Prezezentarea unei firme

Description
Prezentarea unei firme din punct de vedere managementului

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 15

Extension: PPTX | Download: 0

Share
Transcript
  Management in transporturi  CREAREA UNEI ÎNTREPRINDERIMICI SAU MIJLOCII  „ Creez pentru a vinde produsul sau serviciul ales (plan de marketing şi comercial), voi cheltui cu speranţacă  voi obţine  profit (plan financiar) şi  îmi voi oferi şansa  de a mă  realiza profesional  (plan uman).   În plus, nici unul dintre viitorii parteneri, bancheri, furnizori etc. nuva avea  încredere dacăîntreprinzătorul  nu va prezenta un  bussines- plan  complet prin care săîşi  comunice obiectivele şi  mijloacelenecesare pentru concretizare.  Planul de marketing şi comercial   Clientul este rege.   Întreaga activitate a  întreprinzătorului  trebuie conturată  în jurulacestei  fiinte fantastice şi  volatile.   Intreprinzatorul  nu trebuie săpropună  un produs sau un serviciu pentru a- şi  satisface lui  însuşi  o plăcere,  ci pentru a-i faceclientului plăcere,  pentru a-i satisface  nevoile (determinate înprealabil printr-un studiu de piaţă ).  După  stabilirea caracteristicilor exacte ale produsului sau serviciuluipe care doreştesă -l comercializeze, după  stabilirea pieţeipotenţiale pe care sperăsă  o atingă,întreprinzătorul  trebuie săstabilească  ostrategie de atragere clientelei, incluzând o determinare precisă  acosturilor  şi  a preţurilor  .  Planul de marketing şi comercial
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks