PROBLEMATIKA LESNÉHO REPRODUKČNÉHO MATERIÁLU A PROGRESÍVNE METÓDY DOPESTOVÁVANIA KRYTOKORENNÉHO SADBOVÉHO MATERIÁLU PDF

Description
Spolufinancované ES Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investujúca do vidieckych oblastí Milan SARVAŠ Pavel TOMA Miriam SUŠKOVÁ Katarína CHVÁLOVÁ PROBLEMATIKA LESNÉHO REPRODUKČNÉHO

Please download to get full document.

View again

of 46
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment & Media

Publish on:

Views: 24 | Pages: 46

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Spolufinancované ES Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investujúca do vidieckych oblastí Milan SARVAŠ Pavel TOMA Miriam SUŠKOVÁ Katarína CHVÁLOVÁ PROBLEMATIKA LESNÉHO REPRODUKČNÉHO MATERIÁLU A PROGRESÍVNE METÓDY DOPESTOVÁVANIA KRYTOKORENNÉHO SADBOVÉHO MATERIÁLU 2009 Ing. Milan Sarvaš, PhD. Ing. Pavel Toma Ing. Miriam Sušková, PhD. Ing Katarína Chválová PROBLEMATIKA LESNÉHO REPRODUKČNÉHO MATERIÁLU A PROGRESÍVNE METÓDY DOPESTOVÁVANIA KRYTOKORENNÉHO SADBOVÉHO MATERIÁLU 2009 PROBLEMATIKA LESNÉHO REPRODUKČNÉHO MATERIÁLU A PROGRESÍVNE METÓDY DOPESTOVÁVANIA KRYTOKORENNÉHO SADBOVÉHO MATERIÁLU Publikácia vznikla ako jeden z výstupov informačnej aktivity Problematika lesného reprodukčného materiálu a progresívne metódy dopestovávania krytokorenného sadbového materiálu. Tento projekt je financovaný z Programu rozvoja vidieka Autori: Recenzent: Ing. Milan Sarvaš, PhD. Ing. Pavel Toma Ing. Miriam Sušková, PhD. Ing. Katarína Chválová Ing. Milan Benkovič Autori fotografií: Ing. Milan Sarvaš, PhD., Ing. Miriam Sušková, PhD. Rozsah: 49 strán Vydanie: prvé Počet výtlačkov: Grafická úprava, tlač a knihárenské spracovanie: NLC, oddelenie reprografie Vydalo: Národné lesnícke centrum, Zvolen Copyright Národné lesnícke centrum, 2009 ISBN OBSAH ÚVOD 4 PROBLEMATIKA LESNÉHO REPRODUKČNÉHO MATERIÁLU 5 1. PRÁVNY SYSTÉM SLOVENSKEJ REPUBLIKY A PROBLEMATIKA LESNÉHO REPRODUKČNÉHO MATERIÁLU Systém právnych predpisov 5 2. ZÁKLADNÉ RÁMCE ČINNOSTÍ S LESNÝM REPRODUKČNÝM MATERIÁLOM 7 3. ZDROJE REPRODUKČNÉHO MATERIÁLU, ICH UZNÁVANIE A EVIDENCIA Uznávanie zdrojov reprodukčného materiálu lesných drevín, fenotypová klasifikácia Zdroje reprodukčného materiálu kategórie selektovaný Uznané porasty Génové základne Semenné porasty Zdroje LRM kategórie kvalifikovaný Rodičovské výberové stromy Semenné sady Klony a multiklonálne variety Zdroj LRM kategórie testovaný Zdroj LRM kategórie identifikovaný Evidencia zdrojov reprodukčného materiálu lesných drevín SEMENÁRSKE OBLASTI, VÝŠKOVÉ ZÓNY A PRAVIDLÁ PRENOSU RERPODUKČNÉHO MATERIÁLU LESNÝCH DREVÍN ZBER, PESTOVANIE, REGISTRÁCIA A EVIDENCIA REPRODUKČNÉHO MATERIÁLU LESNÝCH DREVÍN Zber a pestovanie reprodukčného materiálu lesných drevín Registrácia a evidencia reprodukčného materiálu lesných drevín UVÁDZANIE REPRODUKČNÉHO MATERIÁLU DO OBEHU, JEHO POUŽITIE, OBCHODNÁ VÝMENA A DOVOZ Uvádzanie reprodukčného materiálu lesných drevín do obehu a jeho použitie Obchodná výmena, dovoz a vývoz reprodukčného materiálu lesných drevín ODBORNÁ SPÔSOBISLOSŤ NA ČINNOSTI S REPRODUKČNÝM MATERIÁLOM LESNÝCH DREVÍN Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na činnosti s reprodukčným materiálom lesných drevín a jeho vydanie a odborná skúška Zánik platnosti a odňatie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti s reprodukčným materiálom lesných drevín ORGÁNY ŠTÁTNEJ ODBORNEJ KONTROLY REPRODUKČNÉHO MATERIÁLU, OSOBITNÉ OPATRENIA A POKUTY 25 DOPESTOVÁVANIE KRYTOKORENNÉHO SADBOVÉHO MATERIÁLU KRYTOKORENNÝ SADBOVÝ MATERIÁL ZÁKLADNÉ DEFINÍCIE, VÝHODY A NEVÝHODY KRYTOKORENNÝ SADBOVÝ MATERIÁL ODOLNOSŤ NA MRÁZ Úvod Odolnosť na mráz a rastový cyklus Faktory ovplyvňujúce odolnosť na mráz pri sadbovom materiáli Ochrana proti poškodeniu mrazom Zhrnutie KRYTOKORENNÝ SADBOVÝ MATERIÁL SKLADOVANIE, MANIPULÁCIA A TRANSPORT Skladovanie Manipulácia Transport Zhrnutie KRYTOKORENNÝ SADBOVÝ MATERIÁL VÝSADBA Environmentálne podmienky na mieste výsadby Termín výsadby Technologický postup výsadby Kvalita práce Zhrnutie 46 POUŽITÁ LITERATÚRA 47 ÚVOD Národné lesnícke centrum Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen sa zameriava prioritne na ďalšie vzdelávanie pracovníkov lesného hospodárstva. Realizácia samotných vzdelávacích aktivít je zameraná predovšetkým na obhospodarovanie lesa (pestovanie a ochrana lesa, produkcia biomasy, sortimentácia a manipulácia drevnej suroviny), manažérske zručnosti, zavádzanie informačných technológií do lesníckej prvovýroby, atď. Podstatná časť vzdelávacích aktivít je poskytovaná zamestnancom lesníckej prvovýroby bezplatne. Aj predkladaná publikácia predstavuje jeden z výstupov informačnej aktivity Problematika lesného reprodukčného materiálu a progresívne metódy dopestovávania krytokorenného sadbového materiálu. Uvedený projekt je financovaný z Programu rozvoja vidieka (PRV) , opatrenie 1.6 Vzdelávanie a informačné aktivity. Cieľom informačnej aktivity je zlepšiť informovanosť zamestnancov v lesných škôlkach a pestovateľov lesa o aktuálnom stave právnej úpravy v oblasti lesného reprodukčného materiálu a o progresívnych postupoch dopestovávania sadbového materiálu. Pozornosť sa sústredila na prezentáciu súčasného právneho systému v oblasti lesného reprodukčného materiálu. V časti zameranej na problematiku krytokorenného sadbového materiálu autori chceli nadviazať na publikáciu Lesný reprodukčný materiál a pestovanie lesa I., ktorá sa venovala dopestovávaniu krytokorenného sadbového materiálu lesných drevín (substráty, hnojenie, zavlažovanie, obaly). V tejto publikácii sa pozornosť sústreďuje hlavne na odolnosť sadbového materiálu na mráz, vyzdvihovanie, skladovanie, manipuláciu a transport sadbového materiálu. V poslednej časti sú rámcove uvedené aj informácie o výsadbe krytokorenného sadbového materiálu. Autori vychádzali z výsledkov výskumu v oblasti krytokorenného sadbového materiálu uskutočneného na Slovensku v ostatných 10 rokoch, ktoré doplnili syntézou poznatkov z odbornej literatúry zo škandinávskych krajín a severnej Ameriky. Ambíciou autorov je, aby predkladaná publikácia poskytla pracovníkom lesníckej prvovýroby informácie o aktuálnom stave v oblasti legislatívnej úpravy na úseku lesného reprodukčného materiálu a poskytla nové poznatky, ktoré využijú v rámci dopestovávania sadbového materiálu a jeho výsadby. 4 PROBLEMATIKA LESNÉHO REPRODUKČNÉHO MATERIÁLU 1. PRÁVNY SYSTÉM SLOVENSKEJ REPUBLIKY A PROBLEMATIKA LESNÉHO REPRODUKČNÉHO MATERIÁLU 1.1 Systém právnych predpisov Ak hovoríme o systéme právnych predpisov Slovenskej republiky, jedným zo základných princípov tohto systému je hierarchia právnych predpisov. Chápanie a uplatňovanie hierarchie právnych predpisov výrazným spôsobom ovplyvňuje legislatívnu prax ako aj proces realizácie práva. Hierarchia súvisí s problematikou právnej moci, čo sa prejavuje v tom, že právny predpis môže vydať len orgán na to oprávnený zákonom v medziach zákona a právnej sily, ktorú má. Ak chceme hovoriť o možnosti vstupovania do legislatívneho procesu a jeho ovplyvňovania z hľadiska problematiky lesného hospodárstva a lesného reprodukčného materiálu, je nevyhnutné poznať a vedieť sa orientovať v systéme právnych predpisov tak, aby uplatňované požiadavky boli primeraným spôsobom premietnuté do celého systému právnych predpisov, čo znamená uvedomiť si nezastupiteľnú úlohu každého jedného právneho predpisu rôznej právnej sily. Právne predpisy podľa právnej sily možno rozdeliť na dve úrovne právne predpisy zákonné (primárne) a právne predpisy podzákonné (sekundárne). Právna sila definuje podradenosť jedného právneho predpisu vo vzťahu k druhému, alebo odvodenosť jedného právneho predpisu od predpisu vyššej právnej sily. Z hľadiska usporiadania právnych predpisov rôznej právnej sily vyplýva, že právny predpis nižšej právnej sily nemôže odporovať právnemu predpisu vyššej právnej sily, resp. právnemu predpisu, od ktorého je odvodený. Zároveň v právnom systéme je jednoznačné pravidlo, že právny predpis vyššej právnej sily môže byť tým právnym predpisom, ktorým sa môže zrušiť právny predpis nižšej právnej sily, resp. odvodený právny predpis. Do kategórie primárnych právnych predpisov zaraďujeme ústavné zákony a zákony. Z hľadiska ich hierarchického usporiadania sa ústavné zákony považujú vždy za pôvodné, zatiaľ čo zákony môžu byť v tomto smere považované za pôvodné, avšak v prípade odvodenia od ústavného zákona ako právne predpisy zákonné odvodené. Druhú kategóriu podľa stupňa právnej sily tvoria právne predpisy sekundárne (podzákonné). V rámci tejto kategórie právnych predpisov sú hierarchicky zoradené nariadenia vlády, právne predpisy ústredných orgánov štátnej správy, nariadenia mestských a miestnych zastupiteľstiev a právne predpisy vydávané výnimočne inými než štátnymi orgánmi. Vo všetkých prípadoch ide o odvodené právne predpisy, avšak v prípade nariadení mestských a miestnych zastupiteľstiev môže ísť aj o právne predpisy pôvodné. Základom celého právneho systému je uplatňovanie princípu, že právne predpisy podzákonné musia vyplývať zo zákona, byť v súlade a neodporovať zákonu. Ak by došlo k stavu, kedy právny predpis nižšej právnej sily odporoval právnemu predpisu vyššej právnej sily, postupuje sa podľa ustanovení právneho predpisu vyššej právnej sily. Z hľadiska komplexnosti pohľadu na právne predpisy je nevyhnutné upozorniť aj na platnosť nadnárodných nástrojov, ak by sme zjednodušene chceli povedať medzinárodné právo a jeho transpozíciu do systému národných právnych predpisov. V súčasnej dobe je pre vlastníka lesa dôležité uvedomiť si predovšetkým hierarchiu a záväznosť kategórií právnych predpisov Európskej únie, pretože tieto sú v súčasnej dobe nedeliteľnou súčasťou právneho systému Slovenskej republiky ako členskej krajiny EÚ. Z hľadiska hierarchického usporiadania je tento systém tvorený nariadeniami, smernicami, rozhodnutiami, odporúčaniami a stanoviskami. 5 Nariadenia majú charakter záväzného normatívneho právneho aktu a majú prednosť pred vnútroštátnym právom. Je dôležité si uvedomiť, že nariadenia nie je potrebné transponovať do vnútroštátneho právneho systému. Ich platnosť je stanovená dátumom stanovenom v nariadení, v prípade že tento nie je osobitne v nariadení definovaný platí zásada, že sú platné 20 dní po uverejnení nariadenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev. Vzhľadom ku svojim právnym účinkom predstavuje nástroj unifikácie právnych predpisov členských štátov, obsahuje pravidlá všeobecnej povahy a je zdrojom práva, ktorý má záväznosť na území všetkých členských krajín s priamymi účinkami, pretože priamo upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osôb. Smernica je záväzná pre každý členský štát, ktorému je určená, a to vzhľadom na výsledok, ktorý sa má dosiahnuť. Voľba foriem a metód sa ponecháva národným orgánom. Smernica nemá všeobecnú platnosť. Podobne ako nariadenie nevyžaduje ratifikáciu ani inú formu schvaľovania na území členských štátov. Je určená výlučne členským štátom, ktoré sú povinné zosúladiť s ňou svoje vnútroštátne právo v určenej lehote. Implementácia smerníc sa zabezpečuje vydaním alebo zmenou už existujúcich právnych predpisov. Smernice predstavujú nástroj harmonizácie a zbližovania vnútroštátnych právnych poriadkov, nie však ich unifikáciu. Rozhodnutie je ďalším druhom právnej úpravy, ktoré má záväzný charakter vo všetkých častiach pre toho, pre koho je určené. Rozhodnutia nadobúdajú účinnosť dňom oznámenia. Sú bezprostredne záväzné a nevyžadujú implementáciu do vnútroštátneho práva. Odporúčania a stanoviská na rozdiel od predchádzajúcich inštitútov nie sú právne záväzné. I napriek tejto skutočnosti môžu slúžiť k výkladu komunitárnych aktov záväznej povahy. Pochopenie základného rámca systému právnych predpisov Slovenskej republiky, ako členskej krajiny Európskej únie, je základným predpokladom pre úspešné uplatňovanie a presadzovanie problematiky lesného reprodukčného materiálu. Právne predpisy súvisiace s riešením tejto problematiky sú: Smernica Rady 1999/105/ES o obchode s reprodukčným materiálom lesných drevín; Zákon č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 545/2004 Z. z., ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov; Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 571/2004 Z. z. o zdrojoch lesného reprodukčného materiálu lesných drevín, jeho získavaní, produkcii a používaní; Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch; Zákon č. 360/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch a o zmene zákona č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č.545/2004 Z. z.; Zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti. 6 2. ZÁKLADNÉ RÁMCE ČINNOSTÍ S LESNÝM REPRODUKČNÝM MATERIÁLOM Overovanie spôsobilosti na prácu s lesným reprodukčným materiálom zahŕňa päť základných okruhov v danej problematike (právne predpisy súvisiace s lesným reprodukčným materiálom, lesné semenárstvo, lesné škôlkarstvo, zásady ochrany lesného reprodukčného materiálu, poznávanie semien a semenáčikov lesných drevín), ktorých ovládanie je predpokladom na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ktoré oprávňuje osobu vykonávať zber plodov a semien lesných drevín; lúštiť, skladovať a produkovať lesný reprodukčný materiál; obchodovať s lesným reprodukčným materiálom. Znalosť právnej úpravy problematiky lesného reprodukčného materiálu je nevyhnutnou podmienkou pre vykonávanie jednotlivých činností súvisiacich s lesným reprodukčným materiálom. Ako je uvedené v predchádzajúcej kapitole, problematika lesného reprodukčného materiálu je riešená v zákone č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o LRM), vykonávacom predpise k nemu a súvisiacich zákonoch. Neopomenuteľnou je skutočnosť, že otázky obchodu s lesným reprodukčným materiálom je riešená v kontexte medzinárodného práva Smernicou Rady 1999/105/ES o uvádzaní množiteľského materiálu lesných kultúr na trh. Právna úprava problematiky lesného reprodukčného materiálu (ďalej len LRM ) v Slovenskej republike rieši požiadavky na zdroje LRM, podmienky získavania LRM, uvádzania LRM do obehu s cieľom vytvorenia podmienok pre uplatňovanie princípov trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a zachovania biologickej rozmanitosti vrátane skúšania reprodukčného materiálu lesných drevín, teda drevín uvedených v prílohe č. 1 zákona o LRM. Je teda zrejmé, že zákon o LRM a právna úprava v oblasti lesného reprodukčného materiálu nie je súvzťažná na všetky dreviny, ale je jednoznačne orientovaná na druhy lesných drevín a ich krížencov, zoznam ktorých taxatívne vymenúva s priradením číselného kódu, skratky, slovenského názvu a latinského názvu dreviny. Z uvedeného zároveň vyplýva aj to, že viazanosť problematiky LRM nie je orientovaná na druh pozemkov, na ktorých sa zdroje LRM nachádzajú, teda neorientuje sa výlučne na lesné pozemky. Právna úprava v oblasti LRM upravuje zároveň problematiku práv a povinností osôb (fyzických osôb, fyzických osôb podnikateľov, právnických osôb) pri produkcii reprodukčného materiálu lesných drevín, jeho uvádzaní do obehu a používaní pri obnove lesných porastov a zalesňovaní. Zákon o LRM sa rovnako vzťahuje aj na činnosti súvisiace so získavaním, produkciou a uvádzaním reprodukčného materiálu lesných drevín na osobitné účely, pod ktorými sa rozumie jeho testovanie, výskum alebo šľachtenie. V týchto prípadoch, kedy sa reprodukčný materiál lesných drevín používa na osobitné účely (teda nie na obnovu lesných porastov a zalesňovanie), ide o iné použitie LRM. 7 3. ZDROJE REPRODUKČNÉHO MATERIÁLU, ICH UZNÁVANIE A EVIDENCIA Reprodukčný materiál lesných drevín na obnovu lesných porastov a zalesňovanie musí pochádzať z uznaných zdrojov LRM kategórie selektovaný (uznaný porast, génová základňa, semenný porast) alebo kvalifikovaný (výberový strom, semenný sad, zmes klonov a multiklonálna varieta) alebo testovaný (ide o zdroje v kategórii reprodukčného materiálu selektovaný a kategórii kvalifikovaný po overení ich genetických vlastností) alebo identifikovaný. 3.1 Uznávanie zdrojov reprodukčného materiálu lesných drevín, fenotypová klasifikácia Uznané zdroje LRM v teréne vyznačuje správca zdroja lesného reprodukčného materiálu. V prípade súbehu rôznych fenotypových kategórií v lesnom poraste sa v lesníckych mapách uvádza označenie vyššej fenotypovej kategórie. Z procesného hľadiska návrh na uznanie zdrojov reprodukčného materiálu lesných drevín predkladá NLC Stredisku kontroly lesného reprodukčného materiálu v Liptovskom Hrádku (ďalej len semenárska kontrola ) obhospodarovateľ lesa alebo vlastník pozemku, v prípade lesného majetku vo vlastníctve štátu správca pri vyhotovovaní lesného hospodárskeho plánu (ďalej len plán ). Uznávanie sa vykonáva vyhotovením zoznamu uznaných zdrojov reprodukčného materiálu lesných drevín a posúdením zmien v uznaných zdrojoch LRM, vypracovaním návrhu na schválenie lesných porastov fenotypovej kategórie A alebo B za uznané zdroje LRM, posúdením návrhov na uznanie zdrojov LRM a odsúhlasením zásad obhospodarovania génových základní a semenných porastov, pridelením evidenčného kódu zdroju LRM a vyhotovením uznávacích listov, vydaním rozhodnutia o uznaní zdrojov LRM. Zoznam uznaných zdrojov LRM s ich aktuálnou výmerou (v prípade semenných sadov a uznaných porastov), resp. s uvedením počtu rodičovských výberových stromov vyhotoví a predloží obhospodarovateľ lesa alebo vlastník pozemku, v prípade lesného majetku vo vlastníctve štátu správca, vyhotovovateľovi plánu pred vypracovaním správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie plánu. Vyhotovovateľ plánu v prvom roku vyhotovenia plánu vykoná fenotypovú klasifikáciu s cieľom stanovenia fenotypovej hodnoty dreviny a fenotypovej kategórie porastov. Zoznam porastov zaradených podľa fenotypovej klasifikácie do kategórie A - fenotypovo vysokohodnotný porast alebo B fenotypovo hodnotný porast predkladá vyhotovovateľ plánu obhospodarovateľovi lesa alebo vlastníkovi pozemku, v prípade lesného majetku vo vlastníctve štátu správcovi. Tento, ak chce uznať nové zdroje LRM, zasiela návrh na uznanie so zoznamom ďalších porastov semenárskej kontrole. Semenárska kontrola na základe posúdenia vyhotoví uznávacie listy a pridelí evidenčný kód zdrojov LRM uznaných porastov, génových základní, semenných porastov, rodičovských výberových stromov, semenných sadov, klonov, zmesi klonov alebo multiklonálnych variet a tieto predkladá na príslušný obvodný lesný úrad na rozhodnutie o uznaní zdrojov LRM. 8 Pre každý zdroj LRM, ktorý je navrhnutý na uznanie sa určuje jeho pôvod (autochtónny, miestny, neautochtónny, neznámy). Vyhotovovateľ plánu prostredníctvom fenotypovej klasifikácie určuje fenotypovú hodnotu dreviny a na jej základe fenotypovú kategóriu porastu. Fenotypová hodnota je číselné vyjadrenie kvality koruny, tvárnosti kmeňa a produkčnej schopnosti dreviny v lesnom hospodá
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks