О., Деркач А. М. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ Рыбалтовская Е. С. ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА Савичева Т. С. ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ: НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕГУЛИРОВАНИЮ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА Самсонов М. І. ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ РЕЙТИНГІВ У КОНТЕКСТІ МОНІТОРИНГУ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКІВ Сергієнко О. В. РЕЗЕРВНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ СТРАХОВОГО ТАРИФУ Табачун Б. М. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЯК ОДНА З ГОЛОВНИХ СТАДІЙ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ Тимощенко Ю. М. ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ СКЛАДАННЯ СПРОЩЕНОГО ФІНАНСОВОГО ЗВІТУ СУБ ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА Тимченко Н. М. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОМІРНОСТІ ОБМЕЖЕНЬ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ Урусова С. С. РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКУ Червякова С. В. ВПЛИВ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ КРАЇНИ Чернадчук Т. О. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ В СФЕРІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Шаперенков А. В. ПРОБЛЕМИ УЧАСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ У ФІНАНСУВАННІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Шлапко Т. В. ОСОБЛИВОСТІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЗА ЗАКОНОМ УКРАЇНИ ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ Щербина Т. В. ПЕРЕДУМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕРЕДАВАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ Г. І. Андрєєва, канд. екон. наук, доц., ДВНЗ Українська академія банківської справи НБУ ; А. В. Андрєєв, канд. екон. наук, ТОВ Консалтингова компанія Бі.Еф.Сі., м. Київ СИСТЕМНІ ВЛАСТИВОСТІ РИНКУ ПОХІДНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Основною причиною формування й розвитку ринку похідних цінних паперів є прагнення суб єктів господарювання знизити невизначеність господарської діяльності в умовах ринку. При цьому методологічною основою вивчення невизначен
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks