Primena sistema za nadzor voznog parka u kompanijama koje upravljaju otpadom – primer JKP Mediana Niš

Description
Primena sistema za nadzor voznog parka u kompanijama koje upravljaju otpadom – primer JKP Mediana Niš

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Business

Publish on:

Views: 2 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  Ka održivom transportu 2013 | 71 PRIMENA SISTEMA ZA NADZOR VOZNOG PARKA UKOMPANIJAMA KOJE UPRAVLJAJU OTPADOM–PRIMER JKP MEDIANA NIŠ Miloš Vojinović 1 , Željko Cvijetinović 2 , Miroslav Đokić 3 , Aleksandar Obradović 4 Rezime:  U radu se daje prikaz primene sistema za nadzor voznog parka ukompaniji za upravljanje otpadom JKP Mediana Niš.Iznetisurazlozi i ciljevi za uvođenje sistema, a opisan je i kontekst optimizacije upravljanja otpadom,koji je bio i jedan od motiva za uvođenje sistema za nadzor. Detaljno suopisane faze uvođenja sistema, a prikazano je kako se uvedeni sistem koristi kao komponenta informacionog sistema, čiji je jedan deo i geografski informacioni sistem (GIS). Data je analiza učinka korišćenja sistema. Prikazani su konkretni podaci preko kojih se pratilo upravljanje sistemom pre i posleuvođenja sistema za nadzor, a preko egzaktnih parametara su pokazani efekti  primene ovog sistema. Klju ne re i:  Upravljanje otpadom, upravljanje voznim parkom, GIS UVOD Upravljanje otpadom uključuje aktivnosti prikupljanja, transporta, sortiranja,reciklaže, odlaganja, praćenja i monitoringa otpada, pri čemu se optimizacijaradi na svim nivoima upravljanja (slika 1). Slika1.Sveobuhvatnipristupupravljanjuotpadom[1] i [2] 1 Građevinski fakultet Beograd,Univerzitet u Beogradu, Bul. Kralja Aleksandra 73.milos@mapsoft.rs 2  Građevinski fakultet Beograd,Univerzitet u Beogradu, Bul. KraljaAleksandra 73 3 JKP MedianaNiš, Mramorska 10, Niš,miroslav.djokic@jkpmediana.rs 4 JKP Mediana Niš,Mramorska 10, Niš,aleksandar.obradovic@jkpmediana.rs  72  | Ka održivom transportu 2013 Primena GIS-a, kao visoko sofisticirane moderne tehnologije za prikupljanje,čuvanje, upravljanje, analizu i prezentaciju prostornih podataka u kombinacijisa sistemima za nadzor vozila kojom je omogućeno telemetrijsko prikupljanjepodataka o položaju i parametrima vožnje i ponašanja vozila, postala jenezaobilazan alat bez koga je nemoguće optimizovati rad na sva tri nivoaoptimizacije upravljanja otpadom [1]. Taktički i strateški nivo [3] unapređenja ilioptimizacije gradskog sistema za upravljanje otpadom su ograničeni pravnim,ekonomskim, ali i političkim okvirom i kao takvi prevazilaze mogućnosti kojeproizilaze iz potrebe tipičnog komunalnog servisa za sopstvenimunapređenjem. Zato je operativni nivo, i optimizacije koje se u tom procesuplaniranja primenjuju (slika 2), često jedina mogućnost za unapređenje koja semože ostvariti u vremenski određenom roku. Na ovom nivou centralna pitanjaoptimizacije su: problem rutiranja kretanja vozila za prevoz otpada (što je udirektnoj vezi sa problemom kreiranja rejona) i određivanje mesta zaprikupljanje otpada. Slika 2.Funkcije upravljanja otpadom [5] i tehnološke celine koje su predmetoptimizacijeu JKP Mediana Proces sagledavanja problema, pribavljanja podataka, stvaranja radne okolineza evaluaciju postojećeg stanja plana ruta i dizajniranje optimalnih planovaruta predstavlja zahtevan zadatak koji se može uspešno rešitimultidisciplinarnim pristupom problemu (slika 3, [4]). Predmet interesovanjaovog rada su procesi rada i optimizacije koje je JKP Mediana izvršilo naoperativnom nivou upravljanja otpadom.  Ka održivom transportu 2013 | 73 JKPMEDIANANIŠ Komunalna delatnost je jedna od bitnih funkcija lokalne samouprave.Komunalni sistem Grada je veoma složen i heterogen skup uzajamno zavisnihpodsistema (saobraćaj, saobraćajna infrastruktura, vodovod i kanalizacija,proizvodnja i isporuka toplote, održavanja javne higijene, sakupljanje, transporti deponovanje komunalnog, industrijskog i hazardnog otpada), od čijegkvaliteta i strukture zavisi funkcionisanje vitalnih funkcija Grada. Tabela 1.OsnovnipodaciisektoriJKPMedianaNiš250.000  ljudi živi na teritorijina kojoj radi JKP MedianaPovršina teritorije sa koje seprikuplja otpad 600km 2 Površina deponije 311.000m 2 JKP Mediana već 60godina  obavlja ovaj posao Zbog velikog značaja stambeno-komunalnih delatnosti, grad Niš je poslove izadatke ovog segmenta privrede uglavnom poverio javnim preduzećima [5].Institucionalni okvir u oblasti upravljanja otpadom definisan je u Odluci oodržavanju čistoće (Sl. list grada Niša br. 89/2005), kojom se propisuju uslovi inačin organizovanja poslova u vršenju komunalne delatnosti održavanjačistoće. Upravljanjei odlaganjeotpada uJKP„Mediana„Niš Komunalni sistem Grada je veoma složen i heterogeni skup uzajamno zavisnihpodsistema, od čijeg kvaliteta i strukture zavisi funkcionisanje vitalnih funkcijaGrada (tabela 1). Komunalnu delatnost održavanja čistoće Grada Niša obavlja javno komunalno preduzeće Mediana [5].Sektor ’’Upravljanje otpadom’’, koji je najveća organizaciona celina u JKPMediana, postoji 60 godina i trenutno funkcioniše kao organizaciona celinakoja se stara o higijeni u Gradu, organizovanom sakupljanju, transportu ideponovanju kućnog, industrijskog i hazardnog otpada i uređuje gradskudeponiju (slike 4 i 5). Ovo je možda najobimniji i najznačajniji sektor u JKP„Mediana“ po obimu i značaju poslova koje obavlja.  74  | Ka održivom transportu 2013 Rad ovog sektora je pod stalnom kritikom nadležnih gradskih uprava, građanai medija, jer se njihov rad najjasnije vidi (neuklonjen otpad, neizvršena uslugasakupljanja smeća u domaćinstvima, problemi sa deponijom), zato je najvišeinvestirano u ovaj sektor u pogledu broja i kvaliteta vozila u periodu od 2000.do 2010. godine. Međutim, i pored toga postoji konstantan nedostatakspecijalnih vozila: autosmećara, autocisterni, manjih i većih otvorenih vozila(kipera) itd. Slika3.Optimizacijaupravljanja otpadom na operativnom nivou [4] Sektor se sastoji od sledećih radnih jedinica i službi: •  Nivo sektora - 1 radnik •  R.J. ’’Sakupljanje i transport otpada’’ - 199 radnika •  R.J. ’’Deponija’’ - 18 radnika •  R.J. ’’Reciklažni centar’’ - 31 radnikRadna jedinica za “Deponija“ se bavi odlaganjem čvrstim komunalnim i ostalimotpadom. Ova radna jedinica raspolaže sa radnim mašinama (2 buldožera ikompaktor), sa kojima svakodnevno vrši poravnavanje otpada i inertnogmaterijala na čelu deponije. Služba na deponiji organizovana je tako da radi 24sata na dan i 365 dana u godini. Kontrolori na deponiji rade u smeni po 12sati, kao i rukovaoci radnim mašinama, odnosno planeri deponije. Ostaliradnici rade po 8 sati, pet radnih dana u nedelji. Na gradskoj deponiji se nalazi  Ka održivom transportu 2013 | 75 montažni objekat sa ulaznom rampom. Put koji prolazi kroz deponiju jezajednički, koriste ga i stanovnici vikend naselja.Na deponiji ne postoji vaga za merenje, tako da se količine komunalnogotpada ne mere u tonama već u kubnim metrima, pa je jako teško izvršiti raznekalkulacije u cilju pouzdanog određivanja količine i vrste otpada. Slika4.Sastav i količina deponovanog otpada Na gradskoj deponiji postoji organizovana služba koja svakodnevno radi napopravci kontejnera. Količine otpada deponovanog na deponiji u periodu od2000. – 2010. godine izražene u m3 prikazane su u slikama 4 i 5. Slika 5. Količina otpada transportovana do deponije 706050400103020KomunalniotpadBiljniotpadZemljaŠut MedicinskiotpadOrganskiotpadDuvanskaprašinaStiropor [%] 350.000300.000250.000200.000050.000150.0002001100.0002002 2003 2004 2005 200820072006 2009 2010[ m 3 ][ godina ] Godina20002001200220032004200520062007200820092010 JKPMedianaNiš (m 3 )   115.134 122.931 131.967 129.149 154.400 165.782 162.221 196.342 217.269 221.551 205.041TrećaLica (m 3 ) 23.144 24.138 25.162 61.517 54.233 48.675 39.919 63.347 79.609 76.882 112.980Ukupno (m 3 ) 318.021
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks