Prezentare Carte

Description
kkugșgșgjhhdg

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 7 | Pages: 3

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  1 Prezentare de carte Sclavi și liberți imperiali în provinciile romane din Illyricum   (Dalmatia, Pannonia, Dacia și Moesia)   Autorul cărții, Lucrețiu   Ion Mihăilescu - Bîrliba, este profesor universitar doctor și cancelar al Facultății de Istorie din cadrul Universității „Al. I. Cuza” din Iași, arheolog, epigrafist și membru al Societații de Studii Clasice din România.   A publicat numeroase articole și studii privin d istoria socială romană și demografia Anticității. Dintre lucrările sale amintim: „  L’espérance de vie, la structure d’âge et la mortalité en  Pannonie (I er-III e s. ap. J. C.) ” publicată în 2007, în colaborare cu Valentin Piftor și Răzvan Co zma, „  Les affranchis dans les provinces romaines de l’Illyricum” în 2006  , „Individu et  société en Dacie romaine. Études de démographie historique” în 2004. „ Sclavi şi liberţi imperiali în provinciile romane din Illyricum (Dalmatia, Pannonia,  Daci a şi Moesia) ”   este una din cele mai semnificative lucrări ale sale. Aceasta a luat naștere,   după cum însuși autorul specifică, din teza de doctorat susținută în 2001, la Cluj -  Napoca și  premiată de către Universitatea „Al. I. Cuza” ca „cea mai bună teză de doctorat î n istorie” , în 2005. Cartea și - a făcut apariția în anul 2004, la Editura Universității „Al. I. Cuza”   din Iași, conține 216 pagini, este structurată în 5 capitole cu subcapitole inegale. Primul capitol- „  Introducere: studiul cercetării privind liberții privați și imperiali ”, conține 18 pagini și este împărțit în 3 subcapitole .  Acest capitol introductiv începe prin prezentarea unei sinteze cu privire la lucrările și cercetările efectuate  pe t ema sclavilor și a liberților cu  precizarea că proviinciile din Illyricum  (Dalmatia, Pannonia- Superior și Inferior, cele trei Dacii și Moesia - Superior și Inferior) nu  beneficiază de o lucrare de sinteză cu privire la acest subiect. Această precizare   indică importanța lucrării de față. Autorul prezintă această secvență istoriografică , din mai multe direcții   și făcând o   distinție clară între sclavi i și liberții imperiali.   O primă direcție prezintă in manieră   critică lucrările unor   istorici renumiți (E. Lemmenier, O. Hirschfeld, A.D. Duff, M. Rostovtself, L. Westerman, M. I. Finley, S. Treggiari și alții) cu  privire la poziția socială a liberților, funcțiile acestora în administrația romană, rolul economic  2 deținut de aceștia, modalități de eliberare, obligațiile liberților față de foș tii sclavi, relația  patron-libert, principalele profesii, nomenclatura acestora , viața familiară, accensiunea liberților etc. O altă   direcție vizează abordarea problemei din punct de vedere geografic, de aceea unele regiuni precum Hispania, Gallia Be llgica, Germania și Italia beneficiază de numeroase lucrări ce tratează acest subiect.   Din perspectiva mobilității sociale, autorul are în vedere prezentarea unor lucrări  comparatiste ce studiază mobilitatea din punct de vedere istoric și sociologic , dif  erențele de statut și diferențele structurale ale instituțiilor romane.   În finalul capitolului, este subliniată  lipsa studiilor sistematice cu privire la provinciile din Illricum. Cu toate acestea este recunoscută   contribuția istoricilor: : G. Alfbdy, A. Dobo, D. Tudor, N. Gostar, T. I. Russu, D. Protase, R. Ardevan, V. Velikov, J. K. Kolosovskaja, J. Fitz. Lipsa studiilor este considerată de autor ca fiind o consecință a   numărului mic de inscripții și a sistemului politic comunist prezent în aceas tă zonă.  Al doilea capitol- „  Liberții în imperiul roman ” - conține 20 de pagini,   6 subcapitole și  prezintă cadrul juridic creat pentru liberț i la nivelul Imperiului Roman. Prezentarea cadrului general este necesară pentru identificarea particularităților din provinciile din Illyricum. Sunt aduse în discuție modalitățile de eliberare a sclavilor, relațiile cu patronii, căsătoriile, relațiile familiare, rolul economic și social al acestora în intregul Imperiu. Cel de-al treilea capitol  prezintă în 8 pagini și 2 subcapitole   „ organizarea administrativă a provinciilor din Illyricum ”.   Rolul sclavilor și liberților imperiali în cadrul acestei organizări nu este foarte cunoscut, însă autorul face o prezentare a funcțiilor, a nivelului de remunerare și a criteriilor de avansare în fu ncție, prin analogie cu alte provincii ale Imperiului.  Dezbaterea subiectului propriu- zis al cărții este realizată în capitolul patru –„ Sclavii și liberții imperiali în provinciile din Illyricum ”. Acest capitol începe prin identificarea și studierea repertoriului onomastic după cognomia a 146 de scavi și liberți precizați în textele din Illyricum. Se remarcă atitudinea circumspectă cu  privire la atribuirea etnică a unor cognomia , aceasta nefiind un indicator al srcinii sclavilor și liberților.   În ceea ce privește rolul economic  autoru l propune o clasificare după domeniile de activitate: domeniul minier, serviciul de contabilit ate, de arhivă şi   serviciul de încasări . Fiind luaţi în calcul atât indicatorii „scrişi”, cât şi cei „nescrişi”, mobilitatea socială a sclavilor și liberților imperiali din Illyricum corespunde situației din întregul Imperiu . Sunt studiate monumentele, ce ilustrează situaţia financiară a   „binefăcătorilor”, dar şi textel e  3 inscripţiilor, care oferă  detalii de spre prosperitatea materială și influenţa liberţilor, aceștia fiind un model important de mobilitate socială.   Autorul analizează și aspecte precum augustalitatea,  religia, viața familiară a sclavilor și liberților, dar și aspecte ale mentalității acestora și a societății provinciale   față de aceștia.  Capi tolul cinci prezintă în aproximativ 4 pagini „ Concluziile” autorului. Acesta  pune în evidență deosebirile dintre sclavii și liberții imperiali din Illricum și cei din restul Imperiului. Se înregistrează deosebiri cu privire la ierarhizarea posturilor,   evergeții și mobilitatea socială. În final este accentuat rolul sclavilor și liberților în procestul de romanizare al provinciilor. Capitolul șase cuprinde un „ Supplementum epigraphicum ” comentat , împărțit pe  provincii și după criterii sociale.  Lucrarea se încheie cu un rezumat în limba franceză, abrevieri, bibliografie şi i ndici. Cartea de față este considerată o   „realizare deosebită, de un înalt nivel ştiinţific, o apariţie necesară în istoriografia românească şi un model de analiză a unui segment social atât de prezent în cadrul Imperiului roman şi, imp licit, în provinciile romane din Illyricum. ” (prof. Cecilia Stoian).
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks