Прикази сајтова (веб-адресар) XIII - PDF

Description
Слободан Мандић, историчар Историјски архив Београда Прикази сајтова (веб-адресар) XIII British Printed Images to 1700, (24. V 2012). База података која садржи

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Memoirs

Publish on:

Views: 46 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Слободан Мандић, историчар Историјски архив Београда Прикази сајтова (веб-адресар) XIII British Printed Images to 1700, http://www.britishprintedimagesto1700.org.uk (24. V 2012). База података која садржи неколико хиљада принтова и илустрација књига из ране модерне историје Британије чини срж презентације пројекта Британске штампане слике до године. Већина слика потиче из Одељења за штампу и цртеже Британског музеја, али су заступљене и друге британске институције. Претраживање базе и разгледање импресивне колекције илустрација омогућено је према пет основних категорија (издавачу, личностима приказаним на илустрацијама, предметном каталогу, датуму, техници), а водљиво је и комбиновање различитих критеријума претраге. Ради бољег разумевања тог материјала сајт садржи и додатне одељке, где посетиоци могу да сазнају и прошире своја знања о техникама штампе и историји штампарства у том раздобљу, а ту је и историографски преглед радова о овој теми од 18. века до данас, затим директоријум штампара, издавача и трговаца књигама, те списак литературе и препоручених линкова. 138 Годишњак за друштвену историју 3, Recensio.net. Review platform for European History, http://www.recensio.net (24. V 2012). Сајт Recensio.net замишљен је као платформа са отвореним приступом за приказе и рецензије у историографији, првенствено фокусирана на радове из часописа објављене у Европи и са темама из европске историје. Пројекат је настао на темељу сарадње Баварске државне библиотеке, Немачког историјског института у Паризу и Института за европску историју Лајбниц из Мајнца. Презентација је мултилингвална (енглески, немачки, француски језик), а прикази могу бити писани на било ком од европских језика. Садржај доступних радова могуће је претраживати комбинованом методом према времену, региону и теми. Основна идеја аутора сајта је да на једном месту инкорпорирају приказе са разних страна како оних издања која немају онлајн електронску верзију тако и оних која своје радове већ имају или намеравају да поставе на мрежу и на тај начин понуде уредницима часописа и ауторима приказа максималан степен видљивости, а корисницима централну полазишну тачку у потрази за приказима и научном литературом. Значајно је поменути и намеру аутора сајта да подстакну дијалог унутар академске заједнице путем остављања коментара на доступне чланке. ОБД Мемориал, http://www.obd-memorial.ru .ru (24. V 2012). Руски сајт ОБД Мемориал представља општу базу података, која садржи информације о браниоцима домовине, мртвим и несталим за време Другог светског рата и у послератном времену. Пројекат је покренут по налогу председника Руске Федерације од 23. априла године о организацији рада на Слободан Мандић, Прикази сајтова (Web адресар) XIII 139 војном меморијалу и одлуком Министарства одбране Федерације о креирању базе података. За потребе Пројекта скупљена је архивска грађа из различитих руских архива у количини од 13,7 милиона дигиталних копија. По речима самих аутора Пројекта, ова база података има за циљ, како да свим заинтересованима омогући да на интернету пронађу информације о својим ближњима, али исто тако и да путем докумената побију фалсификате о броју губитака совјетске армије током Другог светског рата. Жертвы политического террора в СССР, http://lists.memo.ru .ru (24. V 2012). Полазну тачку за креирање онлајн базе података Жртве политичког терора у СССР чини четврто издање истоименог компакт-диска, који је издат поводом обележавања седамдесет година од Великог терора у СССР године. Иако се указује на то да су именована лица уврштена у базу, која броји више од 2,6 милиона имена (од тога убијених), само део укупног броја жртава политичког терора у СССР, двадесетогодишњи рад на овом пројекту има за циљ да, поред разумевања узрока, укаже и на обим катастрофе која је задесила совјетску Русију, те да овековечи сећање на жртве. Структура сајта осмишљена је на крајње једноставан начин: на почетној страници налази се предговор, а у самом врху екрана алфабетски низ за претрагу имена. За сваку жртву дат је низ подједнако структурисаних података са извором преузетих података. 140 Годишњак за друштвену историју 3, Transition BG. Митовете на българския преход, http://prehodbg.com prehodbg.com (24. V 2012). Специфично ст садашњости постсоцијалистичких друштава као времена битно различитог и од оног претходног, када је човек постојао, и од оног потоњег, у коме ће човек постојати, огледа се и у процесу транзиције, времену трансформације привредног модела, који је умногоме утицао на свеукупно стање тих друштава. Бугарске колеге са Софијског универзитета (А. Луњин, Д. Григоров), окупљени око Удружења Анамнесис, који су већ стекли завидну репутацију у презентацији историјских извора и других облика рада на пољу професионалног интернет активизма, године покренули су посебан пројекат усмерен на проучавање бугарског друштва током транзиције. Сајт је подељен у пет основних одељака: личности транзиције, ефекти процеса препорода, границе транзиције, политичка супкултура, медији и транзиција. Унутар сваког одељка посетиоци ће наићи на знатну количину корисног материјала за тему којој је сајт посвећен, попут: интервјуа, докумената, мемоара, дневника, литературе, галерије, вeб-ресурса, библиографија и другог. Enrique Martínez-Salanova Sánchez, Ilda Peralta Ferreyra, La guerra civil española en el cine, http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/historia_guerracivil.htm#la_guerra_civil_ espa%c3%b1ola_en_el_cine_ (24. V 2012). У оквиру шпанске презентације посвећене филму и образовању креирана је и страница о Шпанском грађанском рату на филму, где аутори предлажу и анализирају више филмова који могу да послуже као референтни за дискусију и проучавање Шпанског грађанског рата, истичући чињеницу да се грађански Слободан Мандић, Прикази сајтова (Web адресар) XIII 141 рат, који је дубоко поделио шпанско друштво, одразио и на различита гледишта на овај сукоб на великом екрану. Иако свесни да је тешко сачувати објективност о оваквој трагедији, такође је истакнута потреба за неговање историјског памћења и путем филмских записа како оних насталих већ за време самог рата тако и филмова данашњег времена. У табеларном облику, у хронолошком низу од до године, овде је представљено неколико десетина филмова, са општим подацима и коментарима. На крају је дат и списак препоручене литературе о филму и његовом односу према Шпанском грађанском рату. Steven Kozobarich, Tamburitza and more. Tamburitza nad Folk Music from America and Europe, http://tamburitza78s.blogspot.com (25. V 2012). Иако наслов овог блога сугерише да је реч о сајту који се бави народном музиком са различитих меридијана, заправо је то колекција аудио-снимака музике који су забележени почетком XX века у САД, коју су изводили музичари пореклом са ових простора. Поред вредности самих аудио-снимака извођача и музичких скупина, који су поређани абецедним редом, велику вредност блога чини и визуелни материјал, који се састоји од фотографија извођача и грамофонских плоча на којима су музички записи забележени. Поред тога, аутор блога је у оквиру сваког чланка дао и краћи текст са основним информацијама о музичарима и о околностима бележења снимака.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks