ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПТ «ЛОМБАРД КАПИТАЛ» ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ - PDF

Description
(в тис.грн.) ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПТ «ЛОМБАРД КАПИТАЛ» ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «КЛИМЧУК І КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД КАПИТАЛ» (далі «Компанія»)

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Health & Lifestyle

Publish on:

Views: 17 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
(в тис.грн.) ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПТ «ЛОМБАРД КАПИТАЛ» ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «КЛИМЧУК І КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД КАПИТАЛ» (далі «Компанія») є юридичною особою, створеною відповідно до законодавства України. Товариство набуло статусу фінансової установи на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи серії ЛД 405 від р., виданого за рішенням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від р. 497 (реєстраційний ). Товариство створене на необмежений строк діяльності шляхом об'єднання майна та підприємницької діяльності учасників та первинно зареєстроване Відділом реєстрації та єдиного реєстру Ленінської районної адміністрації Запорізької міської ради 07 квітня 2004 р. за реєстраційним з назвою ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «КЛИМЧУК П.М., ПОПОВ І.І. «КАРАТ ПЛЮС». За Рішенням загальних зборів (протокол 7 від р.) ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «КЛИМЧУК П.М., ПОПОВ І.І. «КАРАТ ПЛЮС» перейменоване на ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «КЛИМЧУК, ПОПОВ «ЛОМБАРД КАПИТАЛ» (Засновницький договір у другій редакції зареєстрований Виконавчим комітетом Запорізької міської ради р., запис у ЄДР ). Відповідно до рішення загальних зборів (протокол 78 від р.) ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «КЛИМЧУК, ПОПОВ «ЛОМБАРД КАПИТАЛ» змінює своє найменування на ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «КЛИМЧУК І КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД КАПИТАЛ» (Засновницький договір у третій редакції зареєстрований Виконавчим комітетом Запорізької міської ради р., запис у ЄДР ). Згідно із рішенням загальних зборів учасників ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «КЛИМЧУК І КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД КАПИТАЛ» (протокол 132 від р.) затверджено Засновницький договір у четвертій редакції у зв'язку із входом нового учасника та зміною суми та структури складеного капіталу товариства (зареєстровано Реєстраційною службою Запорізького міського управління юстиції р., запис у ЄДР ). Учасниками Товариства виступають фізичні особи громадяни України: - Климчук Петро Миколайович, - Попов Іван Іванович; - Попов Дмитро Іванович. Предметом діяльності Компанії є здійснення виключного виду діяльності ломбардної діяльності шляхом надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних коштів під заставу майна та надання супутніх послуг, які є передумовою або умовою надання фінансових кредитів. Компанія безпосередньо здійснює такий основний вид фінансово-господарської діяльності інші види кредитування. Основними споживачами послуг Компанії є фізичні особи громадяни України. Юридична адреса Компанії -Україна, обл. Запорізька, м.запоріжжя, вул. Сталеварів, буд. 1. Функціональною валютою звітності є гривня. Звітність складена в тисячах гривень. За всі звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2012 р., ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «КЛИМЧУК І КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД КАПИТАЛ» готувало фінансову звітність відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку України. Ця фінансова звітність складена відповідно до МСФЗ. 8 2. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Річна звітність Ломбарду за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, є річною фінансовою звітністю, що повністю відповідає вимогам МСФЗ. Компанія перейшла на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 1 січня 2013 року відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання міжнародних стандартів фінансової звітності». Керуючись МСФЗ 1, першим звітним періодом є рік, що закінчується 31 грудня 2014 року. З цієї дати фінансова звітність Компанії складається відповідно до вимог МСФЗ, що були розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та роз'яснень Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності, а також відповідно роз'яснень Постійного комітету з тлумачень, що були затверджені комітетом з міжнародного бухгалтерського обліку та діяли на дату складання фінансової звітності. Концептуальною основою фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року є МСФЗ, допущення, прийняті управлінським персоналом щодо стандартів та інтерпретацій, які набрали чинності, і політик, які прийняті на дату підготовки управлінським персоналом повного пакету фінансової звітності за МСФЗ за станом на 31 грудня 2015 року, а також обмеження застосування МСФЗ, зокрема в частині визначення форми та складу статей фінансових звітів згідно МСБО ПРИЙНЯТТЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТІ СТАНДАРТИ На дату затвердження цієї фінансової звітності, Радою МСБО були визначені нові стандарти, поправки та інтерпретації до існуючих стандартів, які не набули чинності і не були прийняті Компанією достроково. Керівництво передбачає, що всі відповідні поправки будуть внесені до облікової політики Компанії за перший період, що починається після дати набрання чинності поправки. На даний момент керівництво оцінює потенційний вплив на фінансову звітність Компанії внесених поправок до МСФЗ. Інформація щодо нових стандартів, змін та інтерпретацій, які, як передбачається, мають відношення до фінансової звітності Компанії, представлена нижче. Деякі інші нові стандарти та інтерпретації були випущені, але це не буде мати істотного впливу на фінансову звітність Компанії. МСФЗ (IAS) 19 «Винагороди робітникам» (у новій редакції). Рада по МСФЗ випустила декілька правок к МСФЗ (IAS) 19. Ці правки або фундаментально змінюють (наприклад, виключення механізму коридору та поняття доходності активів плану, яка очікується), або роз яснюють, або змінюють визначення. Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 січня 2016 року та після цієї дати. Правки до МСФЗ (IAS) 32 «Взаємозалік фінансових активів та фінансових зобов язань». Правки дають роз яснення поняттю «у теперішній час мають юридичне право, яке закріплене, на здійснення взаємозаліку». Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 січня 2014 року та не вплинула на фінансове положення та фінансовий результат Компанії. Правки до МСФЗ (IFRS) 7 «Розкриття інформації взаємозалік фінансових активів та зобов язань». Відповідно до цих правок Компанія зобов язана розкривати інформацію про права на здійснення взаємозаліку та відповідних договорів (наприклад, договір на надання забезпечення). Завдяки цим вимогам користувачі матимуть інформацію, яка буде корисною для оцінки впливу договорів про взаємозаліки на фінансове положення Компанії. Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 січня 2016 року. МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти: класифікація та оцінка». МСФЗ (IFRS) 9 використовується по відношенню до класифікації та оцінки фінансових активі та зобов язань. Обов язкове використання інших норм МСФЗ (IFRS) 9 було перенесено на 1 січня 2018 року. Компанія оцінить вплив цього стандарту на суми у фінансової звітності у поєднанні з іншими етапами проекту після їх публікації. МСФЗ (IAS) 38 «Нематеріальні активи» Розкриваються методи нарахування амортизації на нематеріальні активи. Правки вступають в дію для річних звітів, починаючи з 1 січня 2016 року. Всі перелічені вдосконалення вступають у дію по відношенню до річних звітних періодів, які починаються 1 січня 2016 року або після цієї дати. 25 вересня 2014 року Рада з МСФЗ випустила пакет поточних змін системи МСФЗ - щорічні удосконалення циклу рр. 4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ Основні засоби Основні засоби, придбані після дати переходу на МСФЗ, враховуються у звіті про фінансове положення за первинною вартістю, що включає всі витрати, необхідні для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизації і збитків від знецінення. Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну частин активів, які збільшують термін їх корисної експлуатації або покращують їх здатність генерувати доходи. Витрати на ремонт і обслуговування основних засобів, які не відповідають приведеним вище критеріям капіталізації, відображаються в звіті про сукупні доходи і витрати того періоду, в якому вони були понесені. Сума, що амортизується - це первинна вартість об'єкту основних засобів або переоцінена вартість, за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість активу - це передбачувана сума, яку підприємство отримало б на даний момент від реалізації об'єкту основних засобів після вирахування очікуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг того віку і стану, в якому, імовірно, він знаходитиметься в кінці свого терміну корисного використання. Амортизація основних засобів призначена для списання суми, що амортизується, впродовж терміну корисного використання активу і розраховується з використанням прямолінійного методу. Терміни корисного 9 використання груп основних засобів представлені таким чином: Будинки та споруди років Машини та обладнання 2-15 років Інструменти, прилади, інвентар 4-10 років Інші основні засоби 2-20 років. Ліквідаційна вартість, терміни корисного використання і метод нарахування амортизації передивляються на кінець кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін, що виникають від оцінок, зроблених в попередні періоди, враховується як зміна облікової оцінки. Дохід або збиток, що виникають в результаті вибуття або ліквідації об'єкту основних засобів, визначається як різниця між сумами від продажу і балансовою вартістю активу і признається в прибутках і збитках. Незавершене будівництво включає витрати, безпосередньо пов'язані з будівництвом основних засобів, плюс відповідний розподіл змінних накладних витрат, безпосередньо пов'язаних з будівництвом. Незавершене будівництво не амортизується. Амортизація незавершеного будівництва, аналогічно об'єктам основних засобів, починається з моменту готовності даних активів до експлуатації, тобто коли вони знаходяться в місці і стані, що забезпечує їх функціонування відповідно до намірів керівництва. Нематеріальні активи Нематеріальні активи з кінцевими термінами використання, придбані в рамках окремих операцій, враховуються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої амортизації і накопиченого збитку від знецінення. Амортизація нараховується рівномірно протягом терміну корисного використання нематеріальних активів з використанням прямолінійного методу. Очікувані терміни корисного використання і метод нарахування амортизації аналізуються на кінець кожного звітного періоду, при цьому всі зміни в оцінках відбиваються в звітності без перерахування порівняльних показників. Нематеріальні активи з невизначеними термінами використання, придбані в рамках окремих операцій, враховуються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченого збитку від знецінення. Нематеріальний актив списується при продажі або коли від його майбутнього використання або вибуття не очікується економічних вигод. Дохід або збиток від списання нематеріального активу, що є різницею між чистими сумами від вибуття і балансовою вартістю активу, включається в звіт про сукупні доходи і витрати у момент списання. Знецінення основних засобів і нематеріальних активів Компанія проводить перевірку наявності індикаторів знецінення балансової вартості матеріальних і нематеріальних активів на кожну звітну дату. В разі виявлення будь-яких таких індикаторів розраховується відшкодована вартість
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks