ПРО БЛЕМНІ ПИ ТАН НЯ ВИЗ НА ЧЕН НЯ ПРЕД МЕ ТУ ПРО ПО ЗИЦІЇ ТА ДА ВАН НЯ ХА БА РА - PDF

Description
Мангур Р. В. Проблемні питання визначення предмету пропозиції та давання хабара 6 Питецкий В. В. Оценочные понятия в советском уголовном праве : автореф дис. на соискание уч. степени канд. юр. наук : спец.

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Sheet Music

Publish on:

Views: 19 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Мангур Р. В. Проблемні питання визначення предмету пропозиції та давання хабара 6 Питецкий В. В. Оценочные понятия в советском уголовном праве : автореф дис. на соискание уч. степени канд. юр. наук : спец Уголовное право и криминология; исправительно-трудовое право / В. В. Питецкий. Свердловск, С Астрахан Е. И. Оценочные понятия в советском законодательстве о труде и социальном обеспечениии / Е. И. Астрахан // Уче ные за пи с ки ВНИ ИСЗ. М. : Из да тель ст во ВНИ ИСЗ, Вып 30. С Язык закона / Под. ред. А. С. Пиголкина. М. : Юридическая литература, С. 75; Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений / В. Н. Кудрявцев. М. : Юридическая литература, С Панов Н. И. Оценочные понятия и их применение в уголовном праве / Н. И. Панов // Проблемы социалистической закон но с ти : [ре с публ. меж вед. на уч сб.] Вып. 7. С Питецкий В. В. Оценочные понятия в советском уголовном праве : автореф дис. на соискание уч. степени канд. юр. наук : спец «Уголовное право и криминология; исправительно-трудовое право» / В. В. Питецкий. Свердловск, С Косович В. М. Оціночні по нят тя як дже ре ло і фор ма пра ва / В. М. Ко со вич // Вісник Львівсько го універ си те ту : серія юри дич на Вип. 40. С Язык закона / Под. ред. А. С. Пиголкина. М. : Юридическая литература, С Жеребкин В. Е. Оце ноч ные по ня тия пра ва : текст лек ций / В. Е. Же реб кин. Х. : Ви ща шко ла, С. 14; Ткешелиадзе Г. Т. Судебная практика и уголовный закон / Г. Т. Ткешелиадзе. Тбилиси : Мецниереба, С Панов Н. И. Оценочные понятия и их применение в уголовном праве / Н. И. Панов // Проблемы социалистической закон но с ти : [ре с публ. меж вед. на уч сб.] Вып. 7. С Кашанина Т. В. Оце ноч ные по ня тия в со вет ском пра ве / Т. В. Ка ша ни на // Пра во ве де ние С ; Косович В. М. Оціню ван ня й оцінки у пра во во му ре гу лю ванні : дис. канд. юр. на ук : / Ко со вич В. М. Львів, с. 16 Методологія проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів : затверджена Постановою Кабіне ту міністрів Ук раїни від 8 груд ня 2009 р [Еле к трон ний ре сурс]. Ре жим до сту пу : http :// У статті проаналізовано основні правові ознаки оціночних понять кримінального законодавства України та визначено шляхи вирішення низки дискусійних в цій сфері питань. Запропоновано авторське визначення оціночних понять кримінального законодавства. Ключові слова: оціночні поняття, кримінальне законодавство, ознаки, кримінально-правова кваліфікація, оцінка. В статье проанализованы основные правовые признаки оценочных понятий в уголовном законодательстве Украины и определены пути решения ряда дискуссионных в данной сфере вопросов. Предложено авторское определение оценочных понятий уголовного законодательства. Ключевые слова: оценочные понятия, уголовное законодательство, признаки, уголовно-правовая квалификация, оценка. Summary In the article analized basic features of the estimating concepts in criminal legislation of Ukraine and the ways of solving a number of controversial issues in this area. The author s definition of estimating concepts in criminal legislation is offered. Key words: estimating concepts, criminal legislation, features, criminal-legal qualification, estimate. Отримано Р. В. МАН ГУР Ро берт Ва си ль о вич Ман гур, аспірант Київсько - го універ си те ту пра ва НАН Ук раїни ПРО БЛЕМНІ ПИ ТАН НЯ ВИЗ НА ЧЕН НЯ ПРЕД МЕ ТУ ПРО ПО ЗИЦІЇ ТА ДА ВАН НЯ ХА БА РА Боротьба з хабарництвом в Україні є одним із найбільш пріоритетних напрямів розвитку кримінальної політи ки. Це зу мов ле но тим, що в нашій країні ха бар ництво міцно вкоріни лось і на бу ло ве ли чез но го мас - шта бу, про що свідчить світо вий рей тинг країн за рівнем ко рупції за 2010 р., опубліко ва ний гло баль ною ан - тикорупційною неурядовою організацією Transparency International. Згідно рейтингу Україна посіла 134 місце се ред 178 країн світу, і зна хо дить ся між країна ми Аф ри ки То го та Зімбаб ве 1. За да ни ми досліджень цієї ж ор ганізації що до рівня сприй нят тя ко рупції у світі за 2011 рік (Сorruption Perceptions Index 2011) Ук раїна взагалі займає 152 місце та ділить його із Таджикистаном 2. Хабарництво є одним з поширених і небезпеч- Р. В. Ман гур, Криміна ль не право та кримінологія них про явів ко рупції та на ле жить до найбільш ла тент них зло чинів. У прак тичній діяль ності ор ганів дізнан - ня і слідства вик ли кає складність не ли ше ви яв лен ня і при пи нен ня цьо го зло чи ну, але і йо го кваліфікації 3. Актуальність визначення предмету пропозиції та давання хабара полягає в тому, що особливу складність у ряді випадків кваліфікації даних злочинів представляє встановлення предмета хабара. Про бле ми про тидії та бо роть би з ха бар ництвом грун тов но досліджу ва ли у своїх пра цях вітчиз няні на - уковці. Серед них свій внесок у розробку даної проблеми у галузі кримінального права зробили О. М. Костенко, О. Ф. Бантишев, В. О. Навроцький, М. І. Мельник, М. І. Хавронюк, Д. Г. Михайленко, Ф. В. Шиманський, О. О. Кваша, Є. В. Невмержицький, О. Г. Кальман, А. В. Савченко та інші. Однак при цьому недостатньо ува ги приділя лось са ме виз на чен ню пред ме ту да ван ня та про по зиції ха ба ра. Про по зицію ха ба ра виз на - чено як окремий злочин лише з прийняттям Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» від 07 квітня 2011 ро ку, що на брав чин ності з 01 лип ня 2011 ро ку. Ме тою на шої статті є ха рак те ри с ти ка пред - мету пропозиції та давання хабара. Навіть з прийняттям вищезазначеного Закону, законодавчо не дано визначення поняттю «хабар». Це ускладнює процес розкриття таких злочинів як одержання хабара, пропозиція хабара, давання хабара та прово кація ха ба ра. Ад же в прак тичній діяль ності працівни кам пра во охо рон них ор ганів до во дить ся ко ри с ту ва - тися науковим тлумаченням поняття хабар, що ускладнює кваліфікацію даних злочинів. У такій ситуації хабар мож на інкриміну ва ти там, де йо го не має. В ре зуль таті до криміна ль ної відповідаль ності мо же бу ти при - тяг ну та не вин на осо ба. А вра хо ву ю чи, що дані зло чи ни (окрім про во кації ха ба ра) за на яв ності кваліфіку ю - чих оз нак на ле жать до тяж ких, і пе ред ба ча ють по ка ран ня у ви гляді поз бав лен ня волі до 12 років, такі по мил - ки мо жуть при зве с ти до не га тив них наслідків. І, відповідно, на впа ки, вин на осо ба мо же уник ну ти спра вед - ливого покарання. Як відо мо, за ко но да вець не дає виз на чен ня ні про по зиції ха ба ра, ні да ван ню ха ба ра. Для роз крит тя по - няття цих злочинів необхідно звернутися до диспозиції ст. 368 Кримінального кодексу України одержання хабара. Той факт, що ознаки які характеризують пропозицію та давання хабара слід шукати в статті, яка описує одер жан ня ха ба ра, по яс нюється прий о мом за ко но дав чої техніки. Не має ніякої не обхідності, по суті, дуб - лювати ті ж ознаки хабарництва, бо «мова закону повинна відрізнятися лаконізмом, здатністю охоплювати відповідним формулюванням повторювані, типові ситуації» 4. Давання хабара можна визначити як передачу службовій особі особисто або через посередників у будьякому вигляді хабар за виконання або невиконання в інтересах особи, яка дає хабар, чи в інтересах третьої особи, певного службового діяння. Пропозицією хабара ж буде підтверджене словесно або в інший спосіб бажання та готовність хабародавця вчинити ті самі дії. Відповідальність в даному випадку настає лише за умови, що службова особа одержала пропозицію хабара або хабар за виконання чи невиконання таких дій, які вона могла або повинна була виконати з використанням наданої їй влади, покладених на неї організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов язків, або таких, які вона не уповноважена була вчинювати, але до вчинення яких іншими службовими особами могла вжити заходів завдяки своєму службовому становищу (абз. 1 п. 2 Постанови Пленуму Верховного Суду України 5 від року «Про судову практику у справах про хабарництво») 5. Детального розгляду вимагає предмет хабара. У хабарництві предмет хабара знаходиться поза об єктом посягання вони лежать у різних площинах. Що стосується юридичної природи предмета хабара, то з цього пи тан ня існу ють різні дум ки. Труднощі на практиці і різноплановість висловлюваних в юридичній літературі точок зору з приводу характеристики предмета хабара призводили до розмитості цього поняття. А тим часом ця ознака складу злочину є початковим моментом при встановленні об єкту злочину і кваліфікації діяння. В. Даль під «хабаром» (рос. «взятка») розуміє побори, приношення, дарунки, гостинці, принесення, могорич, плата або подарунок посадовій особі, з метою запобігання незручностей, або підкуп його на незаконну спра ву 6. Поняття хабара як блага «в будь-якому вигляді» було відомо в радянському кримінальному праві з 1921 ро ку. Впер ше так пред мет ха ба ра виз на чив Де к рет РНК РРФСР «О борь бе со взя точ ни че ст вом» 7. Ана - логічно бу ло закріпле но по нят тя ха ба ра в ст. 168 Криміна ль но го ко дек су Ук раїни від 28 груд ня 1960 ро ку 8. Таке досить широке формулювання послужило приводом до того, що деякі автори розуміли під предметом ха ба ра будь-яке бла го, в то му числі і не ма теріаль но го ха рак те ру. Так, в 1925 р. А. Прігра дов-кудрін вва жав, що посадова особа в якості хабара може використовувати статевий зв язок з жінкою. Жінка ж, що вступила в такий зв язок заради задоволення своїх інтересів, є хабародавцем 9. При буквальному тлумаченні положення ст. 368 КК, можна зробити висновок, що предметом хабара може бу ти все (будь-що), чим підку по вується служ бо ва осо ба. Але, не зва жа ю чи на це, прак ти ка йде шля хом об - меження кола предметів хабара. Так, у п. 4 Постанови Пленуму Верховного Суду України 5 від р. «Про су до ву прак ти ку у спра вах про ха бар ництво» 10 зазначено, що оскільки одержання хабара є ко рис ли вим зло чи ном, йо го пред мет має ви ключ но май но вий ха рак тер. Та кої ж по зицієї в своїх досліджен - нях дотримується переважна більшість науковців. Варто зазначити, що уявлення про хабар як про предмет виключно майнового характеру виникло і підтримується досить давно. Так, наприклад ще в далекому 1928 р. в одній зі своїх праць А. Я. Естрін підкрес лю вав са ме май но вий ха рак тер ха ба ра 11. Давання хабара, а відтак і пропозиція хабара, законодавцем та більшістю науковців, визнаються корисливими злочинами. Якщо визнати ці діяння некорисливим, то фактична суспільна небезпека такого хабар- 330 Мангур Р. В. Проблемні питання визначення предмету пропозиції та давання хабара ництва не відповіда ти ме тим санкціям, які вста нов лені у ст. 369 КК Ук раїни, роз миється ко ло діянь, що підпа да ють під дію цієї статті, що пе ред ба чає відповідальність за ха бар ництво. Не при пу с ти мо, щоб зло чин - ни ми виз на ва ли ся діян ня, які не ста нов лять ре аль ної суспільної не без пе ки. Слід підкрес ли ти, що при та ко - му підході ус клад нить ся про цес до ка зу ван ня у спра вах про про по зицію та да ван ня ха ба ра, оскільки оче вид - но, що до ве с ти сам факт і виз на чи ти мо мент да ван ня осо бою ха ба ра, а тим більше про по зиції ха ба ра, у ви - гляді вигоди немайнового характеру є вкрай проблематичним. Практично безспірним у науковій літературі є положення, за яким одним із факторів, які обов язково враховуються при встановленні кримінально-правової заборони того чи іншого діяння, є реальна можливість впливу на таке діяння кримінально-правовими засо ба ми, криміна ль ний за кон мо же бу ти функціональ ним і ефек тив ним ли ше тоді, ко ли всі пе ред ба чені нор - мою ознаки скл
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks