Príloha C OBCHODNÉ PODMIENKY UPRAVUJÚCE PREDAJ VSTUPENIEK PRE FANÚŠIKOV ZÚČASTNENÝCH NÁRODNÝCH ZVÄZOV UEFA EURO PDF

Description
Príloha C OBCHODNÉ PODMIENKY UPRAVUJÚCE PREDAJ VSTUPENIEK PRE FANÚŠIKOV ZÚČASTNENÝCH NÁRODNÝCH ZVÄZOV UEFA EURO 2016 A. ÚVOD 1. Rozsah Union des associations européennes de football (UEFA), Európsky riadiaci

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Small Business & Entrepreneurship

Publish on:

Views: 39 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Príloha C OBCHODNÉ PODMIENKY UPRAVUJÚCE PREDAJ VSTUPENIEK PRE FANÚŠIKOV ZÚČASTNENÝCH NÁRODNÝCH ZVÄZOV UEFA EURO 2016 A. ÚVOD 1. Rozsah Union des associations européennes de football (UEFA), Európsky riadiaci orgán zodpovedný za futbal na európskej úrovni, je exkluzívny vlastník obchodných práv na záverečný turnaj Futbalových majstrovstiev Európy ( UEFA EURO 2016 ). Tieto Obchodné podmienky upravujúce predaj vstupeniek pre fanúšikov zúčastnených národných zväzov UEFA EURO 2016 (ďalej len podmienky ) stanovujú všeobecné podmienky pre zúčastnené národné zväzy na nákup a používanie vstupeniek na UEFA EURO 2016 vo Francúzsku. 2. Vymedzenie pojmov Vstupenka s bezbariérovým prístupom Metóda prideľovania Žiadateľ Formulár žiadosti EURO 2016 SAS Nasleduj svoj tím (Follow my team/ FMT ) (ak sa používa) Hosť (ak sa používa) Hostiteľský zväz jeden z typov vstupenky, ktorý je na predaj buď vo forme individuálnej vstupenky(single ticket) alebo vstupenky Nasleduj svoj tím(follow my team), určený pre zdravotne postihnuté osoby s pomocným vozíkom alebo pre osoby vyžadujúce bezbariérové sedenie. metóda na základe výberu PNA na prideľovanie vstupeniek pomocou pravidla na prideľovanie vstupeniek PNA alebo RDM. akákoľvek fyzická osoba staršia ako 18 rokov s právnou spôsobilosťou uzatvárať zmluvu o kúpe vstupeniek na UEFA EURO 2016 v súlade s Obchodnými podmienkami. elektronický formulár vyplnený a odoslaný žiadateľom on-line prostredníctvom príslušného portálu PNA na predaj vstupeniek s cieľom podať žiadosť od 14. decembra :00 CET (poludnie) do 18. januára 2016 do 12:00 CET (poludnie). spoločnosť založená UEFA a hostiteľským zväzom vo forme zjednodušenej akciovej spoločnosti ( société par actions simplifiée ) so základným imaním , registrovaná pod č R.C.S v Paríži, IČ DPH FR , so sídlom na 112 avenue Kléber - CS 81671, Paris CEDEX 16, Francúzsko - Tel: +33 (0) balík vstupeniek pre všetky skupinové zápasy UEFA EURO 2016 alebo pre všetky skupinové zápasy UEFA EURO 2016 a niektoré/všetky vyraďovacie zápasy (podmienené postupom tímu), ktoré odohrá príslušný tím. osoba doprevádzajúca úspešného žiadateľa na zápase (zápasoch), ktorej sa vstupenka(y) prevedie v zmysle článkov 8.1 a 8.2 týchto Obchodných podmienok, vrátane osôb sprevádzajúcich telesne postihnutých divákov v súlade s článkom Fédération Française de Football, so sídlom 87, Boulevard de Grenelle, Paris Cedex 15, Francúzsko, ktorý bol vymenovaný UEFA ako hostiteľský zväz UEFA EURO 2016 s príslušnými právami a povinnosťami z hľadiska zodpovednosti za organizáciu a realizáciu zápasov. 1 Zápas Oznámenie Kúpna cena Participujúca národná asociácia (PNA) Pravidlá prideľovania PNA Portál PNA na predaj vstupeniek akýkoľvek oficiálny futbalový zápas, ktorý sa realizuje v rámci UEFA EURO ové oznámenie k žiadosti potvrdzujúce pridelenie vstupenky (vstupeniek) uvedených na oznámení a odoslaných spoločnosťou EURO 2016 SAS na ovú adresu, ktorú poskytol žiadateľ v žiadosti. v súlade s článkom 3.7 nižšie, celková kúpna cena za vstupenku(y), o ktoré požiadal žiadateľ vo formulári žiadosti, vrátane DPH (vypočítanej vo výške 5,5 % z ceny nákupu). Náklady na doručenie vstupeniek, (ktoré zahŕňajú náklady na dopravu alebo manipulačné náklady na osobné vyzdvihnutie vstupeniek na mieste stanovenom podľa článku 6.1 b) alebo 6.2 v závislosti od okolností) sa budú účtovať úspešnému žiadateľovi spolu s kúpnou cenou. Celková splatná suma, ktorú musí uhradiť úspešný žiadateľ, bude závisieť od spôsobu dodania a adresy pre doručenie. Detaily týkajúce sa nákladov sú popísané na adrese: https://euro2016- faq.tickets.uefa.com/en/node/1864 je akákoľvek národná asociácia, ktorá sa kvalifikovala a bude sa podieľať na UEFA EURO pravidlo alebo súbor pravidiel, ktoré sú definované a uplatňované zo strany PNA na prideľovanie vstupeniek jeho žiadateľom, ktoré sú uvedené a popísané na príslušnom portáli PNA na predaj vstupeniek pre žiadateľov, ktoré môžu žiadatelia používať pri podávaní žiadosti. Internetová platforma vo vlastníctve a správe UEFA so sekciami pre fanúšikov PNA, na ktorej sa nachádza registračný formulár a formulár žiadosti, ktoré je možné vyplniť a odoslať na adrese: Portály PNA na predaj vstupeniek sú sprístupnené pre EURO 2016 SAS zo strany UEFA na predaj vstupeniek pre UEFA EURO Mechanizmus náhodného losovania (RDM) (ak sa používa) Registračný formulár Právne predpisy RDM je počítačový systém, ktorý losuje na základe náhodného výberu úspešných žiadateľov z fondu všetkých žiadostí za účelom pridelenia vstupeniek podľa zápasov, cenových kategórií a typov vstupeniek v súlade s a podľa pravidiel stanovených v článkoch 3.6 a 3.7. Algoritmus, ktorý sa používa na losovanie pomocou RDM, bol odovzdaný Maître Vincent ADAM (Huissier de justice) so sídlom 99 rue de Prony, Paris, Francúzsko. elektronický formulár, ktorý vypĺňa žiadateľ on-line od 14. decembra :00 hod. SEČ (poludnie) do 18. januára :00 hod. SEČ (poludnie) na registráciu svojho účtu na príslušnom portáli PNA na predaj vstupeniek: https://euro2016-svk.tickets.uefa.com bez obmedzenia nasledujúce právne predpisy: - Právne predpisy Francúzska; - stanovy UEFA, EURO 2016 SAS a hostiteľskej asociácie, predpisy platné pre zápasy a UEFA EURO 2016 a - pravidlá štadiónov. Žiadosť objednávka odoslaná žiadateľom prostredníctvom formulára žiadosti o vstupenku(y) na zápas(y) UEFA EURO 2016 v súlade s Obchodnými podmienkami. Pre vylúčenie pochybností, na základe samotnej žiadosti nevzniká záväzná dohoda medzi EURO 2016 SAS a žiadateľom, pokiaľ nedošlo k úspešnému prideleniu vstupeniek pomocou príslušnej metódy prideľovania (ak sa používa) a pokiaľ nebola žiadosť prijatá v súlade s článkom Individuálna vstupenka (single ticket) Jeden z typov vstupeniek na predaj, individuálna vstupenka na jeden zápas na jednom zo štadiónov. štadión Vlastník štadióna Pravidlá pre štadióny Úspešný žiadateľ Tím(y) Vstupenka(y) Do priestorov ktoréhokoľvek z oficiálnych štadiónov UEFA EURO 2016, na ktorom sa bude hrať niektorý zo zápasov, vrátane všetkých priestorov štadióna, do ktorých je na základe vstupenky povolený vstup. Ku dňu zverejnenia týchto Obchodných podmienok sú oficiálnymi štadiónmi UEFA EURO 2016 nasledujúce štadióny: - Stade de Bordeaux; - Stade Bollaert-Delelis; - Stade Pierre Mauroy; - Stade de Lyon ; - Stade Vélodrome ; - Stade de Nice ; - Parc des Princes ; - Stade de France ; - Stade Geoffroy Guichard ; - Stade Municipal de Toulouse. vlastník, prevádzkovateľ alebo nájomca štadióna v závislosti od štadióna, do ktorého sa povoľuje vstup na základe vstupenky. Pravidlá pre štadióny UEFA EURO 2016 , ktoré sa nachádzajú na adrese: /25/56/31/ _DOWNLOAD.pdf akýkoľvek žiadateľ, ktorého žiadosť bola prijatá spoločnosťou EURO 2016 SAS v súlade s článkom 5. akýkoľvek národný tím(y), ktorý sa kvalifikoval a bude sa podieľať na UEFA EURO papierová alebo plastová vstupenka v držbe držiteľa vstupenky (na základe Obchodných podmienok), ktorá udeľuje držiteľovi vstupenky právo zúčastniť sa zápasu a obsadiť sedadlo na štadióne podľa informácií na takejto vstupenke. Držiteľ vstupenky akákoľvek osoba, ktorá skutočne a oprávnene disponuje vstupenkou, vrátane (bez obmedzení) úspešných žiadateľov a ich hostí Typy vstupeniek vstupenka s bezbariérovým prístupom(accessibility ticket), individuálna vstupenka(single ticket) a/alebo vstupenka Nasleduj svoj tím(follow my team) (ak sa používa). UEFA Union des associations européennes de football, so sídlom Route de Genève 46, 1260 Nyon 2, Švajčiarska a akákoľvek jej stopercentná dcérska spoločnosť, vrátane no bez obmedzenia na UEFA Events SA. UEFA EURO 2016 záverečný turnaj Futbalových majstrovstiev Európy , ktorý sa uskutoční vo Francúzsku od 10. júna 2016 do 10. júla 2016 a na ktorý vlastní UEFA príslušné práva podľa francúzskeho práva. Poukážka (voucher) Výmenné miesto pre poukážky akýkoľvek papierový, plastový alebo iný hmatateľný dokument, ktorý je potrebné vymeniť za vstupenku pred zodpovedajúcim zápasom. Poukážky sú výhradným vlastníctvom UEFA, pričom neudeľujú právo na vstup na zápasy. vyhradené výmenné miesto v každom hostiteľskom meste UEFA EURO 2016, kde si môžu fanúšikovia PNA vymeniť svoje poukážky za vstupenky pred príslušným zápasom, ak sa ich tím kvalifikuje do ďalšej vyraďovacej fázy turnaja. 3 B. PREDAJ VSTUPENIEK 3. Pravidlá upravujúce odosielanie žiadostí o vstupenky Všeobecné 3.1. Akákoľvek žiadosť o vstupenku(y) si vyžaduje predchádzajúcu registráciu žiadateľa. Registrácia sa vykonáva prostredníctvom odoslania registračného formulára. Žiadatelia sa môžu zaregistrovať od 14. decembra 2015 do 18. januára Podmienky pre registráciu sú stanovené v príslušných Obchodných podmienkach portálu PNA na predaj vstupeniek na adrese: DOWNLOAD.pdf Žiadateľ, ktorý vyplní registračný formulár a je oprávnený žiadať o vstupenky na základe Pravidiel prideľovania PNA, môže podať žiadosť o vstupenku(y) prostredníctvom príslušného portálu PNA na predaj vstupeniek, ktorý bude otvorený pre fanúšikov PNA od 14. decembra :00 hod. SEČ (poludnie) do 18. januára :00 hod. SEČ (poludnie). Počas toto obdobia môže žiadateľ kedykoľvek navštíviť príslušný portál PNA na predaj vstupeniek, aby vykonal úpravu alebo zrušenie svojej žiadosti. Po uzatvorení príslušného portálu PNA na predaj vstupeniek nebude možné vykonávať žiadne zmeny alebo zrušenie. Včasné odoslanie riadne vyplneného formulára žiadosti, ktoré riadnym spôsobom zaregistruje UEFA v mene EURO 2016 SAS, predstavuje pevný a neodvolateľný záväzok zakúpiť si vstupenku(y) uvedené vo formulári žiadosti, ktorý môže EURO 2016 SAS akceptovať v súlade s článkom Ako súčasť predaja vstupeniek pre fanúšikov PNA sa používajú nasledujúce typy vstupeniek a ich príslušné cenové kategórie (ďalej len cenovej kategórie ): TYPY VSTUPENIEK Individuálna vstupenka (single ticket) Nasleduj svoj tím (Follow my team) (ak sa používa) Vstupenka s bezbariérovým prístupom * Kategóri a 1 CENOVÁ KATEGÓRIA Kategória 2 Kategória 3 Kategória 4 Miesta pre vstupenky pre zdravotne postihnutých môžu byť umiestnené v rôznych častiach štadióna v závislosti od jeho priestorového usporiadania, no všetky vstupenky pre zdravotne postihnutých sa zaraďujú do kategórie 4. Ceny a mapa rozmiestnenia sedadiel s označením umiestnenia sedadiel v rámci každej cenovej kategórie sa zobrazia na príslušnom portáli PNA na predaj vstupeniek. Žiadateľ nebude mať možnosť vybrať si konkrétne sedadlo (sedadlá). Na základe článku 3.6 sa sedadlá budú prideľovať náhodne na základe príslušnej cenovej kategórie, typu vstupeniek, ich množstva, ktoré si žiadateľ zvolil na príslušnom portáli PNA na predaj vstupeniek Na registračnom formulári a/alebo formulári žiadosti musí každý žiadateľ uviesť svoje pohlavie, priezvisko/krstné meno (mená), dátum narodenia, miesto narodenia, krajinu trvalého pobytu a štátnu príslušnosť, telefónne číslo, ovú adresu, číslo cestovného pasu/číslo občianskeho preukazu, úplnú poštovú adresu, aktuálne informácie o svojej platobnej karte, číslo fanklubu PNA (ak je požadované) a doklad o zdravotnom postihnutí (v prípade potreby). 4 Na požiadanie UEFA musí každý žiadateľ uviesť osobné údaje svojich hostí, teda ich pohlavie, priezvisko/krstné meno (mená), dátum narodenia, miesto narodenia, krajinu trvalého pobytu a štátnu príslušnosť, telefónne číslo, ovú adresu, číslo cestovného pasu/číslo občianskeho preukazu, úplnú poštovú adresu, číslo fanklubu PNA (ak je požadované) a doklad o zdravotnom postihnutí (v prípade potreby) Je vo výlučnej zodpovednosti každého žiadateľa, aby zabezpečil, že: a. registračný formulár a formulár žiadosti obsahuje správne vyplnené údaje s uvedením všetkých požadovaných osobných údajov, kontaktných údajov a platobných informácií; b. poskytol povinný súhlas(y) v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a prijatím Obchodných podmienok podľa požiadaviek UEFA v registračnom formulári a vo formulári žiadosti kliknutím na príslušné políčko v registračnom formulári a vo formulári žiadosti; c. formulár žiadosti je riadne odoslaný do UEFA pred uplynutím lehoty stanovenej v článku 0. Na príslušnom portáli PNA na predaj vstupeniek sa zobrazí hlásenie o úspešnom odoslaní formulára žiadosti. Aktuálny stav žiadosti je možné sledovať a kontrolovať po prihlásení do účtu žiadateľa na príslušnom portáli PNA na predaj vstupeniek; a d. na platobnej karte má k dispozícii dostatočné prostriedky a platobný limit na výšku transakcie na pokrytie kúpnej ceny (a akýchkoľvek súvisiacich nákladov na doručenie na základe spôsobu dodania) za vstupenku(y) (vrátane akýchkoľvek bankových poplatkov za používanie platobnej karty) za účelom vykonania platby vo formulári žiadosti. Akékoľvek nedodržanie podmienok žiadateľom v súlade s vyššie uvedenými požiadavkami bude mať za následok zamietnutie formulára žiadosti (a teda aj príslušnej žiadosti) Kliknutím na tlačidlo/pole SUBMIT YOUR APPLICATION (Odoslať žiadosť) vo formulári žiadosti na príslušnom portále PNA na predaj vstupeniek žiadateľ súhlasí, že si preštudoval, pochopil, prijal a odsúhlasil znenie Obchodných podmienok a dáva svoj súhlas k uzavretiu zmluvy elektronickými prostriedkami, ako aj na výmenu informácií medzi žiadateľom, UEFA a EURO 2016 SAS om pred jej uzatvorením a/alebo v priebehu jej platnosti v súlade s článkom L francúzskeho Občianskeho zákonníka. Okrem toho, na základe článku L francúzskeho Spotrebiteľského zákonníka, sa na žiadateľa nevzťahuje právo odstúpiť od zmluvy Ak dopyt po vstupenkách nepresahuje ponuku vstupeniek na príslušný zápas, typ vstupenky alebo cenovú kategóriu, ktorú požaduje žiadateľ, bude žiadosť potvrdená v súlade s článkom 5 najneskôr do 29. februára Žiadateľ, ktorého žiadosť nebola prijatá (teda žiadateľovi neboli pridelené žiadne vstupenky) bude o tejto skutočnosti vyrozumený zo strany UEFA najneskôr do 29. februára 2016 vo forme aktualizácie stavu žiadosti žiadateľa na príslušnom portáli PNA na predaj vstupeniek a prostredníctvom u zaslaného na adresu uvedenú žiadateľom vo formulári žiadosti Ak dopyt po vstupenkách prevyšuje ponuku vstupeniek na príslušný zápas, typ vstupenky alebo cenovú kategóriu, ktorú požaduje žiadateľ, vstupenky budú pridelené žiadateľom pomocou príslušnej metódy prideľovania vstupeniek na základe pravidiel stanovených v tomto článku 3.7. Žiadosť o vstupenky na iné zápasy pomocou príslušnej metódy prideľovania môže byť: (i) plne akceptovaná, (ii) čiastočne akceptovaná alebo (iii) zamietnutá. Na vylúčenie pochybností, žiadosť o vstupenku Nasleduj svoj tím (Follow my team) môže byť (i) plne akceptovaná alebo (ii) úplne zamietnutá. Je zrejmé, že žiadosť o vstupenku(y) zo strany žiadateľa na ten istý zápas bude buď úplne akceptovaná alebo úplne zamietnutá, ale nikdy nie čiastočne akceptovaná. Akceptácia žiadosti úspešného žiadateľa bude potvrdená v súlade s článkom 5 najneskôr do 29. februára 3.8. V prípade, ak vstupenky v cenovej kategórii vybranej žiadateľom už nie sú k dispozícii, žiadateľovi môže byť pridelená vstupenka v inej cenovej kategórii prostredníctvom príslušnej metódy prideľovania za predpokladu, že žiadateľ o takéto pridelenie výslovne UEFA požiada kliknutím na príslušné pole vo formulári žiadosti. Žiadateľ uznáva a akceptuje, že kliknutím na príslušné pole bude musieť zaplatiť kúpnu cenu zodpovedajúcu buď vyššej, alebo nižšej cenovej kategórii ako pôvodná cenová kategória, čo bude viesť k platbe vyššej alebo nižšej kúpnej ceny vstupeniek. Individuálne vstupenky(single tickets) 3.9. Maximálny počet individuálnych vstupeniek, o ktoré môže žiadateľ žiadať, je definovaný príslušným PNA na jeho portáli PNA na predaj vstupeniek Žiadosti o: (i) viac vstupeniek ako maximálny počet individuálnych vstupeniek na zápas definovaný príslušným PNA na jeho portáli PNA na predaj vstupeniek; (ii) viac ako jeden (1) zápas odohraný v jeden a ten istý deň; a/alebo (iii) predaj individuálnych vstupeniek a vstupeniek Nasleduj svoj tím (Follow my team) (podľa potreby) na jeden a ten istý zápas, nie sú povolené. Vstupenka Nasleduj svoj tím (Follow my team) (ak sa používa) Maximálny počet vstupeniek Nasleduj svoj tím (Follow my team), o ktoré môže žiadateľ žiadať, je definovaný príslušným PNA na jeho portáli PNA na predaj vstupeniek Žiadosti o vstupenky Nasleduj svoj tím (Follow my team) príslušného tímu je možné predložiť k: (i) všetkým skupinovým zápasom UEFA EURO 2016 ; (ii) všetkým skupinovým zápasom a zápasom 16-finále UEFA EURO 2016, (iii) všetkým skupinovým až štvrťfinálovým zápasom UEFA EURO 2016, (iv) všetkým skupinovým až semifinálovým zápasom UEFA EURO 2016 alebo (v) všetkým skupinovým až finálovým zápasom UEFA EURO Žiadosti o: (i) viac vstupeniek ako maximálny počet vstupeniek Nasleduj svoj tím (Follow my team) definovaný príslušným PNA na jeho portáli PNA na predaj vstupeniek; (ii) viac ako jeden (1) zápas odohraný v jeden a ten istý deň; a/alebo (iii) predaj individuálnych vstupeniek a vstupeniek Nasleduj svoj tím (Follow my team) na jeden a ten istý zápas, nie sú povolené. Vstupenky s bezbariérovým prístupom (Accessibility tickets) K dispozícii bude istý počet vstupeniek pre zdravotne postihnutých divákov, ku ktorým sa budú dodávať aj bezplatné vstupenky pre osobného spoločníka/asistenta sprevádzajúceho takúto telesne postihnutú osobu. Z hľadiska zaradenia budú takéto doprovodné osoby považované za hostí. Žiadateľ žiadajúci o vstupenku z tejto kategórie bude musieť nahrať na príslušný portál PNA na predaj vstupeniek platný úradný doklad potvrdzujúci jeho zdravotné postihnutie, ako aj platný úradný doklad potvrdzujúci zdravotné postihnutie jeho hosťa (ak existuje). V tomto ohľade vznikla úzka spolupráca medzi Strediskom pre prístup k futbalu v Európe (CAFE) a UEFA. 4. Platba 4.1. Platby za vstupenky je možné realizovať len pomocou nasledujúcich kreditných kariet: MasterCard alebo Visa. Na platobnej karte žiadateľa musí byť dátum expirácie skorší ako 31. augusta Na základe žiadosti o konkrétny zápas, typ vstupenky, cenovú kategóriu a množstvo vstupeniek, o ktoré požiadal žiadateľ, sa vo formulári žiadosti jasne a jednoznačne zobrazí kúpna cena za vstupenky (vrátane DPH). Žiadateľ uznáva, že kliknutím na tlačidlo potvrdenia/pole vo formulári žiadosti žiadateľ vydáva povolenie na spracovanie platby, pričom z platobnej karty žiadateľa budú stiahnuté finančné prostriedky v súlade s článkom 4.3 za predpokladu, že došlo k prideleniu požadovaných vstupeniek. Pridelenie vstupeniek predstavuje akceptáciu žiadosti zo strany EURO 2016 SAS, pričom o tejto skutočnosti bude 6 žiadateľ informovaný prostredníctvom aktualizácie
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks