Презентація веб ресурсу

Description
1. Універсальна мова математики… А чи знаєте ви, що всі люди поділяються на дві групи: на тих,…

Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Science

Publish on:

Views: 2 | Pages: 4

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Універсальна мова математики… А чи знаєте ви, що всі люди поділяються на дві групи: на тих, хто любить математику, і на тих, хто не знає, що любить математику? Тіток Альона Олексіївна – вчитель математики та інформатики Бериславської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. №4
 • 2. Ще в Старому Заповіті математика стоїть поряд з Богом, який створив світ за 7 днів… … з Ноєм, який завдяки математичним розрахункам врятував все живе на землі… … з Мойсеєм, який отримав від Бога скрижалі з десятьма заповідями, що лягли в основу морального кодексу всього людства … та і сам Старий Заповіт – це священне П’ятикнижжя.
 • 3. З цього все починалося… З того часу без математики неможливе існування жодної науки, бо математика – інструмент наукового пізнання світу… Та і взагалі вона – це життя! Бо життя являє собою суцільну задачу з безлічі систем, які потребують вирішення! Реальний світ, дуже складний і заплутаний, можна пояснити за допомогою абстрактних і універсальних математичних формул.
 • 4. Правду кажуть: “Якщо музика – говір людського серця,… … то математика – мова розуму”. Чітка, неупереджена, точна… … бо, як наголошував німецький письменник, поет, вчений-енциклопедист епохи Просвітництва Й.В.Гете: “Числа не управляють світом, але вони показують, як управляється світ…”
 • Related Search
  Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks